2
-Zezuu gwalɩgbʋ
(Mt 1.18-25)
-Mʋʋ bhla, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ *Sezaa Ogusɩ palɩa tite yabhlo, nɩɩ, wa zɛlɩ ɔ nyɩma weee, dʋdʋ weee -gʋ. Bhla -we nya Kiliniusʋ mɩa Siliii -dʋdʋ -gʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ nya, we bhla wa zɛlɩa nyɩma tɩanʋ. Nyɩma weee yia wa 'dɛɛ -zɔɔ wa 'ŋnɩ cɛlɩa mnɩ -bhlo -bhlo.
*-Zɛzɛfʋ -mɔɔ yi 'yaa Nazalɛtɩgbe 'wʋ 'bhʋ, Galilee -dʋdʋ -gʋ, 'ɩn ɔ yia -Davidɩɩ 'gbe wa laa Bɛtɩlɛmʋ nʋkplɛ mnɩ, Zudee -dʋdʋ -gʋ. -Davidɩɩ zʋayli -yɔ ɔ -budu zɔ -nyɩmɛ ɔ -mɩa, -Davidɩɩ -budu zɔ. Ɔ -yɔ ɔ bhoyi Malii, -ɔ mɩa 'wlʋwlʋ -nʋkpla 'sɔ, 'ɩn wa yia mnɩ, wa 'ka wa 'ŋnɩ cɛlɩɩ 'gbʋ. Wa mɩ Bɛtɩlɛmʋ, 'bhie, Maliii 'wlusabhla yia nyni. 'Ɩn ɔ yia ɔ 'wʋkpɩalɩ yu gwalɩ, nʋkpasuyu nya. Ɔ bibelia ɔ 'naa -yɔla nɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ nɩmaa 'wʋlili -gbo 'wʋ lapɩlɩ. Nɩɩ, wa 'nɩ 'bɩ 'yɩ 'lakpanyaa -budu zɔɔ 'gbʋ.
-Lagɔɔ 'anzɩ yabhlo -laa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya 'dɩzɔnʋ
-Mɔ wee dʋdʋ -bhlokpadɛ -gʋ nɩ, kpaa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya gʋa. Sabɔ, -zugba wa kʋ wa bhlabhlɛɛ -zlo ŋwɛ. -Jejitapɛɛ 'anzɩ yabhlo yia wa 'klʋtlalɩ, 'ɩn -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩee san 'kadʋ yia wa gbeli. 'Ɩn -nyanɩgbɔ yia wa -kpalɩ. 10 'Anzɩ nɛɛ wa -ylaɛ: «A 'na nyamanɩ -nɩ, nɩɩ, 'dɩzɔnʋ ɩn -laa aɩn. Mʋ yia nyɩma weee 'mʋna 'kadʋ dlɩ zɔ slua. 11 -Zɛɛn sabɔ, wa ka amɩaa Gbʋwʋsanyɔ gwalɩ, -mɔ -Davidɩɩ -zɔɔ. Mɔ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, 'ɩn mɔ -wa Nyɩmaa -Kanyɔ. 12 -Lu -we 'kaa ɔ -slolu, 'bhie, a 'ka ɔ yibheli mʋ nɩ: 'yuyolu yabhlo a yia 'yɩa, 'naa mɩ ɔ -yɔlabibelida, -zugba ɔ pɩ nɩmaa 'wʋlili -gbo 'wʋ la.»
13 Tɔʋn, yalɩ 'anzɩɩ -zlo yia 'anzɩ -gʋbho, -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩnɩe nya, -zugba we gbaa:
14 «-Lagɔɔ 'ŋnɩ 'yli -mɔ yalɩ 'pɩpɩ,
'ɩn nyɩma -wa -Lagɔ 'yɩbhaa,
'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya dʋdʋ -gʋ.»
Bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya mnɩa Bɛtɩlɛmʋ
15 Da -Lagɔɔ 'anzɩnya 'bhʋa wa kwesi, 'ɩn we 'dɛ weee yia yalɩ mnɩ nɩ, -bha bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya zʋzlʋa 'dɩ, wa nɛɛ: «-A mnɩ Bɛtɩlɛmʋ, gbʋ -we nʋa -mɔ lɛ, Jejitapɛ -slolua -aɩn 'klʋ, -a 'ka we 'yɩ.»
16 Wa -sɔa 'wʋ -gwagwɩe nya, 'ɩn wa yia -mɔ mnɩ. 'Ɩn wa yia -mɔ Malii -yɔ -Zɛzɛfʋ ylɩ. 'Yuyolu pɩ nɩmaa 'wʋlili -gbo 'wʋ la, 'ɩn wa yia ɔ 'yɩ. 17 Da wa 'yɩa ɔɔ 'yuyolu nɩ, -we 'anzɩ gbaa wa -yla ɔɔ 'yuu daa, 'ɩn wa yia we 'dɩsasɩe bhli nyɩma tɔlʋa -yla. 18 Gbʋ -we bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya gbaa, -wa weee 'nʋa we, ŋwɛgaga sʋbhaa wa. 19 Gbʋ weee 'plɩa, Malii yia we dlɩ zɔ ladɩlɩ. Ɔ -ka ladɩ, -zugba ɔ pʋpalɩ we -gʋ 'wlukʋʋn la. 20 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnya yia lʋmnɩ, -Lagɔɔ 'ŋnɩ ylimanɩe -yɔ ɔ 'ŋnɩ mnɩnɩe nya. -We wa 'nʋa klaa, 'ɩn wa 'yɩa -yɔ klaa, nɩɩ, sa 'anzɩ gbaa we wa -yla, 'sa we nʋa.
Malii -yɔ -Zɛzɛfʋ 'sɔ yia -Zezu -slolua mnɩ, -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ
21 'Yuu lɔkɔwlu -bhlo nynia, 'ɩn wa yia ɔ knɩ 'wʋpa. 'Ɩn wa yia ɔ 'ŋnɩ zʋ -Zezu. Wa 'nɩ -slɔ ɔ nʋkpla pla, 'ŋnɩ -we 'anzɩ gbaa ɔ 'nyaa -yla nɩ, 'mʋ wa zʋa ɔ.
22 'Ɩn da Maliii -yɔwɔlʋ ylɩ nynia, sa we mɩa cɛlɩda *Moizɩɩ tite 'wʋ, 'sa -Zɛzɛfʋ -yɔ Malii kwaa 'yu *-Zeluzalɛmʋ, wa 'ka ɔ Jejitapɛ 'klʋslolu. 23 Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda Jejitapɛɛ tite 'wʋɛ:
«'Wʋkpɩalɩ nʋkpasuyu wa yia -bha -saa Jejitapɛɛ -nʋ nya.»
24 Wee tite -bhlokpadɛ gbaa wa bʋbɔ -Lagɔ, -de gbele sɔɔ, -de -kpakʋn yua sɔɔ, we nya, 'ɩn Malii -yɔ -Zɛzɛfʋ -yɔ we yia mnɩ.
'Simeɔɔ 'paa -Lagɔ fuo -Zezuu 'gbʋ
25 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo mɩ bhaa -Zeluzalɛmʋ, 'mɔ wa laa 'Simeɔɔ. Nyɩmɛ tɩklɩɩ -wa, 'ɩn ɔ zʋa -Lagɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ mɩa *Izlaɛlɩɩ Gbʋwʋsanyɔ wʋda. Zuzu 'Pʋpa mɩ ɔ -gʋ. 26 -Mɔɔ nɛɛ ɔ -yla 'cɩɛn, nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ ɔ yia yoo 'paa, ɔ 'nɩ -slɔ -mɔɔ 'yɩ, ɔ 'na 'ka tlɩ. 27 -Lagɔɔ Zuzu 'bhua 'Simeɔɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ mnɩ. We bhla, -Zezuu didea ka wa 'yu -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ kwa. 'Ɩn -we Jejitapɛɛ tite gbaa, wa 'ka we lɛnʋ ɔ -yla. 28 'Simeɔɔ 'bhua 'yu 'wʋ, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ nɛɛ:
29 «Jejitapɛ, -we -ɩn gbaa, we ka lɛnʋ.
-Slɛɛn -ɩn mneni -ɩn 'ka -na lubhonʋnyɔ 'yitide,
ɔ 'ka tlɩ -dlɔɔ.
30 Nɩɩ, *nyɩmaa Gbʋwʋsanyɔ -ɩn 'paa yoo,
ɩn ka ɔ 'yɩ na 'yli 'sɔ nya.
31 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ɩn nʋa lɛ,
nyɩmaa Gbʋwʋsanyɔ nya,
nyɩma weee 'yu, ɩn ka ɔ 'yɩ.
32 Mɔ -wa, zlɩ -we 'kaa dʋdʋgʋ -nyɩma weee nikpise 'wʋsa.
Izlaɛlɩnyɩma -ɩn -saa -bha,
wa 'ŋnɩ 'ka mnɩ ɔ 'gbʋ.»
'Simeɔɔɔ -falɩpagbʋ
33 Gbʋ 'Simeɔɔ mɩa gbada -Zezuu daa, we ka ɔ 'nyaa -yɔ ɔ dide 'sɔ ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 34 'Simeɔɔ ŋwnaa wa 'nyu la, 'ɩn ɔ nɛɛ -Zezuu 'nyaa Malii -ylaɛ: «A -talɩ, 'yu -mɔnɩɩ 'gbʋ, nyɩma -duun yia bhlia, 'ɩn nyɩma -duun yia 'wʋsɔa *Izlaɛlɩ -dʋdʋ -gʋ. Mɔ yia -Lagɔ -slolua, 'ɩn nyɩma tɔlʋa 'na 'ka ɔ gbʋ -yɔŋwnu. 35 'Ɩn nyɩma duuun dlɩ zɔ lapʋpalɩgbʋnya mɩa, wa dlɩ zɔ zizeda, sanɛɛ ɔ yia we zlɩ 'klʋ wlelia bɛblɛɛ. 'Ɩn ama, Malii, gbʋ -we yia aɩn ylɩa, -yɔ we yia aɩn 'cɔnɔa, nɛɛ 'yli 'sɔ tʋgʋgblɛ wa fa amaa dibhe 'wʋ.»
Anɩ 'paa -Lagɔ fuo -Zezuu 'gbʋ
36 We bhla, Fanuɛlɩɩ 'yu Anɩ, -ɔ -wa -Lagɔgbʋʋ -falɩpaŋwnɔ, Asɛlɩɩ zʋayli, -mɔɔ mɩ 'ya wee -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -zugba ɔ ka gɔ. Ɔ -dɔgbʋ bhla, ɔ -kʋa ylɩ, we li -zʋ gbesɔ, 'ɩn ɔ 'lowli yia tlɩ. 37 Ɔ ka -zʋʋ glʋ -mnʋa -zʋ -mnʋa, 'ɩn -zugba ɔ mɩ -dʋgbaŋwnɔ nya. Ɔ mɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ 'kɔmʋʋ, 'ɩn ɔ nʋa -mɔ -Lagɔɔ lubho zlʋkpɛ, jibheza, -zugba ɔ pla 'sun, 'ɩn ɔ bhubhoe -Lagɔ. 38 Da 'Simeɔɔ mɩa Malii -yɔ -Zɛzɛfʋ 'sɔ -yla gbʋ gbada, we bhla Anɩ plaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, ɔ 'yɩa -Zezu nɩ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔɔ 'ŋnɩ mnɩnɩe bhli. 'Ɩn -zugba nyɩma weee -wa mɩa -Zeluzalɛmʋʋ 'wʋzɩtɩylɩ wʋda, ɔ gba -maa -yla -Zezuu gbʋ.
-Zezu -yɔ ɔ nyɩma 'sɔ 'bhitia lʋ Nazalɛtɩ
39 Gbʋ -we Jejitapɛɛ tite gbaa, -Zezuu nyɩma bhɩa we lɛnʋe, 'ɩn wa yia wa 'gbe nʋkplɛ lʋbhiti, Nazalɛtɩ, Galilee -dʋdʋ -gʋ. 40 Wa mɩ -mɔ, -zugba 'yu ylimanɩ, ɔ tɛmanɩ la. 'Ɩn gbʋyilo yia ɔ ye, 'ɩn -Lagɔɔ 'nanɩ yia ɔ nya -tʋ.
-Zezu ka -zʋ kugbua lɛ 'sɔ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ mnɩ
41 -Zʋ weee nya, -Zezuu 'nyaa -yɔ ɔ dide mnɩa *Zuifʋʋ *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ* -gʋ -Zeluzalɛmʋ. 42 -Zʋ yabhlo nya, da -Zezu 'yɩa -zʋ kugbua lɛ 'sɔ, sa wa mnɩa 'cɩn 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ -gʋ nɩ, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ nyɩma 'sɔ yi 'saa -mɔ mnɩ. 43 'Fɛtɩ bhɩa, wa mɩ Nazalɛtɩ lʋyida, 'ɩn wa 'yu -Zezu yia -Zeluzalɛmʋ -tʋ. Ɔ didea 'nɩ we 'jiyibheli. 44 Wamɩa dlɩɩ nɩɩ, -Zezu mɩ wa nɔnɔnya glaa. Wa nɔa 'ylɩ -bhlo, 'ɩn wa yia ɔ datalɩe bhli wa nyɩma -yɔ wa 'talea nyɩdɩ. 45 Nɩɩ, wa 'nɩ ɔ 'yɩda -mɩɩ 'gbʋ, 'ɩn wa yia -Zeluzalɛmʋ lʋbhiti, wa 'ka -mɔ ɔ datalɩ. 46 We 'ylɩ tanʋʋ zlɩ, 'ɩn wa yia ɔ 'yɩ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. -Zugba ɔ -dɩ titee gwesanya nyɩdɩ la, ɔ pʋlʋ wa yukwli, 'ɩn ɔ yɩbha wa gbʋnya la. 47 Nyɩma -wa pʋlʋa ɔ wɛlɩ yukwli ŋwɛgaga ka wa sʋbha, ɔ 'ylimnee -yɔ ɔ gbʋʋ 'bɩgʋpalɩee 'gbʋ. 48 Da ɔ nyɩma 'yɩa ɔ nɩ, 'ɩn ŋwɛgaga yia wa sʋbha. 'Ɩn ɔ 'nyaa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Na 'yu, lɛ ka 'gbʋ -ɩn yi 'sa -aɩn -yla nʋa? -Ɩn -talɩ, ɩn -yɔ -na dide mɩa -na datalɩda, -amɩaa dlɩ ka sumanɩ bhabha.»
49 'Ɩn ɔ yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «Lɛɛ ka 'gbʋ a nɔnʋ 'mɩ 'ylibɩla? A 'nɩ we 'ji -yi nɩɩ, na Didee -budu zɔ ɩn 'kaa -mɩɩ?» 50 Nɩɩ, ɔ nyɩma 'nɩ gbʋ -we ɔ gbaa wa -yla 'wʋlanʋ.
51 -Zezu -yɔ ɔ nyɩma 'sɔ yia Nazalɛtɩ lʋbhiti, 'ɩn ɔ yia wa 'nʋŋwɛ zʋ. 'Ɩn ɔ 'nyaa yia gbʋnya -mɩnɩ dlɩ zɔ lazʋ. 52 -Zezu mɩ 'ylimanɩda, -zugba ɔ gbʋyilo ylimanɩ -gʋwʋla, 'ɩn ɔ namanɩ -Lagɔ -yɔ nyɩma dʋdʋ.
* 2:41 'Mʋ wa laa -tuauwɛlɩ 'wʋ: «Pâques».