9
Sɔlʋ 'bhitia dlɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ -Zezu yoo 'nyɛ
(Lngb 22.6-16, 26.12-18)
We bhla, Sɔlʋ gbaa 'kɔmʋʋ ɔ 'ka Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'bɩnɔnya 'bha, 'ɩn ɔ yia *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ 'yɩa mnɩ -Zeluzalɛmʋ. 'Ɩn ɔ nɛɛ -mɔɔ -yla, -mɔɔ cɛlɩ 'sɛbhɛnya *-Lagɔbudunya 'wʋ -Damasɩgbe nʋkplɛ. Nyɩma -wa mɩa -Zezuu 'Yloogblʋ -gʋ, ɔ -ka -mɔ wa ylɩ, ɔ kpa wa, we yi nʋkpasia -zɛoo, we yi 'ŋwnɩ -zɛoo, ɔɔ Sɔlʋ 'ka wa 'llukpe palɩ, 'ɩn ɔ 'ka wa -Zeluzalɛmʋ kwa.
Ɔ mɩ sa -Damasɩ mnɩda, ɔ 'ka wee 'gbee ŋwɛ -yɔbɛa yi, tɔʋn, san yabhlo yia yalɩ 'bhʋ, 'ɩn we -nyumalɩ yia ɔ gbeli. 'Ɩn ɔ yia bhli dʋdʋ, 'ɩn ɔ yia wɛlɩ yabhlo 'nʋ. -Mʋʋ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Sɔlʋ, Sɔlʋ, lɛɛ ka 'gbʋ -na palɩ 'mɩ 'klɩyɩe 'wʋa?»
'Ɩn ɔ yia we 'bɩgʋpalɩ: «Na -Kanyɔ, nyɔɔ -ɩn -mɩa?»
«-Amɩ -Zezu, -ɩn mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, -amɩ -wa. -Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn pla gbe nɩ 'wʋ, 'ɩn -we -ɩn 'kaa lɛnʋ, wa 'ka we -mɩ -yla gba.»
Nyɩma -wa -yɔ Sɔlʋ 'sɔ mɩa, wa yia 'yligbe, wa'a -sa gbʋ -gʋ nyanɔ nya. Wɛlɩ -we gbaa 'nʋ wa nʋ we, 'ɩn wa'a 'yɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yɔ. Sɔlʋ 'kaa dʋdʋ 'wʋsɔ, ɔ 'yli mɩ -bloda, -zugba ɔ'ɔ 'yɩ -lu yabhlogbɔɔ -yɔ. Ɔ sɔ wa kpaa la, 'ɩn wa -yɔ ɔ 'sɔ yia -Damasɩ pla. Ɔ li 'ylɩ ta, ɔ'ɔ 'yɩ la, 'ɩn ɔ'ɔ li, ɔ'ɔ 'ma.
10 -Zugba -Zezuu 'bɩnɔnyɔ yabhlo wa laa Ananiasɩ ɔ mɩ -Damasɩ. Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ ɔ -yla -mɔ ɔ 'yli 'wʋ: «Ananiasɩ!»
'Ɩn ɔ yia ŋwnu, ɔ nɛɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -amɩ nɩ.»
11 Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn -sɔ 'wʋ dɛslɛɛn, -gwele wa laa 'Wʋsna -Gwele, -ɩn 'plɩlɩ we -gʋ. -Ɩn mnɩ Zudasɩɩ -budu zɔ, Talɩsɩyu yabhlo wa laa Sɔlʋ, ɔ mɩ -Lagɔ bhubhoeda, -ɩn 'yɩbha ɔ -yɔla. 12 'Ɩn -mɔ ɔ 'yli 'wʋ, ɔ ka nʋkpasu yabhlo wa laa Ananiasɩ -yɔyɩ plada, 'ɩn -mɔɔ yia ɔ sɔnya -gʋ lapalɩ, 'ɩn ɔ 'ka lalolu 'yɩ.»
13 Ananiasɩ yia we 'bɩgʋpalɩ: «'A! Na -Kanyɔ, ɩn ka 'nʋ nyɩma duun ŋwɛɛ nɩɩ, nyɩmɛ nɩ ka -na nyɩma tɩklɩɩ gbʋnyuu 'wluo nʋ -Zeluzalɛmʋ. 14 'Ɩn -seli ɔ yia da, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan ka we se ɔ 'nyɛ, nɩɩ, nyɩma weee, -wa gbaa -na 'ŋnɩ, ɔ kpa wa, 'ɩn ɔ 'ka wa 'llukpe palɩ.»
15 Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn mnɩ! Nɩɩ, ɩn ka -bha nyɩmɛ -mɔnɩ -sa na lubhonʋlu yabhlo nya. Nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ klaa, wa dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya klaa, Izlaɛlɩnyɩma klaa, ɔ 'ka wa na 'ŋnɩ -slolu. 16 Sa ɔ 'kaa sɩa na 'ŋnɩɩ 'gbʋ, na dɛ yia -mʋʋ ɔ -slolua.»
17 Tɔʋn, Ananiasɩ yia mnɩ. Ɔ nynia wee -budu zɔ, 'ɩn ɔ yia Sɔlʋ sɔnya -gʋ lapalɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Sɔlʋ, na bheli, da -ɩn mɩa yida nɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu ka -mɩ 'klʋtlalɩ 'yloogblʋ. Mɔ tiea 'mɩ, -ɩn 'ka lalolu 'yɩ, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa 'ka -mɩ ye.» 18 -Bha -bhlokpadɛ, -lu yabhlo 'bhʋa Sɔlʋ 'yliya 'wʋ gaza -kwɩkwɩ 'bhisa, we yia bhli, 'ɩn ɔ yia layɩyɩe lolu bhli. Ɔ -sɔa 'wʋ, 'ɩn wa yia ɔ batizee. 19 Tɔʋn, ɔ bhɩa lilie, 'ɩn 'kʋa yia ɔ 'yli yi.
Sɔlʋ gbaa -Lagɔgbʋ -Damasɩ
Sɔlʋ -yɔ -Zezuu 'bɩnɔnya ka -tʋ 'ylɩ sanɩmɛ nya -Damasɩ. 20 Ɔ yia -bha -bhlokpadɛ -Zezuu gbʋʋ gbagbɩe bhli *-Lagɔbudu zɔ. Ɔ nɛɛ: «-Zezu mɩ -Lagɔɔ 'Yu nya.» 21 Nyɩma -wa 'nʋa ɔ wɛlɩ, ŋwɛgaga yia wa sʋbha, 'ɩn wa nɛɛ: «Nyɩmɛ -ɔ palɩdaa nyɩma -wa gba -Zezuu 'ŋnɩ 'klɩyɩe 'wʋ, mɔ 'nɩ dɛ mɩɩ? 'Ɩn gbʋ -gble sa, ɔ 'nɩ dɛ wa kpaa yi, 'ɩn ɔ 'ka wa -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan kwaa?»
22 'Ylɩ weee nya, Sɔlʋ gbaa -Zezuu gbʋ 'tɩtɛ nya. Da ɔ gbaa -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nɩ, Zuifʋnya mɩa -Damasɩ, -we wa 'kaa gba, we 'nɩ -mɩ.
23 'Ylɩ sanɩmɛ plɩa, 'ɩn Zuifʋ yia 'wʋlanʋnnʋ, wa 'ka Sɔlʋ 'bha. 24 'Ɩn Sɔlʋ yia we 'nʋ. 'Ylɩ weee nya, zlɩ -yɔ sabɔ, -zugba wa mɩ gbee plalɩdanya ŋwɛgʋda, wa 'ka ɔ 'bhaa 'gbʋ. 25 'Ylɩ yabhlo nya, sabɔ, nyɩma -wa -yɔ Sɔlʋ 'sɔ mɩa, wa yia ɔ -cɩcɛ 'wʋ ladɩ. 'Ɩn wa yia ɔ 'suo -we gbelia 'gbe, we 'wlubita -lalɩ, 'ɩn wa yia ɔ we lʋʋ lasibhli.
Sɔlʋ mɩ -Zeluzalɛmʋ
26 Sɔlʋ nynia -Zeluzalɛmʋ nɩ, 'ɩn ɔ yia -Zezuu 'bɩnɔnya lʋbhobhoe layla. -Maa weee yia ɔ sɔsʋe bhli. Wa 'yabhlo 'nɩ we dlɩ 'wʋdɩ nɩɩ, Sɔlʋ mɩ -Zezuu 'bɩnɔnyɔ nya. 27 Banabasɩ yia ɔ 'wʋbhu, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'sɔ yia tietienyaa -gbɛ mnɩ. 'Ɩn ɔ yia wa -yla Sɔlʋʋ gbʋ gba. Sa Sɔlʋ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ 'sɔ gbelia, 'ɩn ɔ yia ɔ -yla gbʋ gba klaa, 'ɩn sa Sɔlʋ gbaa -Lagɔgbʋ -Zezuu 'ŋnɩ nya -Damasɩ, -zugba nyanɔ 'nɩ ɔ dlɩɩ -mɩ, Banabasɩ yi 'yaa -mʋʋ gba wa -yla. 28 -Mʋʋ bhla, Sɔlʋ -yɔ tietienya mɩ. Ɔ mnɩ, 'ɩn ɔ yia wa -gbɛ -Zeluzalɛmʋ, -zugba ɔ gba -Lagɔgbʋ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'ŋnɩ nya, nyanɔ 'nɩ ɔ dlɩɩ -mɩ. 29 Zuifʋ -wa gbaa glɛkɩwɛlɩ, ɔ -yɔ wa yia 'wʋgbeli, 'ɩn wa yia wɛlɩ 'wʋsɩsalɩ. Nɩɩ, -maa mɩ ɔ dideda, wa 'ka ɔ 'bha. 30 -Lagɔnyɩma 'nʋa sa we, 'ɩn wa yia Sɔlʋ Sezalegbe 'wʋ kwa. 'Bhie, wa yia ɔ yoo 'pa Talɩsɩgbe nʋkplɛ.
31 -Mʋʋ bhla -leglizɩɩ -yɔ -dlɔɔ, Zudee -yɔ Galilee -yɔ Samalii -dʋdʋ weee -gʋ. -Zugba wa tɛmanɩ dlɩ, 'ɩn wa zʋ Nyɩmaa -Kanyɔ 'nʋŋwɛ. 'Ɩn Zuzu 'Pʋpa yia wa 'wʋsa, 'ɩn wa yia 'wʋzumanɩe bhli.
Eneee puepuegbʋ
32 We -ka Piɛlɩ, -mɔɔ mɩa dʋdʋ weee -gʋ 'plɩlɩda -Lagɔnyɩma 'wʋtalɩe nya. 'Ylɩ yabhlo nya, 'ɩn ɔ yia -Lagɔnyɩma -wa mɩa Lidaagbe nʋkplɛɛ -gbɛ mnɩ. 33 'Ɩn ɔ yia -mɔ nyɩmɛ yabhlo wa laa Enee 'yɩ, -zugba -mɔɔ pɩ -mɔɔ -bita -gʋ la -zʋ gbeta, ɔ 'kukuee 'gbʋ. 34 Piɛlɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Enee! -Zezu Klisɩ ka -mɩ pue. -Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn glɩ -na -bita -na 'dɛ nya.» -Bha -bhlokpadɛ Enee -sɔa 'wʋ. 35 Lidaa -nyɩma weee -yɔ Salɔɔn -dʋdʋ -gʋ -nyɩma weee 'yɩa ɔ -yɔ nɔda nɩ, 'ɩn wa yia -Lagɔ pla.
Tabitaa sɔa 'wʋ tlɩtlɩe lʋ
36 Nɩɩ, 'ŋwnɔ yabhlo mɩ -Zopeegbe 'wʋ, -Zezuu 'bɩnɔŋwnɔ ɔ mɩa. 'Mɔ wa laa Tabitaa, we ji -wa «lue»* glɛkɩwɛlɩ 'wʋ. 'Ylɩ weee nya, ɔ nʋa gbʋzɔnʋ gbʋ lɛ, 'ɩn ɔ bɛa bobabhanya -yɔ. 37 'Ylɩ yabhlo nya, 'ɩn ɔ yia gu bhli, 'ɩn ɔ yia tlɩ. Wa budoa ɔ 'kwie, wa yia we lapalɩ -budu 'wlu, -mɔ komi yabhlo zɔ. 38 -Zezuu 'bɩnɔnya -wa mɩa -Zopee, wa ka 'nʋ nɩɩ, Piɛlɩ mɩ Lidaagbe 'wʋ, -we mɩa -Zopee kwesi. Wa yia nyɩma 'sɔ tie, nɩɩ, wa mnɩ ɔ laa wɛlɩ nɩ nya: «-Na zukpa -wa, -ɩn 'na -gwlɛlɩ -mɔ -nɩ. -Ɩn yi!»
39 Tɔʋn, Piɛlɩ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ -yɔ wa yia mnɩ. Da ɔ nynia -mɔ, 'ɩn wa yia ɔ wee komi -we mɩa -budu 'wlu zɔ kwa. -Dʋgbaŋwnɩ weee bɛa ɔ kwesi wie nya. Zɔbana -yɔ -bana -we Tabitaa nʋa lɛ, -zugba ɔ -ga 'yliyɔ, 'mʋ wa -slolua ɔ 'klʋ. 40 Piɛlɩ wlelia nyɩma weee -budu zɔ, ɔ kʋlʋa 'kukolu 'yli, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe. Ɔ 'bhitia 'kwiee gbɛgbɛɩn, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Tabitaa, a -sɔ 'wʋ!» Tabitaa -bloa 'yli, ɔ 'yɩa Piɛlɩ -yɔ, 'ɩn ɔ yia 'wʋsɔ, ɔ yia ladɩ. 41 Piɛlɩ kpalɩa ɔ sɔ -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'wʋbhu. Ɔ laa -Lagɔnyɩma -yɔ -dʋgbaŋwnɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ wa 'klʋslolu, -zugba ɔ -ga 'yliyɔ. 42 -Zopeegbe 'wʋ -nyɩma weee yia we 'nʋ. -Bha nyɩma duun zʋa Nyɩmaa -Kanyɔ dlɩ -gʋ. 43 Piɛlɩ ka 'ylɩ sanɩmɛ li -mɔ -Zopee, -zelibhanyɔ yabhlo wa laa 'Simɔɔɔ -gbɛ.
* 9:36 -Dɔkasɩ.