7
-Lagɔbʋbɔnyɔ Mɛlɩkisedɛkɩ
Nɩɩ, ɔɔ Mɛlɩkisedɛkɩ mɩa, mɔ -wa zlɩmɛ Salɛmʋgbee 'wlulapɩlɩnyɔ, 'ɩn -Lagɔ -ɔ mɩa -mɔ yalɩ 'pɩpɩ, -mɔɔ bʋbɔnyɔ ɔ -mɩa. Da Ablaamʋ mɩa tʋ -yɔ 'bhʋda, -zugba ɔ ka nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya lu nɩ, 'ɩn ɔɔ Mɛlɩkisedɛkɩ yia ɔ yoo mnɩ. Wa gbelia 'wʋ, 'ɩn ɔ yia Ablaamʋ 'nyulaŋwna. 'Ɩn -mɔɔ yia -we weee -mɔɔ 'yɩa waa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya kwɛɛ, we kugbuaa -gʋ -bhlonʋ ɔ 'nyɛ. Ɔɔ Mɛlɩkisedɛkɩɩ 'ŋnɩɩ ji -wa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ tɩklɩɩ. 'Ɩn, ɔ mɩ 'yaa Salɛmʋgbee 'wlulapɩlɩnyɔ nya, mʋʋ ji -wa, -ɔ pɩlɩ nyɩma 'wlu la 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ nya. Ɔɔ Mɛlɩkisedɛkɩ mɩa, ɔ dide klaa, ɔ 'nyaa klaa, we -yɔ ɔ dʋkpasɩ, -a 'nɩ wa -yi. Ɔ gwalɩgbʋ -yɔ ɔ tlɩtlɩgbʋ 'sɔ, wa'a gba -mʋʋ -gʋgbʋ. Ɔ 'wlʋ -Lagɔɔ 'Yu, ɔ mɩ -Lagɔbʋbɔnyɔ nya 'ylɩ weee -nʋ nya.
Amɩaa 'dɛ yla sa ɔ 'ylia, 'ɩn -amɩaa dʋkpasa Ablaamʋ yia -lu ɔ 'yɩa tʋ -gʋda, we kugbuaa -gʋ -bhlonʋ ɔ 'nyɛ. Nɩɩ, -Lagɔɔ tite nɛɛ nɩɩ, *Leviii 'yuoyua -wa mɩa -Lagɔbʋbɔnya nya, wa 'yɩbhalɩ -lu weee kugbuaa -gʋ -bhlonʋ Izlaɛlɩnyɩma. Wa 'yɩbhalɩ we wa, -maa 'dɛ yi, Ablaamʋʋ 'yuoyua nya -mɩ wamɩa 'bhisa. Mɛlɩkisedɛkɩ 'nɩ Leviii zʋayli -nyɩmɛ, 'ɩn Ablaamʋ yia ɔ -luu kugbuaa -gʋ -bhlonʋ 'nyɛ, 'ɩn Ablaamʋ -ɔ -yla -Lagɔ wlaa wɛlɩ, ɔmɔ yia -mɔɔ 'nyulaŋwna. -A -yi we 'ji nɩɩ, kpasa ŋwna 'bɩsʋayu 'nyu la. -Mʋʋ 'nɩ kpɛlɩe -gʋla -ka. -Lagɔbʋbɔnya mɩa, ma yɩa nyɩma kwɛɛ -luu kugbuaa -gʋ -bhlonʋ. Nɩɩ, nyɩma -maa -mɩa, 'ɩn 'ylɩ yabhlo nya, tlɩa -maa yia. 'Ɩn Mɛlɩkisedɛkɩ mɩa, ɔmɔ ka 'ya wee -luu kugbuaa -gʋ -bhlonʋ 'yɩ, 'ɩn ɔ mɩ 'yliyɔgada 'ylɩ weee -nʋ nya, 'sa -Lagɔwɛlɩ gbaa. Leviii zʋayli -nyɩma yɩa nyɩma kwɛɛ -lu kugbuaa -gʋ -bhlonʋ. 'Ɩn wa mneni wa 'ka gba nɩɩ, Ablaamʋʋ gbɛgbɛɩn Leviii 'dɛbhie ka wee -lu kugbuaa -gʋ -bhlonʋ 'pɛnɩ. 10 Nɩɩ, Ablaamʋ mɩ *Leviii dʋkpasa nya. 'Ɩn da ɔ -yɔ Mɛlɩkisedɛkɩ 'kaa 'wʋgbeli nɩ, -zugba Levii mɩ ɔ 'pɩɔn 'wʋ, wa 'nɩ -slɔ ɔ gwalɩ.
-Zezu -yɔ Mɛlɩkisedɛkɩ
11 Leviii sɔlʋʋ -Lagɔbʋbʋe -wa Moizɩɩ titee gwe. Nɩɩ, Leviii sɔlʋʋ -Lagɔbʋbʋe -ka yaa gba nɩ, wa 'na 'ka yaa -Lagɔbʋbɔ sɔ -putu ligbe: -we mɩa Mɛlɩkisedɛkɩɩ -bho -nʋ nya, 'ɩn -we 'nɩa -Awlɔɔn -bho -nʋ. We 'nɩ mʋʋ? 12 'Ɩn wa -ka -Lagɔbʋbɔ sɔ 'bhiti nɩ, we mɩ nɩɩ, wa 'bhiti tite. 13-14 Nyɩmaa -Kanyɔ -ɔ ka -gʋgbʋ -Lagɔwɛlɩ gbaa, zʋa -putu 'yli -nyɩmɛ ɔ -mɩa. Nyɩma weee -yi we 'ji nɩɩ, Zudaa zʋayli -nyɩmɛ -wa. Nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyɔ yabhlogbɔɔ 'nɩ wee zʋa nɩ 'yli 'bhʋlʋ. 'Ɩn Moizɩ mɩa -Lagɔbʋbɔnyaa -gʋgbʋ gbada, ɔ 'nɩ wee zʋa nɩ 'yli -nyɩmaa -gʋgbʋ gba.
15 -A yɩ -slɛɛn we -yɔ 'nanʋʋ nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnyɔ -putu -ka yi nɩ, -mɔɔ 'wlʋ Mɛlɩkisedɛkɩ. 16 We 'nɩ zʋayli -tite -gʋ ɔ -zɛlɩ -Lagɔbʋbɔnyɔ. 'Yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, we 'tɩtɛ -gʋ ɔ -zɛlɩa we. 17 Gbʋzɔnʋ -wa, -Lagɔwɛlɩ nɛɛ:
«-Mɩ -wa Mɛlɩkisedɛkɩɩ -bho -Lagɔbʋbɔnyɔ
'ylɩ weee -nʋ nya.»
18 -Slɛɛn mɩa, tite sʋa ka 'plɩ, -we ka gbʋ -wa, we 'nɩ 'tɩtɛ -ka, 'ɩn we bhe. 19 Nɩɩ, Moizɩɩ tite 'nɩ mneni we 'ka -lu yabhlogbɔɔ -mɔwlʋlʋ, 'ɩn -mʋʋ 'ka gba. Nɩɩ, dlɩwʋdɩdɩe -we -zia tɩanʋ 'wʋ, -Lagɔ ka we -aɩn -slolu. We gbɛgbɛɩn -a nynia ɔ -yɔla.
20 We bhlɩ -mʋʋ -gʋ, -Lagɔ yia bi. Nɩɩ, -wa -zɛa ɔ bʋbɔnya tɩada, ɔ 'nɩ -maa 'gbʋ bi. 21 Nɩɩ, -Zezu ɔ -zɛlɩa -Lagɔbʋbɔnyɔ bibie nya, ɔ nɛɛ ɔ -yla:
«Jejitapɛ ka bi,
'ɩn ɔ 'na 'ka ɔ wɛlɩ -gʋ lʋyi:
‹-Mɩ -wa na bʋbɔnyɔ
'ylɩ weee -nʋ nya.› »
22 We 'dɛɛ 'gbʋ, -slɛɛn, *'wʋsuslolue -we -Lagɔ -yɔ -aɩn nʋa lɛ -Zezuu gbɛgbɛɩn, we 'yli we -zi 'wʋsuslolue -we ɔ -yɔ nyɩma nʋa lɛ Moizɩɩ gbɛgbɛɩn.
23 -Mʋʋ 'bɩgʋ, gbʋ -putu mɩ -bha. Nɩɩ, -Lagɔbʋbɔnya duun ka 'plɩ, -we ka gbʋ -wa, -bhlo ka tlɩ, 'ɩn wa palɩa -bhlo ɔ 'bɩgʋ. Wa 'yabhlogbɔɔ 'nɩ -Lagɔ bʋbɔda -tʋ 'ylɩ weee -nʋ nya. 24 Nɩɩ, -Zezu mɩa, -mɔɔ mɩ -bha 'ylɩ weee -nʋ nya, 'ɩn -ɔ 'kaa ɔ 'bɩgʋ 'plɩlɩ -Lagɔbʋbɔnyɔ nya, -mɔɔ -kanyɔ 'nɩ -mɩ. 25 We 'dɛɛ 'gbʋ -wa nynia -Lagɔ -yɔla ɔ gbɛgbɛɩn, ɔ mneni ɔ 'ka wa gbʋ 'wʋsa, 'ylɩ weee -nʋ nya. -We ka gbʋ -wa, -Zezu -ga 'yliyɔ 'ylɩ weee nya, 'ɩn ɔ mɩ -Lagɔ bhubhoeda -maa 'gbʋ.
26 We mɩ tɩklɩɩ nɩɩ, -Zezu -mɩ -amɩaa *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ nya, -we ka gbʋ -wa, ɔ mɩ -mɔwlʋda, 'sla -yɔ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ 'wʋ -mɩ. Ɔ -yɔ gbʋnyuu -lɛnʋnya mɩ -yɔbhʋbhlʋda, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu yalɩ, ɔ pɩlɩ -lu weee 'wlu la. 27 Ɔ 'nɩ -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan 'kadɩ tɔlʋa 'bhisa -mɩ. We 'nɩ nɩɩ, sa zlɩ zlɩa -bhlo, 'sa ɔ 'ka 'slaka -sa -Lagɔ -yla ɔ 'dɛɛ gbʋnyuu -yɔ nyɩmaa gbʋnyuuu 'gbʋ, -maa 'bhisa. We 'nɩ -mʋʋ. Nɩɩ, -zakpa -bhlogbɔɔ ɔ -saa 'slaka ɔ 'dɛɛ wlawlɩe 'slaka nya. 28 Nyɩma 'nɩ 'wʋtɛ, 'ɩn 'ma Moizɩɩ tite saa -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan 'kadɩ nya. 'Ɩn titee 'bɩgʋ -Lagɔ bia. Wee bibie mɩa, mʋ -zɛlɩa -Lagɔɔ 'Yu -ɔ mɩa tɩklɩɩ we 'ka gba 'ylɩ weee -nʋ nya, ɔ bʋbɔnyaa -kanyɔ.