17
Pɔlʋ -yɔ Silasɩ sɔ gbaa -Lagɔgbʋ Tɛsalonikɩgbe nʋkplɛ
Pɔlʋ -yɔ Silasɩ 'sɔ 'plɩlɩa Anfipolisɩ -yɔ Apoloni -gbenya nʋkplɛ, 'ɩn wa yia Tɛsalonikɩ nyni. -Mɔ Zuifʋʋ *-Lagɔbudu mɩa. 'Ɩn Pɔlʋ yia -mɔ pla sa ɔ nʋa 'cɩn 'sa. 'Ɩn Zuifʋʋ Nyapɛylɩ ta nya, 'ɩn ɔ -yɔ wa yia -Lagɔsɛbhɛ -gʋ kpɛlɩlɩ. 'Ɩn ɔ yia we 'ji gba, 'bhie, ɔ yia we wa 'klʋslolu nɩɩ, wee 'sɛbhɛ nɛɛ, we mɩ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ sɩa, ɔ 'ka tlɩ, 'ɩn ɔ 'ka 'wʋsɔ tlɩtlɩnya glaa. Ɔ nɛɛ nɩɩ: «Ɔɔ -Zezu -ɔ ka gbʋ na gbaa da aɩn -yla, mɔ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ.» Wee wɛlɩ zɩa wa lʋ Zuifʋ tɔlʋʋ dlɩ kwɛ, wa yia we -yɔŋwnu, 'ɩn wa yia Pɔlʋ -yɔ Silasɩ 'bɩbholu. 'Sa -bhlokpadɛ, *Glɛkɩ -duun -wa bʋbɔa Zuifʋʋ -Lagɔ nʋa, we -yɔ 'ŋnɩmnɩ zʋayliŋwnɩɩ -zlo.
'Ɩn Zuifʋ yia we zenyi nʋ, wa yia gbʋkpʋa -nyɩma labhu 'yloogblʋ, 'ɩn wa yia -zlɛ ladɩ 'gbe nʋkplɛ. 'Ɩn wa yia Pɔlʋ -yɔ Silasɩɩ da mnɩ, Zasɔɔn -buduŋwɛɛ, wa 'ka wa -zejila 'yu kwa. 'Ɩn wa 'nɩ Pɔlʋ -yɔ Silasɩ 'yɩɩ 'gbʋ, wa yia Zasɔn -yɔ -Lagɔbhelia tɔlʋa 'gbee 'wlulapɩlɩnya 'yu kwa. 'Ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhli: «Nyɩma -manɩ ka dʋdʋ weee gbugblolu, 'ɩn wa yi 'yaa -slɛɛn -seli yi! Zasɔn ka wa 'bɩ 'nyɛ ɔ 'dɛɛ -gbɛ! Waa nyɩma wee'e zʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ *Sezaaa titenya 'nʋŋwɛ, 'ɩn wa nɛɛ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -putu mɩ, 'mɔ wa laa -Zezu.» 'Ɩn wee wɛlɩnya -mɩnɩ yia nyɩmaa -zlo -yɔ gbee 'wlulapɩlɩnyaa dlɩ 'wʋbhu, 'ɩn wa nɛɛ Zasɔn -yɔ -Lagɔbhelia tɔlʋa -yla, wa plʋlʋ 'gwɛzi 'kadʋ yabhlo. Wa wlaa we, 'bhie, wa yia wa 'yitide.
Pɔlʋ -yɔ Silasɩ gbaa -Lagɔgbʋ Beleegbe nʋkplɛ
10 Da sabɔ bɛa, 'ɩn -Lagɔnyɩma yia -bha -bhlokpadɛ Pɔlʋ -yɔ Silasɩ yoo kwa Belee. Da wa nynia -mɔ, 'ɩn wa yia Zuifʋʋ -Lagɔbudu zɔ mnɩ. 11 Belee -Zuifʋʋ dlɩ nanɩ 'yli, we 'ka Tɛsalonikɩ -Zuifʋ 'wʋzi. Wa ka -Lagɔgbʋ yukwli pʋlʋ, 'ɩn wa yia we -yɔŋwnu gwagwɩe nya slʋɩ 'mʋna nya. 'Ylɩ weee nya, wa kpɩa -Lagɔsɛbhɛ, 'ɩn wa 'ka we -yɔyɩ nɩɩ, -de -we Pɔlʋ gbaa gbʋzɔnʋʋ. 12 'Ɩn waa Zuifʋ glaa -nyɩma duun yia -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu. 'Ɩn Glɛkɩ glaa 'ŋnɩmnɩ zʋayliŋwnɩ -yɔ nʋkpasia duun yi 'yaa -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu.
13 Da Tɛsalonikɩ -Zuifʋ 'nʋa nɩɩ, Pɔlʋ mɩ Belee -nyɩma -yla -Lagɔgbʋ gbada 'ya, tɔʋn, 'ɩn wa yia wee gbee nʋkpla -nyɩmaa dlɩɩ yalɩ 'paa mnɩ, 'ɩn -maa yia gbugblolu. 14 'Ɩn -bha -bhlokpadɛ -Lagɔbhelia yia Pɔlʋ yoo kwa gumunyu -yɔ -gbɛɩn. 'Ɩn Silasɩ -yɔ Timotee yia Belee -tʋ. 15 -Wa kwaa Pɔlʋ yoo, wa -yɔ ɔ 'sɔ yia Atɛnɩgbe nʋkplɛ nyni. Wa 'bhitia lʋ la, 'ɩn Pɔlʋ yia wa wɛlɩ zʋ, nɩɩ, Silasɩ -yɔ Timotee ylɩ -mɔ ɔ slʋɩ.
Pɔlʋ gbaa -Lagɔgbʋ Atɛnɩgbe nʋkplɛ
16 Da Pɔlʋ mɩa Silasɩ -yɔ Timotee wʋda Atɛnɩ, ɔ 'yɩa we -yɔ nɩɩ, wee 'gbee nʋkpla -nyɩma, yoyolagɔ wa bʋbɔa duun, 'ɩn ɔ dlɩ yia 'wʋsɔ. 17 'Ɩn Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, -wa bʋbɔa -Lagɔ, 'ma ɔ -yɔ wa kpɛlɩa -Lagɔgbʋ -gʋ -Lagɔbudu zɔ. 'Ɩn sa zlɩ zlɩa -bhlo, 'sa ɔ gbaa -Lagɔgbʋ 'plɩplɩnya -yla -gblɔgblʋ 'wʋ. 18 'Sɛbhɛ -yilonya 'kadɩ wa laa Epikulɩɩ 'bɩnyɩma -yɔ Sɩtoisɩnyɩma, -maa -yɔ ɔ bhlia kpɛlɩkpɛlɩe 'ya. Tɔlʋa nɛɛ: «Zlɛsanyɔ mɩa nɩ nɛɛ -bha saa?» Tɔlʋa nɛɛ: «We 'wlʋ sa 'lakpa -Lagɔnyaa gbʋ ɔ mɩ gbada.» Nɩɩ, -Zezuu gbʋ -yɔ tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔgbʋ Pɔlʋ mɩa gbada, 'mʋ wa 'nʋa. 19 Da wa kpaa Pɔlʋ, 'ɩn wa -yɔ ɔ yia wa gbʋwʋbhunya 'yu mnɩ, -gɔgɔ wa laa Aleopazɩ 'wlu. 'Ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «Gbʋ -lolu -ɩn mɩa dɛ -sloluda, -ɩn mneni -ɩn 'ka we 'ji gba -aɩn -ylaa? 20 -We ka gbʋ -wa, -nanagbʋnya -na gbaa dɛ -aɩn -yla, -a 'yɩbha -a 'ka we 'ji 'wʋlanʋ.»
21 Nɩɩ, Atɛnɩ -nyɩma weee -yɔ wa 'lakpanya tʋa -bha bhla duun nya, 'wʋbhlolugbʋnyaa kpɛlɩe -yɔ we yukwli pʋlʋe nya.
22 -Mɔ Aleopazɩ 'wlu Pɔlʋ -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Atɛnɩ -nyɩma, na yɩ we -yɔ nɩɩ, amɩaa bʋbɔli nanɩ aɩn dʋdʋ bhabha. 23 Da ɩn mɩa amɩaa 'gbe nʋkplɛ -zieda, ɩn ka amɩaa bʋbɔlii *-bada 'yɩ. Amɩaa -zilagʋbʋbɔlʋlu yabhlo ɩn 'yɩa -bha wa cɛlɩaɛ: -LAGƆ -Ɔ NYƖMA 'NƖA -YI. 'Ɩn -we a 'nɩa -yi, a bʋbɔa, we gbʋ ɩn yia da aɩn -yla gbaa. 24 'Ɩn -Lagɔ -ɔ nʋa dʋdʋ -yɔ we -gʋ -lu weee lɛ, mɔ -wa yalɩ -yɔ dʋdʋʋ -Kanyɔ. Ɔ'ɔ -dɩlɩ nyɩmaa 'sʋbha 'sʋbha zilabʋbɔ -budu zɔ la. 25 -Lagɔ 'nɩ 'yɩbha nyɩma 'nyɛ ɔ -lu yabhlogbɔɔ, nɩɩ, mɔ nyɛa nyɩma 'yliyɔgagɩe, nyapɛlɩ, we -yɔ -lu weee. 26 Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ ɔ -laa la, 'ɩn wɛlɩ weee yia layi -mɔɔ 'gbʋ, 'ɩn wa yia dʋdʋ weee -gʋ ladɩ. 'Ɩn ɔ yia -zʋʋ 'wʋsɩsalɩda lɛnʋ wa -yla, 'ɩn ɔ yia dʋdʋ wa 'kaa -gʋ ladɩɩ bɔlʋ palɩ. 27 Nyɩma 'ka -Lagɔɔ datalɩɩ 'gbʋ, ɔ yi 'saa nʋ. Wa -ka sɩada -mɩ, ɔ datalɩe nya, 'ɩn wa 'ka ɔ 'yɩ. 'Ɩn -zugba -Lagɔ 'nɩ -aɩn -yɔbhʋda -mɩ 'pɩpɩ. 28 ‹Ɔ 'gbʋ -a -gaa 'yliyɔ, -a nɔa, 'ɩn -a mɩa la.› Amɩaa gbalɩnyaa tɔlʋa ka we gba: ‹-Amɩa mɩ 'ya ɔ 'yua nya.›
29 «-A mɩ -Lagɔɔ 'yua nyaa 'gbʋ, -a 'na palɩlɩ -can, 'gwɛzi -yɔ tʋkpa -we nyɩma tɛlɩa wa 'ylimnee nya -Lagɔ 'wʋ -nɩ. 30 Da nyɩma 'nɩa gbʋ yabhlogbɔɔ -yi, 'sa wa nʋa, 'ɩn -Lagɔɔ gbʋ 'nɩ -mʋʋnya 'wʋlapɩlɩ. Nɩɩ, -slɛɛn, dʋdʋgʋ -nyɩma weee ɔ laa, da wa -ka -mɩ, wa 'ka wa dlɩ 'bhiti. 31 Ɔ ka 'ylɩ yabhlo zʋ, ɔ 'ka nyɩmɛ yabhlo ɔ -saa -bha, ɔ 'ka ɔ -gʋ 'plɩlɩ, 'ɩn ɔ 'ka dʋdʋgʋ -nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhu tɩklɩɩ. Ɔ ka we nyɩma weee 'klʋslolu, ɔɔ nyɩmɛɛ 'wʋbhubhue nya tlɩtlɩnya glaa.»
32 Da wa 'nʋa tlɩtlɩe lʋʋ 'wʋsɔ gbʋ, Pɔlʋ ŋwɛɛ, 'ɩn -zakpa -bhlo yia ɔ gla palɩ, 'ɩn tɔlʋa nɛɛ: «'Ylɩ -putu nya, 'bhie, -a 'ka -mɩ yukwli pʋlʋ, wee gbʋ -mɩnɩɩ 'gbʋ.» 33 'Ɩn Pɔlʋ yia wa glaa 'bhʋ. 34 Nyɩma -tɔlʋa -wa ŋwnua -Lagɔgbʋ -yɔ, 'ɩn -maa yia Pɔlʋ 'bɩ mnɩ. Wa glaa Atɛnɩɩ gbʋwʋbhunyaa lʋnyɩmɛ yabhlo wa laa Denisɩ klaa, 'ŋwnɔ yabhlo wa laa Damalisɩ, we -yɔ nyɩma tɔlʋa, ma -wa.