Lukɩɩ 'sɛbhɛ
Sa Lukɩ gbaa -Zezuu gbʋzɔnʋ gbʋ
-Dɔtlɔyu -ɔ -yɔ *Pɔlʋ mnɩa 'lakpa 'wʋ, mɔ -wa. Lukɩɩ 'sɛbhɛ ɔ cɛlɩa, we gwedɩda ɔ nɛɛ nɩɩ, -we ka 'gbʋ ɔ yia 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ, mʋ -wa nɩɩ, nyɩma 'ka -Zezu -gʋgbʋʋ 'dɛbhie yibheli.
1
-We ka 'gbʋ Lukɩ yia 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩ mʋ nɩ
Teofilɩ 'kadʋ, -na fʋʋ! -We plɩa -seli -aɩn glaa, nyɩma duun ka we cɛlɩcɛlɩe layla. Nyɩma, -wa 'yɩa wee gbʋʋ gwedɩlɩda, 'ɩn wa yia -Lagɔwɛlɩɩ gbagbanya -zɛ nɩ, -we wa gbaa -aɩn -yla nɩ, 'mʋ wamɩa cɛlɩa. Na 'dɛbhie -gbolu, da wee gbʋ dɩlɩa gwe, sa we 'pɩplɩa 'wʋla, 'ɩn ɩn yia we layɩbha. Sa we mɩmnɩa 'wʋla, 'ɩn ɩn yia we yibheli ŋwɛɛ ŋwɛɛ. We 'gbʋ, Teofilɩ, we nanɩ 'mɩ dʋdʋ, 'mʋ ɩn cɛlɩa da 'sɛbhɛ 'wʋ, 'ɩn ɩn yia -mɩ we yoo 'pa. Ɩn 'nɩ -mɩ 'wʋcɛlɩ bhebhe. -Zezuu wɛlɩ wa -slolua -mɩɩ, sa we -zɛa wɛlɩ -zɔnʋ, -ɩn 'ka we 'jiyibhelii 'gbʋ, ɩn yia -mɩ 'wʋcɛlɩ.
Zakalii -yɔ Elizabɛtɩɩ 'yugwalɩgbʋ
Bhla -we nya dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ *Ewlodʋ pɩlɩ bhaa Zudee -dʋdʋ 'wlu la nɩ, *-Lagɔbʋbɔnyɔ yabhlo, -ɔ mɩ bhaa -bha, 'mɔ wa laa Zakalii. *-Lagɔbʋbɔnyaa zʋa wa laa Abia, -mɔ wa nyɩdɩ ɔ mɩa. Ɔ 'ŋwnɔɔ 'ŋnɩ wa laa Elizabɛtɩ. 'Ɩn ɔ yia -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ *-Awlɔɔɔn zʋayli 'bhʋ. Zakalii -yɔ Elizabɛtɩ 'sɔɔ nɔnɔbhʋ tɩklɩɩ -Lagɔ 'yliya 'wʋ. 'Ɩn wa zʋa -bha -Lagɔɔ tite sazɔnʋ sa, we -yɔ ɔ wɛlɩ 'dɛ weee 'sɔ. -Gblo Elizabɛtɩ -tʋaa 'gbʋ, wa 'nɩ 'yu -ka, 'ɩn wa 'dɛ 'sɔ yia gɔ.
'Ylɩ yabhlo nya, 'ɩn Zakaliii nʋ -Lagɔbʋbɔ zʋaa 'ylɩ yia nyni. 'Ɩn Zakalii yia ɔ -Lagɔbʋbɔ -lubho nʋa mnɩ, -mɔ *-Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. -Lagɔbʋbɔnyaa lɛnʋgbʋ 'cɩn 'wʋ, wa -ka gba wa 'ka wa libho dlili nɩ, -nɩgbɩ wa paa. -Mʋʋ zlɩ mɩa, wa 'paa wee -nɩgbɩ nɩ, Zakalii -gʋ we bhlilia, ɔ 'ka -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ pla, ɔ 'ka -mɔ 'wlɩ -siee 'gbʋ. 10 Wee 'wlɩɩ -sie bhla nynia nɩ, -zugba -Lagɔɔ nyɩmaa -zlo -dɩ -bha 'pipee la, wa mɩ -Lagɔ bhubhoeda.
11 Zakalii mɩ -Lagɔ bʋbɔda, Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia ɔ 'klʋtlalɩ. We 'yligbe -bha 'slakagʋsalɩlu, -we -gʋ wa siea 'wlɩnya, we lilisɔlʋ. 12 Da Zakalii 'yɩa wee 'anzɩ -yɔ, 'pɩɔn sloa ɔ dlɩɩ, 'ɩn -nyanɩgbɔ yia ɔ -kpalɩ. 13 'Anzɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Zakalii, -ɩn 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. -Lagɔ ka -na -Lagɔ -bhubhoewɛlɩ 'wʋŋwnu. Nʋkpasuyu -na 'ŋwnɔ Elizabɛtɩ yia gwalɩa -mɩ -yla. Ɔ -ka ɔ gwalɩ, 'ɩn -ɩn 'ka ɔ 'ŋnɩ zʋ *Zaan. 14 Ɔɔ 'yuu 'gbʋ, 'mʋna 'kadʋ yia -mɩ 'wʋ yia. Nyɩma -duun ɔ gwalɩgwalɩe yia 'mʋna 'wʋlaa. 15 -We ka gbʋ -wa nɩ, -bha Jejitapɛ 'yu, nyɩmɛ 'kadʋ ɔ yia -zɛa. Ɔ 'na 'ka -dlɔ zalʋ 'ma, ɔ 'na 'ka nʋ kalo 'ma. Ɔ mɩ -mɔ ɔ 'nyaaa nʋkplɛ nɩ, 'ɩn -Lagɔɔ Zuzu 'Pʋpa 'kaa ɔ ye. 16 *Izlaɛlɩnyɩma -duun ɔ yia Jejitapɛ, -ɔ -wa wa -Lagɔɔ -gbɛ lʋlaa. 17 Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yugalɩnyɔ ɔ -mɩa, 'ɩn zuzu -yɔ 'tɩtɛ, -we mɩ bhaa *Elii -gʋ nɩ, mʋ yia ɔ -gʋ yia. Ɔ 'ka we lɛnʋ, 'ɩn didea -yɔ 'yua 'sɔ 'ka 'yɩbhalɩ -yɩbhalɩ. 'Bhie, -wa'a zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, ɔ 'ka wa nyɩma tɩklɩɩɩ gbʋyilo 'nyɛ. Ɔ 'ka 'sa wa -yɔmnazɩ Nyɩmaa -Kanyɔɔ -nʋ nya.»
18 -Lagɔɔ 'anzɩ gba 'saa, Zakalii nɛɛ: «-Amɩ ka gɔ, 'ɩn na 'ŋwnɔ mɩ ŋwnɔkaa nya, -na wɛlɩ -ɩn gbaa da 'lee, sa we 'ka 'wʋlapɩplɩa?»
19 'Anzɩ yia we 'bɩgʋpalɩ, we nɛɛ: «-Amɩ -wa Gablie. -Lagɔ -ɔ 'yu na yligbea, mɔ tiea 'mɩ, nɩɩ, ɩn yi, ɩn 'ka -mɩ -yla wɛlɩ nɩ -yɔ gbʋzɔnʋ -gbʋ nɩ gba. 20 Wɛlɩ -we ɩn gbaa dɛ -mɩ -yla, -ɩn 'nɩ we dlɩ 'wʋdɩɩ 'gbʋ nɩ, we 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ, bhobho -na yia -zɛa, wɛlɩ 'na 'ka -mɩ ŋwɛɛ 'tla. 'Ylɩ -we -Lagɔ 'paa ŋwɛɛ, we -ka nyni 'bhie, 'ɩn -ɩn 'kaa gba.»
21 Zakalii mɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ -gwlɛda kplokploo 'gbʋ, -Lagɔɔ nyɩma -wa mɩa -bha 'pipee ɔ wʋlʋda, ŋwɛgaga ka wa sʋbha. 22 Nɩɩ, ɔ 'tlaa, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka wa -yla gba. 'Ɩn nyɩma yia we -yɔyɩ nɩɩ, -lu yabhlo ka ɔ 'klʋ 'tlalɩ -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. 'Ɩn -zugba ɔ paa wa -yla sɔ. Ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka gbʋ -gʋsa. 23 Ɔnʋʋ -Lagɔɔ bʋbɔ ylɩ bhɩa nɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ -zɔɔ lʋmnɩ.
24 'Ylɩ 'sɔ -lɛ 'plɩa, 'ɩn Zakaliii 'ŋwnɔ Elizabɛtɩ yia nʋkpla pla. 'Cʋ gbu 'wʋ, -zugba ɔ zize ɔ 'dɛ. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'dɛɛ dlɩ zɔɛ: 25 «-Aa! -Lagɔ ka 'mɩ nyazɩ 'yɩlɩ, ɔ ka 'mɩ zʋ 'klʋ -sa nyɩma 'yliya 'wʋ. 'Ɩn ɩn yia gwalɩ ŋwnɔ -zɛ.»
Sa 'anzɩ kwaa Malii -Zezuu gwalɩgbʋʋ 'dɩ
26 Elizabɛtɩ plaa nʋkpla, ɔ ka 'cʋ gbelibhlo, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ 'anzɩ Gablie tie -mɔ Nazalɛtɩ, Galilee -dʋdʋ -gʋ. 27 -Mɔ 'yieslɔŋwnɔyuu -gbɛ ɔ tiea we. Ɔ 'ŋnɩ wa laa Malii. Ɔ 'nɩ -slɔ nʋkpasu -yi. Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo wa laa *-Zɛzɛfʋ, ɔ bhoyi -wa. Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ *-Davidɩɩ zʋayli -nyɩmɛ yabhlo -wa. 28 -Lagɔɔ 'anzɩ plaa ɔ -gbɛ, 'ɩn we nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Malii, a fʋʋ! A li 'mʋna. Ama -Lagɔ 'nyɛa ɔ zʋzɔnʋ, ama na saa fʋ, -Lagɔ -yɔ aɩn 'sɔ mɩ.»
29 Malii 'nʋa wɛlɩ -mɩnɩ, we ka ɔ dlɩ sumanɩ. 'Ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ layɩbha 'lee: «Fʋ -mʋmʋ we -saa dɛ 'mɩ, sa -mʋʋ 'ji mɩa?» 30 'Anzɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Malii, nyanɔ 'na slolu aɩn dlɩɩ -nɩ. -Lagɔ ka ɔ zʋzɔnʋ aɩn 'nyɛ. 31 A -talɩ, nʋkpla a yia plaa, a 'ka nʋkpasuyu gwalɩ, 'ɩn a 'ka ɔ 'ŋnɩ zʋ -Zezu. 32 Nyɩmɛ 'kadʋ ɔ yia -zɛa, 'ɩn wa 'ka ɔ la Yalɩ -Lagɔɔ 'Yu. 'Mɔ Jejitapɛ yia ɔ dʋkpasa -Davidɩɩ 'ŋnɩmnɩkpe 'wʋladɩa, 'ɩn ɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ. 33 Mɔ yia Izlaɛlɩnyɩma weee 'wlulapɩlɩa 'kɔmʋʋ, 'ɩn ɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe 'nɩ bhloluda -ka.»
34 Malii nɛɛ 'anzɩ -ylaɛ: «Ɩn 'nɩ nʋkpasu -yi, sa we 'ka 'wʋlanʋnnʋa?»
35 'Anzɩ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «Zuzu 'Pʋpa yia aɩn -gʋ yia, 'ɩn Yalɩ -Lagɔɔ 'tɩtɛ yia aɩn -gʋgblia zuzu 'bhisa. We 'gbʋ, ɔɔ 'yu a yia gwalɩa, ɔ mɩ -mɔwlʋda, 'mɔ wa yia laa -Lagɔɔ 'Yu. 36 Ama zʋayli ŋwnɔ Elizabɛtɩ mɩ nʋkpla, nɩɩ, ɔ ka gɔ. Nʋkpasuyu ɔ yia gwalɩa, -ɔ wa laa zlɩmɛ -gblotʋ ŋwnɔ, ɔ 'cʋ gbelibhlo mɩa da. 37 -We ka gbʋ -wa nɩ, -lu yabhlogbɔɔ 'kaa -Lagɔ sɩalɩ, we 'nɩ -mɩ.»
38 Tɔʋn, 'ɩn Malii nɛɛ: «Jejitapɛɛ lubhonʋŋwnɔ ɩn -mɩa. Sa -ɩn gbaa dɛ, we nʋ 'sa na -nʋ nya.» 'Ɩn 'anzɩ yia ɔ kwesi 'bhʋ, 'ɩn we yia mnɩ.
Malii mnɩa Elizabɛtɩ 'yɩa
39 Wee bhla -bhloo 'dɛ nya, Malii -sɔa 'wʋ -gwagwɩe nya, 'ɩn ɔ yia Zudee -dʋdʋʋ da -gɔgɔ -zuaa 'gbe yabhlo 'wʋ mnɩ. 40 Ɔ plaa Zakaliii -budu zɔ, 'ɩn ɔ yia Elizabɛtɩ fʋsa. 41 Da Elizabɛtɩ 'nʋa Maliii fʋsawɛlɩ nɩ, yu mɩa ɔ nʋkplɛ, 'ɩn ɔ yia lazuklu. 'Ɩn Zuzu 'Pʋpa yia Elizabɛtɩ ye. 42 'Ɩn ɔ yia 'wʋkpɩ 'tɩtɛɛ:
«Malii! -Lagɔ ka aɩn 'nyulaŋwna, we 'ka 'ŋwnɩ weee -zi. 'Ɩn ɔ ka 'ya 'yu -ɔ mɩa aɩn nʋkplɛ 'nyulaŋwna. 43 Aya! Nyɔɔ ɩn -mɩa, 'ɩn na -Kanyɔɔ 'nyaa yi na -gbɛ yia? 44 Nɩɩ, a yɩ -yɔɔ! Ɩn 'nʋa amaa na fʋsawɛlɩ, tɔʋn, 'yu -ɔ mɩa 'mɩ nʋkplɛ, 'ɩn ɔ yia lazuklu 'mʋna 'kadʋ nya. 45 Gbʋ Jejitapɛ gbaa aɩn -yla, a ka we dlɩ 'wʋdɩ nɩɩ, lɛ we yia nʋaa 'gbʋ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ amaa -nʋ nya.»
Malii -mnɩnɩa -Lagɔɔ 'ŋnɩ
46 Elizabɛtɩ gba 'saa, -bha -bhlokpadɛ Malii nɛɛ:
«Cɩɩn, Jejitapɛ 'yli,
ɔ 'ŋnɩ na yia -mnɩnɩa.
47 'Mʋna ka na dlɩ ye,
na Gbʋwʋsanyɔ -Lagɔɔ 'gbʋ.
48 -We ka gbʋ -wa,
-Lagɔ ka 'mɩ 'yli -gʋ 'pa,
ɔ nyazɩdlɩ nya.
-Amɩ, ɔ lubhonʋŋwnɔ,
-ɔ 'nɩa -lu yabhlogbɔɔ nya -mɩ.
We 'gbʋ, we 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ,
bhla weee nya, nyɩma yia na daa gbaa:
‹'Ŋwnɔ, -ɔ -Lagɔ ŋwna 'nyu la.›
49 -Lagɔ -ɔ ka 'tɩtɛ pɩlɩa 'tɩtɛ weee 'wlu la,
ɔ ka 'mɩ gbʋ 'kadɩ -yla lɛnʋ.
Ɔ 'ŋnɩ mɩ -mɔwlʋda.
50 Nyɩma -wa zʋa ɔ 'nʋŋwɛ,
bhla weee nya ɔ yɩlɩa wa nyazɩ.
51 Ɔ sɔɔ 'tɩtɛ ɔ -slolua,
'ɩn -wa ka dlɩ zɔ,
'dɛɛ 'ylimanɩe mɩa,
ɔ yia wa -yɔsɩsalɩ.
52 -Lagɔ ka dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya wa 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ -sa.
'Ɩn ɔ yia nyɩma -sɛ -sɛ 'bɩ 'kadʋ 'nyɛ.
53 Nyɩma -wa 'klɩ mɩa 'bhada,
ɔ ka wa -lu -zɔnʋ 'nyɛ duun,
'ɩn ɔ yia 'ŋnɩmnɩnya vu, wa kwɛ klo nya.
54-55 Ɔ ka ɔ lubhonʋnyɔ *Izlaɛlɩ -yɔbɛ.
'Ɩn ɔ 'nɩ ɔ nyazɩdlɩɩ lɛnʋgbʋ 'wʋdlʋ,
*Ablaamʋ -yɔ ɔ 'yuoyuaa gbɛgbɛɩn,
-zʋ weee nya.
Sa ɔ gbaa -amɩaa dʋkpasɩ -yla,
'sa ɔ mɩa we nʋda.»
56 Malii -dɩlɩa Elizabɛtɩɩ -gbɛ la, we li sa 'cʋ ta, 'bhie, ɔ yia ɔ -zɔɔ lʋmnɩ.
'Zan *-Batisɩɩ gwalɩgbʋ
57 Bhla -we nya Elizabɛtɩ 'kaa 'wlusa we nynia, 'ɩn ɔ yia nʋkpasuyu gwalɩ. 58 Elizabɛtɩɩ kwesinyɩma -yɔ ɔ zʋayli -nyɩma 'nʋa nɩɩ, Jejitapɛ ka Elizabɛtɩ nyazɩ 'kadʋ 'yɩlɩ, 'ɩn wa -yɔ ɔ 'sɔ yia we 'mʋna li.
59 Da 'yu lia lɔkɔwlu -bhlo, wa yia ɔ knɩ 'wʋ 'paa, 'ɩn wa nɛɛ, wa 'ka ɔ dide Zakaliii 'ŋnɩ ɔ zʋ. 60 'Ɩn ɔ 'nyaa nɛɛ: «-Ɩnnya! 'Mɔ wa laa Zaan.»
61 Wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «'Ŋnɩ -mɩnɩ 'nɩ amaa zʋayli -mɩ.»
62 'Ɩn wa yia ɔ dide layɩbha sɔ nyaɛ: «Sa -ɩn 'ka ɔ 'ŋnɩ zʋa?» 63 Zakalii 'yɩbhalɩa wa -boklo falʋ nɩ, 'ɩn ɔ yia we -gʋ cɛlɩ nɩɩ: «'Yuu ŋnɩ -wa Zaan.» 'Ŋnɩ -we ɔ cɛlɩa, wa 'yɩa we -yɔ nɩ, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa 'dɛ weee sʋbha. 64 -Bha -bhlokpadɛ Zakaliii mɩɔ -bloa, 'ɩn ɔ yia gbagbɩe bhli, -zugba ɔ mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ. 65 Tɔʋn, nyanɔ yia ɔ kwesinyɩma weee 'wʋslo, -zugba nyɩma weee, -wa mɩa Zudee -gɔgɔ -dʋdʋ -gʋ, gbʋgbalɩ we -yla. 66 -Wa weee 'nʋa wee gbʋ -mɩnɩ, dlɩ zɔ wa dɩlɩa we la, 'ɩn wa yɩbhalɩ -yɩbhalɩa laɛ: «'Ao! Nyɔɔ 'yu -mɔnɩ 'ka cɩ -zɛa?» Nɩɩ, -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ 'sɔ mɩ.
Gbʋzɔnʋ -gbʋ, -Lagɔ nʋa lɛ, Zakalii 'paa we -falɩ
67 Zuzu 'Pʋpa yea ɔɔ 'yuu dide Zakalii, 'ɩn ɔ yia gbʋʋ -falɩpapɩe bhli:
68 «Jejitapɛ, -ɔ -wa Izlaɛlɩnyɩmaa -Lagɔ,
-a -mnɩnɩ ɔ 'ŋnɩ. Mɔ bɛa ɔ nyɩma -yɔ,
'ɩn ɔ yia wa gbʋ 'wʋsa.
69 Nyɩmaa Gbʋwʋsanyɔ 'kadʋ,
-ɔ 'bhʋa -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ -Davidɩɩ zʋayli,
ɔ ka ɔ -aɩn 'nyɛ.
70 -Lagɔ ka 'cɩn we gba ɔ -mɔwlʋ gbʋʋ -falɩpanyaa ŋwɛ nya.
71 Nɩɩ, mɔ yia -aɩn -amɩaa tʋnyɩma kwɛɛ -saa,
'ɩn ɔ 'ka -aɩn -wa weee nyɛa -aɩn 'wʋ,
wa 'tɩtɛ zɔ -sa.
72 'Sa -Lagɔ -slolua sa ɔ nyazɩdlɩ -amɩaa dʋkpasɩ 'klʋ.
'Ɩn ɔ ligbea ɔ -yɔ ɔ nyɩma 'sɔɔ -mɔwlʋ *'wʋsuslolugbʋ.
73 -Lagɔ ka zlɩmɛ -amɩaa dʋkpasa Ablaamʋ -yla bi, nɩɩ,
74 -amɩaa tʋnyɩma kwɛɛ ɔ yia -aɩn -saa,
'ɩn ɔ 'ka -aɩn nyanɔ dlɩɩ -sa,
-a 'ka ɔ lubho nʋ,
75 -mɔwlʋwlʋe -yɔ 'wʋtʋtʋe tɩklɩɩ nya ɔ 'yu,
bhla -a -gaa 'yliyɔ.
76 'Ɩn -mɩ, na 'yu, wa yia laa,
Yalɩ *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ.
Nɩɩ, -mɩ yia Nyɩmaa -Kanyɔ 'yu nɔa,
'ɩn -ɩn 'ka ɔ 'yloogblʋnya -yɔ mnazɩ.
77 'Ɩn -ɩn 'ka ɔ nyɩma -yla we 'wʋyleli nɩɩ,
-Lagɔ -ka wa -yɔgbʋ 'wʋtɩ, mʋ slolua wa 'pʋpʋe.
78 -Amɩaa -Lagɔɔ nyazɩdlɩ 'kadʋʋ 'gbʋ,
ɔ yia yalɩɩ san -we -yɔ zlʋkpa ylʋʋ san 'wʋwlʋa,
-aɩn -gʋ 'mnia,
79 we 'ka -wa mɩa nikpise 'wʋ ladɩda -yɔ -wa mɩa tlɩtlɩee zuzu 'wʋ ladɩda, glaa layɩ.
'Ɩn we 'ka -aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔɔ 'yloogblʋ dasloluu 'gbʋ.»
80 'Yulɛ mɩ 'ylimanɩda, 'ɩn ɔ 'wlukʋʋn mɩ ladoluda. 'Ɩn ɔ yia da bɛblɛɛ ladɩlɩa mnɩ ɔ 'dɛ -bhlo tɩklɩɩ 'bhie, 'ylɩ -we nya ɔ -slolua ɔ 'dɛ Izlaɛlɩnyɩma 'klʋ, 'ɩn we yia nyni.