20
Pɔlʋ mnɩa Masedʋanɩ -yɔ *Glɛsɩ -dʋdʋ -gʋ
Da -zlɛ bhɩa, -mʋʋ 'bɩgʋ, Pɔlʋ yia -Zezuu 'bɩnɔnya 'wlugbeli. Ɔ zʋa wa 'dɩ, 'bhie, ɔ yia wɛlɩ 'pa, 'ɩn ɔ yia Masedʋanɩ mnɩ. Ɔ 'plɩlɩa wee dʋdʋ -mɩnɩ -gʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔnyɩma 'dɩ duun zʋ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ yia *Glɛsɩ nyni, 'ɩn ɔ li -mɔ Glɛsɩ -dʋdʋ -gʋ 'cʋ ta. Da ɔ mɩa 'glʋ 'wʋ -gblada, ɔ 'ka Silii mnɩ, 'ɩn ɔ yia 'nʋ nɩɩ, Zuifʋ mɩ ɔ -yɔgbʋ zʋda, wa 'ka ɔ 'bha. Tɔʋn, ɔ yia ɔ 'dɛɛ dlɩ zɔ lapʋpalɩ nɩɩ, ɔ 'ka Masedʋanɩ -dʋdʋ -gʋ lʋbhiti. -Wa -yɔ Pɔlʋ mnɩa, wa ŋnɩ nɩ: Belee -nyɩmɛ Pilusɩɩ 'yu Sopatɛɛ, Tɛsalonikɩ -nyɩma Alisɩtakɩ -yɔ Sekɔndusɩ, Dɛlɩbʋ -nyɩmɛ Gayusɩ, 'ɩn Timotee, we -yɔ 'ya -Azii -dʋdʋ -gʋ -nyɩma Tisikɩ -yɔ Tlofimʋ. Nyɩma -manɩ -galɩa -aɩn 'yu, 'ɩn wa yia -aɩn wʋ Tloasɩgbe nʋkplɛ. *'Floo -we 'nɩa gɔɔ -yɔ -ka, we 'fɛtɩ 'plɩa, 'ɩn -amɩa yia Filipʋgbe nʋkplɛ 'glʋ 'wʋ -gbla. -A li 'nyu 'klʋɔ 'ylɩ gbu, 'ɩn -a yia wa -gbɛ nyni Tloasɩ, -a li -mɔ lɔkɔwlu -bhlo.
Pɔlʋ mɩ Tloasɩ
Samidii jibheza, -a gbelia 'wlu, -a 'ka 'floo ladɩdlɩ dabʋdʋ, 'ɩn Pɔlʋ yia gbʋ -gbagbɩe bhli -Lagɔnyɩma -yla. 'Ɩn zlɩ -ka zlɩ mnɩa ɔ yiaa 'gbʋ, 'ɩn ɔ yia gbada -tʋ tɩklɩɩ, 'ɩn zlɩ -gʋ yia bɛ. -Buduu yu mɩa yalɩ, -we zɔ -a gbelia 'wlu, 'napɛɛ -zlo mɩ -mɔ -nyumada. Nyimeslɔyu wa laa Etikɩ -dɩa fɩnɛtlɩɩ ŋwɛ -gʋ la. Pɔlʋ ka gbagbɩe latlʋmanɩɩ 'gbʋ, Etikɩ yia 'ylaa ŋwɔ. Ɔ zilia 'ylaa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia 'tazɩ tanʋʋ fɩnɛtlɩ 'yli 'bhʋ, 'ɩn ɔ yia bhli. Wa 'ka ɔ 'wʋbhu, -zugba ɔ ka tlɩ. 10 Pɔlʋ 'sibhlia la, ɔ kwlia ɔ -gʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'wʋbhu, ɔ nɛɛ: «Amɩaa dlɩ 'na sumanɩ -nɩ, ɔ -ga 'yliyɔ!» 11 -Mʋʋ 'bɩgʋ, Pɔlʋ -gblaa 'tazɩ 'wlu, ɔ dɩdlɩa 'floo la, 'ɩn ɔ yia we li. Ɔ gba 'yaa kplokplo, zlɩ dolua 'wʋla, 'ɩn ɔ yia mnɩ. 12 'Ɩn wa -yɔ ɔɔ nyimeslɔyu yia mnɩ, -zugba ɔ -ga 'yliyɔ, we yia wa 'dɛ weee dlɩ lapalɩ.
Pɔlʋ 'bhʋa Tloasɩ, 'ɩn ɔ yia Milee mnɩ
13 -A -gaa 'yu, -a yia 'glʋ 'wʋ -gbla, 'ɩn -a yia Asɔsʋ mnɩ. -Mɔ -a 'kaa Pɔlʋ 'wʋbhu, -we ka gbʋ -wa, ɔ nɛɛ ɔ 'ka -mɔ mnɩ bhʋ -gʋ. 14 Pɔlʋ ylɩa -aɩn Asɔsʋ, 'ɩn -a yia ɔ 'wʋbhu 'glʋ 'wʋ, 'ɩn -a -yɔ ɔ 'sɔ yia Mitilɛnɩ mnɩ. 15 -Bha -a -gblaa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn -a yia lʋbhiti gumunyu -gʋ. -Mʋʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn -a yia Kio 'klʋ nyni. -Mʋʋ 'bɩgʋ zlɩ zlɩ 'yaa, 'ɩn -a yia Samɔsʋ nyni, -mʋʋ 'bɩgʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn -a yia Milee nyni. 16 Nɩɩ, Pɔlʋ nɛɛ, Efɛzɩ ɔ plɩlɩa, ɔ 'nɩa -bha 'yligbea yi, ɔ yi bhla lanyumɔnʋ -Azii -dʋdʋ -gʋ. Ɔ 'yɩbha ɔ 'ka *Pantɩkɔtʋʋ 'ylɩ nya -Zeluzalɛmʋ -mɩ, sao sa we -ka -mɩ. We 'gbʋ, ɔ yia kwɛlapulo.
Pɔlʋ 'paa Efɛzɩɩ leglizɩɩ nyɩma kpasɩ wɛlɩ
17 Pɔlʋ mɩ Milee, 'ɩn ɔ yia nyɩma Efɛzɩ tie nɩɩ, wa 'ka *leglizɩɩ nyɩma kpasɩ laa mnɩ. 18 Da wa nynia Pɔlʋ kwesi, ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na tɩanʋ nynia -Azii -dʋdʋ -gʋ, sa ɩn -yɔ aɩn 'sɔ -dɩa la, amɩaa 'dɛ -yi we. 19 Ɩn ka Nyɩmaa -Kanyɔɔ lubho nʋ na 'dɛɛ 'wʋtɩtɩe nya 'kienyi, sɩasɩe -yɔ 'mɩɔ nya 'yliya 'wʋ, na -yɔgbʋ Zuifʋ zʋaa 'gbʋ. 20 Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, ɩn 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ aɩn -yɔ zizeli. -We weee 'kaa aɩn 'wʋsa, ɩn ka we aɩn -yla gba, 'ɩn ɩn ka we aɩn -slolu -zejila 'wʋ we -yɔ amɩaa -budu zɔ. 21 Ɩn ka Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ la, wa 'ka wa dlɩ 'bhiti -Lagɔ 'yu, 'ɩn wa 'ka -amɩaa -Kanyɔ -Zezu dlɩ -gʋ zʋ.
22 «'Ɩn -slɛɛn, -Zeluzalɛmʋ na mnɩa. -Lagɔɔ Zuzu gbaa, ɩn nʋ 'sa -gla nya. -We 'kaa -mɔ 'mɩ ylɩ, ɩn 'nɩ we -yi. 23 Nɩɩ, -we ka 'ji ɩn -yia -bhlogbɔɔ, 'gbe -bhlo -bhlo 'wʋ, Zuzu 'Pʋpa ka 'mɩ 'tʋlʋ nɩɩ, -kaslʋ -yɔ sɩasɩe mɩ 'mɩ wʋda. 24 Ɩn 'ka tlɩoo, ɩn 'ka 'pʋoo, -mʋʋ 'nɩ 'mɩ dlɩɩ gbʋ yabhlogbɔɔ. -We -wa 'mɩ dlɩɩ gbʋ, mʋ -wa nɩɩ, lubho -we Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu tɩa 'mɩ -yɔ, ɩn nʋ we, ɩn 'ka we bhɩa. Wee lubho mɩa, -Lagɔɔ 'nanɩɩ gbʋzɔnʋ gbʋʋ gbagbɩe -wa.
25 «Ɩn ka -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋʋ gbagbɩe nya aɩn glaa 'plɩlɩ. 'Ɩn -slɛɛn, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, amɩaa 'yabhlogbɔɔ 'na 'ka 'maslɛɛn na 'klʋ 'yɩ. 26 We 'gbʋ, ɩn nɛɛ aɩn -yla -zɛɛn ɛ: amɩaa 'yabhlo -ka mnɔ, we 'nɩ na 'wlu -gbʋ. 27 Nɩɩ, ɩn ka -Lagɔɔ dʋmagbʋ weee aɩn -yla gba. Ɩn 'nɩ we 'yabhlogbɔɔ aɩn -yɔ zizeli. 28 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, 'ɩn a zʋ leglizɩ weee 'yliyɔ. Wa 'wlʋ sa bhlabhlɛnya, -wa Zuzu 'Pʋpa 'nyɛ aɩn yoo, a 'ka wa 'yliyɔzʋnya -zɛ. -Lagɔ ka wa 'wʋzɩtɩ ɔ 'Yuu 'pɩɔn nya, wa 'ka ɔ -nʋ -zɛ. 29 Na mnɩmnɩee 'bɩgʋ, gɔbhɛɛ -bho -nyɩma yia aɩn glaa plaa, 'ɩn wa 'ka wee bhlabhlɛnya gbʋnyuu -yla lɛnʋ. 30 'Ɩn 'dɛbhie aɩn nyɩdɩ, nyɩma -tɔlʋa yia yotʋbhʋa, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya 'ka wa 'bɩbholu. 31 A -tʋ 'yliyɔgada, 'ɩn a ligbe we nɩɩ, ɩn ka aɩn 'dɩzʋda -tʋ zlʋkpɛ -yɔ jibheza, -zʋ ta 'wʋ, 'mɩɔ nya 'yli.
32 «'Ɩn -slɛɛn, -Lagɔ -yɔ ɔ 'nanɩwɛlɩ kwɛɛ na zʋa aɩn. 'Ɩn ɔ ka we se, ɔ 'ka aɩn 'ylimanɩ dlɩzʋzʋe 'wʋ, 'ɩn 'bɩ -we ɔ zʋa la, -wa weee mɩa ɔ -nʋ nya -yla, ɔ 'ka we aɩn 'nyɛ. 33 Na dlɩ 'nɩ nyɩmɛ yabhlogbɔɔɔ 'gwɛzi, ɔ -can -yɔ ɔ 'naanya 'wʋnyni. 34 Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, -li -we ka 'tʋ mɩa ɩn -yɔ na nɔnɔnya -yɔ, na 'dɛɛ sɔɔ lubho nya na yɩa we. 35 Sa a 'kaa lubho nʋ, 'ɩn a 'ka bobabhanya 'wʋyi, ɩn ka we aɩn -slolu. 'Ɩn -a 'ka wɛlɩ -we Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'dɛ gbaa ligbe: ‹Nyɩmɛ -lu -nyɛnyɩɛ ka 'mʋna, we -zi -lu 'yɩyɩe nyɩmɛ kwɛɛ.› »
36 Pɔlʋ bhɩa gbagbɩe, -mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ -yɔ wa 'dɛ weee 'sibhlia 'kukolu, 'ɩn wa yia -Lagɔ bhubhoe. 37 Wa 'dɛ weee bhlia wie, wa gblelia Pɔlʋ, 'ɩn wa yia ɔ wɛlɩ 'pa. 38 'Ɩn wa -gʋ yia 'wʋtʋ -kɔʋn, -we ka gbʋ -wa, ɔ nɛɛ wa -yla wa -putu 'na 'ka 'maslɛɛn ɔ 'klʋ 'yɩ. Wa kwaa ɔ yoo, 'ɩn wa yia ɔ 'glʋ -yɔ -nyneni -kpɔ.