4
-Lagɔ ka wɛlɩ wla nɩɩ, nyapɛlɩda ɔ mnazɩa la, -mɔ -a yia plaa. Nɩɩ, a nʋ 'nanʋʋ -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ bhlɩ -bha -plaplɩe. Wa ka -aɩn -yla -Lagɔgbʋ gba, -amɩaa dʋkpasɩ 'bhisa. Nɩɩ, wa 'nʋa we, we bhe wa -gbɛ, -we ka gbʋ -wa, wa 'nɩ wee wɛlɩ 'wʋŋwnu dlɩzʋzʋe nya. -Mʋmʋ -ka -amɩa, -amɩa -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ nɩ, nyapɛlɩda -we ɔ mnazɩa la, -mɔ -a plaa. -Lagɔ nɛɛ we daɛ:
«Da ɩn mɩa 'cɛ 'pada,
-bha ɩn bia nɩɩ,
nyapɛlɩda ɩn mnazɩa la wa -yla,
wa 'na 'ka -mɔ pla.»
'Sa ɔ gbaa, 'ɩn -zugba ɔnʋʋ lubho ka -nanʋ dʋdʋʋ lalalɩe -gʋ 'wlubhalɩ. Nɩɩ, -mɔ -Lagɔwɛlɩ 'wʋ, 'ylɩ gbesɔnʋʋ -gʋgbʋ we gbaa: «-Lagɔ nʋa lubho weee, wee 'ylɩ gbesɔɔ zlɩ ɔ nyapɛa.» Wee gbʋ -bhlokpadɛ -Lagɔ gbaa:
«Nɩɩ, nyapɛlɩda ɩn mnazɩa la wa -yla,
wa 'na 'ka -mɔ pla.»
-Wa 'nʋa tɩada -Lagɔgbʋ, wa 'nɩ we -yɔŋwnu, we 'dɛɛ 'gbʋ, nyapɛlɩda -Lagɔ mnazɩa la, wa 'nɩ -mɔ pla. Nɩɩ, tɔlʋa mneni wa 'ka -mɔ pla. We 'dɛɛ 'gbʋ -Lagɔ yia 'ylɩ yabhlo -bhasa. Wee 'ylɩ ɔ laa «-zɛɛn.» Wee ylɩ mɩa, ɔ ka bha -mɔ 'yugbɛɩn *Izlaɛlɩnyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ *-Davidɩ 'wʋplɩlɩ, 'ɩn ɔ yia we -gʋgbʋ gba. -A ka bha we -yɔyɩ, ɔ nɛɛ ɔ wɛlɩ 'wʋ nɩɩ:
«A -ka -zɛɛn -Lagɔɔ gbagbawɛlɩ 'nʋ,
a 'na 'tɛmanɩ amɩaa dlɩ la -nɩ.»
Nyapɛlɩda, -we ka -gʋgbʋ -Lagɔ gbaa, we -ka yaa nɩɩ, *-Zozue ka nyɩma we 'wʋkwa, -Lagɔ 'na 'ka yaa -mɔ 'yugbɛɩn 'ylɩ -putuu -gʋgbʋ gba. -Mʋʋ ji -wa nɩɩ, -Lagɔnyɩmaa nyapɛlɩda mɩ -bha, 'ylɩ gbesɔnʋ -we nya -Lagɔ nyapɛa, we -yɔ we 'wʋwlʋ. 10 -Lagɔ nʋa lubho, 'ɩn ɔ yia nyapɛ. 'Sa -bhlokpadɛ, nyapɛlɩda -we -Lagɔ mnazɩa la, -ɔ -ka -bha pla, nyapɛa -mɔɔ yi 'yaa. 11 We 'dɛɛ 'gbʋ, -a fa -mɔ 'kʋa la, 'ɩn -a 'ka wee nyapɛlɩda pla. -A 'yɩ 'klɩ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, -aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ bhli ɔ 'nɩ -Lagɔ 'nʋŋwɛ zʋʋ 'gbʋ, Izlaɛlɩnyɩma 'bhisa.
12 -Lagɔwɛlɩ -ga 'yliyɔ, 'ɩn we kaa 'tɩtɛ 'wʋ. We 'nɛ we -zi 'ylisɔ -tʋgʋgblɛ. Nyɩmɛɛ ku zɔ we plaa, 'ɩn da ɔ zuzu -yɔ ɔ nyapɛlɩ suslolua 'wʋ, 'ɩn we sɩsalɩa -bha 'yli, 'ɩn we sɩsalɩ 'yaa 'lalii 'ylijɩjlɩda -yɔ we bnʋ 'yli. Nyɩmɛɛ 'wlukʋʋn lapʋpalɩgbʋ -yɔ ɔ dlɩwʋnyniluu gbʋ we bhua 'wʋ. 13 -Lu weee -we ɔ -laa la -we 'kaa zizeda -mɩ ɔ 'yu, we 'nɩ -mɩ. We 'dɛ weee mɩ ɔ 'yu, ɔ 'yli yɩ we -yɔ. Ɔ -yla -a yia -amɩaa lɛnʋgbʋ weee gbaa.
-Zezu -wa -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ
14 -A ka *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ, ɔ 'tɛ la. Mɔ mnɩa -Lagɔɔ -gbɛ. Mɔ -wa -Lagɔɔ 'Yu -Zezu. We 'dɛɛ 'gbʋ, -we -a zʋa dlɩ -gʋ, -a kpa we la. 15 -Amɩaa -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ mɩa, -a -ka sɩada -mɩ, ɔ mneni ɔ -yɔ -a ka sɩa dabʋdʋ, 'ɩn ɔ 'ka -amɩaa 'wʋyɔlʋe 'wʋlanʋ. Nɩɩ, 'Kuzu ka ɔ layla sɔ weee lʋ -aɩn 'bhisa, 'ɩn ɔmɔ 'nɩ gbʋnyuu lɛnʋ. 16 We 'dɛɛ 'gbʋ, -a -yɔ dlɩɩ 'wʋtɛlo nyni -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩkpe -yɔla. -Bhɛdɛ mɩa, ɔ 'nanɩdlɩ mɩ -bha. -A -ka -bha nyni, 'ɩn -Lagɔ yɩlɩa -aɩn nyazɩ, 'ɩn ɔ saa -aɩn 'wʋ -amɩaa sɩasɩa bhla 'nanɩdlɩ nya.