12
A 'tɛmanɩ dlɩ sɩasɩe 'wʋ
Waa gbʋdayɩnyaa -zlo bibea -aɩn, 'ɩn wa mɩa -aɩn ylada. We 'dɛɛ 'gbʋ, -we weee nyenia -aɩn -a 'bhʋ we 'bɩ. Gbʋnyuu, -we bhlɩa -aɩn la bhebhe, -a 'bhʋ we 'bɩ. Gwagwa -yoo wa palɩa -aɩn -yla la, -a 'tɛmanɩ dlɩ -a -yɔ gwagwɩe 'ka we bhloluda nyni. -A yla -Zezu 'ylɩ weee nya. Mɔ -wa -amɩaa dlɩzʋzʋee gwedɩda, 'ɩn mɔ -wa we gbalɩnyɔ. Ɔ yɩ 'mʋna -we ɔ 'kaa li -yɔɔ 'gbʋ, ɔ ŋwnua wa 'ka ɔ *su -gʋ lakʋlʋ, ɔ 'nɩ -mʋʋ zʋ -lu la. -Slɛɛn mɩa, ɔ -dɩlɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩkpee lilisɔlʋ la.
Cɩɩn, a 'pa -Zezu dlɩ -gʋ. Sa gbʋnyuu -lɛnʋnya -sɔlʋa ɔ -yɔwʋ, 'ɩn ɔ 'nɩa -maa kwɛɛ -gwa, a ligbe we, 'kʋa yi aɩn 'ylila wla, 'ɩn a yi -Lagɔ dlɩ -gʋ -sa. A ka gbʋnyuu nya gʋ, 'ɩn a 'nɩ we nya tlɩtlɩe 'yu nyni. -Lagɔ ka aɩn 'dɩzʋ, 'ɩn a yia dlʋ. Ɔ 'yua 'bhisa ɔ gbaa aɩn -ylaɛ:
«Na 'yu, Jejitapɛ -ka -mɩ 'wʋslamanɩ nɩ,
-ɩn zʋ -na 'dɛ 'yliyɔ.
Ɔ -ka -mɩ -yla -na gbʋ lapalɩ nɩ,
'kʋa 'na wlalɩ -mɩ 'ylila -nɩ.
Jejitapɛ mɩa,
-wa ka zɛ ɔ -kalɩa,
'ma ɔ slamanɩa 'wʋ.
-Wa weee ɔ yɩa ɔ 'yua 'bhisa,
'ma ɔ paa -kaslʋ 'wʋ.»
A -ka sɩada -mɩ, -Lagɔ 'ka aɩn 'wʋslamanɩɩ gbʋ -wa. Ɔ 'yua 'bhisa ɔ bhua aɩn 'wʋ. 'Yu, -ɔ ɔ dide'e 'slamanɩa 'wʋ, -mɔɔ 'nɩ -mɩ. -Lagɔ mɩa, ɔ 'yua weee ɔ slamanɩa 'wʋ. Ɔ 'nɩ aɩn 'wʋslamanɩ nɩ, -zugba bhoyi -gʋ -yua a -mɩa, a 'nɩ ɔ 'yuaa 'dɛbhie -gbolu. -Amɩaa dʋdʋ -gʋ -didea ka -aɩn 'wʋslamanɩ, 'ɩn -a yia wa 'nʋŋwɛ zʋ. Nɩɩ, we -ka 'sa -mɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -ɔ mɩa yalɩ, -a pɩlɩ ɔ zɔla, -a 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ. 10 -Amɩaa dʋdʋ -gʋ -didea mɩa, 'wʋ wa slamanɩa -aɩn bhla -sɛlɛ yabhlo nya wa dlɩɩ da. 'Ɩn -Lagɔ mɩa, -amɩaa 'dɛɛ zʋzɔnʋʋ 'gbʋ ɔ slamanɩa -aɩn 'wʋ, -a 'ka -mɔwlʋda -mɩ ɔ 'dɛ 'bhisa. 11 Wa -ka -aɩn 'wʋslamanɩda -mɩ, we'e namanɩ -aɩn dʋdʋ, we'e -la -aɩn 'mʋna 'wʋ. 'Ɩn cɩcɩ, -wa wa 'slamanɩ 'saa 'wʋ, 'ɩn -maa tʋa 'wʋ tɩklɩɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ nya.
12 We 'dɛɛ 'gbʋ amɩaa sɔnya -we sɩa, 'ɩn -we a bɛlɩa zɔ, a 'bhu we 'wʋ. Amɩaa 'kukolu -we sɩa, a 'tɛmanɩ we la. 13 A palɩ 'yoo -zɔnʋ la amɩaa bhʋ -yla, -ɔ mɩa 'tɩgɩda ɔ yi bhli, nɩɩ, ɔ 'ka 'pʋ.
'Yɩbhalɩgbʋnya
14 Nɩɩ, a fa -mɔ 'kʋa la a 'ka 'wʋtʋ -dlɔɔ nyɩma weee nya, 'ɩn bhʋ -we nanɩa -Lagɔ dʋdʋ, a 'ka we nɔ. We 'nɩ -mʋʋ nɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka Jejitapɛ 'yɩ. 15 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, a palɩ -Lagɔɔ 'nanɩdlɩ -blɩgʋ. 'Ɩn -petu 'nyuu yabhlogbɔɔ 'na mini aɩn glaa -nɩ, we 'ka gbʋ duun -nyumo, 'ɩn we 'ka we gu nyɩma 'wʋlamneni -nɩ. 16 A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, aɩn glaa nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -ka mʋtnɩ kwɛ, 'ɩn a yi -we mɩa -Lagɔɔ -nʋ nya 'wʋnyɛ Ezau 'bhisa. Nɩɩ, mɔ 'paa ɔ 'dɛɛ kpasabɩ pɛlʋ ɔ 'bɩsʋayu kwɛɛ lililuu -kaklʋ -bhlogbɔɔɔ 'gbʋ. 17 A -yi we 'ji nɩɩ, -mɔ 'yu gbɛgbɛɩn, ɔ 'yɩbha ɔ dide ŋwna ɔ 'nyu la, 'ɩn -mɔɔ 'nɩ we -yɔŋwnu. Nɩɩ, wie nya ɔ bhubhoea ɔ dide -mɔɔ 'ka -mɔɔ wɛlɩ 'bhiti, 'ɩn -mɔɔ 'nɩ we mneni.
18 Amɩanʋʋ -Lagɔɔ -yɔlanynie -yɔ bhlasabhla -Izlaɛlɩnyɩmaa -nʋ 'nɩ -bhlo -mɩ. Nɩɩ, -gɔgɔ 'kadʋ -we wa mnenia wa 'ka kwɛzɩ, amɩa 'nɩ we -yɔlanyni. -Kosu 'kadʋ klaa, nikpise klaa, -sabɔ klaa, we -yɔ 'nyuu -pɩpɛ 'kadʋ, a 'nɩ we -yɔyɩ. 19 A 'nɩ lɛglɛ -yɔ wɛlɩ 'nʋ. Nɩɩ, Izlaɛlɩnyɩma ka 'sasʋkpa wɛlɩ 'nʋ, 'ɩn wa nɛɛ wa 'nɩa we -putu yukwli pʋlʋ. 20 -We ka gbʋ -wa, -Lagɔ nɛɛ wa -yla: «-Ɔ -ka -gɔgɔ 'kadʋ nɩ kwɛzɩ, we yi nɩmɛ -zɛ, a 'bha ɔ gbɔkʋ 'wʋ.» Wee wɛlɩ mɩa dɛ, we -kalɩ -yɔ wa -yla. 21 -We wa 'yɩa -yɔ, we ka wa nyanɔdlɩ 'wʋslu, 'ɩn Moizɩ nɛɛ: «Ɩn mɩ tɛlɩda, nyanɔ ka 'mɩ dlɩ 'wʋslo.»
22 'Ɩn amɩa, a ka -gɔgɔ 'kadʋ wa laa *Siɔn -yɔ 'yliyɔga -Lagɔɔ 'gbe -yɔlanyni. Yalɩɩ *-Zeluzalɛmʋ, mɔ 'anzɩɩ 'wlu -nyacɩɩn mɩa 'mʋna lida, -mɔ -wa. 23 -Lagɔɔ tɩa -yua -wa ka ŋnɩ mɩa yalɩ cɛlɩda, da wa gbelia 'wlu, a ka -bha -yɔlanyni. -Lagɔ, -ɔ bhua nyɩma weee -yɔgbʋ 'wʋ, a ka ɔ -yɔlanyni. A ka nyɩma tɩklɩɩ -wa ka tɩklɩmɩmɩe gbaa -yɔlanyni. 24 -Zezu -ɔ -wa *'wʋsuslolue loluu 'kɔlʋ, a 'ka ɔ -yɔlanyni. 'Ɩn ɔ 'pɩɔn -we wa slua la, 'ɩn -we 'ylia we -zia Abɛlɩɩ 'pɩɔn, a 'ka we -yɔlanyni.
25 We -ka 'sa -mɩ, a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, a yi -ɔ mɩa aɩn -yla gbʋ gbada, -blɩgʋpalɩ. Da dʋdʋ -gʋ, Moizɩ ka Izlaɛlɩnyɩma 'dɩzʋ, -maa 'nɩ ɔ wɛlɩ 'wʋŋwnu, 'ɩn -Lagɔ yia wa -kaslʋ 'wʋpa. -We -ka -amɩa, yalɩ -Lagɔ mɩa -aɩn -yla gbʋ gbada. Nɩɩ, -a -ka ɔ -blɩgʋpalɩ, -a 'nɩ mneni -a 'ka ɔ kwɛɛ 'tla. 26 Bha mɩa, -Lagɔɔ wɛlɩ zuklua dʋdʋ. -Zɛɛn mɩa, ɔ ka we gba -aɩn -yla, ɔ nɛɛ: «Dʋdʋʋ -tapa na yia zuklua, 'ɩn -slɛɛn we 'nɩ dʋdʋ -bhlogbɔɔ, nɩɩ, dʋdʋ -yɔ yalɩ 'sɔ na yia zuklua.» 27 Ɔ -ka gba «-tapa» nɩ, gbʋ yabhlo we slolua -aɩn. Mʋ -wa nɩɩ, -lu -we -Lagɔ -laa la, -we 'kaa zuklu, la we yia 'bhʋa. Nɩɩ, -we 'nɩa mneni we 'ka zuklu, -bha we yia -tʋa.
28 -Amɩa mɩa, -Lagɔ ka -aɩn 'tɩtɛ 'nyɛ, -a -yɔ ɔ 'sɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ. Wee 'wlulapalɩe 'nɩ mneni we 'ka zuklu, we -ka 'sa -mɩ, -a 'pa -Lagɔ fuo, -a bʋbɔ ɔ ɔ dʋmasa, 'nʋŋwɛzʋzʋe -yɔ sɔsʋe nya. 29 Cɩɩn, -amɩaa -Lagɔ mɩa, -kosu -we saa -lu la, 'mʋ ɔ -mɩa.