'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Efɛzɩ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma mɩa Efɛzɩgbe nʋkplɛ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Ɔ mɩ -kaslʋ 'wʋ *Wlɔmʋ, 'bhie ɔ yia wee 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ. Ɔ nɛɛ we 'wʋ nɩɩ, -Lagɔnyɩma weee -bhlo, we 'dɛɛ 'gbʋ wa kɩkalɩ zɛ.
1
Fʋsawɛlɩ
Amɩa -Lagɔnyɩma mɩa Efɛzɩgbe nʋkplɛ, -wa zʋa -Zezu *Klisɩ dlɩ -gʋ, -amɩ Pɔlʋ -zɛa -Lagɔɔ dʋmagbʋ nya -Zezu Klisɩɩ *tietienyɔ, -amɩ cɛlɩa da aɩn 'wʋ.
Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
-Lagɔ ka -aɩn zʋzɔnʋ 'nyɛ -Zezu Klisɩ 'wʋ
-A -mnɩnɩ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ Dide -Lagɔɔ 'ŋnɩ! Ɔ ka -aɩn 'nyulaŋwna Zuzu 'Pʋpaa 'nyulaŋwnɩe weee nya, -mɔ yalɩ 'pɩpɩ Klisɩ 'wʋ. Nɩɩ, dʋdʋʋ lalalɩe 'yu -Lagɔ ka -bha -aɩn -sa, -a 'ka ɔ -nʋ -zɛ Klisɩ 'wʋ. 'Ɩn -a 'ka -mɔwlʋda -tʋ, -zugba gbʋnyuu yabhlogbɔɔ 'nɩ -aɩn kwɛyli -mɩ ɔ 'yliya 'wʋ.
-Lagɔ -kalɩ -amɩaa zɛɛ 'gbʋ, ɔ yia 'cɩn gba nɩɩ, ɔ 'ka ɔ 'yua -aɩn 'wʋnʋ -Zezu Klisɩ 'wʋ. Nɩɩ, ɔ zʋzɔnʋ 'wʋ, -we ɔ 'yɩbhaa, mʋ mɩa dɛ. We 'gbʋ -a -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ bhabha, ɔ 'nanɩ 'kadʋʋ 'gbʋ. Dlɩ weee nya ɔ nyɛa -aɩn we, ɔ dʋma yuu 'ŋnɩ nya. Nɩɩ, -Zezuu 'pɩɔn zɩtɩa -aɩn 'wʋ, 'ɩn -Lagɔ yia -amɩaa -yɔgbʋ 'wʋtɩ. Sanɛɛ 'sa -Lagɔ -slolua ɔ 'nanɩɩ 'ylilo, wee 'nanɩ -we ɔ nʋa -aɩn 'wʋ bhabha, mʋ -wa nɩɩ, ɔ ka -aɩn gbʋyilo -yɔ 'ylimnee weee 'nyɛ. Ɔ dlɩɩ da -gbʋ mɩa zizeda, ɔ ka we -aɩn 'klʋslolu. 'Ɩn ɔ ka 'cɩn gba nɩɩ, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka we gbalɩ Klisɩ 'wʋ. 10 Wee gbʋ -Lagɔ gbaa, ɔ 'ka we lɛnʋe gbalɩ, bhlanya -mɩnɩɩ bhɩalɩda, mʋ -wa nɩɩ, ɔ 'ka yalɩ -lu weee -yɔ dʋdʋ -gʋ -lu weee 'wlugʋgwlalɩ. 'Ɩn Klisɩɩ 'dɛbhlogbɔɔ 'ka we 'wlulapɩlɩnyɔ -zɛ.
11 -A -yɔ Klisɩɩ 'wʋsusloluee 'gbʋ, 'pʋpʋe ka gbʋ -Lagɔ gbaa, -a ka -amɩaa -nʋ 'yɩ. Nɩɩ, -Lagɔ ka 'cɩn -bha -aɩn -sa, gbʋ ɔ 'kaa lɛnʋ, we sɔlʋ. Cɩɩn, gbʋ -we ɔ gbaa 'ɩn -we ɔ 'yɩbhaa, ɔ ka -lu weee lɛnʋ, we sɔlʋ. 12 Nɩɩ, -amɩa dɩa Klisɩ dlɩ 'wʋ tɩa, -a 'ylimanɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ! We 'gbʋ -Lagɔ yia -bha -aɩn -sa.
13 Amɩa 'ya, gbʋzɔnʋ -wɛlɩ -we amɩa pʋlʋa yukwli, -Lagɔgbʋ -we 'nyɛa aɩn 'pʋpʋe, we 'gbʋ a ka Klisɩ dlɩ -gʋ zʋ. 'Ɩn -Lagɔ yia amɩaa yibhelida zʋ, Zuzu 'Pʋpa ka gbʋ ɔ gbaa nya, 'ɩn ɔ yia we aɩn 'nyɛ. 14 Zʋzɔnʋnya -Lagɔ dɩa la ɔ nyɩmaa -nʋ nya, Zuzu 'Pʋpa -wa we tɩanʋ, 'ɩn mʋ tɛmanɩa -amɩaa dlɩ la nɩɩ, -amɩaa 'wʋzɩtɩe -ka gba, 'ɩn -a yɩa wee -li -mɩnɩ. Nɩɩ, -a -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'kadʋ we 'gbʋ!
Pɔlʋ bhubhoea -Lagɔ Efɛzɩɩ -Lagɔnyɩmaa 'gbʋ
15 We 'dɛ weee 'gbʋ, sa a zʋa Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu dlɩ -gʋ, 'ɩn a -kalɩa -Lagɔnyɩma weee zɛ, -amɩ ka 'ya -mʋʋ 'nʋʋ 'gbʋ, 16 na paa -Lagɔ fuo 'kɔmʋʋ, amɩaa 'ŋnɩ nya. 'Ɩn ɩn -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, 'ɩn na paa aɩn dlɩ -gʋ. 17 'Ɩn -we na yɩbhalɩa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩmnɩ -Dide -Lagɔ mʋ nɩ: nɩɩ, ɔ 'nyɛ aɩn gbʋyilo -Zuzu, we 'ka -Lagɔ aɩn 'klʋslolu, 'ɩn a 'ka ɔ yibheli sazɔnʋ sa. 18 Ɔ -kalɩ amɩaa dlɩ 'wʋ ɔ zlɩ 'ka -mɔ slo. 'Ɩn -we a dɩa dlɩ 'wʋ, -we ka 'gbʋ ɔ yia aɩn la, a 'ka we 'wʋlanʋ. 'Ɩn zʋzɔnʋnya ɔ nyɛa ɔ -mɔwlʋnya, a 'ka we 'ylilo 'kadʋ yibheli. 19 -Lagɔ na bhubhoea, 'ɩn -amɩa zʋa Klisɩ dlɩ -gʋ, -gblɔɔ -yɔtɩtɛ 'kadʋ -Lagɔ dɩa la -amɩa -Lagɔnyɩmaa -nʋ nya, a 'ka we yibheli. 'Ɩn wee 'tɩtɛ ɔɔ -Lagɔ -slolua 'kʋa 'tɩtɛ weee nya, 20 da ɔ 'bhua Klisɩ 'wʋ tlɩtlɩe lʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ ladɩ ɔ lilisɔlʋ -mɔ yalɩ 'pɩpɩ. 21 Nɩɩ, yalɩɩ 'tɩtɛ weee -gʋ, se weee -gʋ, ŋwɛzilo weee -gʋ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩe weee -gʋ, we -yɔ 'ŋnɩo 'ŋnɩ wa 'kaa la da, dʋdʋ -mɩnɩ -yɔ dʋdʋ 'ka 'yaa yi -gʋ, Klisɩ pɩlɩa we 'dɛ weee 'wlu la. 22 -Lagɔ ka -lu weee Klisɩɩ bhʋ zɔ lapalɩ. 'Ɩn ɔ yia ɔ 'yligbeli *Leglizɩɩ 'yugalɩnyɔ 'kadʋ nya. Leglizɩ -kpabhiee 'wlu Klisɩ -mɩa, 23 *Leglizɩ -wa Klisɩɩ ku -kpabhie. 'Mʋ ɔ yea kɛkɛ, 'ɩn, -Lagɔɔ lala -li weee ɔɔ Klisɩ ye 'yaa.