3
-Slɛɛn, amɩaa 'tʋ ka -aɩn 'bha bhabha. We 'dɛɛ 'gbʋ, -a yia wɛlɩ bhlɩ nɩɩ, na 'dɛbhlo -tʋ Atɛnɩ.*
'Ɩn -a yia -amɩaa bheli Timotee tie, -ɔ -yɔ -aɩn 'sɔ nʋa -Lagɔlubho, 'ɩn -ɔ gbaa -Zezu Klisɩɩ gbʋ. 'Mɔ -a tiea amɩaa -gbɛ, ɔ 'ka aɩn 'kʋayli 'pa, 'ɩn ɔ 'ka aɩn latɛmanɩ -Lagɔɔ dlɩgʋzʋzʋe 'wʋ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, sɩasɩe -we mɩa -aɩn ylɩda, we yi -aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ lazuklu. Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔ ka ŋwnu wee 'sasʋkpa -sɩasɩe 'ka -aɩn ylɩ. Da -a mɩa -slɔ aɩn kwesi, 'ɩn wee sɩasɩe 'nɩa -slɔ aɩn ylɩ, -a ka aɩn -yla gba nɩɩ, -a 'dɛ weee wa yia sɩalɩa. A -yi we 'ji nɩɩ, gbʋzɔnʋ -wa, 'sa we 'plɩa sa. We 'gbʋ ɩn 'nɩ mneni ɩn 'ka we -gʋ ladɩ, 'ɩn ɩn yia Timotee tie, sa amɩaa dlɩ mɩa -Lagɔ -gʋ, ɔ 'ka we -yɔyɩ. Ɩn ka nyanɔ nʋ, -amɩ nɛɛ yaa 'sa -Saatan yia aɩn laylaa, 'ɩn -amɩaa lubho 'ka 'wʋtʋ bhe.
Nɩɩ, -slɛɛn, Timotee ka amɩaa -gbɛ 'bhʋ, 'ɩn ɔ yia lʋmnɩ, 'ɩn ɔ yia amɩaa 'dɩ 'nanʋ -aɩn -salɩ. Sa amɩaa dlɩ mɩa -Lagɔ -gʋ, 'ɩn sa a kɩkalɩa zɛ, ɔ nɛɛ nɩɩ, 'ylɩ weee nya, amɩaa dlɩ mɩ -aɩn -gʋ 'mʋna nya. Sa -a 'yɩbhaa -a 'ka aɩn 'yɩ, 'sa -amɩaa 'yɩyɩee 'tʋ bhaa aɩn. 'Sa -bhlokpadɛ, amɩaa gbʋ ka -aɩn 'kʋayli 'pa sɩasɩe -yɔ -yɔkalɩ gbʋ nyɩdɩ. -We 'paa -aɩn 'kʋa 'yli, mʋ -wa amɩaa dlɩ mɩ -Lagɔ -gʋ. -Slɛɛn, a ka -Lagɔgbʋ lakpa -klii 'gbʋ, we ka -amɩa pue. 'Mʋna a laa -aɩn 'wʋ -Lagɔ 'yu. We 'gbʋ, sa -a 'kaa -slɛɛn -Lagɔ fuo 'pa, we 'nɩ -mɩ. 10 Zlɩoo, sabɔoo, -a mɩ -Lagɔ bhubhoeda bhabha, ɔ 'ka -aɩn 'yoo 'nyɛ, -a 'ka 'wʋgbeli, 'ɩn -we a 'nɩa 'wʋlanʋ, a 'ka we -aɩn -slolu, 'ɩn we 'ka amɩaa dlɩ -gʋpalɩ.
11 Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔɔ 'dɛbhie -gbolu -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu -sa -amɩaa 'yoo, -a 'ka aɩn 'yɩa mnɩ. 12 -Amɩaa -Kanyɔ nʋ lɛ, sa -a -kalɩa amɩaa zɛ dlɩ weee nya, a 'ka 'sa zɛkɩkalɩ, 'ɩn a 'ka 'sa nyɩma weee zɛkalɩ. 13 Sanɛɛ ɔ yia amɩaa dlɩ latɛmanɩa, 'ɩn 'ylɩ -we nya -amɩaa -Kanyɔ -Zezu 'kaa yi, ɔ -yɔ ɔ -mɔwlʋnya 'sɔ, a 'ka -mɩ tɩklɩɩ, a yi gbʋ 'wlu -ka -amɩaa Dide -Lagɔ 'yu. [*-Amɛnɩ.]
* 3:1 A zɛlɩ -Zezuu tietienyaa lɛnʋgbʋnya 17.15 3:6 A zɛlɩ -Zezuu tietienyaa lɛnʋgbʋnya 18.5. Pɔlʋ 'paa Kolɛntɩ -nyɩma 'sɛbhɛ yoo.