2
-A ka tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔ, 'ɩn -a yia 'yliyɔgagɩe 'yɩ
Zlɩmɛ a ka 'yliyɔga -tlɩtlɩe tlɩ, amɩaa gbʋ -mnɔmnɔe -yɔ amɩaa gbʋnyiii 'gbʋ. Wee dʋdʋ -mɩnɩ -gʋʋ lɛnʋgbʋ 'nyii a nʋa lɛ zlɩmɛ. 'Tɩtɛ 'nyii -kanyɔ mɩa yalɩ -yɔ dʋdʋ 'sɔ nyɩdɩ, 'mɔ a zʋa 'nʋŋwɛ. Nyɩma -wa'a zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, wee zuzu mɩ 'yaa -slɛɛn da wa 'wʋ lubhonʋda. -Amɩa weee mɩ 'ya zlɩmɛ nyɩma -manɩ 'bhisa. -Amɩaa yɩcɛɛ dlɩwʋnynigbʋ 'cɩnnya -a nʋa lɛ. 'Ɩn -a nʋa -amɩaa yɩcɛ -yɔ -amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'nyiii dʋmagbʋ lɛ. 'Sa -bhloo 'dɛ -amɩa mɩaa 'gbʋ, -a yi 'yaa -Lagɔɔ 'cɛ zɔ 'plɩlɩa nyɩma tɔlʋa 'bhisa.
'Ɩn, -Lagɔɔ nyazɩdlɩ 'yli, 'ɩn ɔ -kalɩ -amɩaa zɛ bhabha. We 'dɛɛ 'gbʋ, da -a tlɩa 'yliyɔga tlɩtlɩe gbʋnyaa mnɔmnɔe lʋ, 'ɩn -Lagɔ yia -aɩn 'yliyɔgagɩe 'nyɛ Klisɩ nya. Cɩɩn, -Lagɔɔ 'nanɩɩ 'gbʋ a yia 'pʋ. -A mɩ -Zezu Klisɩ 'wʋʋ 'gbʋ, -Lagɔ yia -a -yɔ ɔ 'sɔ 'wʋbhu tlɩtlɩe lʋ. 'Ɩn ɔ yia ɔ -yɔ -aɩn 'sɔ -mɔ yalɩ 'pɩpɩ ladɩ. Zʋzɔnʋ -we -Lagɔ nʋa -aɩn -yla lɛ -Zezu Klisɩ 'wʋ, -we ka 'gbʋ ɔ yi 'saa nʋ, mʋ -wa nɩɩ: ɔ 'nanɩ 'kadʋ ka 'ŋnɩmnɩe 'nɩa bhloluda -ka, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka we 'yli -slolu -zʋ weee yia yiaa -nʋ nya. Nɩɩ, -Lagɔɔ 'nanɩɩ 'gbʋ a yia 'pʋ, amɩaa dlɩzʋzʋe -yɔ. Wee 'pʋpʋe'e 'bhʋ amɩaa -gbɛ, -Lagɔɔ wlawlalu -wa. Wee 'pʋpʋe'e 'bhʋ amɩaa 'dɛɛ lɛnʋgbʋʋ -gbɛ. We 'gbʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ylimanɩ ɔ 'dɛ -nɩ. 10 Nɩɩ, -Lagɔ nʋa -aɩn lɛ, 'ɩn mɔ -laa -aɩn la -Zezu Klisɩ 'wʋ, gbʋzɔnʋ -gbʋnyaa lɛnʋee 'gbʋ. 'Ɩn wee gbʋzɔnʋ -gbʋnya mɩa, -Lagɔ ka we lamnazɩ pepe, -a 'ka we lɛnʋʋ 'gbʋ.
-A mɩ nyɩma -bhlo nya Klisɩ 'wʋ
11 Nɩɩ, amɩaa -mɩmɩ -kwɩkwɩ cɩn mɩa, a ligbe we! A 'nɩ *Zuifʋ tɛɩn nya -mɩ. 'Ɩn Zuifʋ laa aɩn «nyɩma -wa 'nɩ knɩ 'wʋ -mɩ». 'Ɩn wa laa wa 'dɛ «knɩ 'wʋ -nyɩma», nyɩmɛɛ sɔ ka wa knɩ 'wʋ 'paa 'gbʋ. 12 We bhla a 'nɩ Klisɩ -yi, a mɩ 'lakpanya nya, 'ɩn -Lagɔɔ nyɩma ɔ -saa -bha, a 'nɩ wa glaa -mɩ. Wɛlɩnya -we -Lagɔ -yɔ ɔ nyɩma bhlɩa, -lu ɔ 'kaa wa 'nyɛ -gʋ, amɩaa -nʋ 'nɩ we lʋ -mɩ. A 'nɩ dlɩ 'wʋdɩ -lu -ka, 'ɩn a 'nɩ -Lagɔ -yi dʋdʋgʋ. 13 'Ɩn -slɛɛn, -Zezu Klisɩɩ 'wʋ -mɩmɩee 'gbʋ, amɩa -tlʋlʋa zlɩmɛ -Lagɔ -yɔ la, -Zezuu 'pɩɔn ka aɩn ɔ -yɔ bɛlɩ.
14 Nɩɩ, Klisɩɩ dɛ -wa -amɩaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ. Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, 'ma ɔ -zɛlɩa nyɩmɛ -bhlo. Ɔ wlaa ɔ ku tlɩtlɩe -yla, 'suo -we sɩsalɩa wa -yɔ, 'ɩn we nʋa wa tʋnyɩma 'wʋ, ɔ yia we -wlɔ, 15 'ɩn ɔ yia Zuifʋʋ tite -yɔ we -gba -yɔ we lɛnʋ sɔ lamumni. 'Ɩn ɔ yia wa 'dɛ 'sɔ nyɩmɛ lolu -bhlo -zɛlɩ ɔ 'dɛ 'wʋ. Sanɛɛ 'sa ɔ zʋa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ wa nyɩdɩ. 16 Klisɩɩ *su -gʋ tlɩlɩe nya ɔ -zɛlɩa waa nyɩmaa -zakpa 'sɔ nyɩmɛ -bhlogbɔɔ, 'ɩn ɔ yia wa -yɔ -Lagɔ 'wʋsuslolu, ɔ yia 'wʋnyɩnyɛnɩe lasa. 17 Amɩa -wa 'nɩa Zuifʋ, -wa -tlʋlʋa zlɩmɛ -Lagɔ -yɔ la, 'ɩn -wa -wa -Zuifʋ, -wa cɩpaa -Lagɔ -yɔ, sanɛɛ 'sa Klisɩ yia, 'ɩn ɔ yia aɩn -yla 'wʋtʋtʋe -dlɔɔɔ wɛlɩ -zɔnʋ gba. 18 Nɩɩ, ɔɔ Klisɩɩ 'gbʋ, -a 'dɛ weee, Zuifʋ -yɔ -wa 'nɩa Zuifʋ, -a mneni -a 'ka Dide -Lagɔ 'yu 'yligbe, -Lagɔɔ Zuzu -bhlogbɔɔ nya.
19 We 'gbʋ, amɩa 'nɩa Zuifʋ, a 'nɩ -slɛɛn 'lakpanya, a 'nɩ 'plɩplɩnya, nɩɩ, -Lagɔɔ -mɔwlʋnyɩmaa bhelia a -mɩa -slɛɛn, 'ɩn a mɩa -Lagɔɔ zʋayli -nyɩma nya. 20 -Budu -we ka gwe mɩa -Zezuu tietienya -yɔ *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanya nya, 'mʋ a -mɩa. 'Ɩn -Zezu Klisɩɩ 'dɛ mɩa we gwɩgwɩ 'yli -tʋkpa -zɔnʋ nya. 21 Wee -budu wa mɩa 'sʋbhada, mɔ tɛmanɩa we da weee la, mɔ nʋa we lɛ, 'ɩn we -klu tlʋmanɩa, 'ɩn we zɛa -mɔwlʋ -budu 'kadʋ, Jejitapɛ 'wʋ. 22 A -yɔ Klisɩɩ 'wʋsuslolue 'wʋ, amɩa mɩ 'ya -budu wa sʋbhaa lʋ. Wee -budu -we zɔ -Lagɔ dɩlɩa la ɔ Zuzu nya, 'ɩn a -yɔ amɩaa bhelia -tɔlʋa weee 'ka we -zɛ.