19
Pɔlʋʋ -zakpa 'sɔnʋ mnɩa Efɛzɩ
Bhla -we nya Apolɔsʋ mɩa Kolɛntɩ, 'ɩn Pɔlʋ yia -Aziii* -gɔgɔ -ka -dʋdʋʋ yalɩ -gbɛɩn 'plɩlɩ, 'ɩn ɔ yia Efɛzɩ nyni. 'Ɩn ɔ yia -mɔ -Zezuu 'bɩnɔnya tɔlʋa ylɩ. 'Ɩn ɔ yia wa layɩbhaɛ: «Da a zʋa dlɩ -Zezu -gʋ, Zuzu 'Pʋpa ka aɩn -gʋ kwlilii?»
'Ɩn wa yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «-A 'nɩ -slɔ 'nʋ nɩɩ, Zuzu 'Pʋpa mɩ.»
'Ɩn Pɔlʋ yia wa layɩbhaɛ: «-Zugba, sa wa batizee aɩan?»
'Ɩn wa yia we 'bɩgʋpalɩ: «Zaaan nyɩmɛɛ batizee batizee sɔlʋ wa batizea -aɩn.»
Pɔlʋ nɛɛ wa -ylaɛ: «Nyɩma -wa ŋwnua wa dlɩ 'bhitigbʋ, 'ma *Zaan batizea. 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: ‹Nyɩmɛ -ɔ yia 'mɩ lʋʋ yia, a zʋ ɔ dlɩ -gʋ, mɔ -wa -Zezu.› » Da waa Efɛzɩ -nyɩma 'nʋa wɛlɩ -mɩnɩ, 'ɩn wa yia wa 'dɛ wla, wa batizee wa Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'ŋnɩ nya. Pɔlʋ palɩa wa sɔ -gʋ la, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa yia wa -gʋ kwlili. 'Ɩn wa yia wɛlɩ -putunyaa gbagbɩe bhli, -zugba wa paa -Lagɔgbʋʋ -falɩ.
Wa 'dɛ weee mneni wa 'ka sa nyɩma kugbua lɛ 'sɔ ŋwɛɛ nyni.
-Mʋʋ 'bɩgʋ, Pɔlʋ plaa -Lagɔbudu zɔ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔgbʋ gbada -tʋ 'cʋ ta nʋkplɛ dlɩ tɛlɔ nya, -zugba ɔ gba -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋ, 'ɩn ɔ yɩ 'klɩ, -wa mɩa ɔ yukwli pʋlʋda ɔ 'ka wa lu. 'Ɩn duun yia yukwli -yɔsumanɩ, -maa 'nɩ -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu, 'ɩn wa yia -Zezuu 'Yloogblʋ gla palɩ -zejila 'wʋ. 'Ɩn Pɔlʋ yia wa -yɔ 'bhʋ, ɔ -yɔ -Zezuu 'bɩnɔnya yia mnɩ, -zugba ɔ slolu wa -Lagɔgbʋ 'kɔmʋʋ, Tilanusɩɩ lakɔnɩ -budu zɔ. 10 'Sa ɔ -tʋa nʋda -zʋ 'sɔ nʋkplɛ. 'Ɩn Zuifʋ -yɔ Glɛkɩ sɔ mɩa -Azii -dʋdʋ -gʋ, -maa yia Nyɩmaa -Kanyɔɔ gbʋ 'nʋ.
Sevaaa nʋkpasuyua
11 'Ɩn -Lagɔ yia gwɛdigbʋ 'kadɩ 'kadɩ lɛnʋ, Pɔlʋʋ sɔ nya. 12 'Ɩn 'klʋɔ -sɛlɩ -mislɔ -yɔ 'naa -kibhenya bhlɩa ɔ ku ŋwɛ, 'mʋ wa kwaa guzʋnya. 'Ɩn -maa gu yia -maa -yɔ 'bhʋ, zuzu 'nyii -we -dɩlɩa wa 'wʋ la, 'ɩn we yia wa 'wʋ 'tla.
13 Zuifʋ tɔlʋa -wa jɩjlɩa 'gbe, zuzu 'nyii vuvue nya guzʋnya 'wʋ, -maa yi 'yaa Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'ŋnɩ laylalɩ, we vuvue nya. 'Ɩn wa nɛɛ zuzu 'nyii -yla: «-Zezu ka gbʋ Pɔlʋ gbaa da, -a nɛɛ, ɔ 'ŋnɩ nya a 'tla wa 'wʋ!» 14 Zuifʋʋ -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ mɩ -bha, 'mɔ wa laa Sevaa. Ɔ ka nʋkpasuyua gbesɔ, ma nʋ 'saa.
15 'Ɩn zuzu 'nyuu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -yla: «Ɩn -yi -Zezu, 'ɩn -ɔ Pɔlʋ -mɩa, ɩn -yi -mɔɔ. 'Ɩn amɩa naa, nyɔɔ amɩa -mɩa?»
16 Nyɩmɛ kaa zuzu 'nyuu 'wʋ, -mɔɔ yia wa -gʋbho. 'Ɩn ɔ yia we -slolu nɩɩ, ɔ 'tɛla, ɔ -zi wa. Ɔ nʋa wa lɛ, 'ɩn ɔ yia wa -bana yla, 'ɩn wa -yɔ gwagwɩe yia ɔ -budu zɔ 'tla kpanʋ nya. 17 Zuifʋ -yɔ Glɛkɩ mɩa Efɛzɩ 'nʋa gbʋ -mɩnɩ, 'ɩn nyanɔ yia wa 'wʋslo. 'Ɩn wa yia Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'ŋnɩ 'ylimanɩ. 18 Nyɩma -duun -wa ŋwnua -Lagɔgbʋ -yɔ, 'ɩn wa yia wa gbʋnyuu gbaa yi 'tɩtɛɛ nyɩma -zejila 'wʋ. 19 -Dlabhia -lɛnʋnya duun -yɔ wa 'sɛbhɛɛ -zlo yia yi, 'ɩn wa yia we -sie nyɩma weee 'yu. Wa zɛlɩa we -valɛ we nyni 'gwɛzii 'wlu glʋ ta 'wlu kugbua lɛ gbu . 20 'Sa -Lagɔgbʋ mnenia la, 'ɩn we yia -gʋwʋlaylimanɩ, Jejitapɛɛ 'tɩtɛ slolue nya.
-Zlɛ 'kadʋ mɩ Efɛzɩ
21 Gbʋnya -mɩnɩɩ 'bɩgʋ, Pɔlʋ nɛɛ Masedʋanɩ -yɔ Akai ɔ plɩlɩa ɔ 'ka -Zeluzalɛmʋ mnɩ. Ɔ nɛɛ: «-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn -ka -mɔ nyni, we mɩ nɩɩ, ɩn mnɩ 'ya *Wlɔmʋ 'yɩa.» 22 Timotee -yɔ Elasɩtɩ -wa -wa ɔ 'wʋsanya, 'ɩn ɔ yia -maa sɔbhie tie Masedʋanɩ, 'ɩn ɔ 'dɛ yia -Azii -tʋ 'ylɩ yasɔlɛ nya.
23 -Mʋʋ bhla, 'ɩn gbʋ 'kadʋ yia bhli -Zezuu 'Yloogblʋʋ 'gbʋ. 24 Nyɩmɛ yabhlo wa laa Demetliusʋ, 'gwɛzi nya ɔ bhlaa -lu yua -sɛsɛ. Nyɩmaa -lagɔ wa laa Atemisɩ we -buduu 'wʋwlʋ -yua -sɛsɛ ɔ bhlaa. Mʋ -yɔ, ɔ -yɔ ɔ lubhonʋnya yɩa 'gwɛzi duun. 25 'Ylɩ yabhlo nya, Demetliusʋ gbelia ɔ lubhonʋnya -yɔ -wa -yɔ ɔ kaa lubhoo 'yli -bhlo 'wlu, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Taleaɩn, amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, 'mʋ lubho nɩ -yɔ -a yɩlɩa -amɩanʋʋ 'gwɛzi. 26 -We mɩa 'plɩda, a yɩ we -yɔ, 'ɩn a nʋ we. Ɔɔ Pɔlʋ nɛɛ nɩɩ, -lagɔ -we nyɩma tɛlɩa, we 'nɩ -lagɔ -zɔnʋnya. Ɔ ka nyɩma duuun 'wlu -nyumɔ. We 'nɩ -seli Efɛzɩ -bhlo, we -tʋ 'wʋ -sɛ, we 'ka -Azii -dʋdʋ weee -gʋ lamneni. 27 -Mʋʋ mneni we 'ka -amɩaa lubho -nyumɔ, 'ɩn we 'ka Atemisɩ 'kadʋʋ -budu -yɔ we 'ŋnɩ lasa. 'Ɩn nyɩma 'na 'ka -slɛɛn we 'ylimanɩ. 'Ɩn 'mʋ wa bʋbɔa -Azii -yɔ -dʋdʋ weee -gʋ.»
28 Da nyɩma 'nʋa wee gbʋ -mɩnɩ, wa 'paa 'cɛ, 'ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhli: «Efɛzɩ -nyɩmaa Atemisɩ 'ylia! » 29 'Ɩn 'gbe -kpabhie yia gbugblolu. 'Ɩn Masedʋanɩ -nyɩma 'sɔ wa laa Gayusɩ -yɔ Alisɩtakɩ, -wa -wa Pɔlʋʋ nɔnɔnya, 'ɩn wa yia -maa kpa, 'ɩn wa -yɔ wa 'sɔ yia -gblɔgblʋ 'wʋ mnɩ gwagwɩe nya.
30 Pɔlʋ 'yɩbha ɔ 'ka wa nyɩdɩ 'tla -zejila 'wʋ, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya nɛɛ ɔ -yla, ɔ 'na nʋnʋ we lɛ -nɩ. 31 -Aziii lubhonʋnya 'kadɩ -tɔlʋa -wa mɩa Pɔlʋʋ 'talea nya, -maa yi 'yaa wee wɛlɩ -bhlokpadɛ ɔ yoo 'pa, nɩɩ, ɔ 'na 'sibhli wee -zejila 'wʋ la -nɩ.
32 -Mʋʋ bhla, nyɩma yiyli -gʋ, -zugba gbʋ bidi -bidi bidi wa nʋa lɛ. Nyɩma tɔlʋa kpɩ 'wʋ wɛlɩ yabhlo nya, 'ɩn tɔlʋa kpɩa 'wʋ 'ya wɛlɩ -putu nya. 'Ɩn -we ka 'gbʋ wa yia 'wlugbeli, wa glaa -nyɩma duun 'nɩ we -yi. 33 We bhla Zuifʋ yabhlo wa laa Alɛzandlɩ mɩ -bha. 'Ɩn nyɩma tɔlʋa yia we 'ji gba ɔ -yla, -zugba Zuifʋ tɔlʋa sua ɔ, ɔ 'ka gba. 'Ɩn Alɛzandlɩ yia sɔ 'wʋbhu, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka waa nyɩmaa -zlo -yla gbʋ gba. 34 Wa yibhelia ɔ Zuifʋ nya, 'ɩn wa 'dɛ weee yia 'wʋkpɩda -tʋ wɛlɩ -bhlogbɔɔ nya 'lɛlɩ 'sɔ nʋkplɛɛ: «Efɛzɩ -nyɩmaa Atemisɩ 'ylia! Atemisɩ 'ylia!»
35 'Ɩn wee 'gbee fɛngblɛ yia nyɩma weee ŋwɛ 'munu. 'Ɩn ɔ nɛɛ: «Efɛzɩ -nyɩma, nyɩma weee -yi we 'ji nɩɩ, Efɛzɩ -gbe -wa Atemisɩɩ bʋbɔ -budu 'kadʋ -yɔ we tɛlɩtɛlɩ -tʋkpa, -we 'bhʋa yalɩɩ ŋwɛkʋnyɔ. 36 Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka gbʋ -mɩnɩ kpɛlɩ. We 'gbʋ, a 'mu ŋwɛ, a 'na slolu gbʋ lʋ -nɩ. 37 'Ɩn nyɩma -wa a -laa -seli, wa 'nɩ we -budu zɔ -lu yabhlogbɔɔ yli, 'ɩn wa 'nɩ -amɩaa -Lagɔ vɛlɩ. 38 We -ka Demetliusʋ -yɔ ɔ lubhonʋnya 'yɩbha wa 'ka nyɩmɛ 'klamanɩ, wa mnɩ gbʋwʋbhunya 'yu, gbʋwʋbhu ylɩ nya. Mɔ wa 'kaa nyɩmɛ 'klamanɩ -mɔ mɩa dɛ. 39 We -ka nɩɩ, a ka 'ya gbʋ yabhlo, a 'ka we layɩbha, -a mneni -a 'ka -mʋʋ gba -a 'dɛ weee 'wlugbeliylɩ nya. 40 -A fɛlɩ -amɩaa 'dɛ gbʋ 'nyɛa, 'ɩn wa 'ka -aɩn gbʋ 'wludɩ, nɩɩ, -amɩa sɔlʋa -amɩaa 'wlulapɩlɩnya -yɔ 'wʋ, gbʋ -we 'plɩa -zɛɛn daa 'gbʋ. Wee 'wlugbelie -mɩnɩ 'nɩ 'ji tɩklɩɩ -ka, 'ɩn gbʋ -we -a 'kaa gba, -mʋʋ 'nɩ -mɩ.»
41 Da ɔɔ fɛngblɛ gba 'saa, 'ɩn ɔ nɛɛ nyɩma -yla, wa mnɩ wa -buduŋwɛɛ.
* 19:1 'Mʋ wa laa -zɛɛn «Asie Mineure» -tuauwɛlɩ 'wʋ. 19:19 'Ylɩ glʋ 'sɔ 'ylɩ kugbuaa lubhoo 'pɛnɩgwɛzi -wa. 19:24 'Ŋwnɔlagɔ -wa.