24
Zuifʋ dɩa Pɔlʋ gbʋ 'wlu Felisɩ 'yu
'Ylɩ gbu 'plɩa, -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ Ananiasɩ yia Sezalee nyni. Ɔ -yɔ nyɩma kpasɩ tɔlʋa -yɔ *lʋpanyɔ yabhlo wa laa Tɛlɩtulɩ. 'Ɩn wa yia Pɔlʋ 'klaa yi dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩ 'yu.
Wa laa ɔ, 'ɩn Tɛlɩtulɩ yia ɔ gbʋ 'wludɩdɩe bhli dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩ 'yu: «Felisɩ 'kadʋ! -Na 'gbʋ -a kaa da 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ weee. 'Ɩn gbʋnya -ɩn 'bhitia gbʋyilo nya, mʋ saa -amɩaa nyɩma 'wʋ. -Lu -zɔnʋ weee -a yɩa, da weee, 'ylɩ weee nya, we 'gbʋ -a paa -mɩ fuo dlɩ weee nya. 'Ɩn ɩn 'nɩ 'yɩbha, ɩn 'ka -na 'bɩ 'wʋgwlɛlɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ, -mɩ na bhubhoe, -ɩn 'nyɛ -aɩn bhla -sɛlɛ, -na dlɩ -zɔnʋ nya, -ɩn 'ka -aɩn yukwli pʋlʋ.
«-A ka we -yɔyɩ nɩɩ, nyɩmɛ -mɔnɩ, nyɩmɛ 'nyuuu 'dɛgbolu -wa. Nyɩmaa -zakpa -bhlo wa laa Nazalɛtɩ -nyɩma, wa 'yugalɩnyɔ -wa. Zuifʋ weee ɔ pʋpalɩa 'wʋ dʋdʋ weee -gʋ. 'Ɩn ɔ ka we layla 'dɛbhie nɩɩ, ɔ 'ka -amɩaa -mɔwlʋ -Lagɔbudu 'kadʋʋ 'ŋnɩ -nyumɔ, 'ɩn -a yia ɔ kpa. [-A 'yɩbha -a 'ka ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhu -amɩaa titee sɔlʋ. 'Ɩn 'slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ Liziasɩ yia yi, 'ɩn ɔ yia ɔ -aɩn kwɛɛ -sa -gla nya. 'Bhie, Liziasɩ nɛɛ Pɔlʋʋ gbʋwludɩnya -yla, wa yi -mɩ 'yu.] We -ka -na dɛ 'yɩbha ɔ la, 'ɩn -ɩn 'kaa we 'jiyibheli nɩɩ, gbʋ -we -a dɩa ɔ 'wlu, gbʋzɔnʋ -wa.»
'Ɩn Zuifʋ -maa yi 'yaa Tɛɛtulusɩɩ wɛlɩ -gʋ 'yligbe, 'ɩn wa nɛɛ: «Cɩɩn, -we ɔ gbaa dɛ, gbʋzɔnʋ -wa.»
Pɔlʋ gbaa ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ
10 'Ɩn dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ yia Pɔlʋ -yla sɔ 'pa, nɩɩ, ɔ gba. 'Ɩn Pɔlʋ nɛɛ:
«Ɩn -yi we 'ji, -ɩn ka -zʋ duun li, -zugba -na bhu -amɩaa nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ. We 'gbʋ, na dlɩ 'tɛ 'wʋ, ɩn 'ka na 'dɛɛ -gʋgbʋ gba.
11 «-Ɩn mneni -ɩn 'ka we 'wʋsɩsalɩ -na 'dɛ nya, nɩɩ, -amɩ nynia -Zeluzalɛmʋ, ɩn 'ka -Lagɔ bʋbɔ, we 'ylɩ kugbua lɛ 'sɔ 'nɩ -slɔ 'plɩ. 12 Nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ 'mɩ 'yɩ, -zugba na -yɔ nyɩmɛ kpɛlɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. 'Ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ 'mɩ 'wʋtlalɩ, -zugba na bhu nyɩmaa -zloo dlɩ 'wʋ -Lagɔbudunya zɔ -yɔ daputu, 'gbe nʋkplɛ. 13 'Ɩn -slɛɛn, gbʋ -we nyɩma -manɩ dɩa da 'mɩ 'wlu, wa 'nɩ mneni wa 'ka we 'wʋyleli -mɩ -yla. 14 -Mʋʋ bhla, -we ɩn ŋwnua -yɔ -mɩ 'yu, mʋ nɩ: -amɩaa dʋkpasɩɩ -Lagɔ na bʋbɔa, 'Yloogblʋ -lolu -we ka gbʋ wa'a laa gbʋzɔnʋ, we -gʋ -nɔnʋe nya. 'Ɩn -we weee mɩa cɛlɩda Moizɩɩ titee 'sɛbhɛ -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛ 'wʋ, 'ɩn na zʋa we dlɩ -gʋ. 15 Sa wamɩa dɩa -Lagɔ dlɩ 'wʋ, 'sa -amɩ na dɩa -Lagɔ dlɩ 'wʋ. Nɩɩ, nyɩma tɩklɩɩ -yɔ nyɩma 'nyii 'sɔ, 'wʋ wa yia -sɔa tlɩtlɩnya glaa. 16 We 'gbʋ na gʋa la 'ylɩ weee nya, 'ɩn na dlɩ yi 'mɩ gbʋ 'nyɛ -Lagɔ 'yliya 'wʋ, 'ɩn 'ya nyɩma 'yliya 'wʋ.
17 «Da ɩn lia -zʋ duun daputu, 'ɩn ɩn yia -Zeluzalɛmʋ lʋyi 'gwɛzi nya, na nyɩma 'wʋsasɩe -yɔ 'slaka -lii wlawlɩe -Lagɔ -ylaa 'gbʋ. 18 Da ɩn mɩa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn -Aziii Zuifʋ yia -mɔ 'mɩ ylɩ, -we ɩn mɩa lɛnʋda mʋ nɩ, ɩn mɩ -mɔwlʋgbʋ lɛnʋda. Nyɩmaa -zlo 'nɩ 'mɩ 'bɩ -mɩ, 'ɩn -zlɛ 'nɩ 'mɩ kwesi -mɩ. 19 'Ɩn we -ka yaa nɩɩ, -Aziii Zuifʋ -tɔlʋa mɩa zlɩmɛ -bha, -maa ka yaa na gbɛgbɛɩn gbʋ dlɩɩ, ma 'kaa 'mɩ 'kla -na -gbɛ. 20 Da wa kwaa 'mɩ gbʋwliwʋdɩnya 'yu, gbʋnyuu ɩn nʋa lɛ wa 'yɩa -yɔ, nyɩma -wa 'yligbea dɛ, wa gba we -mɩ -yla. 21 Ɩn 'yligbea gbʋwliwʋdɩnya 'yu, 'ɩn ɩn nɛɛ wa -yla wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: ‹Tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa tlɩtlɩe lʋ! We nya wa -laa 'mɩ aɩn 'yu, a 'ka na -yɔgbʋ 'wʋbhu.› -De mʋʋ.»
22 Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩ -yia -Zezuu 'Yloogblʋʋ -gʋgbʋ 'ji kpɛɛn kpɛɛn, 'ɩn ɔ yia we 'wʋlanʋ, -mɔɔ yia wee gbʋwʋbhu ylɩ lʋbɛlɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Slʋjaa -kanyɔ 'kadʋ Liziasɩ -ka yi 'bhie, ɩn 'ka amɩaa gbʋ 'wʋbhu.» 23 Ɔ nɛɛ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ -ylaɛ: «-Ɩn dɩ Pɔlʋ la -kaslʋbudu zɔ. -Ɩn 'tide ɔ 'yi, ɔ 'ka ɔ 'dɛ -yla -tʋ. -Ɩn 'nyɛ ɔ 'talea 'yoo, wa 'ka ɔ -yla -li lɛnʋ.»
Wa ka Pɔlʋ Felisɩ -yɔ Dlusilɩ 'yu kwa
24 'Ylɩ sanɩmɛ 'plɩa, Felisɩ -yɔ ɔ 'ŋwnɔ Dlusilɩ yia yi, Zuifʋŋwnɔ -wa. Ɔ nɛɛ wa -yɔ Pɔlʋ yi, 'ɩn ɔ 'ka ɔ -Zezu Klisɩɩ dlɩ -gʋzʋ wɛlɩ yukwli pʋlʋ. 25 'Ɩn da Pɔlʋ bhlia nyɩmɛɛ nɔnɔbhʋ tɩklɩɩ klaa, 'dɛɛ dlɩ lakpakpɩe -yɔ -Lagɔɔ nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhubhuee gbʋ gbagbɩe, 'ɩn Felisɩ yia nyanɔ nʋ. 'Ɩn ɔ nɛɛ Pɔlʋ -ylaɛ: «-Ɩn mneni, -ɩn 'ka -slɛɛn mnɩ. 'Ɩn da ɩn -ka bhɩa, ɩn 'ka -mɩ la lʋ.» 26 Dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Felisɩ dɩ yaa we dlɩ 'wʋ nɩɩ, 'gwɛzi Pɔlʋ yi yaa ɔ 'nyɛa. We 'gbʋ, ɔ laa Pɔlʋ bhla weee nya, ɔ -yɔ ɔ 'ka 'dɩ -sa.
27 -Zʋ 'sɔ 'plɩa, Pɔsiusʋ Fɛsɩtusʋ yia Felisɩɩ 'bɩgʋplɩlɩ. 'Ɩn Felisɩ 'yɩbha ɔ 'ka Zuifʋ dʋdʋnamanɩɩ 'gbʋ, ɔ yia Pɔlʋ -kaslʋ 'wʋ tɩ.