6
'Yua -yɔ wa didea
Amɩa 'yua, -we a 'kaa lɛnʋ mʋ nɩ: a zʋ amɩaa didea 'nʋŋwɛ, nɩɩ, mʋ mɩa tɩklɩɩ Nyɩmaa -Kanyɔ 'yliya 'wʋ. «-Ɩn zʋ -na dide -yɔ -na 'nyaa 'nʋŋwɛ», mʋ -wa titee tɩanʋ -we -Lagɔ dɩa zʋzɔnʋ ɔ 'kaa wlaa wɛlɩ -gʋ: mʋ -wa nɩɩ,
«-Ɩn 'ka zʋzɔnʋ -dlɔɔ 'yɩ,
'ɩn -ɩn 'ka -gwlɛ dʋdʋ -gʋ.»
'Yuaa didea, a 'na palɩ amɩaa 'yua 'cɛ -nɩ. 'Ɩn a zʋ wa, wa 'wʋslamanɩe nya, 'ɩn a 'ka wa 'dɩzʋ Jejitapɛɛ wɛlɩɩ sɔlʋ.
Galɩ -yɔ wa -cɩan
Galɩ, a zʋ amɩaa -cɩan 'nʋŋwɛ -seli dʋdʋ -gʋ, wa sɔsʋe -yɔ wa -bhazʋzʋe dlɩ -zɔnʋ nya. Sa a zʋa Klisɩ 'nʋŋwɛ, 'sa. We 'nɩ nɩɩ, da wa mɩa aɩn -gʋtalɩda -bhlo, -bha a 'ka wa -yla lubho nʋ, 'ɩn a 'ka wa dʋdʋnamanɩɩ 'gbʋ -nɩ. Nɩɩ, a nʋ -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛ, amɩaa dlɩ weee nya, Klisɩɩ lubhonʋnya 'bhisa. Nɩɩ, a nʋ amɩaa -cɩan -yla lubho dlɩ -zɔnʋ nya, nɛɛ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'dɛ -yla a mɩ we nʋda, we 'nɩ nyɩma -yla. Nɩɩ, a yibheli we 'ji nɩɩ, we yi nyɔɔo nyɔɔ nya -mɩ, ɔ -ka -lu -zɔnʋ lɛnʋ, ɔ yi galɩ -zɛ, ɔ yi nyɩmɛ -zɔnʋ -zɛ, we 'pɛnɩe ɔ yɩa Nyɩmaa -Kanyɔ kwɛɛ.
Amɩa -wa -cɩan, a nʋ 'sa amɩaa galɩɩ gbɛgbɛɩn, a 'na palɩ wa -yla gbʋla 'cɛ nya -nɩ. A yibheli we 'ji nɩɩ, a -yɔ wa 'sɔɔ -Kanyɔ -bhlogbɔɔ yalɩ. Nɩɩ, ɔ'ɔ gbɩzɩ nyɩma 'wʋ.
-Lagɔɔ tʋgʋ -li
10 'Ɩn -slɛɛn, a tɩtalɩ amɩaa 'tɩtɛɛ da Nyɩmaa -Kanyɔ -yɔ ɔ -gblɔɔyɔ 'tɩtɛ 'kadʋ 'wʋ. 11 A 'bhu -Lagɔɔ tʋgʋ -lu weee 'wʋ, a 'ka 'yligbe gege 'Kuzuu -dawli 'yu. 12 Nɩɩ, -a -yɔ -glɔnyɩma 'nɩ tʋ nyɩdɩ -ka. Nɩɩ, yalɩ 'pɩpɩɩ zuzu 'nyiii 'tɩtɛ -yɔ nikpise -dʋdʋ -mɩnɩ -gʋʋ 'wlulapɩlɩnya -yɔ -wa kaa se -yɔ -cɩan, 'ma -a -yɔ wa kaa tʋ nyɩdɩ. 13 We 'gbʋ, a 'bhu -Lagɔɔ tʋgʋ -lu weee 'wʋ! 'Ɩn da 'ylɩ 'nyuu -ka nyni, a 'ka amɩaa tʋnyɩmɛ 'yu 'yligbe gege. 'Ɩn, a -ka gbʋ weee lu, 'ɩn a 'ka amɩaa 'yligbe sɔ -gʋ -tʋ gege.
14 A mnazɩ la, a 'bhu gbʋzɔnʋ 'wʋ amɩaa -jlaa 'bhisa. A -pla tɩklɩmɩmɩe 'wʋ nɛtɛ -bana nya. 15 A -pla -gʋladolue bhʋ 'wʋ -sakwla 'bhisa, 'ɩn -Lagɔgbʋ -we wlaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ, a 'ka we gba. 16 A 'bhu 'kɔmʋʋ dlɩzʋzʋe 'wʋ, amɩaa lʋʋzize -lu nya. 'Ɩn we nya a mnenia a 'ka gbʋnyuuu didee 'gbiɔ weee kaa -kosu ŋwɛɛ nyumonu. 17 A 'bhu 'pʋpʋe 'wʋ kna -kloo 'bhisa, 'ɩn a 'ka -Lagɔɔ ŋwɛɛ wɛlɩ 'wʋbhu tʋgʋgblɛ -we -Lagɔɔ Zuzu wlaa 'bhisa. 18 A -zlalɩ we 'dɛ weee -Lagɔ, ɔ bhubhoe nya. Bhla weee nya, a bhubhoe -Lagɔ ɔ Zuzu nya. Amɩaa dlɩ -tʋ -gada 'kɔmʋʋ. A bhubhoe -Lagɔ, -Lagɔnyɩma weee 'gbʋ. 19 A bhubhoe 'ya nanʋʋ 'gbʋ -Lagɔ. 'Ɩn ɩn -ka gbaa yi -Lagɔ 'ka 'mɩ ɔ wɛlɩ tɩklɩɩ ŋwɛɛ zʋ. 'Ɩn dlɩ tɛlɔ nya, ɩn 'ka zizegbʋ mɩa -Lagɔgbʋ 'wʋ 'bhlesa, we gbagbɩe nya. 20 Ɩn yi -slɛɛn -kaslʋ 'wʋ -mɩoo, wee -Lagɔgbʋ -zɔnʋʋ wɛlɩ -kwanyɔ ɩn -mɩa. We 'gbʋ a bhubhoe -Lagɔ, 'ɩn sa ɩn 'kaa we gba, ɩn 'ka 'sa we gba dlɩ tɛlɔ nya.
Fʋsawɛlɩɩ 'wʋbhlolunʋ
21 -Amɩaa bheli -zɔnʋ -yɔ -amɩaa nɔnɔnyɔ -zɔnʋ Tisikɩ, -ɔ -a -yɔ ɔ nʋa Nyɩmaa -Kanyɔɔ lubho, mɔ yia na -gʋgbʋ weee aɩn -yla gbaa. 'Ɩn -we ɩn mɩa -zɛda a 'ka we yibheli. 22 -Amɩ tiea ɔ amɩaa -gbɛ na 'dɛ nya, ɔ 'ka aɩn -amɩaa -gbɛ dɩ -salɩ, 'ɩn ɔ 'ka amɩaa dlɩ latɛmanɩ.
23 Nɩɩ, Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ 'nyɛ -Lagɔbhelia weee 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -yɔ zɛkalɩe, we -yɔ dlɩzʋzʋe. 24 Nɩɩ, nyɩma weee -wa -kalɩa -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ zɛ, zɛkalɩdlɩ -we'e 'bhʋa la nya, -Lagɔ ŋwna wa 'nyu la.