11
Nyɩma wa yibhelia wa dlɩzʋzʋee 'gbʋ
Nyɩmɛ -ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ nɩ, -lu -we -gʋ ɔ dlɩ mɩa, ɔ mneni ɔ 'ka gba nɩɩ, ɔ 'ka we 'yɩ. Ɔ -yi we 'ji nɩɩ, -lu -we ɔ'ɔ 'yɩa -yɔ, we mɩ la gbʋzɔnʋ nya. Bhlasabhla -nyɩma ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋʋ 'gbʋ, ɔ yia wa 'yɩ nyɩma tɩklɩɩ nya. -A ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋʋ 'gbʋ, -a nʋa we 'wʋla nɩɩ, ɔ ka dʋdʋ lala ɔ wɛlɩ nya. -Lu weee wa yɩa -yɔ, ɔ ka we lala, -lu wa 'nɩa mneni wa 'ka -yɔyɩ, we nya.
*Abɛlɩ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ 'slaka ɔ -saa -Lagɔ -yla, we yia ɔ bheli kpasa Kaɛɛn -nʋ 'wʋzi. Dlɩzʋzʋee 'gbʋ Abɛlɩ yia nyɩmɛ tɩklɩɩ -zɛ, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ wlawlaluu gbʋ -yɔŋwnu. Abɛlɩ ka tlɩ, 'ɩn ɔ mɩ gbada 'ylɩ weee nya, -we ka gbʋ -wa, ɔ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ.
Enɔkʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, ɔ tlɩ. -Lagɔ yia ɔ 'dɛ kwesi ɔ bɛlɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ wa 'nɩ mneni wa 'ka ɔ 'yɩ. -Lagɔwɛlɩ nɛɛ nɩɩ, da -Lagɔ 'nɩa -slɔ Enɔkʋ 'wʋbhu, -mɔɔ nanɩ ɔ dʋdʋ. Nyɩmɛ -ɔ 'nɩ -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ, -mɔɔ 'nɩ mneni -mɔɔ 'ka ɔ dʋdʋ namanɩ. Nyɩmɛ -ɔ -ka -Lagɔ -yɔlanyni, dlɩ ɔ zʋa nɩɩ, -Lagɔ mɩ, 'ɩn -wa talɩa ɔ da, 'ɩn ɔ nʋa wa 'nanɩ 'wʋ.
*Nowee ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. Gbʋnya -we 'kaa cɩ lɛnʋ, 'ɩn -we wa'a 'yɩa -slɔ -yɔ, we -gʋgbʋ -Lagɔ gbaa ɔ -yla, 'ɩn ɔ yia we -yɔŋwnu. We 'dɛɛ 'gbʋ ɔ bhlaa batoo 'kadʋ nɩ, 'ɩn we yia ɔ -yɔ ɔ -buduŋwɛɛ -nyɩma gbʋwʋsa. 'Sa Nowee dɩlɩa dʋdʋgʋ -nyɩma gbʋ. Nɩɩ, -Lagɔ 'yɩa ɔ nyɩmɛ tɩklɩɩ nya, -we ka gbʋ -wa, ɔ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ.
Ablaamʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. Da -Lagɔ laa ɔ, 'ɩn ɔ yia -mɔɔ wɛlɩ 'wʋŋwnu, -mɔɔ 'nʋŋwɛzʋzʋe nya. -Lagɔ nɛɛ nɩɩ, ɔ 'ka ɔ dʋdʋ 'nyɛ ɔ -nʋ nya. Ɔ yia wee dʋdʋʋ gbɛgbɛɩn mnɩ, -zugba ɔ 'nɩ -bha da -yi. Dlɩzʋzʋee 'gbʋ, dʋdʋ -we -Lagɔ 'kaa ɔ 'nyɛ, ɔ yia -mɔ ladɩlɩ 'lakpayu 'bhisa. -Mɔ ɔ -dɩlɩa *'naabudu zɔ la. 'Sa *Izakɩ -yɔ *Zakɔbʋ 'sɔ nʋ 'yaa. -Lu -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa Ablaamʋ -yla, wamɩa yi 'yaa we 'yɩa. 10 Nɩɩ, 'gbe yabhlo, -we ka -budunya mɩa 'gwlu sa 'nanʋʋ, 'mʋ Ablaamʋ mɩa wʋda. Wee gbe mɩa, -Lagɔɔ dɛ tlia we la, 'ɩn ɔ yia we 'sʋbha.
11 Ablaamʋʋ 'ŋwnɔ *Sala ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya -Lagɔ 'nyɛa ɔ 'yu -yɩyɩee 'tɩtɛ, -zugba ɔ ka gɔ. -We ka gbʋ -wa, ɔ mɩ we -gʋ nɩɩ, -Lagɔ'ɔ 'bhʋlʋ ɔ wɛlɩ -gʋ la. 12 We 'dɛɛ 'gbʋ, ɔɔ nyɩmɛ yabhlogbɔɔ yia zʋa 'kadʋ lala, -zugba ɔ gɔgʋe kapa kapaa 'gbʋ ɔ 'wlʋ nyɩmɛ -ɔ mɩ tlɩda yida. Waa zʋayli -nyɩmaa 'wʋzulo 'wlʋ sa -zɛlɩ we mɩ yalɩ. Wa 'wlʋ 'ya gumunyuu ŋwɛyɔ -bʋsɛ, nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka wa zɛlɩ.
13 Dlɩzʋzʋe nya waa nyɩma weee tlɩa. Zʋzɔnʋnya, -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa wa -yla, wa 'nɩ we kwɛzɩ, nɩɩ, wa ka we -yɔyɩ 'pɩpɩ, 'ɩn we yia wa 'mʋna 'wʋla. Wa nɛɛ nɩɩ, 'lakpanya wa -mɩa, 'ɩn wa mɩa nɔnɔnya nya dʋdʋ -gʋ. 14 Wa -ka 'sa gba nɩ, mʋ slolua nɩɩ, dʋdʋ -we -gʋ wa 'kaa ladɩ, wa mɩ we datalɩda. 15 Da wa 'bhʋa nɩ, wa'a pʋpalɩ wa 'wlukʋʋn we -gʋla. We -ka yaa wa dlɩ mɩ we -gʋ, -zugba wa mneni wa 'ka lʋbhiti. 16 Nɩɩ, dʋdʋ -zɔnʋ -we -gʋ wa 'kaa ladɩ, -we ka da wa mɩa talɩda, -we mɩa yalɩ, mʋ -wa. We 'dɛɛ 'gbʋ wa -ka -Lagɔ la wa Dide, we'e 'bhalɩ ɔ zʋ. Nɩɩ, ɔ ka wa -yla 'gbe yabhlo 'sʋbha.
17 Ablaamʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya ɔ wlaa Izakɩ 'slaka nya da -Lagɔ ylaa ɔ la. Nɩɩ, ɔ ka ŋwnu ɔ 'ka ɔ 'yu yabhlogbɔɔ wla 'slaka nya, -zugba -Lagɔ ka ɔ -yla wɛlɩ wla. 18 -Lagɔ nɛɛ 'cɩn ɔ -ylaɛ: «'Yuoyua -wa ɩn gbaa -mɩ -yla nɩɩ, 'yɩa -na yia wa, Izakɩɩ gbɛgbɛɩn -na yia wa 'yɩa.» 19 -Bha Ablaamʋ pʋpalɩa 'wlukʋʋn la nɩɩ, -Lagɔ ka 'tɩtɛ ɔ 'ka Izakɩ 'wʋsɔlʋ tlɩtlɩnya glaa. We 'dɛɛ 'gbʋ, -Lagɔ 'nyɛa ɔ 'yu ɔ yoo lʋ, we 'wlʋ sa tlɩtlɩnya glaa -mɔɔ bhʋ.
20 Izakɩ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya ɔ ŋwnaa *Zakɔbʋ -yɔ *Ezau 'nyu la, -we 'kaa wa 'ylɩ cɩɩ 'gbʋ.
21 Zakɔbʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya ɔ tlɩtlɩ bhla cɩpaa, 'ɩn ɔ yia *-Zɛzɛfʋʋ 'yua 'nyulaŋwna -bhlo -bhlo. Ɔ kwlia 'wʋ ɔ kɔɔsu -gʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔ bʋbɔ.
22 -Zɛzɛfʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya, ɔ tlɩtlɩ bhla cɩpaa, 'ɩn ɔ yia Izlaɛlɩnyɩmaa Ezipʋtʋ -tla gbʋ gba. 'Ɩn -we wa 'kaa ɔ 'kwie nʋnʋ, ɔ yia we gba.
23 Moizɩɩ dide -yɔ ɔ 'nyaa ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya wa gwalɩa ɔ, 'ɩn wa yia ɔ zize 'cʋ ta zɔ. Wa 'yɩa nɩɩ, ɔɔ 'yu nanɩ 'yli, wa 'nɩ tite 'nʋŋwɛ -sasɩee daa nyanɔ nʋ Ezipʋtʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ kwɛɛ.
24 Moizɩ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya ɔ 'ylimanɩa, ɔ 'nɩ 'yɩbha wa gbaa nɩɩ, Moizɩ mɩa, Ezipʋtʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔɔ 'ŋwnɔyuu yu -wa. 25 Ɔ ka we -yɔŋwnu ɔ 'ka sɩa -Lagɔɔ nyɩma glaa. We mɩ 'sa 'bhie, ɔ mneni yaa ɔ 'ka gbʋnyuuu lɛnʋe 'wʋ -mʋna li bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya. 26 Ezipʋtʋʋ 'ŋnɩmnɩli -zu 'wʋ, nɩɩ, wa 'ka ɔ vɛlɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ 'bhisa, -mʋʋ nanɩ ɔ dʋdʋ we -zi -lu weee. Nɩɩ, -we -Lagɔ 'kaa cɩ ɔ 'nyɛ we -gʋ ɔ 'yli mɩa.
27 Moizɩ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We 'gbʋ ɔ yia Ezipʋtʋ 'bhʋ, 'ɩn ɔ 'nɩ wa 'wlulapɩlɩnyɔ kwɛɛ nyanɔ nʋ. Ɔ ka dlɩ 'tɛmanɩ nɛɛ nyɩmɛ -ɔ yɩ -Lagɔ -yɔ, -Lagɔ -ɔ wa'a 'yɩa -yɔ. 28 Ɔ dlɩzʋzʋee 'gbʋ ɔ yia *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩɩ -sasɩe ladɩ. 'Ɩn ɔ nɛɛ Izlaɛlɩnyɩma -yla wa tli klolo 'pɩɔn -yɔ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, 'anzɩ -we -Lagɔ zʋa tlɩtlɩe kwɛɛ, we 'bha Izlaɛlɩnyɩmaa 'yuaa tɩanʋ.
29 Izlaɛlɩnyɩma ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya wa yia *gumunyu Zalʋ lʋplɩlɩ dʋdʋ klo -gʋ 'bhisa. 'Ɩn Ezipʋtʋ -nyɩma -wa mɩa wa 'bɩ 'kaa 'plɩa yi, 'ɩn 'nyu yia -maa -gʋ yeli.
30 Izlaɛlɩnyɩma ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya wa bibea Zelikogbe 'ylɩ gbesɔ, 'ɩn we suo yia bhli.
31 'Naabɩzɩŋwnɔ *Wlaabʋ ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya -wa'a zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ -yɔ wa 'nɩa tlɩ dabʋdʋ. Nɩɩ, nyɩmaa didedidenya -wa mɩa Izlaɛlɩnyɩma nya, ɔ ka wa zize.
32 Sa ɩn 'ka 'ya gbaa? Nɩɩ, Zedeɔn klaa, -Balakɩ klaa, Samʋsɔn klaa, Zɛfʋte klaa, -Davidɩ klaa, Samuɛlɩ klaa, we -yɔ *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanya, -maa -gʋgbʋʋ gbagbɩe -tlʋlʋ 'mɩ -yla la. 33 -Maa ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya -maa lua dʋdʋ duuun -gʋ -nyɩma, -maa pɩlɩa nyɩma 'wlu la tɩklɩmɩmɩe nya, -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa -maa -yla, 'ɩn -maa yia we 'yɩ. Nɩɩ, -maa ka -jlaa ŋwɛ gbʋan, 34 'ɩn -maa yia -kosu 'tɩtɛ nyumonu, 'ɩn -lu 'nɩa -maa ylɩ tʋgʋgblɛ 'yu. Nɩɩ, wa 'nɩ bha latɛ, 'ɩn wa yia latɛmanɩ. Tʋ 'wʋ, wa ka latɛmanɩ, 'ɩn wa yia wa tʋnyɩma -gʋgalɩ. 35 'Ŋwnɩ tɔlʋa ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ. We nya wa 'yɩa wa tlɩtlɩnya 'wʋsɔda, 'ɩn wa -yɔ wa 'sɔ yia -mɩ.
Nɩɩ, tɔlʋa wa 'palɩa 'klɩyɩe 'wʋ bhabha. We mɩ 'sa 'bhie, -maa 'nɩ -maa 'dɛɛ 'yitide gbʋ -yɔŋwnu. Nɩɩ, 'klɩyɩe 'wʋ -maa tlɩlɩa, 'ɩn we 'bɩgʋ, -maa 'ka 'yliyɔgagɩe -zɔnʋ 'yɩ. 36 Tɔlʋa mɩa, -maa wa vɛlɩa, 'ɩn wa sɛlɩa -maa. Tɔlʋa wa gbʋan nɛtɛ -llukpe nya, 'ɩn wa yia wa -kaslʋ 'wʋpa. 37 Tɔlʋa wa 'bhaa gbɔkʋ 'wʋ, wa yia tɔlʋa 'wʋdɩ 'sɔ, 'ɩn wa yia tɔlʋa 'bha tʋgʋgblɛ nya. Tɔlʋa gwaa la, bhlabhlɛɛ ku -yɔ wlii ku -wa -maa -bana. Wa yia -maa boba 'wʋtɩ, wa yia -maa 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, 'ɩn wa yia -maa gbʋnyuu 'wluo nʋ. 38 Dʋdʋgʋ -nyɩma 'nɩ waa nyɩma -manɩɩ 'klʋ -ka. -Maa -yɔ lagwagwɩe ka da weee 'plɩlɩ: wa ka da bɛblɛɛ 'plɩlɩ, wa ka -gɔgɔ 'wlu mnɩ, 'ɩn wa yia tʋkpanya -yɔ 'bhʋkanya 'wʋ ladɩlɩ.
39 -Lagɔ ka wa yibheli dlɩzʋnya nya, -we ka gbʋ -wa, wa 'dɛ weee ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ. Nɩɩ, -we ka wɛlɩ -Lagɔ wlaa wa -yla, wa 'nɩ 'maslɛɛn we 'yɩ. 40 -Lagɔ ka 'ya -a 'dɛ weee -yla -lu -zɔnʋ ladɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ, wa 'nɩ mneni wa 'ka -mɩ tɩklɩɩ we 'ka gba, -zugba -a 'nɩ wa glaa -mɩ.