22
«Na bhelia -yɔ na didea, a pʋ yukwli, na 'dɛɛ gbʋ 'wʋsawɛlɩ na yia -slɛɛn da aɩn -yla gbaa.»
Da Pɔlʋ mɩa gbada wa -yla, wa 'nʋa we zuifʋwɛlɩ 'wʋ, 'ɩn wa yia ŋwɛ 'mu blenyii.
Tɔʋn, 'ɩn Pɔlʋ nɛɛ: «Zuifʋ ɩn -mɩa, Talɩsɩgbe 'wʋ wa gwalɩa 'mɩ, Silisi -dʋdʋ -gʋ. 'Ɩn -seli wa zʋa 'mɩ -Zeluzalɛmʋ. Gamaliɛlɩ -wa na -slolunyɔ, mɔ -slolua 'mɩ -amɩaa dʋkpasɩɩ tite kpɛɛn kpɛɛn. -Lagɔɔ gbʋ mɩ 'ya -amɩ dlɩɩ 'kadʋʋ, a 'dɛ weee 'bhisa -zɛɛn. Nyɩma -wa mɩa -Zezuu 'Yloogblʋ -gʋ, ɩn ka wa 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, ɩn ka wa 'bha. 'Ɩn ɩn yia wa 'llukpe palɩ, we yi nʋkpasia -zɛoo, we yi 'ŋwnɩ -zɛoo, -zugba na pa wa -kaslʋ 'wʋ. *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ weee mneni wa 'ka gba, nɩɩ, gbʋzɔnʋ na gbaa. Wa ka 'mɩ 'sɛbhɛnya yoo 'nyɛ, na bhelia Zuifʋ mɩa -Damasɩgbe nʋkplɛɛ 'gbʋ. 'Ɩn ɩn yia wee 'gbe nʋkplɛ mnɩ, waa -Lagɔnyɩma mɩa -mɔ, ɩn 'ka wa 'llukpe 'palɩ, ɩn 'ka wa -mɔ -Zeluzalɛmʋ kwa, 'ɩn wa 'ka wa -kaslʋ 'wʋpa.
Pɔlʋ gbaa ɔ -Lagɔplagbʋ
(Lngb 9.1-19, 26.12-18)
«'Ɩn, ɩn mɩ 'yloogblʋ, ɩn 'ka -Damasɩgbe -yɔ cɩpaa yi, 'ylʋgbagbʋ ylʋ nya tɔʋn, san 'kadʋ yabhlo 'bhʋa yalɩ, 'ɩn we yia 'mɩ gbeli. Ɩn bhlia dʋdʋ, 'ɩn ɩn yia wɛlɩ yabhlo 'nʋ, we nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹Sɔlʋ, Sɔlʋ, lɛɛ ka 'gbʋ -na palɩ 'mɩ 'klɩyɩe 'wʋa?›
«'Ɩn ɩn yia layɩbhaɛ: ‹Na -Kanyɔ, nyɔɔ -ɩn -mɩa?›
«'Ɩn wee wɛlɩ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: ‹-Amɩ Nazalɛtɩyu -Zezu, -ɩn mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, -amɩ -wa.› Na nɔnɔnya ka wee san -yɔyɩ, 'ɩn -ɔ mɩa 'mɩ -yla gbʋ gbada, wa'a 'nʋ -mɔɔ wɛlɩ.
10 «Tɔʋn, ɩn yia layɩbhaɛ: ‹Na -Kanyɔ, sa ɩn 'ka nʋa?›
«'Ɩn Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn mnɩ -Damasɩgbe nʋkplɛ, 'ɩn -we weee -Lagɔ gbaa, -ɩn nʋ lɛ, -mɔ wa yia -mɩ -yla we gbaa.› 11 Ɩn ka 'lɔ wee saan 'tɩtɛ -mɩnɩɩ 'gbʋ, na nɔnɔnya kpaa na sɔ la, 'ɩn wa yia 'mɩ -Damasɩ kwa.
12 «-Mɔ -Damasɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩ -bha, 'mɔ wa laa Ananiasɩ. Nyɩmɛ -ɔ zʋa -bha -Lagɔ, 'mɔ ɔ -mɩa, 'ɩn ɔ zʋa Moizɩɩ tite 'nʋŋwɛ. -Damasɩgbee Zuifʋ weee gbaa gbʋzɔnʋ gbʋ ɔ daa. 13 Ananiasɩ yia na -gbɛ, ɔ 'yligbea 'mɩ kwesi, 'ɩn ɔ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹Sɔlʋ, na bheli, -na 'yli -blo!› -Bha -bhlokpadɛ, na 'yli -bloa, 'ɩn ɩn yia ɔ -yɔyɩ vaa.
14 «'Ɩn ɔ yia we -gʋdɩ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Amɩaa dʋkpasɩɩ -Lagɔ ka -bha -mɩ -sa 'cɩn, -ɩn 'ka ɔ dʋmagbʋ yibheli, 'ɩn -ɔ -wa Nyɩmɛ Tɩklɩɩ, -ɩn 'ka ɔ -yɔyɩ, -ɩn 'ka ɔ 'dɛɛ wɛlɩ 'nʋ. 15 Nɩɩ, ɔ gbʋdayɩnyɔ -na yia -zɛa. 'Ɩn -we -ɩn 'yɩa -yɔ, 'ɩn -ɩn 'nʋa, -ɩn 'ka we gba dʋdʋgʋ -nyɩma weee -yla. 16 'Ɩn -slɛɛn, lɛɛ ka 'gbʋ -na wʋa? -Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn yi, -ɩn la Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'ŋnɩ, wa 'ka -mɩ batizee, -Lagɔ 'ka -mɩ -yɔwɔlʋ, -na gbʋnyii 'ka -mɩ kwɛyli 'bhʋ.›
Pɔlʋ gbaa sa -Lagɔ tiea ɔ, nyɩma 'nɩa Zuifʋ, wa -gbɛɛ gbʋ
17 «-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn yia lʋbhiti -Zeluzalɛmʋ. 'Ylɩ yabhlo nya, ɩn mɩ -Lagɔ bhubhoeda -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn Nyɩmaa -Kanyɔ yia 'mɩ 'klʋtlalɩ na 'yli 'wʋ. 18 'Ɩn, ɩn 'yɩa Nyɩmaa -Kanyɔ -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Ɩn 'pulo kwɛ la, -ɩn 'bhʋ -Zeluzalɛmʋ slʋɩ! Nɩɩ, na gbʋ -na yia gbaa, -mɔ -nyɩma 'na 'ka we -yɔŋwnu.›
19 «Ɩn yia we 'bɩgʋpalɩɛ: ‹Nyɩmaa -Kanyɔ, wa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, ɩn ka -Lagɔbudunya zɔ 'plɩlɩ, 'ɩn nyɩma -wa ŋwnua -na gbʋ -yɔ, -zugba na pa wa -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn na sɛlɩ wa. 20 'Ɩn da wa 'kaa -na gbʋdayɩnyɔ Etiɛnɩ 'bha, -amɩ mɩ 'ya -bha. -Wa mɩa ɔ 'bhada, ɩn ka wa ŋwnunu, 'ɩn ɩn yia wa -bananya 'yliyɔzʋ.›
21 «'Ɩn Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Ɩn mnɩ, nɩɩ, tiea na yia -mɩ 'pɩpɩ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋʋ gbɛgbɛɩn!› »
Pɔlʋ nɛɛ Wlɔmʋʋ 'slʋjaa -kanyɔ -yla nɩɩ, Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ ɔ -mɩa.
22 Nyɩmaa -zlo pʋlʋa Pɔlʋ yukwli tɩklɩɩ, tɔʋn, ɔ yia wɛlɩnya -mɩnɩɩ gbagbɩe bhɩa. 'Ɩn wa yia 'wʋkpɩkpɩe bhliɛ: «A -sa nyɩmɛ nɩ la! A 'bha ɔ! Ɔ 'nɩ we 'klʋ -ka, ɔ 'ka 'yliyɔgada -tʋ, dʋdʋ nɩ -gʋ!» 23 Wa 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ, wa vitelia wa -bananya, 'ɩn wa yia bla yalɩ 'mni. 24 Wlɔmʋʋ 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ nɛɛ, wa 'pa Pɔlʋ 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ. Wa 'ka ɔ sɛlɩ, 'ɩn gbʋ -we ka 'gbʋ nyɩmaa -zlo mɩa sa ɔ 'wluo 'kpɩlɩda, ɔ 'ka we gba, 'ɩn -mɔɔ 'ka we 'nʋ. 25 'Ɩn da wa gbʋan Pɔlʋ wa 'ka ɔ sɛlɩa yi, tɔʋn, 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ mɩa -bha, Pɔlʋ yia ɔ layɩbha 'lee: «We se mɩ aɩn -yla, a 'ka *Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ sɛlɩ, -zugba a 'nɩ -slɔ ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhuu?»
26 Da ɔɔ 'slʋjayu 'nʋa wɛlɩ -mɩnɩ, 'ɩn ɔ yia 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ wɛlɩ kwa, ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Lɛɛ -lu -na yi yaa dɛ lɛnʋa? Ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩ, Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ -wa!»
27 'Slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ yia Pɔlʋ 'yɩa, ɔ bɛa ɔ -yɔ. Ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: «Gba gbʋzɔnʋ, Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ -ɩn -mɩa 'piɛɩn yɩ?»
Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩ: «Ɩɩn, 'mɔ ɩn -mɩa.»
28 'Ɩn 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ nɛɛ: «'Gwɛzi 'kadʋ ɩn plʋlʋa 'bhie, ɩn yia Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ -zɛ.»
'Ɩn Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩ: «-Amɩ mɩa, gwalɩ wa gwalɩlɩa 'mɩ we.»
29 -Bha -bhlokpadɛ, -wa 'ka yaa Pɔlʋ sɛlɩ, 'ɩn ɔ 'ka gba, -maa yia ɔ gwevla. Da 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ yibhelia we 'ji nɩɩ, Pɔlʋ -ɔ ɔ gbʋan, -mɔɔ mɩ Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ nya, 'ɩn ɔ 'dɛ yia nyanɔ nʋ.
Pɔlʋ mɩ gbʋwliwʋdɩnya 'yu
30 Gbʋ -we Zuifʋ dɩa Pɔlʋ 'wlu, 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ 'yɩbha ɔ 'ka we 'wʋlanʋ kpɛɛn kpɛɛn. We 'gbʋ, zlɩ zlɩa, 'ɩn ɔ yia ɔ gbʋan -llukpe 'wʋsa. 'Ɩn ɔ yia -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ gbʋwliwʋdɩnya 'wlugbeli. 'Bhie, ɔ -yɔ Pɔlʋ yia wa 'yu yi.