2
Gbʋwʋsasɩe 'kadʋ
We 'dɛɛ 'gbʋ, wɛlɩ -we -a 'nʋa, -a zʋ we 'yliyɔ 'nanʋʋ, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn -a bhʋlʋa 'yoo -zɔnʋ -gʋla. Wɛlɩ -we -Lagɔ zʋa 'anzɩnya ŋwɛɛ, nyɩma ka we 'jiyibheli nɩɩ, we mɩ gbʋzɔnʋ nya. Tɔlʋa 'nɩ we -bha zʋ, tɔlʋa 'nɩ we 'nʋŋwɛ zʋ, 'ɩn -Lagɔ yia wa -kaslʋ 'wʋpa wa lɛnʋgbʋʋ 'gbʋ.
We -ka 'sa -mɩ, 'bhie, -amɩa -ka -Lagɔɔ 'sasʋkpa gbʋwʋsasɩe 'kadʋ yɔlʋkpalɩ nɩ, 'lee, sa -a 'na 'ka -kaslʋnyɩma nya -mɩa? Wee gbʋwʋsasɩe mɩa, Nyɩmaa -Kanyɔ gbaa we gbʋ tɩa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, -wa 'nʋa wee gbʋ wa yia we -gʋ nɔ, 'ɩn wa yia -aɩn -slolu nɩɩ, we mɩ gbʋzɔnʋ nya.
-Lagɔɔ 'dɛ ka 'ya wee gbʋ gwelʋpa. Gbʋ 'kadɩ -yɔ gwɛdigbʋʋ 'yli -bhlo -bhlo nya ɔ 'palɩa we gwelʋ, we -yɔ ɔ Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛɛ 'yli -bhlo -bhlo -we ɔ dlilia ɔ dʋmagbʋ nya, we nya.
Nɩɩ, dʋdʋ -we mɩa yida, we gbʋ -a gbaa. -Lagɔ 'nɩ 'anzɩnya 'tɩtɛ 'nyɛ we -gʋ. -Lagɔwɛlɩɩ bɛta yabhlo nɛɛ:
«-Lagɔ, nyɔɔ nyɩmɛ -mɩ,
'ɩn -na pʋpalɩ ɔ -gʋ dlɩ laa?
'Ɩn nyɔɔ nyɩmɛɛ 'yu -mɩ,
'ɩn -na mnazɩ ɔ -yɔgbʋa?
-Ɩn ka ɔ 'anzɩnya zɔ -galɩ bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya.
-Ɩn ka ɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ, -ɩn ka -bha ɔ -zʋ,
'ɩn -ɩn yia ɔ 'tɩtɛ 'nyɛ -lu weee -gʋ.»
-Lagɔ ka nyɩmɛ 'tɩtɛ 'nyɛ -lu weee -gʋ, -mʋʋ ji -wa nɩɩ, ɔ pɩlɩ -lu weee 'wlu la, 'ɩn -zɛɛn ylɩ nya, -a yɩ we -yɔ nɩɩ, nyɩmɛ 'nɩ -slɔ 'tɩtɛ -ka -lu weee -gʋ. -We -a yɩa -yɔ mʋ nɩ: nɩɩ, -Zezu ka 'anzɩnya zɔ -galɩ bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya, 'ɩn -Lagɔɔ 'nanɩ nya ɔ 'ka tlɩ nyɩma weee 'gbʋ. Nɩɩ, ɔ ka tlɩtlɩee sɩasɩe ŋwɛ 'yɩɩ 'gbʋ, -a yɩa -slɛɛn ɔ -yɔ, -zugba ɔ 'ŋnɩ mnɩ, 'ɩn wa zʋ -bha ɔ.
10 -Ɔ -laa dʋdʋ la, -Lagɔ -wa, 'ɩn mɔ kaa we 'dɛ weee la. We 'dɛɛ 'gbʋ, we mɛnɩ nɩɩ, ɔ gbalɩ -Zezuu tɩklɩmɩmɩe -mɔɔ sɩasɩe 'wʋ, -mɔɔ 'ka 'yuaa -zlo ɔ 'ŋnɩmnɩe 'wʋkwa. Nɩɩ, mɔ saa wa gbʋ 'wʋ.
11 Nɩɩ, -Zezu -ɔ wlʋlʋa -mɔ nyɩma -yɔ -wa ɔ wlʋlʋa -mɔ, wa 'dɛ weee ka Dide -bhlo. We 'dɛɛ 'gbʋ -Zezu -ka wa la bhelia nɩ, we'e 'bhalɩ ɔ zʋ. 12 -Zezu nɛɛ -slɛɛn -Lagɔ -yla:
«-Na -gʋgbʋ na yia na bhelia -yla gbaa.
-Mɔ nyɩmaa -zlo nyɩdɩ,
-na 'ŋnɩ na yia bhlɩa.»
13 Ɔ nɛɛ 'yaɛ:
«-Amɩ mɩa, -Lagɔ -gʋ na yia na dlɩ zʋa.»
We 'bɩgʋ:
«-Amɩ mɩ -bha, ɩn -yɔ 'yua,
-wa -Lagɔ 'nyɛa 'mɩ yoo.»
14 Waa yua mɩa, yɩcɛ -yɔ 'pɩɔn wa gbɔlʋa 'wʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ -Zezuu 'dɛbhie -gbolu yia nyɩmɛ -zɛ wa 'bhisa, 'ɩn ɔ yia tlɩ ɔ 'ka *'Kuzu, -we kaa tlɩtlɩee 'tɩtɛ kwɛɛ, lu. 15 Nɩɩ, nyɩma 'wlʋ galɩ, wa mɩ tlɩtlɩe sɔda dʋdʋ -gʋʋ 'gbʋ. -Zezuu tlɩtlɩe ka wa gaylo 'wʋsa. 16 We -slɛɛn 'vayɩ nɩɩ, we 'nɩ 'anzɩnya ɔ yi 'wʋsaa, nɩɩ, *Ablaamʋʋ 'yua ɔ yia 'wʋsaa. 17 -We mɩa dɛɛ 'gbʋ, ɔ 'ka yaa ɔ bhelia nya 'wʋwlʋ sɔ weee lʋ, 'ɩn *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ kaa nyazɩdlɩ, -ɔ nʋa -Lagɔlubho 'nanʋʋ, ɔ 'ka we -zɛ wa -yla. 'Sa ɔ nʋa, 'ɩn -Lagɔ tɩa nyɩmaa gbʋnyuu 'wʋ. 18 Nɩɩ, -Zezuu 'dɛ ka sɩa bhabha, 'ɩn 'Kuzu yia ɔ layla. We 'dɛɛ 'gbʋ, -wa 'Kuzu -ka laylaa yi, ɔ mneni ɔ 'ka wa 'wʋsa.