23
Pɔlʋ ylaa gbʋwliwʋdɩnya flɩlɩɩ, ɔ nɛɛ: «Bheliaɩn, ɩn ka -Lagɔ 'yu nɔ 'nanʋʋ, na dlɩ 'nɩ 'mɩ gbʋ 'nyɛ, 'ɩn we yia -zɛɛn ylɩ -mɩnɩ ylɩ.»
'Ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ Ananiasɩ nɛɛ -wa mɩa Pɔlʋ kwesi -ylaɛ: «A 'pa ɔ ŋwɛ -gʋ -lu!»
Tɔʋn, Pɔlʋ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Wɛlɩ 'sɔ -nyɩmɛ, -mɩ -Lagɔ yia bhɩtɩa! -Bha -ɩn -dɩa la, -zugba -na bhu na -yɔgbʋ 'wʋ titee sɔlʋ, 'ɩn -ɩn nɛɛ, wa bhɩtɩ 'mɩ. Tite 'nɩ 'sa gba.»
-Wa mɩa Pɔlʋ kwesi, -maa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -na vɛlɩa yɩ?»
Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Na bhelia, ɩn 'nɩ we 'ji -yi nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ ɔ -mɩa. Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹-Ɩn 'na gbalɩ gbʋnyuu -na nyɩmaa 'yugalɩnyɔ -yla -nɩ!› »
Pɔlʋ -yi we 'ji nɩɩ, nyɩmaa -zakpa sɔ -wa gbʋwliwʋdɩnya. -Zakpa -bhlo -wa *Sadusenyɩma, 'ɩn -zakpa 'sɔnʋ -wa Falizɩnyɩma. We 'dɛɛ 'gbʋ ɔ yia 'wʋkpɩ 'tɩtɛɛ wa 'yuɛ: «Bhelia, Falizɩnyɩmɛ ɩn -mɩa, 'ɩn Falizɩnyɩmɛɛ 'yu ɩn -mɩa. Tlɩtlɩnyaa 'wʋsɔsʋe ɩn dɩa dlɩ 'wʋʋ 'gbʋ, wa mɩa da na -yɔgbʋ 'wʋbhuda.»
Da Pɔlʋ gba 'saa, Falizɩnyɩma -yɔ Sadusenyɩma yia kpɛlɩe bhli, 'ɩn wa yia 'wʋdo 'sɔ. Nɩɩ, Sadusenyɩma nɛɛ, tlɩtlɩnyaa 'wʋsɔsʋe 'nɩ -mɩ, 'anzɩnya -yɔ zuzu 'nɩ la -mɩ, 'ɩn -zugba Falizɩnyɩma yibhelia we nɩɩ, we 'dɛ weee mɩ la. 'Ɩn nyɩmaa -zlo mɩ 'wʋkpɩda 'tɩtɛɛ, 'ɩn Falizɩnyɩmaa tɔlʋa -wa -wa -Lagɔɔ titee gwesanya, -maa yia Pɔlʋ lʋpa 'kʋa 'tɩtɛ nya. Wa nɛɛ: «-A yɩ we -yɔ nɩɩ, nyɩmɛ -mɔnɩ 'nɩ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ. -De zuzu yabhloo, -de 'anzɩ yabhlo gba ɔ -yla gbʋʋ, nyɔɔ -yi we 'jia?»
10 Wee -zlɛ kpʋkpalɩa 'wʋ, wa yi Pɔlʋ 'ylisɩsalɩɩ 'gbʋ, nyanɔ yia 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ dlɩɩ slo. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'slʋja -ylaɛ, -maa -sa Pɔlʋ wa nyɩdɩ, wa kwa ɔ 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ lʋ.
11 -Mʋʋ 'bɩgʋʋ sabɔ bɛa, Nyɩmaa -Kanyɔ yia Pɔlʋ 'klʋtlalɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn 'tɛmanɩ dlɩ! -Ɩn ka na gbʋ gba -seli -Zeluzalɛmʋ, we mɩ nɩɩ, -ɩn gba 'ya we Wlɔmʋgbe nʋkplɛ.»
Zuifʋ zʋa Pɔlʋʋ 'bhabhagbʋ
12 -Mʋʋ zlɩ zlɩa zlʋkpɛ, Zuifʋʋ -zakpa -bhlo yia wɛlɩ -bhlo bhlɩ, 'ɩn wa yia bi -Lagɔ 'yu nɩɩ, wa 'nɩ -slɔ Pɔlʋ 'bha, wa 'na 'ka li 'ɩn wa 'na 'ka 'ma. 13 Nyɩma -wa bhlɩa wɛlɩ -mɩnɩ, wa ka nyɩmaa glʋ 'sɔ -gʋzi. 14 'Ɩn wa yia -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ nyɩma kpasɩɩ -gbɛ mnɩ. 'Ɩn wa nɛɛ -maa -ylaɛ: «-A ka bi -Lagɔ 'yu, nɩɩ, -a 'nɩ -slɔ Pɔlʋ 'bha, -a 'na 'ka -lu yabhlogbɔɔ li. 15 'Ɩn -slɛɛn, amɩa -yɔ gbʋwliwʋdɩnya bhlɩ wɛlɩ -bhlo, 'ɩn a 'ka 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ -yla gba nɩɩ, ɔ -la aɩn Pɔlʋ -dawli nya, a 'yɩbha a 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋsɩsalɩ tɩklɩɩ. We -ka -amɩa, -a ka -amɩaa 'dɛ lamnazɩ -a 'ka ɔ 'bha, 'bhie, ɔ 'ka -seli nyni.»
16 'Ɩn wɛlɩ wa bhlɩa Pɔlʋ daa, ɔ bhɔlɔɔ 'yu 'nʋa we, 'ɩn ɔ yia 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ Pɔlʋ 'dɩ -salɩa mnɩ. 17 Tɔʋn, Pɔlʋ laa 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ yabhlo, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn kwa nyimeslɔyu nɩ 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋʋ -gbɛ, nɩɩ, ɔ ka gbʋ yabhlo ɔ 'ka we gba ɔ -yla.»
18 Ɔɔ 'slʋja -yɔ ɔɔ nyimeslɔyu yia 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋʋ -gbɛ mnɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Kaslʋnyɩmɛ Pɔlʋ laa 'mɩ, ɔ nɛɛ: ɩn -la -mɩ nyimeslɔyu nɩ. -Mɔɔ ka gbʋ yabhlo ɔ 'ka -mɩ -yla we gba.»
19 'Slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ kpaa nyimeslɔyuu sɔ la, ɔ -yɔ ɔ vlaa gwe -sɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: «Lɛɛ -gbʋ -ɩn 'yɩbha -ɩn 'ka 'mɩ -yla gbaa?»
20 'Ɩn nyimeslɔyu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Zuifʋ ka wɛlɩ -bhlo bhlɩ nɩɩ, -ɩn kwa cɩzɩ Pɔlʋ gbʋwliwʋdɩnya 'yu. Gbaa wa yia -dawli nya nɩɩ, gbʋwliwʋdɩnya 'yɩbha wa 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋsɩsalɩ tɩklɩɩ. 21 'Ɩn -ɩn 'na 'nʋnʋ wa wɛlɩ -nɩ! Nɩɩ, -wa zizea ɔ 'bhabhɩee 'gbʋ, wa mneni nyɩmaa glʋ 'sɔ -gʋzi. Wa ka bi -Lagɔ 'yu, wa nɛɛ, wa 'nɩ -slɔ Pɔlʋ 'bha, wa 'na 'ka li, 'ɩn wa 'na 'ka 'ma. Nɩɩ, -slɛɛn, wa ka lamnazɩ, -na wɛlɩ wa mɩa wʋda.»
22 Da ɔɔ 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ gbaa nyimeslɔyu -yla nɩɩ: «-We -ɩn gbaa da 'mɩ -yla, -ɩn 'na gbalɩ we nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla -nɩ.» 'Bhie, ɔ yia -mɔɔ 'yitide, 'ɩn -mɔɔ yia mnɩ.
'Slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ kwaa Pɔlʋ Felisɩɩ -gbɛ
23 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ laa ɔ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnya 'sɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Slʋjaa 'wlu -bhlo (200) klaa, nɩmɛsʋʋn -gʋʋ 'slʋjaa glʋ ta 'ya kugbua (70) -yɔ 'slʋjaa 'wlu -bhlo kaa 'li kwɛɛ, a gbeli da wa 'wlu. 'Ɩn a 'dɛ weee mnazɩ la, jibheza lɛlɩɩ gbomnʋanʋ nya, a 'ka Sezalegbe nʋkplɛ mnɩ. 24 A mnazɩ nɩmasʋʋn -yɔ, 'ɩn a 'ka Pɔlʋ 'wʋbhu we -gʋ, 'ɩn a 'ka ɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩɩ -gbɛ kwa -dlɔɔ.»
25 'Ɩn ɔ yia 'sɛbhɛ cɛlɩɛ:
26 Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩ 'kadʋ,
-amɩ Klodʋ Liziasɩ saa -mɩ fʋ.
27 Nyɩmɛ -ɔ ɩn 'paa dɛ -mɩ yoo, Zuifʋ ka ɔ kpa, wa 'ka ɔ 'bha. 'Ɩn da ɩn 'nʋa nɩɩ, Wlɔmʋ -dʋdʋwlakpɛ -wa, 'ɩn ɩn -yɔ na 'slʋja yia mnɩ, ɩn yia ɔ wa kwɛɛ -sa. 28 Ɩn 'yɩbha gbʋ -we Zuifʋ dɩa ɔ 'wlu, ɩn 'ka we 'ji 'nʋ. We 'gbʋ, ɩn yia ɔ wa gbʋwliwʋdɩnya 'yu kwa. 29 Ɩn ka we -yɔyɩ nɩɩ, wa 'dɛɛ titee 'gbʋ, wa dɩa ɔ gbʋ 'wlu. 'Ɩn wa 'nɩ mneni wa 'ka ɔ gbʋ yabhlogbɔɔ -yla lapalɩ, -we ka 'gbʋ wa 'kaa ɔ 'bha, 'ɩn wa 'kaa ɔ -kaslʋ 'wʋpa, we 'nɩ 'yɩe. 30 'Bhie, wa yia 'mɩ wɛlɩ kwaɛ, Zuifʋ ka ɔ -yɔgbʋ zʋ. -Bha -bhlokpadɛ, ɩn 'paa ɔ yoo -na -gbɛ. 'Ɩn ɩn nɛɛ ɔ gbʋwludɩnya -ylaɛ, wa 'kla ɔ -na -gbɛ.
31 -We 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ gbaa, ɔ 'slʋja ka we lɛnʋ. Wa 'bhua Pɔlʋ 'wʋ sabɔ, 'ɩn wa -yɔ ɔ yia Antipatlisɩgbe nʋkplɛ mnɩ. 32 -Mʋʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn 'slʋja mɩa bhʋ -gʋ nɔda, -maa yia 'slʋjaa -budu 'kadʋ zɔ lʋbhiti. 'Ɩn wa yia 'slʋja mɩa nɩmasʋʋn -gʋ 'yitide, -maa -yɔ Pɔlʋ yia 'yoo 'yliyɔzʋ. 33 'Slʋja mɩa nɩmasʋʋn -gʋ nynia Sezalee, 'ɩn wa yia dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ 'sɛbhɛ yoo 'nyɛ, 'bhie, wa yia ɔ Pɔlʋ 'klʋslolu. 34 Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ zɛlɩa wee 'sɛbhɛ, 'ɩn ɔ yia Pɔlʋ layɩbha: «Dʋdʋ -mʋmʋ ka nyɩmɛ -ɩn -mɩa?» 'Ɩn Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Silisi -nyɩmɛ ɩn -mɩa.» 35 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Wa dɩa -mɩ gbʋ 'wlu, wa -ka yi, 'ɩn na yɩbhaa -mɩ la.» 'Ɩn ɔ nɛɛ, wa kwa Pɔlʋ Ewlodʋʋ gbʋwʋbhubudu 'kadʋ zɔ.