3
'Zan -Batisɩ mnazɩa Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yloogblʋ -yɔ
(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Zn 1.19-28)
1-2 Nɩɩ, Tibɛɛ Sezaaa nyɩmaa 'wlulapɩlɩee -zʋ kugbua lɛ gbunʋ nya nɩ, we bhla, Pɔnsɩ Pilatɩ mɩ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ nya Zudee. Ewlodʋ mɩ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ nya Galilee, 'ɩn ɔ bheli Filipʋ mɩa Itulee -yɔ Tlakonitɩ -dʋdʋ -gʋ, -zugba Lizaniasɩ -mɔɔ mɩ Abilɛnɩ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ nya. 'Ɩn Anasɩ -yɔ Kaifʋ 'sɔ mɩ *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan 'kadɩ nya. We bhla, Zakaliii 'yu *Zaan -ɔ dɩlɩa da bɛblɛɛ la, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ -yla gbʋ gba. 'Ɩn Zaan yia Zudɛɛn gbʋa dʋdʋ weee -gʋ 'plɩlɩe bhli, -zugba ɔ gba nyɩma -ylaɛ: «A 'bhiti dlɩ, a yi ɩn 'ka aɩn batizee, 'ɩn -Lagɔ 'ka amɩaa -yɔgbʋ 'wʋtɩ.» Sa *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ *Ezaii cɛlɩa ɔ 'sɛbhɛ nʋkplɛ, 'sa we nʋa. Ɔ nɛɛ:
«Nyɩmɛ yabhlo kpɩa 'wʋ da bɛblɛɛ, ɔ nɛɛ:
‹Nɩɩ, a mnazɩ Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'yloogblʋ -yɔ,
a nʋ ɔ 'yu 'yoo tɩklɩɩ.
'Gbiwlu weee yia klaa,
-gɔgɔ weee -yɔ 'kpida weee yia sloa.
'Yloogblʋ 'wʋkanɔdanya yia 'wʋslamanɩa,
'ylinyuno -yloogblʋnyaa -gʋ yia
'wʋmnenia ylɔɔylɔɔ.
'Ɩn *Nyɩmaa Gbʋwʋsanyɔ -Lagɔ 'paa yoo,
dʋdʋgʋ -nyɩma weee yia ɔ 'yɩa.› »
Nyɩmaa -zlo mɩ Zaaan -gbɛ yida, ɔ 'ka wa batizee, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Tɩbhɛ -gnʋ! -Dawlicɩan! -Lagɔɔ gbʋwʋbhuylɩ ka cɩpa. Nyɔɔ -salɩ aɩn 'dɩ, 'ɩn a pʋpalɩ 'wlukʋʋn la nɩɩ, a mneni a 'ka -Lagɔɔ 'cɛ -we mɩa yida kwɛɛ 'tlaa? A 'bhiti amɩaa dlɩ, 'ɩn a -slolu we amɩaa lɛnʋgbʋnya 'wʋ sazɔnʋ sa. A 'na gbalɩ amɩaa 'dɛɛ dlɩ zɔ -nɩɛ: ‹Nɩɩ, Ablaamʋ mɩ -amɩaa dʋkpasa nyaa 'gbʋ, -a ka gbʋwʋbhʋ -nɩ›. Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ, -Lagɔ mneni, ɔ 'ka tʋkpanya nɩ Ablaamʋʋ 'yua -zɛlɩ. -Lagɔɔ 'nɛnɔ gbee 'yli -dɩ sunyaa bhʋ -yɔ la pepe. Su weee -we'e 'paa 'bhue -zɔnʋnya nɩ, -dɩa ɔ yia we, ɔ 'ka we -kosu 'wʋ viteli.»
10 Tɔʋn, 'ɩn waa nyɩmaa -zlo yia Zaan layɩbhaɛ: «Sa -a 'ka -ylɛɛ nʋ ya?»
11 Zaan yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «-Ɔ -ka -bana 'sɔ -ka, ɔ 'nyɛ 'yabhlo nyɩmɛ -ɔ 'nɩa -bana -ka. 'Ɩn -ɔ -ka lililu duun -ka, ɔ dlili we.»
12 *Nisʋn -gwɛzisanya tɔlʋa yia Zaaan -gbɛ, ɔ 'ka wa batizee. 'Ɩn wa yia Zaan layɩbhaɛ: «-Amɩaa -kanyɔ, sa -a 'ka nʋa?»
13 'Ɩn Zaan yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «'Gwɛzi -we a 'kaa -sa, amɩaa 'dɛ -yi we, a 'na palɩ we -gʋ -nɩ.»
14 'Ɩn 'slʋja yia ɔ layɩbha 'yaɛ: «Sa -amɩa 'ka nʋa?»
Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A 'na -salɩ nyɩma 'gwɛzi kwɛɛ -gla nya -nɩ, a 'na lili wa -bi 'wʋ -nɩ. Amɩaa 'pɛnɩgwɛzi namanɩ aɩn dʋdʋ.»
15 Nyɩma, -wa mɩa wʋda, maa yɩbhaa -maa 'dɛ la dlɩ zɔ, «Zaan mɩa dɛ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ 'kaa yi, -de mɔɔ?» 16 Nɩɩ, Zaan nɛɛ wa 'dɛ weee -ylaɛ: «-Amɩ, 'nyu nya na batizea aɩn. Nɩɩ, -ɔ mɩa yida, ɔ 'tɩtɛ -zi na -nʋ. Ɩn 'nɩ we 'klʋ -ka, ɩn 'ka ɔ -sakwlaa 'llukpe -blo. Mɔ yia aɩn batizea Zuzu 'Pʋpa -yɔ -kosu nya. 17 Ɔ ka ɔ bʋtɛ kwɛɛ, ɔ 'ka ɔ 'mnɔ 'wʋpʋ, 'ɩn, ɔ 'ka we 'ya -yɔ we vavi -yɔsɩsalɩ. 'Ɩn ɔ 'ka we 'ya -zɔnʋnya -gbagbʋ 'wʋ slu, 'bhie, ɔ 'ka we vavinya -kosu we'e nyumoa 'wʋ viteli.»
18 Zaan mɩ nyɩma 'dɩ duun zʋda, -zugba ɔ gba wa -yla -Lagɔwɛlɩ -zɔnʋ. 19 Nɩɩ, we bhla Zaan palɩa dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ Ewlodʋ -yla gbʋ la, ɔ bhelii 'ŋwnɔ Ewlodiadɩ ɔ -saa -mɔɔ -glo, 'ɩn ɔ yia ɔ kwa, we -yɔ gbʋnyuu -duun ɔ nʋa lɛɛ 'gbʋ. 20 Nɩɩ, 'ɩn Ewlodʋ yi 'yaa gbʋnyuu yabhlo lɛnʋ -tapa: ɔ ka Zaan -kaslʋ 'wʋpa.
Zaan batizea -Zezu
(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)
21 Da wa 'nɩa -slɔ Zaan -kaslʋ 'wʋpa, we bhla ɔ batizea nyɩma duun -yɔ -Zezuu 'dɛbhie -gbolu. Ɔ batizee bhla, -Zezu mɩ -Lagɔ bhubhoeda, 'ɩn yalɩ yia ŋwɛ -kalɩ. 22 'Ɩn Zuzu 'Pʋpa yia ɔ -gʋ lasibhli, ɔ 'wlʋ sa -kpakʋn. 'Ɩn wa yia wɛlɩ yabhlo 'bhʋa -Lagɔɔ -gbɛ 'nʋ, we nɛɛ: «Na 'Yu -ɩn -mɩa, ɩn -kalɩ -na zɛ. -Mɩ ɩn 'nyɛa na dlɩ weee yoo.»
-Zezuu dʋkpasɩɩ 'ŋnɩnya nɩ
(Mt 1.1-17)
23-38 -Zezu ka sa -zʋ glʋ -bhlo -zʋ kugbua, 'bhie, ɔ yia ɔ lubhoo nʋnʋe gwedɩ. Ɔ dʋkpasɩɩ ŋnɩ nɩ:
*-Adaan dide -wa -Lagɔ.
-Adan gwalɩa Sɛtɩ, Sɛtɩ gwalɩa Enɔsʋ.
Enɔsʋ gwalɩa Kainamʋ, Kainamʋ gwalɩa Maleleɛlɩ.
Maleleɛlɩ gwalɩa -Zalɛdɩ, -Zalɛdɩ gwalɩa Enɔkʋ.
Enɔkʋ gwalɩa Matuzala, Matuzala gwalɩa Lamɛkɩ.
Lamɛkɩ gwalɩa *Nowee, Nowee gwalɩa Sɛmʋ.
Sɛmʋ gwalɩa Alɩfakɩsadɩ, Alɩfakɩsadɩ gwalɩa Kainamʋ.
Kainamʋ gwalɩa Sala, Sala gwalɩa Ebɛlɩ.
Ebɛlɩ gwalɩa Falɛkɩ, Falɛkɩ gwalɩa Wlago.
Wlago gwalɩa Selukʋ, Selukʋ gwalɩa Nakɔɔ.
Nakɔɔ gwalɩa Tala, Tala gwalɩa Ablaamʋ.
Ablaamʋ gwalɩa Izakɩ, Izakɩ gwalɩa Zakɔbʋ.
Zakɔbʋ gwalɩa Zuda, Zuda gwalɩa Falɛsɩ.
Falɛsɩ gwalɩa Eslɔmʋ, Eslɔmʋ gwalɩa Alɩni.
Alɩni gwalɩa Adɩmɛ, Adɩmɛ gwalɩa Aminadabʋ.
Aminadabʋ gwalɩa Naasɔn, Naasɔn gwalɩa Sala.
Sala gwalɩa -Boazɩ, -Boazɩ gwalɩa Obɛdɩ.
Obɛdɩ gwalɩa -Zesee, -Zesee gwalɩa -Davidɩ.
-Davidɩ gwalɩa Natan, Natan gwalɩa Matata.
Matata gwalɩa Mena, Mena gwalɩa Melea.
Melea gwalɩa Ɛliakimʋ, Ɛliakimʋ gwalɩa -Zonamʋ.
-Zonamʋ gwalɩa -Zɛzɛfʋ, -Zɛzɛfʋ gwalɩa Zuda.
Zuda gwalɩa 'Simeɔɔ, 'Simeɔɔ gwalɩa *Levii.
Levii gwalɩa Matatɩ, Matatɩ gwalɩa Zolimʋ.
Zolimʋ gwalɩa Ɛliezɛɛ, Ɛliezɛɛ gwalɩa -Zezu.
-Zezu gwalɩa Elɩ. Elɩ gwalɩa Ɛlɩmadamʋ.
Ɛlɩmadamʋ gwalɩa Kozamʋ, Kozamʋ gwalɩa Adii.
Adii gwalɩa Mɛlɩkii, Mɛlɩkii gwalɩa Neli.
Neli gwalɩa Salatiɛlɩ, Salatiɛlɩ gwalɩa Zolobabɛlɩ.
Zolobabɛlɩ gwalɩa Wlesa, Wlesa gwalɩa Yoana.
Yoana gwalɩa Zoda, Zoda gwalɩa Zozɛkɩ.
Zozɛkɩ gwalɩa Semeinɩ, Semeinɩ gwalɩa Matatiasɩ.
Matatiasɩ gwalɩa Matɩ, Matɩ gwalɩa Nagai.
Nagai gwalɩa Esɩli, Esɩli gwalɩa Naumʋ.
Naumʋ gwalɩa Amɔsʋ, Amɔsʋ gwalɩa Matatiasɩ.
Matatiasɩ gwalɩa -Zɛzɛfʋ, -Zɛzɛfʋ gwalɩa Zanai.
Zanai gwalɩa Mɛlɩkii, Mɛlɩkii gwalɩa Levii.
Levii gwalɩa Matatɩ, Matatɩ gwalɩa Eli.
Eli gwalɩa -Zɛzɛfʋ. 'Ɩn we mɩ nyɩma dlɩɩ nɩɩ,
-Zɛzɛfʋʋ nʋkpasuyu -wa -Zezu.