25
Wa ka Pɔlʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ Fɛsɩtusʋ 'yu kwa
Da ɔ nynia wee dʋdʋ -gʋ, we 'ylɩ ta 'plɩa, Fɛsɩtusʋ 'bhʋa Sezalee, 'ɩn ɔ yia -Zeluzalɛmʋ mnɩ. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ yia Pɔlʋ 'kla ɔ -gbɛ. Wa nɛɛ Fɛsɩtusʋ -yla, ɔ nʋ wa 'nanɩ 'wʋ, 'ɩn wa yia we ŋwɛ -yɔkpalɩ nɩɩ, ɔ -la Pɔlʋ -Zeluzalɛmʋ lʋ. Nɩɩ, wa ka Pɔlʋʋ -yɔgbʋ zʋ, wa 'yɩbha wa 'ka ɔ 'bha 'yloogblʋ. 'Ɩn Fɛsɩtusʋ yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «Pɔlʋ mɩ -kaslʋ 'wʋ Sezalee, 'ɩn daylɩ na 'dɛgbolu bhitia -mɔ lʋ.» 'Ɩn ɔ yia we -gʋdɩɛ: «Amɩaa -cɩan kwa 'mɩ yoo, we -ka nɩɩ, nyɩmɛ -mɔnɩ ka gbʋnyuu lɛnʋ, wa 'ka -mɔ we gba.»
Fɛsɩtusʋ li wa -gbɛ sa 'bhisa 'ylɩ gbomnʋa. 'Bhie, ɔ yia Sezalee lʋbhiti. -Mʋʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn ɔ yia gbʋwʋbhu -zejila 'yu ladɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yɔ Pɔlʋ yi. Da Pɔlʋ yia, Zuifʋ -wa 'bhʋa -Zeluzalɛmʋ, -maa yia ɔ gbeli. 'Ɩn wa yia ɔ gbʋnyii 'kadɩɩ -zlo 'wludɩ, 'ɩn wa 'dɛ 'nɩ mneni wa 'ka we 'wʋsɩsalɩ tɩklɩɩ. Pɔlʋ mɩa ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ gbada, ɔ nɛɛ: «Ɩn 'nɩ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, Zuifʋʋ tite -yɔ -Lagɔbudu 'kadʋ -yɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ *Sezaa gbɛgbɛɩn.»
Fɛsɩtusʋ 'yɩbha ɔ 'ka Zuifʋ dʋdʋ namanɩɩ 'gbʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ Pɔlʋ -ylaɛ: «-Ɩn 'yɩbha -ɩn 'ka -Zeluzalɛmʋ mnɩɩ? Wa 'ka -mɔ -na -yɔgbʋ 'wʋbhu 'mɩ 'yuu?»
10 Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Sezaaa gbʋwʋbhu -zejila 'yu ɩn 'yligbea da, 'ɩn -bha wa 'kaa na -yɔgbʋ 'wʋbhu. Ɩn 'nɩ Zuifʋ -yla gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, 'ɩn -na 'dɛ -yi we 'ji zʋzɔnʋ sa. 11 We -ka na -yɔgbʋ, 'ɩn gbʋ -we ka 'gbʋ wa 'kaa nyɩmɛ 'bha, ɩn -ka we lɛnʋ, ɩn 'na 'ka tlɩtlɩee daa gba ‹-ɩnnya›. 'Ɩn we -ka nɩɩ, gbʋ nyɩma -manɩ mɩa da 'mɩ 'wludɩda, we 'nɩ gbʋzɔnʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka 'mɩ wa yoo 'nyɛ. Ɩn ka na gbʋ Sezaa 'yu kwa.»
12 Nɩɩ, Fɛsɩtusʋ -yɔ ɔ gbʋwliwʋdɩnya bhɩa gbagbɩe, 'ɩn ɔ nɛɛ Pɔlʋ -ylaɛ: «-Ɩn ka -na gbʋ Sezaa 'yu kwa, we 'gbʋ, Sezaa 'yu -na yia mnɩa!»
Wa ka Pɔlʋ Aglipa 'yu kwa
13 'Ylɩ sanɩmɛ 'plɩa, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa -yɔ ɔ bhɔlɔ Belenisɩ yia Fɛsɩtusʋ fʋsaa yi Sezalee. 14 Wa mɩ -bha 'ylɩ duun lida, 'ɩn Fɛsɩtusʋ yia nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa -yla Pɔlʋʋ gbʋ gba. Ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɩmɛ yabhlo Felisɩ tɩa -kaslʋ 'wʋ, ɔ mɩ da. 15 Da ɩn mnɩa -Zeluzalɛmʋ, *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ yia ɔ 'kla nɩɩ, ɩn 'pa ɔ -kaslʋ 'wʋ.
16 «'Ɩn ɩn yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: ‹-Amɩa, Wlɔmʋ -nyɩma 'nɩ we bhlabhʋ, -a 'ka nyɩmɛ ɔ gbʋwludɩnya yoo 'nyɛ, -zugba ɔ 'nɩ ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ gba gbʋwʋbhunyɔ 'yu.› 17 'Ɩn waa nyɩma -yɔ 'mɩ 'sɔ yia -seli yi dabʋdʋ. 'Ɩn ɩn 'nɩ kpeke, -mʋʋ zlɩ zlɩa, ɩn -dɩa gbʋwʋbhu -zejila 'wʋ la, 'ɩn ɩn nɛɛ na 'slʋja -yla, wa -yɔ ɔɔ nyɩmɛ yi. 18 Ɔ gbʋwludɩnya yia yi. 'Ɩn gbʋnyii ɩn pʋpalɩ yaa 'wlukʋʋn la, nɩɩ, 'mʋ wa yi ɔ 'wlu dɩa, wa 'nɩ -mʋʋ ɔ 'wlu dɩ. 19 Nɩɩ, wa 'dɛɛ -Lagɔbʋbʋe -yɔ nyɩmɛ yabhlo wa laa -Zezuu gbʋ -gʋ wa -yɔ ɔ 'sɔ kpɛlɩa. Ɔɔ nyɩmɛ ka tlɩ, 'ɩn Pɔlʋ nɛɛ, ɔ 'nɩ tlɩ, ɔ -ga 'yliyɔ. 20 Sa ɩn 'kaa gba gbʋ -mɩnɩ 'wʋ, ɩn 'nɩ we -yi. Tɔʋn, 'ɩn ɩn nɛɛ Pɔlʋ -yla, ɔ -ka 'yɩbha ɔ 'ka -Zeluzalɛmʋ mnɩ, 'ɩn wa 'ka -mɔ ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhulu, gbʋ -mɩnɩ -gʋ. 21 'Ɩn Pɔlʋ yia ɔ gbʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ Sezaa 'yu kwa. Ɔ 'yɩbha nɩɩ, -mɔɔ 'bhu ɔ -yɔgbʋ 'wʋ. 'Ɩn ɩn nɛɛ, wa tɩ ɔ -kaslʋbudu zɔ bhla -sɛlɛ nya. -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn 'ka ɔ Sezaa 'yu kwa.»
22 Aglipa nɛɛ Fɛsɩtusʋ -ylaɛ: «Na 'dɛ 'yɩbha ɩn 'ka ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩɩ wɛlɩ 'nʋ.»
Fɛsɩtusʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Cɩzɩ -na nʋa ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩɩ wɛlɩ.»
23 -Mʋʋ zlɩ zlɩa, Aglipa -yɔ Belenisɩ -yɔ nyɩmaa -dɔlʋ yia -budu 'kadʋ zɔ pla, we -yɔ 'slʋjaa -cɩan -yɔ wee 'gbee nyɩma kpasɩ. 'Ɩn Fɛsɩtusʋʋ wɛlɩ -gʋ, wa -yɔ Pɔlʋ yia yi. 24 'Ɩn Fɛsɩtusʋ nɛɛ: «Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, 'ɩn amɩa weee -yɔ -aɩn mɩa da, a yla 'mɔ nyɩmɛ nɩ. Zuifʋ weee ka ɔ 'klaa yi na -gbɛ -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa yi 'yaa -seli 'mɩ 'bɩ yi, -zugba wa kpɩ 'wʋ, wa 'bha ɔ. 25 -Amɩ ka we -yɔyɩ nɩɩ, ɔ 'nɩ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, 'ɩn wa 'ka -mʋʋ 'gbʋ ɔ 'bha. 'Ɩn ɔ 'dɛ yia ɔ gbʋ Sezaa 'yu kwa. We 'gbʋ, ɩn nɛɛ wa kwa ɔ -mɔɔ -gbɛ. 26 'Ɩn -we ɩn 'kaa cɛlɩ -kpɔ na -kanyɔ 'wʋ ɔ 'gbʋ, we 'nɩ -mɩ. We 'gbʋ, ɩn -yɔ ɔ yia aɩn 'yu yi, we -yɔ -mɩ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipaa 'dɛbhie 'yu. -Ɩn 'yɩbha ɔ la, 'ɩn -we ɔ -ka gba, ɩn 'ka we cɛlɩ. 27 Nɩɩ, we 'nɩ 'ylinanɩ -amɩ 'yliya 'wʋ, ɩn 'ka -kaslʋnyɩmɛ Wlɔmʋ kwa, -zugba gbʋ -we ɔ nʋa lɛ, wa dɩa ɔ 'wlu, ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka we gba tɩklɩɩ.»