20
-Zezu 'nɩ gbawla 'wʋ -mɩ
(Mt 28.1-10; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)
Nɩɩ, 'ylɩ 'plɩ -bhlo, we 'sɔnʋʋ zlɩgʋ, dimasɩɩ nya, da zlɩ 'nɩa -slɔ ladolu, 'ɩn Magɩdala -ŋwnɔ Malii yia gbawla -gʋ mnɩ. Nɩɩ, wa ka zlɩmɛ we kla tʋkpa -boklo 'kadʋ nya, 'ɩn Malii -talɩa -bha nɩ, ɔ 'nɩ wee tʋkpa -yɔyɩ we ŋwɛɛ. Tɔʋn, 'ɩn ɔ -yɔ -gwagwɩe yia Simɔ Piɛlɩ -yɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo, -ɔ ka zɛ -Zezu -kalɩa, 'dɩ kwa. Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Wa ka -amɩaa -Kanyɔ gbawla 'wʋsa, 'ɩn da wa zʋa ɔ, -a 'nɩ -bha da -yi.»
Piɛlɩ -yɔ ɔɔ -Zezuu 'bɩnɔnyɔ yabhlo nɩ -sɔa 'wʋ, 'ɩn wa yia wee gbawla -gʋ mnɩ. -Gwagwɩe nya wa 'dɛsɔbhie mɩa -mɔ mnɩda. 'Ɩn ɔɔ 'bɩnɔnyɔ -mɔnɩɩ -gwagwɩe -zi Piɛlɩ. Mɔɔ nynia -mɔ tɩa. Ɔ kwlia 'wʋ, 'ɩn ɔ yia 'naapɩnya -yɔyɩ -bha lasluda, nɩɩ, ɔ 'nɩ -mɔ pla. Simɔ Piɛlɩ yia ɔ 'bɩ, ɔ nynia, ɔ plaa gbawla nʋkplɛ, 'ɩn ɔ yia -mɔ 'naapɩnya -yɔyɩ, -bha lasluda. Ɔ ka 'ya 'naa -we wa gbʋanɩa -Zezuu 'wlu -yɔla -yɔyɩ. Nɩɩ, wee 'naapɩ 'nɩ we -lima glaa -mɩ, we mɩ glɩda we 'dɛɛ saa da -putu. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'bɩnɔnyɔ -ɔ nynia tɩa, ɔ yi 'yaa gbawla nʋkplɛ pla. Ɔ 'yɩa we -yɔ, 'ɩn ɔ yia dlɩ zʋ. (Nɩɩ, -we mɩa -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda, wa 'nɩ -slɔ we 'wʋlanʋ: nɩɩ, 'wʋ -Zezu yia -sɔa tlɩtlɩnya glaa.)
-Zezu 'tlalɩa Malii 'klʋ
(Mk 16.9-11)
10 Tɔʋn, 'bɩnɔnya sɔbhie yia -buduŋwɛɛ lʋbhiti. 11 Nɩɩ, Malii mɩ -bha gbawla kwesi -zugba ɔ wi. Ɔ mɩ wida, 'ɩn ɔ yia 'wʋkwli ɔ 'ka gbawla nʋkplɛ 'ylilabhlɩ. 12 'Ɩn ɔ yia -mɔ 'anzɩ 'sɔ -yɔyɩ ladɩda da wa palɩa -Zezuu 'kwie la. Yabhlo mɩ ɔ 'wluu 'bɩgʋ, 'ɩn yabhlo mɩa ɔ bhʋnyaa 'bɩgʋ. 'Wʋplalu 'pʋpa mɩa we 'wʋ. 13 Nɩɩ, 'ɩn wee 'anzɩ yia Malii layɩbha. We nɛɛ: «Bhɔlɔ, lɛɛ -lu wili aɩn a?»
Ɔ nɛɛ we -yla: «Wa ka na -Kanyɔ -bha lasalɩ, 'ɩn da wa zʋa ɔ, ɩn 'nɩ -bha da -yi.» 14 Ɔ mɩ -we mɩa dɛ gbada, ɔ 'bhitia la, 'ɩn ɔ yia -Zezu -yɔyɩ, ɔ 'nɩ we 'jiyibheli nɩɩ, -Zezu -wa.
15 'Ɩn -Zezu yia ɔ layɩbha: «Bhɔlɔ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a wia? Nyɔɔ a nɔnʋ 'ylibɩla?»
Maliii dlɩ 'wʋ nɩɩ, su -kpaaa lubhonʋnyɔ -wa. Tɔʋn, ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na zukpa -wa, we -ka nɩɩ, -mɩ 'bhu ɔ 'kwie 'wʋ, gba 'mɩ -yla da -ɩn zʋa ɔ, 'ɩn ɩn 'ka ɔ 'bʋmnɩ.»
16 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Malii!»
Malii 'bhitia ɔ gbɛgbɛɩn la, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla zuifʋwɛlɩ 'wʋɛ: «Wlaboni!» We ji -wa: «-Slolunyɔ.»
17 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «A 'na kpalɩ 'mɩ la -nɩ, ɩn 'nɩ -slɔ Didee -gbɛ mnɩɩ 'gbʋ. Nɩɩ, a mnɩ a 'ka na bhelia -yla gbaɛ: na Dide, -ɔ mɩa amɩaa Dide nya, na -Lagɔ, -ɔ mɩ 'yaa amɩaa -Lagɔ nya, ɔ -gbɛ na mnɩa.»
18 Tɔʋn, 'ɩn Magɩdala -ŋwnɔ Malii yia -Zezuu 'bɩnɔnyaa -gbɛ mnɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Ɩn ka -amɩaa -Kanyɔ 'yɩ!» 'Ɩn ɔ yia -we -Zezu gbaa ɔ -yla, we 'dɩ wa -salɩ.
-Zezu 'tlalɩa ɔ 'bɩnɔnya 'klʋ
(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)
19 Wee 'ylɩ -bhlokpadɛɛ jibheza, 'bɩnɔnya yia 'wlugbeli -budu zɔ. Nɩɩ, wa ka -buduu klolo -gbalɩ, wa mɩ Zuifʋʋ 'yugalɩnya sɔdaa 'gbʋ. 'Ɩn -Zezu yia wa glaa yi. Ɔ 'yligbe wa nyɩdɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-Lagɔ 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ!» 20 Ɔ bhɩa we gbagbɩe, 'ɩn ɔ yia ɔ -kwɩtɛ wa 'klʋslolu, we -yɔ ɔ gbacɩ zɔ. Wa 'yɩa Nyɩmaa -Kanyɔ -yɔ, 'ɩn wa yia 'mʋna li.
21 Ɔ nɛɛ wa -yla -zakpa 'sɔnʋ nyaɛ: «-Lagɔ 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ! Nɩɩ, sa Dide tiea 'mɩ, 'sa -bhlokpadɛ na tiea aɩn.» 22 Wee wɛlɩnya nɩɩ 'bɩgʋ, ɔ 'paa wa -pɩpɛ -gʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla: «Zuzu 'Pʋpa -mɩ amɩaa -nʋ nya. 23 A -ka nyɩmaa gbʋnyuu 'wʋtɩ nɩ, 'ɩn we 'gba bhʋa wa 'wlu. Nɩɩ, a 'nɩ nyɩmaa gbʋnyuu 'wʋtɩ nɩ, 'ɩn we tʋa wa 'wlu.»
-Zezu -yɔ Toma
24 Da -Zezu yia wee -budu zɔ, -zugba ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ glaa yabhlo wa laa Toma (-ɔ ka 'ŋnɩɩ -yɔgbalɩŋnɩ -wa -Zluya), ɔ 'nɩ -bha -mɩ. 25 Tɔʋn, 'bɩnɔnyaa pnɩɩ nɛɛ ɔ -yla: «-A ka -amɩaa -Kanyɔ 'yɩ.»
Nɩɩ, Toma nɛɛ wa -ylaɛ: «We -ka nɩɩ, ɩn 'nɩ poɛndee 'bɩ 'yɩ ɔ -kwɩtɛ, 'ɩn ɩn 'nɩ we 'bɩ 'wʋ na -kwɩtaya fa, 'ɩn ɩn 'nɩ ɔ gbacɩ zɔ na sɔ fa nɩ, ɩn 'na 'ka we dlɩ -gʋ zʋ.»
26 Lɔkɔwlu 'plɩ -bhlo, 'ɩn -Zezuu 'bɩnɔnya yi 'yaa 'wlugbeli -budu zɔ. Nɩɩ, Toma mɩ -bha. Wa ka -buduu klolonya -gbalɩ, 'ɩn -Zezu yia wa glaa yi. Ɔ nɛɛ wa -yla: «-Lagɔ 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ!» 27 'Ɩn ɔ nɛɛ Toma -ylaɛ: «Dɩ da -na -kwɩtaya, 'ɩn yla da na -kwɩtɛ: bɛlɩda -na sɔ, 'ɩn fa we na gbacɩ zɔ. 'Bhʋ dlɩlʋlʋe 'bɩ, 'ɩn -ɩn 'ka dlɩ zʋ!»
28 Toma nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na -Kanyɔ, na -Lagɔ!»
29 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn ka 'mɩ 'yɩ, we 'gbʋ -na zʋa dlɩ, we 'nɩ mʋʋ? -Wa 'nɩa 'mɩ 'yɩ, 'ɩn wa zʋa dlɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ -maa -nʋ nya.»
Wee 'sɛbhɛɛ wlu nɩ
30 -Zezu ka gwɛdigbʋnya tɔlʋaa -zlo lɛnʋ ɔ 'bɩnɔnyaa 'yibadɩ, nɩɩ, -mʋʋ 'nɩ cɛlɩda -mɩ 'sɛbhɛ nɩ 'wʋ. 31 Nɩɩ, -we -nya mɩa da cɛlɩda nɩ, -bha we mɩa a 'ka dlɩ zʋ nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ -yɔ -Lagɔɔ Yu. 'Ɩn, a -ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, a 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ ɔ 'ŋnɩ nya.