'Sɛbhɛ wa 'paa Eblenya yoo
-Lagɔnyɩma wa mɩa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda, wa 'ka wa 'kʋayli 'paa 'gbʋ wa yia 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ. Wee 'sɛbhɛ slolua we -aɩn nɩɩ, *Klisɩ ka -amɩaa 'gbʋ tlɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ, -a 'nɩ 'maslɛɛn mneni -a 'ka 'slaka -putu -sa -Lagɔ -yla. Mʋ gba 'yaa -aɩn -yla *'wʋsuslolue sʋaa 'sɛbhɛɛ nʋkpla -nyɩma -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ bhabhaa -gʋgbʋ.
1
-Zezuu gbɛgbɛɩn -Lagɔ gbalɩa -slɛɛn -aɩn -yla
Bha mɩa, -amɩaa dʋkpasɩ -yla -Lagɔ gbaa ɔ gbʋʋ -falɩpanyaa gbɛgbɛɩn. Ɔ ka wa -yla gbʋ gba -zakpa duun, we -yɔ sɔɔ 'yli -bhlo -bhlo lʋ. -Slɛɛn, -lu weee bhɩa bhla, ɔ 'Yuu gbɛgbɛɩn ɔ gbalɩa aɩn -yla. Ɔɔ 'Yu gbɛgbɛɩn ɔ -laa dʋdʋ la, 'ɩn ɔ nɛɛ nɩɩ, mɔ yia -lu weee 'yɩa. Sa -Lagɔ mɩa, ɔ ka we -aɩn -slolu, 'ɩn ɔmɔ mɩ 'ya 'sa. Ɔ wɛlɩɩ 'tɩtɛ nya ɔ kaa dʋdʋ. Ɔ ka nyɩmaa gbʋnyuu -bhasa, 'ɩn ɔ -dɩa 'tɩtɛ -ka -Lagɔɔ lilisɔlʋ la.
-Lagɔɔ 'Yu 'yli ɔ -zi 'anzɩnya
Nɩɩ, ɔɔ Yu mɩa, 'kadʋ -we -Lagɔ -zɛlɩa ɔ, sa we -zia 'anzɩnyaa -nʋ 'wʋ, 'sa -bhlokpadɛ 'ŋnɩ -we ɔ 'yɩa ɔ kwɛɛ -mʋʋ -zia 'anzɩnyaa 'ŋnɩ 'wʋ.
'Lee, -Lagɔ ka -slɔ 'anzɩ yabhlo -yla gbaɛ:
«-Ɩn mɩ na 'Yu nya, nɩɩ -zɛɛn,
ɩn ka -na Dide -zɛɛ»?
Yaayɩɩ:
«Ɔ Dide na yia -zɛa, 'ɩn ɔmɔ 'ka na 'Yu -zɛɛ»?
Da -Lagɔ tiea ɔ 'Yu tɩanʋ dʋdʋ -gʋ, ɔ nɛɛ:
«-Lagɔɔ 'anzɩ weee -gbli 'wlu la ɔ 'yu.»
Nɩɩ, -we -Lagɔ gbaa 'anzɩnyaa da, mʋ nɩ:
«-Pɩpɛ 'bhisa 'anzɩnya yia na lubho nʋa,
-kosuu mɩɔ 'bhisa we yia we nʋa.»
'Ɩn -Lagɔ nɛɛ ɔ 'Yu -yla:
«-Mɩ -Lagɔ, -mɩ yia nyɩma 'wlulapɩlɩa
'ylɩ weee -nʋ nya.
Sa -na pɩlɩa nyɩma 'wlu la we tɩklɩɩ.
-We mɩa tɩklɩɩ, 'mʋ -ɩn 'yɩbhaa.
Gbʋnyuu mɩa, 'wʋ -na nyɛa we,
we 'dɛɛ 'gbʋ, -Lagɔ, -na -Lagɔ,
ɔ yia -bha -mɩ -sa ɔ -nʋ nya.
'Ɩn, ɔ yia -mɩ 'mʋna yeli -na 'bɩ -zɔnʋʋ 'nyɛnyɩe nya,
we 'ka -na nɔnɔnyaa -nʋ 'wʋzi.»
10 -Lagɔ nɛɛ 'yaɛ:
«Nyɩmaa -Kanyɔ, -lu weee gwedɩda,
-mɩ mɩa,
-mɩ -laa dʋdʋ la,
'ɩn -ɩn yia yalɩ lɛnʋ -na sɔ nya.
11 We 'dɛ weee mɩa,
'plɩa we yia.
'Ɩn, -mɩ mɩa,
-ɩn mɩ -bha 'ylɩ weee nya.
-Bana 'bhisa we 'dɛ weee yia gɔa,
12 'naa 'bhisa -na yia we glɩa.
Gbʋzɔnʋ -wa,
'naa 'bhisa -na yia we 'bhitia.
'Ɩn -mɩ, -ɩ'ɩn 'bhiti,
-na 'yliyɔgagɩe 'nɩ bhloluda -ka.»
13 -Lagɔ 'nɩ -slɔ 'anzɩ yabhlo -yla gbaɛ:
«Yi na lilisɔlʋ ladɩlɩa,
'ɩn ɩn 'ka -na tʋnyɩma -na bhʋ zɔ lapalɩ.»
14 'Anzɩnya mɩa, zuzunya -we nʋa -Lagɔɔ lubho, 'mʋ we 'dɛ weee -mɩa. We 'nɩ mʋʋ? Nɩɩ, 'mʋ -Lagɔ tiea nyɩma -wa ɔ 'kaa gbʋ 'wʋsa, we 'ka wa kwalɩ.