21
Pɔlʋ mnɩa -Zeluzalɛmʋ
-A 'bhʋa Efɛzɩɩ -Lagɔnyɩma kpasɩɩ -gbɛ, -a -gblaa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn -a yia 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Kɔsʋ -gʋ mnɩ tɩklɩɩ. -Mʋʋ zlɩ zlɩa, -a nynia Wlodʋ, 'bhie, -a yia Patalaa mnɩ. 'Glʋ yabhlo mɩa Fenisi dʋdʋ -gʋ mnɩda, -mɔ -a ylɩa we. Tɔʋn, -a -gbla we 'wʋ, 'ɩn -a yia mnɩ. -A nynia gumunyuu nyɩdɩ, 'ɩn -a yia 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Siplʋ -yɔyɩ kɔpɛsɔlʋ. -A mnɩa Silii -dʋdʋ -gʋ -gbɛɩn, 'ɩn -a yia Tilɩgbe nʋkplɛ lasibhli, -bha 'glʋ 'kaa we nʋkpla -gba weee lasibhli. -Mɔ Tilɩ -a ylɩa -Zezuu 'bɩnɔnya, 'ɩn -a yia wa -gbɛ -tʋ lɔkɔwlu -bhlo. Gbʋ -we 'kaa Pɔlʋ ylɩ, -Lagɔɔ Zuzu gbaa we wa -yla, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla, ɔ 'na mnɩnɩ -Zeluzalɛmʋ -nɩ. Da wee lɔkɔwlu -bhlo bhɩa, 'ɩn -a yia 'yoo 'wʋbhu, wa 'dɛ weee yia -aɩn yoo kwa. Wa -yɔ wa 'ŋwnɩ -yɔ wa 'yua, 'ɩn -a yia 'gbe nʋkplɛ 'tla, 'bhie, -a yia 'kukolu 'sibhli gumunyuu -gɔgɔ -gʋ, 'ɩn -a yia -Lagɔ bhubhoe. -Mʋʋ 'bɩgʋ, -a 'pʋpalɩa wɛlɩ, 'bhie, -amɩa -gblaa 'glʋ 'wʋ, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya yia -buduŋwɛɛ lʋbhiti.
-A 'bhʋa Tilɩgbe 'wʋ 'glʋ nya, 'ɩn -a yia Pʋtolemaisɩ -amɩaa nɔnʋe 'wlubha. -A -saa wee 'gbe nʋkplɛɛ -Lagɔbhelia fʋ, 'ɩn -a yia 'ylɩ -bhlo li wa nya.
-Mʋʋ 'bɩgʋ zlɩ zlɩa, -a 'bhitia lʋ, 'ɩn -a yia Sezalee nyni. -Bha -a plaa -Lagɔɔ gbʋgbanyɔ Filipʋʋ -budu zɔ, 'ɩn -a yia ɔ -gbɛ ladɩlɩ. Nɩɩ, ɔɔ Filipʋ mɩ nyɩma gbesɔ -wa -a -saa zlɩmɛ -bha -Zeluzalɛmʋ, wa lʋnyɩmɛ yabhlo nya. Ɔ ka 'ŋwnɩyua -mnʋa, 'yieslɔŋwnɩ nya, wa 'nɩ ylɩ -mɩ. -Lagɔgbʋʋ -falɩ wa paa.
10 -A ka -bha 'ylɩ duun li, 'bhie, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ yabhlo 'bhʋa Zudee, wa laa Agabusɩ, 'ɩn ɔ yia -bha yi. 11 Ɔ yia -aɩn 'yɩa, ɔ 'bhua Pɔlʋʋ -jlaa 'wʋ, ɔ gbʋan ɔ 'dɛɛ bhʋ 'sɔ -yɔ sɔ 'sɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Wɛlɩ Zuzu 'Pʋpa gbaa, mʋ nɩ: ‹Nyɩmɛ ka -jlaa mɩa da, sa ɩn gbʋan da na 'dɛ, 'sa Zuifʋ yia ɔ gbʋaan -Zeluzalɛmʋ. 'Ɩn wa 'ka ɔ nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ yoo 'nyɛ.› »
12 Da -a 'nʋa gbʋ -mɩnɩ, 'ɩn -amɩaa 'dɛ -yɔ Sezaleee -Lagɔbhelia yia Pɔlʋ bhubhoe, nɩɩ, ɔ 'na mnɩnɩ -Zeluzalɛmʋ -nɩ. 13 'Ɩn Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Lɛɛ ka 'gbʋ a wi, 'ɩn a sumanɩ na dlɩa? Wa 'ka 'mɩ gbʋan -Zeluzalɛmʋoo, wa 'ka 'mɩ 'bha 'dɛbhie -gbolu Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezuu 'ŋnɩɩ 'gbʋoo, ɩn mɩ 'cɩn lamnazɩda.»
14 Nɩɩ, ɔ 'nɩ -amɩaa wɛlɩ 'wʋŋwnuda -mɩɩ 'gbʋ, -a yia ɔ bhubhoe 'yitide. 'Ɩn -a nɛɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔɔ dʋmagbʋ nʋ lɛ!»
15 -A lia 'ylɩ sanɩmɛ wee da, 'ɩn -a yia -amɩaa 'gbanya -mɔzʋ, -a yia -Zeluzalɛmʋ mnɩ. 16 -Zezuu 'bɩnɔnya tɔlʋa mɩa Sezalee, -maa yia -aɩn yoo kwa. 'Ɩn wa yia -aɩn Siplʋ -nyɩmɛ yabhlo, -ɔ 'kaa -aɩn -gʋda 'nyɛ, -ɔ wa laa Mnasɔɔɔn -buduŋwɛɛ kwa. -Zezuu 'bɩnɔnyɔ -wa, we 'bɩ ka 'wʋgwlɛ.
Pɔlʋ -yɔ -Lagɔnyɩma kpasɩ gbelia 'wlu -Zeluzalɛmʋ
17 Da -a nynia -Zeluzalɛmʋ, -Lagɔbhelia yia -amɩaa 'lakpasu kpa 'mʋna nya. 18 -Mʋʋ 'bɩgʋ zlɩ zlɩa, Pɔlʋ -yɔ -aɩn 'sɔ yia *'Zakee -gbɛ mnɩ. -Mɔ leglizɩɩ nyɩma kpasɩ weee gbelia 'wlu. 19 Pɔlʋ -saa wa fʋ, 'bhie, -we weee -Lagɔ nʋa lɛ nyɩma 'nɩa Zuifʋʋ -gbɛ, 'ɩn ɔ yia we 'dɩ -sa wa -yla kpɛɛn kpɛɛn.
20 Da wa 'dɛ weee 'nʋa wɛlɩ -mɩnɩ, 'ɩn wa yia -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ. 'Ɩn wa nɛɛ Pɔlʋ -ylaɛ: «Bheli -ɩn -talɩ, Zuifʋʋ 'wlu sanɩmɛ ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn wa mɩa Moizɩɩ tite -yɔlanɛda. 21 -We wa mɩa gbada wa -yla -na daa mʋ nɩ: Zuifʋ -wa mɩa 'lakpanya glaa, -ɩn nɛɛ wa -yla wa palɩ Moizɩɩ tite -blɩgʋ, wa 'na 'palɩ wa 'yua knɩ 'wʋ -nɩ, 'ɩn wa 'bhʋ -Zuifʋʋ lɛnʋgbʋ 'cɩn 'bɩ. 22 Sa -a 'ka we nʋa? 'Nʋa wa yia we -kpɔ, nɩɩ, -ɩn ka yi. 23 We 'gbʋ, -we -a yia da -mɩ -yla gbaa, -ɩn nʋ we lɛ. Nʋkpasia -mnʋa -wa bia -Lagɔ -yla mɩ -aɩn glaa -seli. 24 -Ɩn -yɔ wa mnɩ, -ɩn -yɔ wa 'ka wa -yɔwɔlʋgbʋ lɛnʋ, -ɩn plʋlʋ wa 'wlu, 'ɩn wa 'ka wa 'nyi -sa. -Ɩn -ka 'sa nʋ, 'ɩn nyɩma weee yibhelia we 'ji nɩɩ, -we wa gbaa -na daa, we 'nɩ gbʋzɔnʋ. 'Ɩn wa 'ka we -yɔyɩ, nɩɩ, Moizɩɩ tite -mɩ -na zʋ 'ya 'nʋŋwɛ. 25 We -ka nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, -wa zʋa -Zezu dlɩ -gʋ, gbʋ -we ka wɛlɩ -a bhlɩa, -a ka we cɛlɩ, 'ɩn -a yia we wa yoo 'pa: ‹A 'na lili -zila -bʋbɔnɩmɛ -nɩ, we ka pʋɩn. Nɩmɛɛ 'pɩɔn -tʋkpa -yɔ nɩmɛ -we 'pɩɔn 'nɩa 'wʋtla, a 'na lili we -nɩ. 'Ɩn a 'na nʋnʋ mʋtnɩgbʋ lɛ -nɩ.› »
26 -Mʋʋ zlɩ zlɩa, tɔʋn, Pɔlʋ -yɔ waa nyɩma -mnʋa yia mnɩ. 'Ɩn ɔ -yɔ wa yia -yɔwɔlʋgbʋ lɛnʋ dabʋdʋ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ mnɩa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn 'ylɩ -we nya wee -yɔwɔlʋgbʋ 'kaa bhɩa, ɔ yia we gba. We ji -wa nɩɩ, bhla -we nya wa 'kaa wa -zila bʋbɔ -bhlo -bhlo.
Pɔlʋ wa kpaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ
27 Wee -yɔwɔlʋ ylɩ gbesɔ 'ka bhɩa mnɩ, 'ɩn -Azii -dʋdʋ -gʋʋ Zuifʋ yia Pɔlʋ -yɔyɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. Tɔʋn, wa 'paa nyɩma -zloo dlɩ yalɩ, 'ɩn wa yia ɔ kpa, 'wʋkpɩkpɩe nyaɛ: 28 «Izlaɛlɩɩ nyɩma, a bɛ -aɩn -yɔ! Nyɩmɛ -ɔ mɩa da, da weee -yɔ nyɩma weee ɔ slolua gbʋ -we -wa Izlaɛlɩnyɩma klaa, we -yɔ Moizɩɩ tite -yɔ -Lagɔbudu 'kadʋʋ -yɔ -tʋ. 'Ɩn -slɛɛn, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, ɔ ka wa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ -la, sanɛɛ 'sa ɔ plalɩa wee -mɔwlʋ da pʋɩn -llɛllɛ!»
29 -We ka 'gbʋ, wa yia 'sa nʋ, wa ka Efɛzɩyu Tlofimʋ 'yɩ Pɔlʋ nya -Zeluzalɛmʋgbe nʋkplɛ. Nɩɩ, wamɩa dlɩɩ, Pɔlʋ -yɔ ɔ 'sɔ ka -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ pla.
30 'Ɩn wee 'gbee nʋkpla -nyɩma weee gbugblolua, 'ɩn wa -yɔ -gwagwɩe yia da weee 'bhʋ. 'Ɩn wa yia Pɔlʋ kpa, wa -yɔ ɔ lagbizelie yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ 'tla, 'ɩn wa yia -bha kla, -bha -bhlokpadɛ. 31 Zuifʋ mɩ 'klɩ 'yɩda, wa 'ka Pɔlʋ 'bha, 'ɩn nyɩma yia wɛlɩ Wlɔmʋʋ 'slʋjaa -zloo -kanyɔ 'kadʋ kwa, nɩɩ, -Zeluzalɛmʋ -nyɩma weee ka gbugblolu. 32 -Bha -bhlokpadɛ, ɔ 'bhua 'slʋja -yɔ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnya 'wʋ, 'ɩn ɔ -yɔ -gwagwɩe yia nyɩmaa -zloo gbɛgbɛɩn mnɩ. Da wa 'yɩa ɔ -yɔ 'slʋja 'sɔ -yɔ, 'ɩn wa yia Pɔlʋʋ bhɩtɩe 'yitide. 33 Ɔɔ 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ bɛa Pɔlʋ -yɔ, ɔ kpaa ɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ, wa gbʋan ɔ nɛtɛllukpe 'sɔ nya. 'Bhie, ɔ yia wa layɩbhaɛ: «Nyɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩ -mɩa? Lɛɛ -lu ɔ nʋ lɛa?» 34 'Ɩn nyɩmaa -zloo glaa, -zakpa -bhlo kpɩ 'wʋ -maa 'dɛɛ sa, 'ɩn tɔlʋa kpɩa 'wʋ, wɛlɩ -putu nya. Nɩɩ, 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ 'nɩ mneni ɔ 'ka wɛlɩ yabhlogbɔɔ 'wʋlanʋ, wee -zlɛ duun glaa. 'Ɩn ɔ nɛɛ, wa -yɔ Pɔlʋ 'sɔ mnɩ 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ. 35 Da Pɔlʋ -yɔ wa nynia wee -buduu sɩkalie kwesi, 'ɩn 'slʋja yia ɔ 'wʋbhu nyɩma 'wlu yalɩ, nyɩmaa -zlo glaa, 'cɛ 'kadʋ wa mɩa 'padaa 'gbʋ. 36 Nɩɩ, nyɩma weee mɩ ɔ 'bɩ, 'wʋkpɩkpɩe nya: «A 'bha ɔ!»
Pɔlʋ gbaa ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ
37 Bhla -we nya wa -yɔ Pɔlʋ 'kaa 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ pla, ɔ nɛɛ 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ -ylaɛ: «Ɩn mneni ɩn 'ka -mɩ -yla wɛlɩ yabhlo gbaa?»
'Ɩn -mɔɔ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «Ɩ'ɩn, aya! Glɛkɩwɛlɩ -na gbaa? 38 Ezipʋtʋyu -ɔ 'bhua nyɩmaa dlɩ 'wʋ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -yɔ, we 'bɩ 'nɩ -slɔ 'wʋgwlɛ, 'ɩn ɔ -yɔ 'bɩnɔnya 'wlu glʋ -bhlo (4.000) yia da bɛblɛɛ ladɩlɩa mnɩ, we 'nɩ -mɩɩ?»
39 Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Zuifʋ ɩn -mɩa, Talɩsɩgbe nʋkplɛ, Silisi -dʋdʋ -gʋ. Gbe ka 'ŋnɩ mɩa mnɩda, we nʋkpla -nyɩmɛ ɩn -mɩa. -Mɩ na bhubhoea, -ɩn 'nyɛ 'mɩ 'yoo, ɩn 'ka nyɩma -yla gbʋ gba.»
40 'Slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ yia ɔ 'yoo 'nyɛ. Pɔlʋ 'yligbea sɩkalie 'wlu, 'ɩn ɔ yia sɔ 'pa nyɩma -yla, nɩɩ, wa 'mu ŋwɛ. Da wa 'dɛ weee 'mua ŋwɛ blenyii, 'ɩn Pɔlʋ yia wa -yla gbʋ gba zuifʋwɛlɩ 'wʋ: