27
Wa kwaa Pɔlʋ Wlɔmʋ
Da wa gbaa, 'glʋ 'kadʋ 'wʋ -a yia -gblaa -a 'ka Italii -dʋdʋ -gʋ mnɩ, 'ɩn Wlɔmʋʋ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ yabhlo wa laa Zuliusʋ* , 'mɔ wa 'nyɛa Pɔlʋ -yɔ -kaslʋnyɩma tɔlʋa yoo. Adlamitɩɩ 'glʋ 'kadʋ yabhlo 'kaa -Azii -dʋdʋ -gʋʋ 'glʋʋ 'yligbedanya 'plɩlɩ, -a -gblaa we 'wʋ, 'ɩn -a yia mnɩ. Tɛsalonikɩyu Alisɩtakɩ 'bhʋa Masedʋanɩ, ɔ -yɔ -aɩn 'sɔ mɩ.
-Mʋʋ zlɩ zlɩa, 'ɩn -a yia Sidɔɔngbe nʋkplɛ nyni. Zuliusʋ -ɔ mɩa Pɔlʋ kpada 'nanʋʋ, -mɔɔ yia Pɔlʋ 'yoo 'nyɛ, ɔ 'ka ɔ 'talea 'yɩa mnɩ, 'ɩn -we Pɔlʋ -ka 'yɩbha, wa 'ka we ɔ 'nyɛ. Da -a 'bhʋa -bha dɛ, -a nynia 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Siplʋ kwesi, 'ɩn -a yia we kakpe yabhlo -gʋ 'plɩlɩ, -pɩpɛ mɩ -aɩn yoo yidaa 'gbʋ. 'Bhie, -a -dɩa Silisi -dʋdʋ -yɔ Panfilii -dʋdʋʋ gumunyu 'wʋ, 'ɩn a yia Milaa nyni, Lisii -dʋdʋ -gʋ. -Bha Wlɔmʋʋ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ ylɩa Alɛzandlii gbee 'glʋ 'kadʋ mɩa Italii mnɩda, 'ɩn ɔ yia -mɔ -aɩn 'pa.
'Ylɩ duun nya, -a -tʋa 'nyu -gʋ nɔda ylɛlɛɛ 'glʋ nya, 'ɩn -a yia sɩa bhabha, 'bhie, -a yia 'gbe wa laa Sinidɩ 'klʋ nyni. -Pɩpɛ 'nɩ ŋwnu, -a 'ka -mɔ -gbɛɩn mnɩɩ 'gbʋ, -a yia Salɩmonee 'plɩlɩ, 'ɩn -a yia 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Klɛtɩɩ zɔgbɛɩn mnɩ. Sɩasɩe duun nya -a nɔnʋa wee 'nyuu kakpe, 'ɩn da wa laa «'Glʋʋ 'yligbelida -zɔnʋnya», -a yia -bha dɛ nyni, Lazegbe kwesi.
-Amɩaa bhla duun ka lanyumɔnʋ, 'ɩn 'glʋʋ 'wʋ -nɔnʋe yia 'ylinyumanɩ -aɩn -yla, -we ka gbʋ -wa, Zuifʋʋ 'sun -pla bhla ka 'plɩplɩe bhɩa, pepe . We 'gbʋ, Pɔlʋ yia glʋʋ nʋkplɛɛ -lubhonʋnya tɔlʋa -yla gbʋ lapalɩ: 10 «Na 'talea, ɩn ka we -yɔyɩ nɩɩ, -amɩaa nɔnʋe yia -ylinyumanɩa, nɩɩ, 'glʋ -yɔ we nʋkplɛɛ 'gbanya yia -nyumɔa. 'Ɩn -a 'nɩ nʋ 'nanʋʋ, -amɩaa 'dɛbhie -gbolu yɩa -bha tlɩtlɩe.» 11 'Ɩn Wlɔmʋʋ 'slʋjaa 'yugalɩnyɔ yia 'glʋ 'kadʋʋ 'papanyɔ -yɔ 'glʋʋ -kanyɔɔ wɛlɩ dlɩ 'wʋdɩ, we 'ka Pɔlʋʋ wɛlɩ 'wʋzi. 12 Nɩɩ, wee 'glʋʋ 'yligbelidaa ladɩlɩe 'nɩ 'ylinanɩ ŋwɔtlɔyibhla. We 'gbʋ, nyɩma duun nɛɛ, wa 'bhʋ -bhadɛ. Wa 'yɩ 'klɩ, wa 'ka 'glʋʋ 'yligbelida Fenisɩ mnɩ, -mɔ 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Klɛtɩ -gʋ. Wee dʋdʋʋ 'klʋ mɩ 'ylʋʋ bhlilidaa sɔ 'sɔ lʋ. -Mɔ wa yia ladɩa ŋwɔtlɔyibhla.
-Pɩpɛ 'kadʋ 'plɩa gumunyu -gʋ
13 'Ylʋʋ bhlilida kɔpɛsɔlʋ, -pɩpɛ yia 'plɩplɩe bhli -dlɔɔ. -Wa mɩa 'glʋ 'kadʋ 'wʋ, we mɩ wa dlɩɩ nɩɩ, -we wa pʋpalɩa, lɛ we yia nʋa. Wa 'bhua 'glʋʋ 'yligbelinɛtɛ 'wʋ yalɩ, wa mnɩa, 'ɩn wa yia 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Klɛtɩ -gʋ 'plɩlɩ. 14 'Ɩn 'bɩ 'nɩ 'wʋgwlɛ, tɔʋn, -pɩpɛ 'kadʋ yabhlo wa laa Elakilɔɔn, we yia 'nyunyɩdɩdʋdʋʋ -gɔgɔ 'wlu 'bhʋ. 15 -Pɩpɛ yia 'glʋ kwa, 'ɩn nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka we layligbeli tɩklɩɩɩ 'gbʋ, -a yia -amɩaa 'dɛ 'yitide, 'ɩn -pɩpɛ yia -aɩn kwa. 16 -A 'plɩlɩa 'nyunyɩdɩdʋdʋ 'kienyi wa laa Kodaaa zɔgbɛɩn, 'ylʋʋ bhlilida kɔpɛsɔlʋ, 'ɩn -a nynia -bha, we yia -aɩn 'wʋpa -sɛ. 'Ɩn -a 'yɩa sa 'klɩɩ -zlo, 'ɩn -a yia gbʋwʋsaglʋ -yulɛ yabhlo bɩzɩa 'glʋ 'kadʋ 'wlu 'wʋbhu. 17 'Ɩn 'glʋ 'kadʋʋ nʋkplɛɛ lubhonʋnya yia we -gblalɩ. 'Ɩn wa yia 'glʋ 'kadʋ gbʋan nyɩmaa -yɔbɛ -llukpe nya. Wa mɩ sɔda, wa yi Libii -dʋdʋ -gʋʋ -bʋsɛ -kakpe -gʋ bhlii 'gbʋ, 'ɩn wa yia 'glʋ 'kadʋʋ 'naa 'wʋyɔglɔlʋ, 'ɩn wa yia 'sa wa 'dɛ 'yitide, -pɩpɛ yia wa kwa.
18 -Mʋʋ zlɩ zlɩa, -pɩpɛ 'kadʋ mɩ -aɩn lazukluda 'tɩtɛɛ -bhloo 'dɛ, 'glʋʋ nʋkpla -nyɩma yia gbanyaa vitelivitelie bhli, gumunyu lʋ. 19 We 'ylɩɩ tanʋʋ zlɩ, wa yia 'glʋ 'kadʋ 'dɛɛ -yɔlunyaa vitelie bhli gumunyu lʋ, wa 'dɛɛ sɔ nya. 20 'Ylɩ duun nya, -a'a 'yɩ 'ylʋ -yɔ -zɛlɩ -yɔ, -zugba wee -pɩpɛ 'kadʋ plɩ 'saa 'tɩtɛɛ. 'Ɩn -a yia -amɩaa 'dɛɛ tlɩtlɩe dlɩ -sa.
21 'Bɩ ka 'wʋgwlɛ, 'ɩn -wa mɩa 'glʋ 'kadʋ nʋkplɛ, wa 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ li. Tɔʋn, Pɔlʋ 'yligbea wa nyɩdɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na 'talea, ɩn nɛɛ yaa, -a 'na 'bhʋlʋ Klɛtɩ -nɩ. A -ka yaa na wɛlɩ 'wʋŋwnu, -zugba -li 'na 'ka yaa sa -nyumɔ. 22 'Ɩn -slɛɛn, 'kʋa na paa aɩn 'yli, a 'tɛmanɩ dlɩ. Nɩɩ, amɩaa lʋnyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka tlɩ, 'glʋ 'kadʋʋ 'dɛbhlogbɔɔ yia -nyumɔa. 23 -We ka gbʋ -wa, -Lagɔ -ɔ ka -nʋ ɩn -mɩa, 'ɩn -ɔ ka lubho na nʋa, ɔ 'anzɩ ka 'mɩ 'klʋtlalɩ -zɛɛn sabɔ. 24 'Ɩn we nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: ‹Pɔlʋ, -ɩn 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ! Nɩɩ, we mɩ nɩɩ, -ɩn 'tla *Sezaa 'yu, wa 'ka -na -yɔgbʋ 'wʋbhu. 'Ɩn -Lagɔ ka -mɩ 'nanɩ 'wʋnʋ, -na 'gbʋ, -wa weee -ɩn -yɔ wa mɩa 'glʋ 'kadʋ 'wʋ, -Lagɔ yia wa puea.› 25 We 'gbʋ, na 'talea, a 'tɛmanɩ dlɩ! Nɩɩ, na dlɩ mɩ -Lagɔ -gʋ. Gbʋ -we -Lagɔ gbaa 'mɩ -yla, lɛ we yia nʋa. 26 Nɩɩ, bhlia -a yia, 'nyunyɩdɩdʋdʋ yabhloo -gɔgɔ -gʋ.»
'Glʋʋ -wlɔwlɔe 'nyu -gʋ
27 'Ylɩ kugbua lɛ -mnʋanʋʋ sabɔ, -zugba -pɩpɛ 'kadʋ mɩ -aɩn kwada -bhlokpadɛ Adliatikɩ -gumunyu -gʋ. -Mɔ zlɩ -nyɩdɩ, 'ɩn we yia 'glʋʋ nʋkplɛɛ lubhonʋnya dlɩɩ lasibhli nɩɩ, -a ka dʋdʋ -yɔcɩpa. 28 'Ɩn wa vitelia 'nyuu yɩbhɔlʋ -llukpe 'nyu glu, we -tɔ 'wʋ 'mɛtlɩ glʋ -bhlo 'ya kugbua lɛ gbesɔ. Wa bɛa 'yugbɛɩn -sɛ, wa viteli 'yaa we, we -tɔ 'wʋ 'mɛtlɩɩ glʋ -bhlo 'ya gbeta. 29 'Ɩn wa mɩ nyanɔ nʋda nɩɩ, -amɩaa 'glʋ 'kadʋ yi tʋkpa -gɔgɔ 'kadʋ 'wlu bhuu 'gbʋ, wa yia 'glʋʋ 'yligbelinɛtɛ -mnʋa 'nyu lʋ viteli 'glʋʋ lʋgbɛɩn, 'ɩn wa yia zlɩɩ zlɩzlɩe wʋda -tʋ dlɩ sulo nya. 30 'Ɩn -mʋʋ bhla, 'glʋ nʋkplɛɛ lubhonʋnya 'yɩbha wa 'ka -flii -bho. 'Ɩn wa yia gbʋwʋsaglʋ -yulɛ kwlili 'nyu lʋ. 'Ɩn wa nɛɛ -dawli nya, 'glʋ 'kadʋʋ 'yligbelinɛtɛ wa vitelia we 'yugbɛɩn. 31 'Ɩn Pɔlʋ nɛɛ Wlɔmʋʋ 'slʋjaa glʋ gbuu 'yugalɩnyɔ -yɔ 'slʋja -ylaɛ: «Nyɩma -manɩ 'nɩ 'glʋ 'kadʋ nʋkplɛ -tʋ, a 'na 'ka 'pʋ.»
32 Tɔʋn, 'slʋja yia 'glʋ -yulɛ 'llukpenya -yɔdɩ, 'ɩn wa yia we 'yitide, we 'ka gumunyu -gʋ mnɩ.
33 Zlɩɩ zlɩzlɩe 'yu, Pɔlʋ laa wa 'dɛ weee lililu -yɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Amɩaa 'ylɩ kugbua lɛ -mnʋa nɩ -zɛɛn, dlɩ sulo nya, -zugba a'a 'bhu lililu yabhlogbɔɔ 'wʋ, a'a li we. 34 We 'gbʋ na laa aɩn, a 'ka li. Nɩɩ, we nanɩ 'yli a 'ka li, 'bhie, a 'ka 'pʋ. Amɩaa lʋnyɩmɛ yabhlogbɔɔɔ 'nyii gɔ yabhlo 'nɩa mnɔa yi!» 35 Wɛlɩnya -mɩnɩɩ 'bɩgʋ, Pɔlʋ 'bhua 'floo 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ fuo 'pa wa 'dɛ weee 'yibadɩ. 'Bhie, ɔ -dɩa we 'wʋ, 'ɩn ɔ yia lilie bhli. 36 Tɔʋn, wa 'dɛ weee 'tɛmanɩa dlɩ, 'ɩn wamɩa yi 'yaa li. 37 -Amɩa mɩa wee 'glʋ 'kadʋ nʋkplɛ, -a 'dɛ weee nyni nyɩmaa 'wlu -bhlo glʋ ta 'ya kugbua lɛ gbelibhlo. 38 Da wa lʋa, 'ɩn wa yia bleyanya 'nyu lʋ viteli 'glʋ 'ka 'wʋtʋ fefee 'gbʋ.
39 Da zlɩ zlɩa, 'glʋʋ nʋkplɛɛ lubhonʋnya 'nɩ dʋdʋ yibheli, 'ɩn wa yia gumunyuu sɔ yabhlo -yɔ -bʋsɛ -gɔgɔ -yɔyɩ. 'Ɩn wa nɛɛ wa 'ka -mɔ 'glʋ 'yligbelia mnɩ, -de wa yi we mnenii. 40 Wa -bloa 'glʋʋ 'yligbelinɛtɛnya, 'ɩn wa yia we 'yitide gumunyu lʋ. 'Ɩn 'payli -we nya wa paa 'glʋ, wa yia we 'llukpe -blo. 'Bhie, wa yia 'naa wee 'glʋʋ 'yugbɛɩn zʋ, -pɩpɛ 'ka we kwaa 'gbʋ, 'ɩn wa yia -bʋsɛ -gɔgɔ -gʋ -gbɛɩn mnɩnɩ. 41 'Ɩn wa nynia gumunyuu sɔ 'sɔɔ nyɩdɩ -bʋsɛɛ -zlo -gʋ, 'ɩn 'glʋ yia -bha zɩ. 'Ɩn wee 'glʋʋ 'yugbɛɩn yia -bʋsɛ 'wʋ pla, we 'nɩ mneni we 'ka nɔ, -zugba gumunyuu -gbʋgbʋ 'tɩtɛ wla we lʋgbɛɩn.
42 'Ɩn 'slʋja 'yɩbha wa 'ka -kaslʋnyɩma 'bha, -maa 'yabhlogbɔɔ yi -flii -bho llolloe nyaa 'gbʋ. 43 'Ɩn wa 'yugalɩnyɔ 'yɩbha ɔ 'ka Pɔlʋ gbʋ 'wʋsaa 'gbʋ, gbʋ 'slʋja pʋpalɩa, ɔ nɛɛ wa 'na nʋnʋ we lɛ -nɩ. 'Ɩn -wa -yia llo sa, ɔ nɛɛ -maa -yla, -maa -bho 'nyu lʋ tɩa, 'ɩn wa 'ka -gɔgɔ -gʋ mnɩ, 44 'ɩn tɔlʋ mnɩ wa 'bɩ, sufalʋnya -yɔ 'glʋʋ falʋ -yɔlanɛnɩe nya. Sanɛɛ 'sa, wa 'dɛ weee 'tlaa -gɔgɔ -gʋ -dlɔɔ, 'ɩn wa yia 'pʋ.
* 27:1 Zuliusʋʋ 'slʋja wa laa «nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋʋ 'slʋja». 27:9 Wee 'ylɩ -mɩnɩɩ 'bɩgʋ, glʋʋ 'papɩe yia 'ylinyumanɩ bhlaa 'ylinyunoo 'gbʋ.