18
Pɔlʋ mɩ Kolɛntɩgbe nʋkplɛ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, Pɔlʋ 'bhʋa Atɛnɩ, 'ɩn ɔ yia Kolɛntɩ mnɩ. Zuifʋ yabhlo wa laa Akilasɩ, wa gwalɩa Pɔɔn -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn ɔ yia -mɔ ɔ ylɩ, -zugba ɔ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ Plisilɩ ka Italii -dʋdʋ -gʋ 'bhʋ 'lulolu. -We ka gbʋ -wa, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ Klodʋ nɛɛ, Zuifʋ 'bhʋ Wlɔmʋgbe nʋkplɛ. 'Ɩn Pɔlʋ yia wa -gbɛ mnɩ. Nɩɩ, wa nʋnʋ -lubhoo 'yli -bhlo, *'naabuduu 'naa wa lʋa, we 'gbʋ, ɔ yia wa -gbɛ ladɩlɩa mnɩ, -zugba wa nʋa lubho dabʋdʋ. Sa *Nyapɛylɩ nynia -bhlo, 'sa Pɔlʋ bhua wɛlɩ 'wʋ -Lagɔbudu zɔ, 'ɩn ɔ gbaa, ɔ yɩa 'klɩ, ɔ 'ka Zuifʋ -yɔ Glɛkɩ lu.
Da Silasɩ -yɔ Timotee 'bhʋa Masedʋanɩ, Pɔlʋ yia bhla weee nya -Lagɔgbʋ gbada -tʋ, -zugba ɔ gba Zuifʋnya -yla, nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ. 'Ɩn Zuifʋ yia Pɔlʋ -yɔwʋsɔlʋ, -zugba wa vɛlɩ ɔ. 'Ɩn ɔ yia ɔ -bana 'wʋvu wa -gʋ* , ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A -ka mnɔ, amɩaa 'dɛɛ 'bɩgʋ -wa, we 'nɩ na gbʋ. Nɩɩ, we 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ, -wa 'nɩa Zuifʋ, wa -gbɛ na yia mnɩa.»
Pɔlʋ 'tlaa -Lagɔbudu zɔ, 'ɩn nyɩmɛ yabhlo wa laa Titiusɩ Zutusɩ -ɔ bʋbɔa -Lagɔ, 'ɩn -ɔ ka -budu mɩa -Lagɔbudu kwesi, 'ɩn ɔ yia -mɔɔ -gbɛ mnɩ. -Lagɔbuduu 'yugalɩnyɔ Klisɩpusɩ zʋa Nyɩmaa -Kanyɔ dlɩ -gʋ, we -yɔ ɔ zʋaylinyɩma. Kolɛntɩ -nyɩmaa -zlo -wa pʋlʋa Pɔlʋʋ wɛlɩ yukwli, 'ɩn -maa yi 'yaa -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn wa yia wa batizee.
Sabɔ yabhlo nya, Nyɩmaa -Kanyɔ 'tlalɩa Pɔlʋ 'klʋ ɔ 'yli 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ, -ɩn -tʋ gbada. -Ɩn 'na 'munu ŋwɛ -nɩ. 10 Nɩɩ, ɩn -yɔ -mɩ 'sɔ mɩ. Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka -mɩ kwɛzɩ, 'ɩn ɔ 'na 'ka -mɩ -yla gbʋnyuu lɛnʋ. -We ka gbʋ -wa, gbe nɩ nʋkplɛ, -wa mɩa na -nʋ nya wa -zu 'wʋ.» 11 Pɔlʋ li Kolɛntɩ -zʋ -bhlo 'cʋ gbelibhlo, -zugba ɔ slolu -mɔ nyɩma -Lagɔwɛlɩ.
12 Bhla -we nya Wlɔmʋ -nyɩmɛ Galiɔɔn pɩlɩa Akai 'wlu la, 'ɩn Zuifʋnya yia Pɔlʋ -yɔ gwe 'pa, 'ɩn wa -yɔ ɔ yia gbʋwʋbhu -zejila 'yu mnɩ. 13 'Ɩn wa nɛɛ: «Ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩ, sa -amɩaa tite 'nɩa gba, 'sa ɔ gbaa nyɩma bʋbɔ -Lagɔ.»
14 Pɔlʋ 'ka ŋwɛ gbaa yi, 'ɩn Galiɔɔn nɛɛ Zuifʋ -ylaɛ: «We -ka nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ ka tite mnɔ, 'ɩn ɔ yi gbʋ 'kadʋ -nyumɔ, -zugba ɩn ka yaa dlɩ lapalɩ, 'ɩn ɩn ka amɩa Zuifʋ yukwli pʋlʋ. 15 -We ka gbʋ -wa, wɛlɩ klaa, 'ŋnɩ klaa, we -yɔ amɩaa 'dɛɛ tite -gʋ a mɩa kpɛlɩlɩdaa 'gbʋ, amɩaa 'dɛɛ gbʋ mʋ. Ɩn 'nɩ 'yɩbha ɩn 'ka sanɛɛ -sʋkpa gbʋwʋbhunyɔ -zɛ!» 16 'Ɩn Galiɔɔn yia wa vu gbʋwʋbhu -zejila 'yu. 17 Tɔʋn, Zuifʋ weee kpaa -Lagɔbuduu 'yugalɩnyɔ Sɔsɩtɛnɩ, 'ɩn wa yia ɔ bhɩtɩ -bha gbʋwʋbhu -zejila 'yu.
'Ɩn Galiɔɔn 'nɩ we 'yabhlogbɔɔ -gʋsa.
Pɔlʋ bhitia Antiɔsʋ lʋ
18 Pɔlʋ ka 'ya Kolɛntɩ -gwlɛ kplokplo. 'Bhie, ɔ yia -Lagɔbhelia wɛlɩ 'pa, 'ɩn ɔ yia 'glʋ 'wʋ -gblaa, ɔ yia Silii -dʋdʋ -gʋ mnɩ, ɔ -yɔ Plisilɩ -yɔ Akilasɩ 'sɔ. Da wa 'kaa 'glʋ 'wʋ -gbla, 'ɩn ɔ yia ɔ 'nyi kpla Sankleegbe nʋkplɛ. -We ka gbʋ -wa, ɔ ka -Lagɔ -yla bi. 19 Wa nynia Efɛzɩ, -bha Pɔlʋ tɩa Plisilɩ -yɔ Akilasɩ. 'Ɩn ɔ yia -Lagɔbudu zɔ mnɩ, 'ɩn ɔ -yɔ Zuifʋ yia kpɛlɩ. 20 'Ɩn -maa nɛɛ ɔ -yla, ɔ -tʋ wa -gbɛ -slɔ, ɔ 'nɩ we -yɔŋwnu. 21 Ɔ 'paa wa wɛlɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-Lagɔ -ka ŋwnu, 'ɩn na yia amɩaa -gbɛ lʋ.» 'Ɩn ɔ yia 'glʋ 'wʋ -gbla Efɛzɩ, ɔ yia mnɩ. 22 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ nynia Sezalee, 'ɩn ɔ yia -Lagɔnyɩma fʋsaa mnɩ -Zeluzalɛmʋ.
'Bhie, ɔ yia Antiɔsʋ mnɩ. 23 Ɔ lia -bha 'ylɩ sanɩmɛ Antiɔsʋ, 'bhie, ɔ yia lʋmnɩ. Ɔ 'plɩlɩa -Galasii -yɔ Flizii -dʋdʋ -gʋ -bhlo -bhlo, -zugba ɔ pa -Zezuu 'bɩnɔnya weee 'kʋayli.
Apolɔsʋ
24 Zuifʋ -ɔ wa gwalɩa Alɛzandli, wa laa Apolɔsʋ, yia Efɛzɩ yi. Gbagbanyɔ -zɔnʋ -wa, 'ɩn ɔ -yia -Lagɔsɛbhɛ 'nanʋʋ. 25 Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'Yloogblʋ wa -slolua zlɩmɛ ɔ, -slɛɛn dlɩ weee nya ɔ gbaa, 'ɩn ɔ slolua -Zezuu gbʋ kpɛɛn kpɛɛn. 'Ɩn Zaaan nyɩmaa batizee -gbʋ -bhlo ɔ -yia. 26 'Ɩn Apolɔsʋ yia -Lagɔgbʋʋ gbagbɩe bhli dlɩ tɛlɔ nya, Zuifʋʋ -Lagɔbudu zɔ. Da Plisilɩ -yɔ Akilasɩ pʋlʋa ɔ yukwli, wa yia ɔ 'wʋbhu, wa -yɔ ɔ 'sɔ yia wa 'dɛɛ -gbɛ mnɩ. 'Ɩn wa yia ɔ -Lagɔɔ 'Yloogblʋ -slolu kpɛɛn kpɛɛn.
27 -Mʋʋ 'bɩgʋ, Apolɔsʋ 'yɩbha ɔ 'ka Akai mnɩ. 'Ɩn -Lagɔbhelia yia ɔ 'kʋayli 'pa, 'ɩn -maa yia wee dʋdʋ -mʋʋ -gʋ -Lagɔnyɩma 'sɛbhɛ yoo 'pa nɩɩ, wa kpa ɔ 'nanʋʋ wa 'lakpa yu nya. Da ɔ nynia -mɔ, -wa plaa -Lagɔ, -Lagɔɔ 'nanɩ nya, 'ɩn ɔ yia wa 'wʋsa bhabha. 28 Ɔ ka -Lagɔsɛbhɛ zɛlɩ Zuifʋ -yla, 'ɩn ɔ yia wa -slolu tɩklɩɩ nɩɩ, -Zezu mɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya, 'ɩn ɔ 'nɩ Zuifʋʋ wɛlɩ -yɔŋwnu, ɔ yia wa lu -zejila 'wʋ.
* 18:6 Mʋ slolua nɩɩ, ɔ ka -mɔ ɔ sɔ -sa.