10
Klisɩ yia -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛnʋa
Moizɩɩ tite mɩa, we 'nɩ yalɩlii 'ylii 'dɛbhie. Nɩɩ, zʋzɔnʋ -we 'kaa lɛnʋ, we zuzu -wa. We 'dɛɛ 'gbʋ, -zʋ ŋwɛɛ -slaka -bhlokpadɛ -we wa tʋa -sada, nyɩma -wa nynia -Lagɔ -yɔla, we 'nɩ mneni we 'ka wa nʋ tɩklɩɩ we 'ka gba. We -ka yaa -mʋʋ nɩ, -zugba -mama bʋbɔa -Lagɔ, -maa dlɩ 'na 'ka -maa gbʋ dɩlɩ -maa gbʋnyiii 'gbʋ, 'ɩn wa 'na 'ka 'slaka -sada -tʋ, wa ka -mɔwlʋ 'ylɩ weee -nʋ nyaa 'gbʋ. Nɩɩ, we 'nɩ 'sa -mɩ. Wee 'slaka wa saa da -zʋ ŋwɛɛ, mʋ nʋa lɛ, 'ɩn wa ligbea wa gbʋnyii. -We ka gbʋ -wa, 'bhligblɔɔ 'pɩɔn -yɔ -vlɔɔ 'pɩɔn 'nɩ mneni we 'ka nyɩmɛɛ gbʋnyii lamumni.
We 'dɛɛ 'gbʋ Klisɩ 'kaa dʋdʋ -gʋ yi nɩ, ɔ nɛɛ -Lagɔ -ylaɛ:
«-Ɩn 'nɩ 'slaka -yɔ wlawlali 'yɩbha.
Nɩɩ, -ɩn ka 'mɩ ku 'nyɛ.
'Slaka -nɩma -we wa siea we -yɔ gbʋnyuuu 'slaka
'nɩ -mɩ dʋdʋ nanɩ.
We nya, ɩn gbaɛ:
‹-Lagɔ, -amɩ nɩ.
Yi ɩn yia ɩn 'ka -na dʋmagbʋ lɛnʋ.
Mʋ mɩa na daa cɛlɩda,
-mɔ -Lagɔɔ glɩglɩ -sɛbhɛ 'wʋ.› »
Klisɩ nɛɛ tɩaɛ: «'Slaka klaa, wlawlali klaa, 'slaka -nɩmaa -siesie klaa, we -yɔ gbʋnyuuu 'slaka, -ɩn 'nɩ we 'yɩbha, 'ɩn we 'nɩ -mɩ dʋdʋ nanɩ.» Ɔmɔ ka 'sa gba, 'ɩn Moizɩɩ tite -nanʋ nɛɛ nɩɩ, wa nʋ we lɛ. Ɔ nɛɛ 'yaɛ: «-Amɩ, yi ɩn yia, ɩn 'ka -na dʋmagbʋ lɛnʋ.» Bhlasabhla -slaka mɩa, 'mʋ Klisɩ -saa la ɔnʋʋ 'slaka nya. 10 -We -Lagɔ 'yɩbhaa, 'mʋ -Zezu Klisɩ nʋa lɛ, nɩɩ, ɔ 'dɛ ɔ wlaa -zakpa -bhlogbɔɔ 'slaka nya 'ylɩ weee -nʋ nya. We gbɛgbɛɩn -a wlʋlʋa -mɔ.
11 Zlɩo zlɩ, -Lagɔbʋbɔnyɔ -mɔmɔ -ka -mɩ, -mɔɔ yligbe bhʋ -gʋ -mɔɔ -Lagɔbʋbɔ -lubho nʋda. 'Slakaa 'yli -bhlo ɔ saa -zakpa duun, 'ɩn we 'nɩ mneni we 'ka nyɩmaa gbʋnyii -bhasa. 12 Nɩɩ, Klisɩ -sa 'slaka -zakpa -bhlogbɔɔ 'ylɩ weee -nʋ nya nyɩmaa gbʋnyiii 'gbʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔɔ lilisɔlʋ ladɩ. 13 -Slɛɛn mɩa, ɔ mɩ -Lagɔ wʋda -mɔɔ 'ka ɔ tʋnyɩma ɔ bhʋ zɔ lapalɩ. 14 Nɩɩ, 'slaka -bhlogbɔɔ nya ɔ nʋa nyɩma weee -wa ɔ mɩa -mɔwlʋlʋda, tɩklɩɩ we 'ka gba 'ylɩ weee -nʋ nya.
15 Zuzu 'Pʋpa mɩ 'ya we gbʋdayɩnyɔ nya -aɩn 'yu. Ɔ nɛɛ:
16 «Jejitapɛ nɛɛ:
‹'Wʋsuslolue na -yɔ wa 'sɔ yia cɩ lɛnʋa, mʋ nɩ:
na tite na yia wa dlɩ zɔ zʋa.
'Ɩn, ɩn 'ka we cɛlɩ wa 'wlukʋʋn.› »
17 Ɔ nɛɛ 'yaɛ:
«Ɩn 'na 'ka wa gbʋnyii -yɔ wa mnɔmnɔe dlɩ -gʋ 'pa.»
18 Nɩɩ, -Lagɔ -ka wa gbʋnyii 'wʋtɩ nɩ, -zugba wa 'nɩ 'maslɛɛn gbʋnyuuu 'slakaa gbʋ -ka.
A -tʋ dlɩ zʋda
19 Na bhelia, -amɩaa dlɩ 'tɛ 'wʋ -mɔwlʋda 'tataa plada -Zezuu 'pɩɔɔn 'gbʋ. 20 Ɔ ka 'yoo -lolu -we kwaa nyɩma 'yliyɔgagɩe 'wʋ -aɩn -yla lapalɩ. We ka nɩmɛkupalʋʋ nyɩdɩ naa 'wʋplɩlɩ. -Mʋʋ ji -wa nɩɩ, ɔ 'dɛɛ ku 'wʋ we 'plɩlɩa. 21 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -a ka *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ yabhlo, mɔ -wa -Lagɔɔ -buduu -kanyɔ. 22 -Amɩaa dlɩ mɩ -mɔwlʋda gbʋnyuu -we dɩlɩa -aɩn gbʋʋ daa, -amɩaa ku mɩ -yɔwɔlʋda 'nyu -zɔnʋ nya, we 'gbʋ, -amɩaa -gʋ -bi, 'ɩn -a nyni -Lagɔ -yɔla dlɩ weee nya. 23 Nɩɩ, dlɩwʋdɩdɩe -we ka gbʋ -a mɩa nyɩma -yla gbada, -a kpa we la -kli, -we ka gbʋ -wa, -Lagɔ -ɔ wlaa ɔ wɛlɩ, ɔ'ɔ 'bhʋlʋ we -gʋ la. 24 -A 'yɩ 'klɩ sa -a 'kaa 'kʋayli 'pʋpalɩ, -a 'ka nyɩmaa zɛkalɩ, 'ɩn -a 'ka 'nanɩ nʋ, we daa. 25 Nɩɩ, 'wlu -a gbelia da zlɩ tɔlʋa zlɩ, -a 'na -salɩ -mʋʋ kwɛ 'bɩ -nɩ, sa tɔlʋa mɩa we nʋda 'bhisa. -A 'pʋpalɩ 'kʋayli, we mɩ nɩɩ, -a nʋ we lɛ bhabha, da a mɩa we -yɔyɩda nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔɔ yiyibhla ka cɩpa.
26 -A ka gbʋzɔnʋ 'kpɩa, 'ɩn -slɛɛn, -a -ka gbʋnyuu lɛnʋda -tʋ -amɩaa 'dɛ 'yibadɩ nɩ, 'slaka -we 'kaa -amɩaa gbʋnyii lamumni, we 'nɩ -mɩ. 27 We -ka 'sa -mɩ, -we -bhlogbɔɔ -a 'kaa wʋ nyanɔ dlɩ nya, mʋ -wa nɩɩ, -Lagɔ yia -amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn ɔ 'ka ɔ tʋnyɩma -sie -kosu 'kadʋ 'wʋ. 28 Nyɩmɛ -ɔ 'nɩ Moizɩɩ tite 'nʋŋwɛ zʋ, nyɩma 'sɔ, nyɩma ta -ka we gbʋdayɩnya nya -mɩ, wa 'na 'ka ɔ nyazɩ 'yɩlɩ, 'ɩn wa bhaa ɔ. 29 We -ka 'sa -mɩ, nyɩmɛ -ka -Lagɔɔ 'Yu 'wʋnyɛ, -kaslʋ 'wʋ -Lagɔ yia ɔ 'paa 'nyumɛɛ. We 'nɩ mʋʋ? Nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa, 'wʋsusloluee 'pɩɔn -we 'wlʋlʋa -mɔ ɔ, ɔ -ka we 'yɩ gbʋ -kpʋa nya, 'ɩn -Lagɔɔ Zuzu -ɔ slolua -aɩn -Lagɔɔ 'nanɩ, ɔ -ka ɔ vɛlɩ nɩ, -a -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔ yia ɔ -kaslʋ 'wʋpaa 'nyumɛɛ. 30 «Kpasasɩe mɩa, na -nʋ -wa. -We ka 'klʋ nyɩmɛ kaa, -amɩ wlaa we.» -Ɔ gbaa we, -a -yi ɔ. 'Ɩn ɔ nɛɛ 'yaɛ: «Jejitapɛ yia ɔ nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua.» 31 'Yliyɔga -Lagɔɔ kwɛɛ bhlilie mɩa, we -kalɩ -yɔ.
32 A ligbe amɩaa -Lagɔgbʋʋ gwedɩda, da -Lagɔɔ san 'mnia aɩn 'wʋ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, a yia sɩa bhabha, 'ɩn a yia we 'wʋ amɩaa 'dɛ lakpa -kli. 33 Zlɩ tɔlʋa zlɩ, 'ɩn wa vɛlɩa aɩn, 'ɩn wa palɩa aɩn 'klɩyɩe 'wʋ -zejila 'wʋ. -Wa wa mɩ 'saa nʋda, 'ɩn a yia -maa lʋʋ 'yligbe. 34 A -yɔ -wa mɩa -kaslʋ 'wʋ ka sɩa. Wa -saa aɩn amɩaa zʋzɔnʋ kwɛɛ, 'ɩn a yia we -yɔŋwnu 'mʋna nya. -We ka gbʋ -wa, a -yi we 'ji nɩɩ, a ka 'ŋnɩmnɩe yabhlo, we -zi -lu weee 'wʋ, 'ɩn we mɩa 'ylɩ weee -nʋ nya. 35 'Kʋa 'na wlalɩ aɩn 'ylila -nɩ, nɩɩ, -lu -we ka 'klʋ a kaa, we mɩ we bhɩalɩda. 36 We mɩ nɩɩ, a -ka dlɩtie, 'ɩn a -ka -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛnʋ, 'bhie a yɩa -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa aɩn -yla. 37 'Ɩn -mɔ -Lagɔwɛlɩ 'wʋ, -Lagɔ nɛɛ:
«Bhla -sɛlɛ nya, sa -sɛlɛ,
'ɩn -ɔ 'kaa yi, -mɔɔ 'kaa yi.
Ɔ 'na 'ka 'maslɛɛn -mɔ -gwlɛ.
38 -Ɔ zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ,
-mɔɔ mɩ nyɩmɛ tɩklɩɩ nya 'mɩ 'yu,
'ɩn 'yliyɔgagɩe -mɔɔ yia 'yɩa.
Nɩɩ, ɔ -ka lʋbhiti nɩ,
ɔ 'na 'ka 'maslɛɛn 'mɩ dʋdʋnamanɩ.»*
39 -Wa bhitia lʋ, 'ɩn wa mnɔa, -amɩa 'nɩ wa glaa -mɩ. Nɩɩ, -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, 'ɩn ɔ saa wa gbʋ 'wʋ, wa glaa -a mɩa.
* 10:38 We ji -wa 'yaɛ: nyɩmɛ -ɔ mɩa nyɩmɛ tɩklɩɩ nya 'mɩ 'yu, dlɩzʋzʋee 'yoo -gʋ ɔ yia nɔda -tʋa.