5
-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ -mɔmɔ -ka -mɩ, nyɩma glaa wa -saa ɔ, 'ɩn ɔ nʋa -Lagɔlubho nyɩma -yla. Mɔ wlaa -li -yɔ 'slaka nyɩmaa gbʋnyuu 'gbʋ. Ɔɔ -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔɔ dɛ mɩa, ɔ 'nɩ 'wʋtɛ. We 'dɛɛ 'gbʋ -wa 'nɩa gbʋ -yi, -wa mnɔa, ɔ mneni ɔ 'ka wa gbɛgbɛɩn gbʋ kpa sayibheli. Ɔ 'dɛ 'nɩ 'wʋtɛɛ 'gbʋ, we 'nɩ nɩɩ, nyɩmaa gbʋnyuu -yɔ -slaka -bhlogbɔɔ ɔ 'ka -sa, nɩɩ, ɔ 'dɛɛ -yɔ -nʋ klaa 'ya. -Ɔ 'kaa ɔ 'dɛɛ 'ylimanɩe nya ɔ 'dɛ -sa -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ nya, ɔ 'nɩ -mɩ. -Lagɔ -bhlogbɔɔ mnenia ɔ 'ka nyɩmɛ *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ -zɛlɩ *-Awlɔɔn 'bhisa.
'Sa -bhlokpadɛ, Klisɩ 'nɩ ɔ 'dɛ 'ylimanɩ, ɔ 'nɩ ɔ 'dɛ la -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ. -Lagɔ gbaa ɔ -ylaɛ:
«Na 'Yu -ɩn -mɩa, nɩɩ,
-zɛɛn ɩn ka -na Dide -zɛ.»
-Lagɔ nɛɛ 'ya -Lagɔsɛbhɛɛ bɛta -putu 'wʋɛ:
«Mɛlɩkisedɛkɩɩ -bho *-Lagɔbʋbɔnyɔ -ɩn -mɩa,
'ylɩ weee -nʋ nya.»
Da Klisɩ mɩa dʋdʋ -gʋ nɩ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bhubhoe. -Mɔ ɔ bhubhoe wɛlɩ 'wʋ, -Lagɔ ɔ -zlalɩa -li, 'wʋkpɩkpɩe -yɔ wie nya. -Lagɔ -ɔ mnenia ɔ 'ka ɔ tlɩtlɩe gwevlalɩ, 'mɔ ɔ bhubhoea. 'Ɩn ɔ pɩlɩ -Lagɔ zɔlaa 'gbʋ, -mɔɔ yia ɔ yukwli pʋlʋ. Klisɩ mɩa dɛ nɩ, -Lagɔɔ Yu -wa. We mɩ 'sa 'bhie, 'ɩn ɔ yia ɔ sɩasɩe 'wʋ -Lagɔɔ 'nʋŋwɛzʋzʋe 'kpɩa. Ɔ tɩklɩmɩmɩe gbaa, nyɩma weee -wa zʋa ɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ yia wa Gbʋwʋsanyɔ -zɛ, 'ylɩ weee -nʋ nya. 10 'Ɩn -Lagɔ yia ɔ -bhasa ɔ bʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ nya, Mɛlɩkisedɛkɩɩ lɛnʋgbʋʋ sɔlʋ.
A li lililu 'tɩtɛ
11 Wee gbʋ nɩ -gʋ, gbʋ -duun -a yia gbaa. Nɩɩ, a'a 'nʋ gbʋ 'wʋla slʋɩ, we 'gbʋ amɩaa gbʋʋ 'ji -yla gbagbɩe -kalɩ -yɔ. 12 Amɩaa 'bɩ ka -Lagɔgbʋ -yɔwʋgwlɛ. A mneni a 'ka yaa -slɛɛn gbʋslolunya -zɛ 'bhie, amɩa 'ka yaa -mʋʋ lɛnʋ, we mɩ tɛɩn nɩɩ, wa -slolu aɩn -Lagɔwɛlɩɩ tɩanʋ. Amɩa 'kaa lililu 'tɩtɛ li, amɩa mɩa nyɩtɩnyu 'nyɛda. 13 -Ɔ tʋa nyɩtɩnyu 'nyɛda, 'yuyolu -wa. Ɔ 'nɩ gbʋzɔnʋ -yɔ gbʋnyuu -yɔsɩsalɩ sa -yi. 14 'Ɩn lililu 'tɩtɛ mɩa, nyɩma kpasɩɩ -nʋ -wa. Gbʋ weee -we 'wʋ wa 'plɩlɩa, we ka wa 'wlukʋʋn latɛmanɩ, 'ɩn wa yia gbʋnyuu -yɔ gbʋzɔnʋʋ -yɔsɩsalɩe 'kpɩa.