3
-Zezu 'yli ɔ -zi *Moizɩ
Na -Lagɔbhelia, amɩa weee -wa -Lagɔ laa, a yla ɔɔ -Zezu. 'Mɔ ɔ tiea, -amɩaa dlɩzʋgbʋ -we -a gbaa, -mɔɔ 'ka we -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -zɛ. Sa *Moizɩ nʋ bhaa -Lagɔɔ lubho 'nanʋʋ -mɔ -Lagɔɔ -budu zɔ, 'sa -Zezu nʋa ɔnʋʋ lubho -we -Lagɔ 'nyɛa ɔ. Nɩɩ, -ɔ 'sʋbhaa -budu, 'mɔ wa zʋa -bha we 'ka -buduu 'dɛbhie -zi. 'Sa -bhlokpadɛ, -Zezu mɩ -bhazʋsa ɔ 'ka Moizɩ -zi. -Budu, -we -ka -mɩ, we ka wenʋʋ 'sʋbhanyɔ. 'Ɩn -ɔ 'sʋbhaa -lu weee, -Lagɔ -wa. Bha mɩa, Moizɩ -wa lubhonʋnyɔ -zɔnʋ -mɔ -Lagɔɔ -buduu -kpabhie zɔ. -We -Lagɔ 'kaa gba, 'mʋ ɔ gbaa. -Slɛɛn, Klisɩ -wa 'Yu -ɔ -wa wee -Lagɔɔ -buduu -kanyɔ. Wee -budu mɩa, -amɩa -wa, -zugba we -ka nɩɩ, -a 'tɛ dlɩ, 'ɩn -we -a dɩa dlɩ 'wʋ we'e 'bhalɩ -aɩn zʋ.
-Lagɔnyɩmaa nyapɛlɩda
Nɩɩ, Zuzu 'Pʋpa nɛɛ:
«A -ka -zɛɛn -Lagɔɔ gbagbawɛlɩ 'nʋ,
a 'na 'tɛmanɩ amɩaa dlɩ la -nɩ,
nɛɛ da a -sɔlʋa zlɩmɛ -Lagɔ -yɔ 'wʋ da bɛblɛɛ,
'ɩn a yia ɔ layla, we 'bhisa -nɩ.
-Mɔ wee da bɛblɛɛ,
-we ɩn nʋa lɛ -zʋ glʋ 'sɔ zɔ,
amɩaa dʋkpasɩ ka we -yɔyɩ.
We mɩ 'sa 'bhie, wa yia 'mɩ layla.
10 We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn yia wa -yɔ 'cɛpalɩ.
'Ɩn ɩn nɛɛ na 'dɛ -ylaɛ:
‹Waa nyɩma mɩa dɛ,
'kɔmʋʋ wa mnɔa wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe nya,
wa'a ŋwnu na gbagbawɛlɩ 'wʋ.›
11 Ɩn 'paa 'cɛ, 'ɩn ɩn yia bi:
‹Ɩn nɛɛ nɩɩ, nyapɛlɩda ɩn mnazɩa la wa -yla,
wa 'na 'ka -bha pla.› »
12 Bheliaɩn, a nʋ 'nanʋʋ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔɔ plɛ 'nyuu -yɔ ɔ -Lagɔ dlɩgʋsasɩee 'gbʋ ɔ 'bhʋ 'yliyɔga -Lagɔ 'bɩ. 13 A 'pʋpalɩ 'kʋayli 'ylɩ weee nya, wee 'ylɩnya -we *-Lagɔsɛbhɛ laa «-zɛɛn», we nya, gbʋnyuu yi aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -dawli 'wʋnʋ, 'ɩn ɔ yi -Lagɔ -yla yukwli sumanɩ. 14 -A -ka Klisɩ dlɩ -gʋ zʋda -tʋ we 'ka we gwedɩda 'bhʋ we 'ka we bhloluda nyni, -zugba -a mɩ Klisɩɩ nɔnɔnya nya.
15 A ligbe nɩɩ, -Lagɔwɛlɩ nɛɛ:
«A -ka -zɛɛn -Lagɔɔ gbagbawɛlɩ 'nʋ,
a 'na 'tɛmanɩ dlɩ la -nɩ,
da a sɔlʋa ɔ -yɔ 'wʋ, we 'bhisa -nɩ.»
16 'Lee, nyɔɔ -nyɩma 'nʋ -Lagɔɔ gbagbawɛlɩ, 'ɩn wa yi ɔ -yɔwʋsɔlʋa? -Wa weee Moizɩ -saa gayloflii Ezipʋtʋ -dʋdʋ -gʋ, ma -wa. 17 'Lee, nyɔɔ -yɔ -Lagɔ palɩ 'cɛ -zʋ glʋ 'sɔ zɔa? -Wa weee nʋa gbʋnyuu lɛ, 'ɩn wa yia da bɛblɛɛ tlɩlɩ, ma -wa. 18 -Lagɔ bia, ɔ nɛɛ: «Nyapɛlɩda ɩn mnazɩa la wa -yla, wa 'na 'ka -bha pla.» 'Lee, -mama ɔ sa 'ŋnɩa? -Wa 'nɩa ɔ 'nʋŋwɛ zʋ, ma -wa. 19 -A ka we 'jiyibheli nɩɩ, wa 'nɩ -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ, we 'gbʋ wa 'nɩa wee nyapɛlɩdaa plaplɩe mneni.