26
Pɔlʋ gbaa ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa 'yu
Aglipa nɛɛ Pɔlʋ -ylaɛ: «-A ka -mɩ 'yoo 'nyɛ, -ɩn 'ka -na 'dɛɛ -gʋgbʋ gba.»
Tɔʋn, Pɔlʋ 'paa sɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ gba, ɔ nɛɛ: «Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, na dlɩ mɛnɩ -zɛɛn bhabha. Nɩɩ, gbʋ weee Zuifʋ dɩa 'mɩ 'wlu, ɩn 'ka we na 'dɛ 'wlu -sa -mɩ 'yu. -We ka gbʋ -wa, -ɩn -yi Zuifʋʋ lɛnʋgbʋ 'cɩn 'nanʋʋ, we -yɔ gbʋ -we -gʋ wa kpɛlɩlɩa. We 'gbʋ, -mɩ na bhubhoea, -ɩn pʋlʋ 'mɩ yukwli dlɩtie nya.
«Sa ɩn mɩmnɩa 'wʋla na nyɩma weee nyɩdɩ, we -yɔ -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn we 'ka gwedɩ na nyimeslɔ bhla na lɛnʋgbʋ mɩa, Zuifʋ weee -yi we. Wa -yi 'mɩ -mʋʋ 'bɩ ka 'wʋgwlɛ, wa mneni wa 'ka we gba, -zugba wa -ka we 'yɩbha. Falizɩnyɩma ka kwɛɛ -amɩaa -Lagɔɔ gbʋ -sua 'wʋ, wa lʋnyɩmɛ yabhlo ɩn -mɩa. 'Ɩn -lu -Lagɔ gbaa ɔ 'ka -amɩaa dʋkpasɩ 'nyɛ, ɩn dɩa dlɩ 'wʋʋ 'gbʋ, wa mɩa na -yɔgbʋ 'wʋbhuda -slɛɛn. -Amɩaa nyɩmaa *zʋa kugbua lɛ 'sɔɔ dlɩ mɩ we -gʋ, wa 'ka wɛlɩ nɩɩ lɛnʋda 'yɩ. 'Ɩn wa bhubhoea -Lagɔ 'kʋa 'tɩtɛ nya, zlʋkpɛ jibheza. Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, wee wɛlɩ -mɩnɩ ɩn dɩa dlɩ 'wʋʋ 'gbʋ, Zuifʋ yia 'mɩ gbʋ 'wludɩ! Lɛɛ ka 'gbʋ, we mɩ amɩa Zuifʋ dlɩɩ nɩɩ, -Lagɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka tlɩtlɩnya 'wʋbhu tlɩtlɩe lʋa?
«Na 'dɛgbolu ka 'wlukʋʋn lapʋpalɩ nɩɩ, ɩn mneni ɩn 'ka Nazalɛtɩyu -Zezuu 'ŋnɩ lasa sɔ weee lʋ. 10 'Mʋ ɩn nʋa lɛ -Zeluzalɛmʋ. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan ka 'mɩ 'yoo 'nyɛ, 'ɩn ɩn 'ka -Lagɔnyɩmaa -zlo -kaslʋ 'wʋpa. 'Ɩn -wa gbaa wa 'ka wa 'bha, 'ɩn na -yɔ -maa paa gwe. 11 Zlɩ tɔlʋa zlɩ, 'ɩn na plɩlɩa -Lagɔbudu zɔ. 'Ɩn na palɩa wa 'klɩyɩe 'wʋ, 'ɩn na gbaa -gla nya, wa vɛlɩ -Zezu. 'Cɛ na palɩ bhaa wa -yɔ 'nyumɛɛ 'gbʋ mʋ nʋa lɛ, 'ɩn na mnɩa wa 'klɩyɩe 'wʋpalɩa laga -gʋ.
Pɔlʋ gbaa sa Nyɩmaa -Kanyɔ laa ɔ, we gbʋ
(Lngb 9.1-19, 22.6-16)
12 «-Mʋʋ 'gbʋ, 'ylɩ yabhloo zlɩ, 'ɩn ɩn yia -Damasɩ mnɩ. -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan 'nyɛa 'mɩ we se, 'ɩn wa yia 'mɩ tie nɩɩ, ɩn kpa -Lagɔnyɩma. 13 Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, 'ylʋgbagbʋ ɩn mɩ 'yloogblʋ, 'ɩn ɩn yia san bhʋa yalɩ -yɔyɩ. We -nyumalɩ -zi 'ylʋ, 'ɩn we -nyumalɩ yia 'mɩ gbeli, we -yɔ na nɔnɔnya. 14 -A 'dɛ weee ka bhli dʋdʋ, 'ɩn ɩn yia wɛlɩ yabhlo 'nʋ, -mʋʋ nɛɛ 'mɩ -yla zuifʋwɛlɩ 'wʋɛ: ‹Sɔlʋ, Sɔlʋ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na palɩ 'mɩ 'klɩyɩe 'wʋa? Lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na zʋ -gla bhea, nɛɛ bhli zʋ -gla we -kanyɔɔ 'pa 'pa -pnɩ zɔa?›
15 «'Ɩn ɩn yia layɩbhaɛ: ‹Na -Kanyɔ, nyɔɔ -ɩn -mɩa?›
«'Ɩn Nyɩmaa -Kanyɔ yia we 'bɩgʋpalɩ 'mɩ -ylaɛ: ‹-Amɩ -Zezu, -ɩn mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, -amɩ -wa. 16 -Ɩn -sɔ 'wʋ, -ɩn 'yligbe -bhadɛ! -We ka 'gbʋ ɩn yia na 'dɛ -mɩ 'klʋslolu, mʋ nɩ: ɩn ka -bha -mɩ -sa, -ɩn 'ka na lubhonʋnyɔ -zɛ. 'Ɩn -ɩn 'ka 'ya na gbʋdayɩnyɔ -zɛ. 'Ɩn -we -ɩn 'yɩa -zɛɛn -yɔ klaa, we -yɔ -we na yia cɩ -mɩ 'klʋslolua klaa, -ɩn 'ka we gba. 17 Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ -wa ka -gbɛ ɩn tiea -mɩ, na 'dɛ yia -mɩ 'yliyɔzʋa wa gbɛgbɛɩn. 18 Wa -gbɛ na tiea -mɩ, -ɩn 'ka wa 'yli -blo, -ɩn 'ka wa nikpise 'wʋsa, -ɩn 'ka wa zlɩ 'klʋ -la. -Ɩn 'ka wa -Saataan 'tɩtɛ zɔ -sa, 'ɩn -ɩn 'ka wa -Lagɔɔ -gbɛ -la. 'Ɩn wa -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, -Lagɔ 'ka wa gbʋnyuu 'wʋtɩ, 'ɩn wa 'ka 'bɩ 'yɩ -Lagɔɔ -mɔwlʋ -nyɩma glaa.›
Pɔlʋ gbaa lubho -we ɔ mɩa nʋdaa gbʋ
19 «We 'gbʋ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, 'ylikakɩe -we 'bhʋa -Lagɔɔ -gbɛ, ɩn 'nɩ we 'nʋŋwɛ -sa. 20 'Ɩn -Damasɩ -nyɩma -yɔ -Zeluzalɛmʋ -nyɩma -yla ɩn gbaa -Lagɔgbʋ tɩa. 'Bhie, ɩn yia Zudee -dʋdʋ weee -gʋ -nyɩma -yɔ nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ we -yla gba. Ɩn nɛɛ wa -yla, wa 'bhiti wa dlɩ, wa yi -Lagɔɔ -gbɛ, 'ɩn wa lɛnʋgbʋ -slolu wa 'bhitibhitie sazɔnʋ sa. 21 -We ka 'gbʋ Zuifʋ yia 'mɩ kpa, -zugba ɩn mɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn wa yia 'klɩ 'yɩ, wa 'ka 'mɩ 'bha, mʋ nɩ. 22 'Ɩn -Lagɔ zʋa 'mɩ 'yliyɔ, 'ɩn we yia -zɛɛn ylɩ. Ɩn mɩ -slɔ -bha, ɩn 'ka ɔ gbʋdayɩnyɔ -zɛ nyɩma weee 'yu, nyɩma -kpʋa -yɔ nyɩma 'kadɩ. Gbʋ -we -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -yɔ Moizɩ gbaa nɩɩ, lɛ we yia nʋa, mʋ -bhloo 'dɛ -amɩ na gbaa. 23 Ɩn nɛɛ sa bheɛ, sɩa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ yia. Mɔ yia tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔa tɩa, 'ɩn mɔ yia -Lagɔɔ zlɩɩ gbʋ gbaa Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ -yla.»
Pɔlʋ nɛɛ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa -yla, ɔ pla -Lagɔ
24 Pɔlʋ mɩ sa ɔ 'dɛɛ -gʋgbʋ gbada, 'ɩn dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Fɛsɩtusʋ yia 'wʋkpɩ: «Pɔlʋ, -sabhɛ bhaa -mɩɩ! -Ɩn ka 'sɛbhɛ 'kpɩa duun, we ka -mɩ -sabhɛ 'wlu palɩ!»
25 Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «Fɛsɩtusʋ 'kadʋ, -sabhɛ 'nɩ 'mɩ 'wlu -mɩ. Wɛlɩnya ɩn mɩa da gbada, gbʋzɔnʋ -yɔ gbʋyilo -wɛlɩ -wa. 26 Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa -yi we 'dɛ weee 'ji. 'Ɩn we 'gbʋ, ɩn mneni ɩn 'ka ɔ -yla wee gbʋ gba dlɩ tɛlɔ nya. Na dlɩ mɩ we -gʋ nɩɩ, ɔ -yi wee gbʋ weee 'ji, -we ka gbʋ -wa, we 'nɩ lɛnʋ da yabhlo zizewiemɩ. 27 Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ Aglipa, gbʋ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya gbaa, -na zʋ we dlɩ -gʋʋ? Dlɩ -na zʋ we -gʋ, ɩn -yi we 'ji!»
28 Aglipa yia we 'bɩgʋpalɩ Pɔlʋ -ylaɛ: «-Mɩ dlɩɩ nɩɩ, -Lagɔ 'wʋ -na yia 'mɩ 'paa bhla -sɛ nɩ nya yɩ?»
29 'Ɩn Pɔlʋ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «We yi dɛslɛɛn -zɛoo, we yi cɩ -zɛoo, -Lagɔ na bhubhoea, we 'nɩ -na 'dɛ -bhloo gbʋ, 'ɩn 'ya amɩa weee -wa mɩa da 'mɩ yukwli pʋlʋda -zɛɛn, sa ɩn mɩa da, amɩa 'ka 'sa -mɩ, we 'bhʋ 'llukpenya -mɩnɩ 'wʋ. Nɩɩ, ɩn 'nɩ 'yɩbha wa gbʋan aɩn -amɩ 'bhisa!»
30 Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ klaa, dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ klaa, Belenisɩ -yɔ -wa weee -yɔ wa dɩa -bha la, 'ɩn wa yia 'wʋsɔ. 31 Wa 'tlaa, 'ɩn wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «Nyɩmɛ -mɔnɩ 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ mnɔ, 'ɩn wa 'ka -mʋʋ 'gbʋ ɔ -kaslʋ 'wʋpa, 'ɩn wa 'ka ɔ 'bha.»
32 'Ɩn Aglipa nɛɛ Fɛsɩtusʋ -ylaɛ: «Nyɩmɛ -mɔnɩ 'nɩ yaa ɔ gbʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ Sezaaa -gbɛ kwa, -zugba -ɩn ka ɔ 'yitide.»