Tɩa -sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Tɛsalonikɩ -nyɩma yoo
-Lagɔnyɩma -wa mɩa Tɛsalonikɩgbe nʋkplɛ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Pɔlʋ ka wee 'gbe nʋkplɛ mnɩ, 'ɩn ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -mɔ -tʋ, *Zuifʋnya ka ɔ -yɔwʋsɔlʋʋ 'gbʋ. 'Sɛbhɛ nɩ ɔ 'paa -mɔ -Lagɔnyɩma yoo, ɔ 'ka -maa -yla -Lagɔwɛlɩɩ 'ji gba kpɛɛn kpɛɛn, 'ɩn sa -Lagɔnyɩma 'kaa nɔ, ɔ 'ka we wa -slolu.
1
Pɔlʋ -saa Tɛsalonikɩ -nyɩma fʋ
-Amɩ *Pɔlʋ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ, we -yɔ Silasɩ -yɔ Timotee 'sɔ. Amɩa, *leglizɩ -we mɩa Tɛsalonikɩ, Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu *Klisɩɩ sɔ nya, amɩa -a cɛlɩa 'wʋ.
-Lagɔ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn ɔ 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.*
-We Tɛsalonikɩ -nyɩma nʋa lɛ
'Ylɩ weee nya, -a paa -Lagɔ fuo amɩaa 'gbʋ. Nɩɩ, -a -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, -amɩaa dlɩ'ɩ 'bhʋ aɩn -gʋ. -We a nʋa lɛ, amɩaa dlɩ mɩ -Zezu -gʋʋ 'gbʋ, we -yɔ lubho a nʋa, a -kalɩ -Zezuu zɛɛ 'gbʋ, a 'nɩ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu dlɩgʋzʋzʋe 'yitidee 'gbʋ, -a -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, we 'dɛ weee mɩ -amɩaa dlɩ zɔ. -Amɩaa bhelia, -a -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔ -kalɩ amɩaa zɛ, 'ɩn ɔ yia -bha aɩn -sa, a 'ka ɔ -nʋ -zɛ. -We ka gbʋ -wa, -Lagɔgbʋ -a gbaa aɩn -yla 'tɩtɛ nya, 'ɩn Zuzu 'Pʋpa yia -aɩn 'wʋsa, a -yi we 'ji nɩɩ, -we -a gba gbʋzɔnʋ -wa. We 'nɩ gbagbawɛlɩɩ 'dɛkpʋa. Nɩɩ, a yibheli we 'ji, -a -yɔ aɩn 'sɔ mɩa, a ka -amɩaa nɔnɔbhʋ 'yɩ, amɩaa zʋzɔnʋʋ 'yɩyɩee 'gbʋ -a yi 'saa nʋ. Nɩɩ, amɩa, a ka -aɩn 'tideli, -a -yɔ -amɩaa -Kanyɔ. Da a mɩa sɩada bhabha, 'ɩn a yia -Lagɔwɛlɩ 'wʋŋwnu 'mʋna nya. Wee 'mʋna mɩa, Zuzu 'Pʋpa wlaa we. -Slɛɛn amɩaa nɔnɔbhʋ tɩklɩɩ Masedʋanɩ -yɔ Akaii -Lagɔnyɩma mɩa nɔda. Nɩɩ, -Lagɔwɛlɩ 'bhʋa amɩaa -gbɛ, 'ɩn we yia da weee lamneni. We 'nɩ Masedʋanɩ -yɔ Akai -bhlogbɔɔ, nɩɩ, amɩaa -Lagɔɔ dlɩgʋzʋzʋee 'dɩ ka da weee lamneni. -We ka 'gbʋ -a 'kaa we gba -tapa, we 'nɩ -mɩ. -A mnɩa amɩaa -gbɛ, sa a kpaa -aɩn, 'ɩn su a tɛlɩa -we -zɛa amɩaa -lagɔ, sa a 'bhʋa we 'bɩ, 'ɩn a yia -Lagɔɔ -gbɛ 'bhiti, -ɔ -wa 'yliyɔga -Lagɔ, -Lagɔ -zɔnʋ, nyɩma weee mɩ we gbada. 10 -Lagɔ mɩa, ɔ 'Yu a mɩa wʋda, -ɔ 'kaa yalɩ 'bhʋ, mɔ -wa -Lagɔɔ 'Yu -Zezu. 'Mɔ, -Lagɔ -sɔlʋa tlɩtlɩnya glaa 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ka -aɩn -Lagɔɔ 'cɛ -we cɩpaa 'wʋsa.
* 1:1 Nɩɩ, a zɛlɩ -Zezuu tietienyaa lɛnʋgbʋnya 15.22 'ɩn a 'ka Silasɩɩ -gʋgbʋ 'wʋlanʋ. Timoteee -nʋ mɩa, a zɛlɩ Lɛnʋgbʋnya 16.1. Tɛsalonikɩgbe mɩa, mʋ -wa 'gbe 'kadʋ Glɛsɩ -dʋdʋ -gʋ. 'Mʋ wa laa -slɛɛn Salonikɩ (Lɛnʋgbʋnya 17.1-9). 1:7 Nɩɩ, Masedʋanɩ, Wlɔmʋ -dʋdʋ -wa bha, -slɛɛn, Glɛsɩ -dʋdʋ kibhe -wa. Akai, Glɛsɩ -dʋdʋ kibhe -putu -wa.