28
Pɔlʋ mɩ Malɩtɩ
Da -a 'pʋa, 'ɩn -a yia 'nʋ nɩɩ, wee 'nyunyɩdɩdʋdʋ wa laa Malɩtɩ. Wee 'gbee nʋkpla -nyɩma ka -amɩaa 'lakpasu kpa 'nanʋʋ. 'Nyu mɩ lʋada, 'ɩn ŋwɔtlɔ mɩɩ 'gbʋ, wa -dɩa -kosu 'kadʋ 'yi, 'ɩn wa yia -a 'dɛ weee 'bɩ 'nyɛ, we kwesi.
Pɔlʋ 'bhua -gbalɩ pipi 'wʋ, ɔ yia we -kosu 'wʋ 'pa. 'Ɩn 'mʋnɩmɛ yia -kosuu sloo 'gbʋ -gbalɩ pipi 'wʋ 'tla! We yia Pɔlʋʋ sɔ mu, 'ɩn we yia we -yɔlanɛ! Da 'nyunyɩdɩdʋdʋ -gʋ -nyɩma 'yɩa wee 'mʋnɩmɛ -yɔ bɩzɩda Pɔlʋʋ sɔ -yɔ, 'ɩn wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «Ɔɔ nyɩmɛ -mɔnɩ, nyɩmɛbhanyɔ -wa 'piɛɩn. Ɔ ka gumunyu kwɛɛ -dɩ, 'ɩn -Lagɔ 'nɩ ɔ 'pʋpʋgbʋ -yɔŋwnu.»
Tɔʋn, Pɔlʋ vua sɔ 'wʋ, 'ɩn wee tɩbhɛ yia -kosu 'wʋ -bho, ɔ ku 'nɩ glopo. Tɔlʋa dlɩɩ nɩɩ, 'ylɩa Pɔlʋ yia, 'ɩn bhlia ɔ yia -bha -bhlokpadɛ, ɔ 'ka tlɩ. 'Ɩn wa yia we -yɔyɩ nɩɩ, 'bɩ mɩ 'wʋgwlɛda, gbʋ yabhlogbɔɔ 'nɩ Pɔlʋ ylɩda -mɩ. Tɔʋn, wa yia wɛlɩ 'bhiti, 'ɩn wa nɛɛ: «-Lagɔ yabhlo -wa.»
'Nyunyɩdɩdʋdʋ -mɩnɩɩ 'wlulapɩlɩnyɔ wa laa Publiusʋ, ɔ dʋdʋ mɩ wee da -mɩnɩ kwesi. Mɔ kpaa -amɩaa 'lakpasu 'ylɩ ta, 'ɩn ɔ yia -aɩn ɔ -budu zɔ -gueli, ɔ 'talea 'bhisa. Publiusʋʋ dide mɩ lapɩda, ɔ ku -su, 'ɩn ɔ kaa kakpa -yɔ. Pɔlʋ mnɩa ɔ 'yɩa, 'ɩn ɔ yia ɔ sɔ ɔ 'wluo lapalɩ, ɔ yia ɔ 'gbʋ -Lagɔ bhubhoe, 'ɩn ɔ yia ɔ jipe. -Mʋʋ 'bɩgʋ, wee 'nyunyɩdɩdʋdʋ -gʋʋ guzʋnya tɔlʋa yia yi, 'ɩn Pɔlʋ yia wa jipe. 10 Wa ka -aɩn 'ylimanɩ sɔ weee lʋ. 'Ɩn -amɩaa mnɩbhla bɛa, -a -gblaa 'glʋ 'wʋ, -we weee -a 'nɩa -ka, 'ɩn wa yia we -aɩn 'nyɛ.
Pɔlʋ mnɩa Wlɔmʋ
11 'Cʋ ta 'plɩa, 'ɩn -a yia Alɛzandlii 'glʋ yabhlo wa laa «-Zluya -Lagɔ» 'wʋ -gbla. 'Nyunyɩdɩdʋdʋʋ 'glʋʋ 'yligbelida yabhlo wee 'glʋ -tʋa 'yligbeda ŋwɔtlɔyibhla. 12 -A nynia Silakuzɩgbe 'wʋ, 'ɩn -a yia -bhadɛ -tʋ 'ylɩ ta. 13 -A 'bhʋa -bhadɛ, -a mɩ 'nyu -gɔgɔ nɔnʋda, 'ɩn -a yia Wleziogbe nʋkplɛ nyni. -Mʋʋ 'bɩgʋ, zlɩ zlɩa, 'ylʋʋ bhlilida kɔpɛsɔlʋʋ -pɩpɛ yia 'plɩplɩe bhlii 'gbʋ, -a li 'ylɩ 'sɔ 'yloogblʋ, 'bhie, -a yia Puzɔlʋgbe nʋkplɛ nyni. 14 Wee 'gbe nʋkplɛ -a ylɩa -Lagɔnyɩma, 'ɩn -maa nɛɛ, -a li wa -gbɛ lɔkɔwlu -bhlo. Sanɛɛ 'sa, -a mnɩa Wlɔmʋ. 15 Wlɔmʋʋ -Lagɔnyɩma 'nʋa nɩɩ, -a mɩ -mɔ yida, 'ɩn wa yia -aɩn yoo -saa yi tɩklɩɩ Apiusʋʋ lɔkɔ 'wʋ, we -yɔ wee 'gbee da wa laa 'Lakpanyaa Zɔgʋbudu Ta. Da Pɔlʋ 'yɩa wa -yɔ, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn we yia ɔ 'kʋayli 'pa. 16 Da -a nynia Wlɔmʋ, wa yia Pɔlʋ 'yoo 'nyɛ nɩɩ, ɔ -yɔ 'slʋjayu mɩa ɔ ŋwɛkʋda -dɩlɩ -budu yabhlo zɔ la wa 'dɛɛ sa.
Pɔlʋ gbaa -Lagɔgbʋ Wlɔmʋ
17 'Ylɩ ta 'plɩa, 'ɩn Pɔlʋ yia Zuifʋ mɩa Wlɔmʋ, wa 'yugalɩnya la. Da wa gbelia 'wlu, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Na bheliaɩn, ɩn 'nɩ gbʋ yabhlogbɔɔ lɛnʋ, -amɩaa nyɩma -yɔ -amɩaa dʋkpasɩɩ lɛnʋgbʋ 'cɩnnyaa gbɛgbɛɩn, 'ɩn wa yia 'mɩ kpa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa yia 'mɩ Wlɔmʋ -nyɩma yoo 'nyɛ. 18 Da -maa 'yɩbhaa 'mɩ la, -maa 'yɩbha yaa -maa 'ka 'mɩ 'yitide. -We ka gbʋ -wa, gbʋ -we ɩn nʋa lɛ, -we ka 'gbʋ wa 'kaa 'mɩ -kaslʋ 'wʋpa, 'ɩn wa 'ka 'mɩ 'bha, we 'nɩ -mɩ. 19 Da -maa gbaa -maa 'ka 'mɩ 'yitide, Zuifʋ yia we -yɔwʋsɔlʋʋ 'gbʋ, mʋ 'sua 'mɩ, 'ɩn ɩn yia na gbʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ 'yu kwa. 'Ɩn -zugba, ɩn 'nɩ 'yɩbha ɩn 'ka na nyɩma gbʋ 'wlu ladɩlɩ. 20 -We ka 'gbʋ, ɩn yia aɩn la, 'ɩn ɩn 'ka aɩn -yla gbʋ gba, mʋ nɩ. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ Izlaɛlɩnyɩma mɩa wʋda, ɔ 'gbʋ ɩn mɩa da gbʋan -llukpe -mɩnɩ 'wʋ.»
21 'Ɩn Zuifʋ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na -yɔsɛbhɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ Zudee -dʋdʋ -gʋ 'bhʋ, 'ɩn we 'ka -amɩaa -gbɛ yi. 'Ɩn -amɩaa bheli yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ mɔ 'bhʋ, ɔ 'ka -na gbʋnyuu gbaa yi -aɩn -yla. 22 -Mʋʋ bhla, -a 'yɩbha gbʋnya -na pʋpalɩa 'wlukʋʋn la, -ɩn gba we, -a 'ka we 'nʋ. -A -yi we 'ji nɩɩ, da weee, nyɩma sɔlʋa -na zʋa -yɔ 'wʋ.»
23 Wa -yɔ Pɔlʋ yia 'ylɩ yabhlo zʋ, 'ɩn wee 'ylɩ nynia, da ɔ -gʋa, 'ɩn wa -zlo yia -bha yi. We 'ka zlʋkpɛ -yɔbhʋ, we 'ka jibhe ylɩ, Pɔlʋ yia -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋ gba wa -yla, 'ɩn ɔ yia wa -yla we 'ji gba. Ɔ 'yɩbha ɔ 'ka wa lu -Zezuu gbʋ nyaa 'gbʋ, ɔ yia Moizɩɩ tite -yɔ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'sɛbhɛ zɛlɩ wa -yla. 24 Gbʋ ɔ mɩa gbada, we ka -zakpa -bhlo lu, 'ɩn tɔlʋa nɛɛ -maa 'nɩa we -yɔŋwnu. 25 'Ɩn wa mɩ kpɛlɩda, -zugba wa mnɩ. Pɔlʋ nɛɛ wa -yla bheɛ: «Zuzu 'Pʋpa ka zlɩmɛ zukpa, da ɔ gbaa amɩaa dʋkpasɩ -yla gbʋ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Ezaiii ŋwɛ nya! Ɔ nɛɛ nɩɩ:
26 ‹-Ɩn mnɩ, -ɩn gba nyɩma nɩ -ylaɛ:
«Gbʋnya a yia 'nʋa sa 'nanʋʋ,
'ɩn a 'na 'ka we 'ji 'wʋlanʋ.
-Li a yia ylaa sa 'nanʋʋ,
'ɩn a 'na 'ka we -yɔyɩ.»
27 Cɩɩn, waa nyɩma -manɩ ka wa dlɩ 'tɛmanɩ,
wa ka wa yukwli 'wʋsulu,
'ɩn wa yia wa 'yli 'mu.
Wa yi layɩ wa 'yli nya,
wa yi 'nʋ wa yukwli nya,
'ɩn wa yi gbʋ 'wʋlanʋ wa dlɩ nya.
Wa 'nɩ 'yɩbha wa 'ka na -gbɛ lʋbhiti,
ɩn 'ka wa pue.› »
28 'Ɩn Pɔlʋ yi 'yaa we -gʋdɩɛ: «A yibheli we 'ji nɩɩ, nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, -Lagɔ ka wa nyɩmaa gbʋwʋsawɛlɩ yoo 'pa. 'Nʋa -maa yia we.» [ 29 Da Pɔlʋ gbaa wɛlɩnya -mɩnɩ, Zuifʋ -yɔ kpɛlɩkpɛlɩe 'tɩtɛ yia mnɩ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ.]
30 -Budu -we Pɔlʋ 'pɛnɩa, ɔ li we zɔ zʋ 'sɔ, 'ɩn -wa weee yia ɔ 'yɩa wee -budu zɔ, sɔ 'sɔ nya ɔ kpaa wa. 31 -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbʋ Pɔlʋ gbaa, 'ɩn ɔ slolua Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ gbʋ, dlɩ -tɛlɔ weee nya, sa -dlɔɔ.