10
-Zezu tiea ɔ 'bɩnɔnya glʋ ta 'ya kugbua lɛ 'sɔ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu laa ɔ 'bɩnɔnya, 'ɩn ɔ yia wa glaa glʋ ta 'ya kugbua lɛ 'sɔ -bhasa. 'Ɩn 'gbenya -yɔ da ɔ 'dɛ 'ka yaa mnɩ, 'ɩn ɔ yia -mɔ wa tie 'sɔ 'sɔ ɔ 'dɛ 'yu. -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «'Mnɔ ka zalɩ duun, we kpaa 'yli, 'ɩn we -dɩdɩnya 'nɩ 'wʋzu. We 'gbʋ, a bhubhoe kpaa -kanyɔ, 'ɩn ɔ 'ka lubhonʋnya yoo 'pa, wa 'ka ɔ 'mnɔ -dɩ. A mnɩ, bhlabhlɛyua 'bhisa na tiea aɩn gbi glaa. A 'na 'bhulu 'gwɛzi klaa, -bada klaa, we -yɔ -sakwla 'wʋ -nɩ. 'Ɩn a 'na -gwlɛlɩ 'yloogblʋ fʋsasɩee 'gbʋ -nɩ. A -ka -budu -mʋmʋ ŋwɛɛ nyni, a gba tɩaɛ: ‹'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ -mɩ -budu -mɩnɩ ŋwɛɛ.› We -ka 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -nyɩmɛ yabhlo mɩ wee -buduŋwɛɛ, amɩaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ a gbaa ɔ -yla, we -tʋ ɔ -gʋ. We 'nɩ -mʋʋʋ, amɩaa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ yi amɩaa -gbɛ lʋ. A -tʋ wee -budu -mɩnɩ ŋwɛɛ, -we wa -ka aɩn 'nyɛ a li, 'ɩn a 'ma. Nɩɩ, lubhonʋnyɔ mɩa, ɔ 'pɛnɩlu ɔ yɩa. A 'na 'plɩlɩ -budu -bhlo -bhlo ŋwɛɛ -nɩ. Da a -ka 'gbe -mʋmʋ 'wʋ pla, wa -ka aɩn kpa 'nanʋʋ wa 'lakpanya nya, -we wa -ka aɩn 'nyɛ, a li we. A jipe wee 'gbee guzʋnya. 'Ɩn a gba -mɔ -nyɩma -ylaɛ: ‹*-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe ka aɩn -yɔ cɩpa.› 10 Nɩɩ, 'gbe -we 'wʋ a -ka mnɩ, -mɔ -nyɩma 'nɩ amɩaa 'lakpasu kpa, a 'tla -gblɔgblʋ 'kadʋ 'wʋ. A gba wa -ylaɛ: 11 ‹Amɩaa 'gbee nʋkpla -bhubhui -we sloa -aɩn bhʋ -yɔ, 'mʋ -a yia aɩn -gʋ gbɔtɔlʋa. 'Ɩn a yibheli we 'ji nɩɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe ka cɩpa.› 12 Ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'gbe -mɩnɩɩ nʋkpla -nyɩma yia sia bhabha, we 'ka *Sodɔmʋ -nyɩmaa -nʋ 'wʋzi.
'Gbenya 'nɩa -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu
(Mt 11.20-24)
13 «Kolazɛn -nyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Bɛtɩsaida -nyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Ninee 'ŋnɩpalɩgbʋ -Lagɔ nʋa lɛ amɩaa -gbɛ, we -ka yaa nɩɩ, Tilɩ -yɔ Sidɔɔn 'sɔ ɔ nʋ we lɛ, -zugba -mɔ -nyɩma ka yaa wa dlɩ 'bhiti pepe. 'Ɩn wa ka yaa we -slolu, -gbɛnaa 'wʋplaplɩe -yɔ 'tʋtɔɔ 'wluo -sluslue nya. 14 We 'gbʋ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, amɩaa -nʋ ɔ yia 'wʋbhua, we 'ka Tilɩ -yɔ Sidɔɔɔn -nʋ 'wʋzi. 15 'Ɩn amɩa, Kapɛnaumʋ -nyɩma, amɩa dlɩɩ nɩɩ, 'wʋ a yia -sɔa yalɩ yɩ? -Ɩnnya, we 'nɩ -mʋʋ, zɔ -Lagɔ yia aɩn bɛlɩa tlɩtlɩnyaa dʋdʋ -gʋ.»
16 -Zezu nɛɛ 'ya ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «Nyɩmɛ -ɔ -ka aɩn yukwli pʋlʋ, -amɩ ɔ pʋlʋa yukwli. -Ɔ 'nɩ aɩn kpa 'nanʋʋ, -amɩ ɔ 'nɩa kpa 'nanʋʋ. 'Ɩn -ɔ 'nɩ 'mɩ kpa 'nanʋʋ, -zugba, -ɔ tiea 'mɩ, 'mɔ ɔ 'nɩa kpa 'nanʋʋ.»
-Zezuu 'bɩnɔnyaa glʋ ta 'ya kugbua lɛ sɔ yia lʋ
17 -Mʋʋ 'bɩgʋ, waa tietienyaa glʋ ta 'ya kugbua lɛ 'sɔ yia lʋyi 'mʋna nya. 'Ɩn wa nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Amɩaa -Kanyɔ, -a -ka gbʋ gba zuzu 'nyii -yla, -na 'ŋnɩ -gʋ, 'ɩn we zʋa -aɩn 'nʋŋwɛ.»
18 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «Ɩn ka *-Saatan -yɔyɩ yalɩ -bhʋda nɛɛ nyu 'pa 'yɩka, 'ɩn we yia bhli. 19 A yla, ɩn ka aɩn se 'nyɛ, a 'ka tɩbhɛ -yɔ -klagbeta -gʋ nɔ. 'Ɩn a 'ka 'ya amɩaa tʋnyɩmɛɛ 'tɩtɛ lawlalɩ, 'ɩn -lu yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni we 'ka aɩn gbʋnyuu 'wluo nʋ. 20 A 'na lili 'mʋna zuzu 'nyii ka aɩn 'nʋŋwɛ zʋʋ 'gbʋ -nɩ. Nɩɩ, amɩaa 'ŋnɩ -Lagɔ cɛlɩa yalɩ, a li -mʋʋ 'gbʋ 'mʋna.»
-Zezu lia 'mʋna
(Mt 11.25-27, 13.16-17)
21 Wee bhla -bhloo 'dɛ nya, Zuzu 'Pʋpa yia -Zezu 'mʋna yeli. 'Ɩn ɔ yia 'wʋkpɩ: «Dide, -na 'ŋnɩ na mnɩnɩa, yalɩ -yɔ dʋdʋʋ -Kanyɔ, ɩn 'pa -mɩ fuo. -We ka gbʋ -wa, -lu -we -ɩn zizea gbʋyilonya -yɔ 'ylimnanya kwɛɛ, 'mʋ -ɩn -slolua 'nyɛnyɛyua 'klʋ. Gbʋzɔnʋ -wa, Dide, -na 'dɛ 'yɩbhaa we -mɩ 'sa.
22 «Na Dide ka 'mɩ -lu weee 'nyɛ. Ɔɔ Yu mɩa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -yi, we 'nɩ ɔ Didee 'dɛbhlogbɔɔ 'wʋbhʋ. 'Ɩn ɔ Dide mɩa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -yi, we 'nɩ ɔ 'Yu 'wʋbhʋ, we -yɔ -wa ɔ 'Yu -slolua ɔ 'klʋ, ma -yia ɔ.»
23 'Bhie, -Zezu 'bhitia ɔ 'bɩnɔnyaa -gbɛ la, 'ɩn ɔ nɛɛ -maa 'dɛkpʋa -ylaɛ: «'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ amɩaa -nʋ nya, -we a mɩa da -yɔyɩda, a ka we -yɔyɩɩ 'gbʋ! 24 Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya duun -yɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya 'yɩbha bhaa, -we a yɩa -yɔ, wa 'ka we -yɔyɩ, 'ɩn wa 'nɩ we -yɔyɩ. -We a nʋa, wa 'ka we 'nʋ, 'ɩn wa 'nɩ we 'nʋ.»
-Ɩn -kalɩ -Lagɔ -yɔ -na -libheyii zɛ
25 -Bha -Lagɔɔ titee gwesanyɔ yabhlo -sɔa 'wʋ, ɔ 'ka -Zezu laylaa 'gbʋ. 'Ɩn ɔ yia ɔ layɩbhaɛ: «-Slolunyɔ, sa ɩn 'ka nʋ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'ɩn ɩn 'ka we 'yɩa?»
26 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Sa we mɩ cɛlɩda titee 'sɛbhɛ 'wʋa, 'ɩn -ɩn -ka we zɛlɩ sa -na nʋ we 'wʋla?»
27 'Ɩn ɔɔ nyɩmɛ yia we 'bɩgʋpalɩɛ:
«Jejitapɛ, -ɔ -wa -na -Lagɔ,
-ɩn -kalɩ ɔ zɛ -na dlɩ weee nya,
-na zuzu weee nya, -na 'tɩtɛ weee nya,
-na 'wlukʋʋn lapʋpalɩe weee nya.
'Ɩn -ɩn -kalɩ -na -libheyii zɛ -na 'dɛ 'bhisa.»
28 -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn ka we 'bɩgʋpalɩ tɩklɩɩ. -Ɩn nʋ 'sa, 'ɩn -ɩn 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ.»
29 Nɩɩ, ɔɔ -Lagɔɔ titee gwesanyɔ 'yɩbha ɔ 'ka zukpa 'yɩɩ 'gbʋ, 'ɩn ɔ yia -Zezu layɩbhaɛ: «Nyɔɔ -wa na -libheyia?»
30 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Nyɩmɛ yabhlo 'bhʋa -Zeluzalɛmʋ, ɔ mɩ Zelikogbe 'wʋ mnɩda, 'ɩn 'wienya yia ɔ 'yligbeli. Wa 'bhua ɔ -lu weee 'wʋ, wa bhɩtɩa ɔ, ɔ -gbloa, 'ɩn wa yia -bha ɔ tɩ, 'ɩn wa yia mnɩ. 31 Sa 'bhisa, -Lagɔbʋbɔnyɔ yabhlo bhlia wee 'yloogblʋ, ɔ 'yɩa ɔɔ nyɩmɛ -yɔ lapɩda, 'ɩn ɔ yia ɔ -yɔlabhlɩlɩ, 'ɩn ɔ yia mnɩ. 32 'Sa -bhlokpadɛ *Leviii zʋaylinyɩmɛ yabhlo nynia 'ya -bha. Ɔ 'yɩa ɔɔ nyɩmɛ -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ -yɔlabhlɩlɩ, 'ɩn ɔ yia mnɩ.
33 «Nɩɩ, Samalii -nyɩmɛ yabhlo mɩa 'lakpa 'wʋ mnɩda. Ɔ nynia ɔɔ nyɩmɛ -yɔ, ɔ 'yɩa -mɔɔ -yɔ, 'ɩn -mɔɔ yia ɔ nyazɩ 'wʋla. 34 Ɔ nynia -mɔɔ -yɔla -tapa, 'ɩn ɔ yia -mɔɔ danya lɛ nʋa, 'kpɩ -yɔ nyakpɔ palɩ, 'ɩn ɔ yia we gbʋan. 'Bhie, ɔ yia ɔ 'wʋbhu ɔ -sokofalɩ -gʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'lakpanyaa -budu zɔ kwa. -Mɔ ɔ gwlʋlʋa ɔ -yɔ. 35 We zlɩ zlɩa, ɔ -saa -mɔ 'gwɛzi* , 'ɩn ɔ yia we wee -buduu -kanyɔ yoo 'nyɛ. 'Ɩn ɔ nɛɛ -mɔɔ -ylaɛ: ‹-Ɩn gwlʋ nyɩmɛ nɩ -yɔ, da ɩn -ka -seli lʋyi, -na 'gwɛzi -we -ɩn -ka we -gʋpalɩ, ɩn 'ka we kpagbʋ -sa na 'dɛ nya.› »
36 -Zezu yia we -gʋdɩɛ: «Waa nyɩma ta -manɩ glaa, -mɩ dlɩɩ, nyɔɔ -wa nyɩmɛ 'wienya bhɩtɩaa -libheyia?»
37 -Lagɔɔ titee gwesanyɔ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Nyɩmɛ -ɔ 'yɩlɩa ɔ nyazɩ, mɔ -wa.»
'Ɩn -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn mnɩ, -ɩn nʋ 'sa».
-Zezu mnɩa Maatɩ -yɔ Malii fʋsaa
38 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya mɩ 'yloogblʋ, 'ɩn ɔ yia 'gbe yabhlo nʋkplɛ pla. 'Ŋwnɔ yabhlo mɩa -bha, wa laa Maatɩ, mɔ kpaa ɔ 'lakpasu ɔ 'dɛɛ -budu zɔ. 39 Maatɩɩ bhɔlɔ wa laa Malii, mɔ -dɩa Nyɩmaa -Kanyɔɔ bhʋ -yɔ la, -zugba ɔ pʋlʋ ɔ nyɩmaa gbʋslolu wɛlɩ yukwli. 40 Maatɩɩ 'yligwe -su la pipie nya. Ɔ yia -Zezu kwesi, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔ, na bhɔlɔ tɩlɩa na 'dɛ -bhlo lubho weee, we'e -la -mɩ -sɩan 'wʋ? -Ɩn gba ɔ -yla nɩɩ, ɔ -sa 'mɩ 'wʋ!»
41 Nyɩmaa -Kanyɔ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «Maatɩ, Maatɩ, amaa 'dɛɛ dlɩ a sumanɩa bhe, 'ɩn a palɩa amaa 'dɛ -bɩabɩ 'yligwe gbʋ duuun 'gbʋ. 42 Nɩɩ, -lu yabhlogbɔɔ mɩ -lu -zɔnʋ nya. -We nanɩa 'yli, 'mʋ Malii -saa -bha. 'Ɩn nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka we ɔ kwɛɛ -sa.»
* 10:35 'Ylɩ 'sɔɔ lubhoo 'gwɛzi -wa.