12
A 'na -zɛlɩ wɛlɩ 'sɔ -nyɩma -nɩ
(Mt 10.26-27)
We bhla, nyɩmaa 'wlu -nyacɩɩn yia 'wlugbeli -Zezu kwesi. Wa 'wʋzuloo 'gbʋ, bhʋ ladɩda'a 'yɩ. -Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla tɩaɛ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ Falizɩnyɩmaa 'flooo *gɔɔɔ gbɛgbɛɩn. Nɩɩ, wa wɛlɩ 'sɔ 'sɔ. Nɩɩ, -we weee mɩa zizeda, zlɩ 'klʋ we yia 'tlaa, 'ɩn -we ka 'ji nyɩma 'nɩa -yi, 'ji wa yia we yibhelia. We 'gbʋ, -we weee a gbaa nikpise 'wʋ, 'nʋa wa yia we zlɩ 'klʋ. 'Ɩn -we weee a ŋwuŋwea nyɩmɛ -yla komi lʋʋ, -budu 'wlu wa yia we wɩzɩa.»
A sɔ -Lagɔɔ 'dɛbhlogbɔɔ
(Mt 10.28-31)
'Ɩn -Zezu nɛɛ 'yaɛ: «Na 'talea, ɩn nɛɛ amɩa -ylaɛ: -wa mnenia wa 'ka nyɩmɛɛ ku 'bha, 'ɩn wa 'nɩa we 'bɩgʋ gbʋ yabhlogbɔɔ lɛnʋe mneni, a 'na sɔlʋ wa -nɩ. -Ɔ a 'kaa sɔ, 'mɔ na yia aɩn 'klʋslolua: a sɔ -Lagɔ, amɩaa tlɩtlɩe 'bɩgʋ, mɔ kaa we se, ɔ 'ka aɩn -kosu 'wʋ viteli. Cɩɩn, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: 'mɔ a 'kaa sɔ!
«Nyɩma 'yliya 'wʋ, bhuyua 'nɩ -valɛ -ka. Tama 'sɔ lʋ wa paa we gbu pɛlʋ. 'Ɩn -mʋʋ bhla, -Lagɔ'ɔ dlʋ we 'yabhlogbɔɔ 'wʋ. -Lagɔ -yi amɩaa 'wluo nyii ŋwɛɛ. We 'gbʋ, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. A 'yli -Lagɔ 'yliya 'wʋ, a 'ka bhuyuaa -zlo 'wʋzi.
-Wa ŋwnua -Zezuu gbʋ -yɔ 'ɩn -wa'a ŋwnua -Zezuu gbʋ -yɔ
(Mt 10.32-33, 12.32, 10.19-20)
«Ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -ɔ -ka gba na daa -zejila 'wʋ, nɩɩ, ɔ mɩ na -nʋ nya, gbaa *Nyɩmɛɛ 'Yu yia ɔ daa, -Lagɔɔ 'anzɩnya 'yu, ɔ mɩ ɔ -nʋ nya. -Ɔ yia na gbʋ kpɛlɩa -zejila 'wʋ, nɩɩ, Nyɩmɛɛ Yu yia ɔ gbʋ kpɛlɩa -Lagɔɔ 'anzɩnya 'yu. 10 Nyɔɔ -ka Nyɩmɛɛ 'Yuu daa wɛlɩ 'nyuu gba, -mɔɔ -yɔgbʋ -Lagɔ tɩa 'wʋ. Nɩɩ, -ɔ -ka Zuzu 'Pʋpa vɛlɩ, -Lagɔ 'na 'ka -mɔɔ -yɔgbʋ 'wʋtɩ.
11 «Wa -ka amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhua yi, wa -ka aɩn -Lagɔbudunya zɔ kwa, 'ɩn wa -ka aɩn nyɩmaa 'yugalɩnya -yɔ 'gbee 'wlulapɩlɩnya 'yu kwa, sa a 'kaa we amɩaa 'dɛ -gʋ -sa, 'ɩn -we a 'kaa gba, a 'na lʋlʋ we 'gbʋ dlɩ -nɩ. 12 Nɩɩ, -we a 'kaa gba, we bhla, Zuzu 'Pʋpa yia we aɩn ŋwɛɛ zʋa.»
'Ŋnɩmnɩnyɔɔ -gʋwʋtʋnʋʋ gbʋʋ nine
13 -Mɔ waa nyɩmaa -zlo nyɩdɩ, nyɩmɛ yabhlo nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «Na -Slolunyɔ, -ɩn gba na bheli -yla, 'bɩ -amɩaa dide tɩa, ɔ dlili we, ɔ 'ka na -nʋ wla.»
14 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «'Tale, nyɔɔ palɩ 'mɩ la amɩaa gbʋwʋbhunyɔ -yɔ amɩaa zʋzɔnʋʋ dlinyɔ nya?» 15 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ wa 'dɛ weee -ylaɛ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, 'ŋnɩmnɩluu dlɩ 'wʋnyninyniee gbɛgbɛɩn. Nɩɩ, 'yliyɔgagɩee 'dɛgbolu mɩa, we'e 'bhʋ nyɩmɛɛ 'ŋnɩmnɩluu -gbɛ, saa 'dɛ ɔ yi 'ŋnɩmnɩnyɔ 'kadʋ -zɛ.»
16 'Ɩn -Zezu yia wa gbʋʋ nine yabhlo 'palɩɛ: «'Ŋnɩmnɩnyɔ yabhlo mɩ -bha, ɔ ka kpaanya -we tnʋa ɔ -yla duun. 17 Ɔ pʋpalɩa 'wlukʋʋn la, ɔ yia ɔ 'dɛ layɩbhaɛ: ‹Sa ɩn 'ka da we nʋa? Da ɩn 'kaa na kpaa -li slu, -bha 'nɩ -mɩ.› 18 'Ɩn ɔ yia we -gʋdɩɛ: ‹-We ɩn 'kaa lɛnʋ, mʋ nɩ! Na wlʋnya na yia -yɔmnazɩa, 'ɩn ɩn 'ka we 'wʋlaylimanɩ. 'Ɩn ɩn 'ka -mɔ na 'mnɔ -yɔ na -lu -zɔnʋʋ tɔlʋa slu. 19 'Ɩn na yia na 'dɛ -yla gbaaɛ: «Na nyɩmɛ, -ɩn ka zʋzɔnʋʋ -zlo, -zʋ duuun -nʋ nya. -Ɩn -dɩ la, -ɩn nyapɛ, -ɩn li, -ɩn 'ma, -ɩn li 'mʋna!» › 20 'Ɩn -Lagɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: ‹-Gʋwʋtʋnyɔ, -zɛɛn sabɔ -na tlɩa. 'Ɩn -we weee -ɩn gʋgwlalɩa 'wlu -na 'dɛ -yla, nyɔɔ -yla we 'ka -tʋa?› »
21 -Zezu yia we -gʋdɩɛ: «Nyɩmɛ -ɔ gʋgwlalɩa zʋzɔnʋnya 'wlu ɔ 'dɛ -yla, 'sa we mɩa ɔ -nʋ nya. 'Ɩn -mɔɔ 'nɩ 'ŋnɩmnɩnyɔ nya -mɩ -Lagɔ 'yliya 'wʋ.»
A zʋ -Lagɔ dlɩ -gʋ
(Mt 6.25-34)
22 'Ɩn -Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: «We 'gbʋ, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: -we a 'kaa li, 'ɩn a 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ, a 'na lʋlʋ we 'gbʋ dlɩ -nɩ. 'Naanya a 'kaa 'wʋpla, a 'na lʋlʋ we 'gbʋ dlɩ -nɩ. 23 -We ka gbʋ -wa, nyɩmɛɛ 'yliyɔgagɩe -zi lililu, 'ɩn nyɩmɛɛ ku -zi 'naa. 24 A yla 'ŋwaa: we'e 'pa 'mnɔ, 'ɩn we'e -dɩ we, 'ɩn we'e bʋblʋ we wlʋ 'wʋ. Nɩɩ, -Lagɔ nyɛa we lililu. Amɩa 'yli a -zi 'zianya! 25 Aɩn glaa, nyɔɔ mneni ɔ 'ka ɔ dlɩlʋe nya, ɔ 'yliyɔgagɩee 'ylɩ -gʋ palɩa? 26 'Ɩn amɩa 'nɩa mneni, a 'ka wee -lu 'kienyilɛ -mɩnɩ lɛnʋ, lɛɛ ka 'gbʋ a lʋ we pnɩɩ 'gbʋ dlɩa?
27 «A yla -fliisuu -bʋɩ: we'e nʋ lubho, 'ɩn we'e lʋa 'naa. Ɩn nɛɛ aɩn -yla nɩɩ: *Salomɔɔɔ 'dɛɛ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ 'wʋ, ɔ 'nɩ 'ylinanɔ -bana -bhlogbɔɔ 'yɩ suu -bʋɩnya nɩɩ 'yabhlo 'bhisa. 28 Dlɩ 'kienyi -zʋnya! Su -we mɩa -flii -zɛɛn, 'ɩn wa 'kaa -kosu 'wʋ viteli cɩzɩ, -Lagɔ -ka sa -mʋʋ -kpeli, -zakpa zuma ɔ 'na 'ka 'sa amɩa -kpelia! 29 -We a 'kaa li, 'ɩn -we a 'kaa 'ma, a 'na sumanɩ amɩaa 'dɛɛ dlɩ -mʋʋ 'gbʋ -nɩ. 30 Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma weee, -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, ma talɩa -luu da 'kɔmʋʋ. 'Ɩn amɩa mɩa, amɩaa Dide -Lagɔ -yi -we -wa amɩaa -yɔkpagbʋ. 31 A -talɩ -Lagɔɔ amɩaa 'wlulapɩlɩe da tɩa, 'bhie, -Lagɔ 'ka aɩn -lu weee -mɩnɩ 'nyɛ.
A dɩ amɩaa 'ŋnɩmnɩli -Lagɔ kwesi la
(Mt 6.19-21)
32 «Na kwiiyua, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. Nɩɩ, we nanɩ amɩaa Dide -Lagɔ dʋdʋ, ɔ 'ka aɩn ɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe zɔ kwa. 33 A 'pa amɩaa zʋzɔnʋnya pɛlʋ, 'ɩn a 'nyɛ we -yɔ -gwɛzi bobabhanya. 'Gwɛzi -bhɔtɔ -we'e -nyumɔa, a nʋ we lɛ. A gʋgwlalɩ amɩaa 'ŋnɩmnɩli 'wlu -Lagɔ kwesi, da we 'na 'kaa mnɔ. 'Wienya 'nɩ mneni wa 'ka we 'wʋbhu, 'ɩn ŋwɔnʋ 'nɩ mneni we 'ka we li. 34 -We ka gbʋ -wa, mɔ -na 'ŋnɩmnɩli mɩa, -mɔ -na dlɩ mɩa.
A mnazɩ amɩaa 'dɛ la, 'ɩn a 'ka -Zezu wʋ
35 «A mnazɩ amɩaa 'dɛ la, a jɩ -jlaa, amɩaa 'napɛ -tʋ -nyumada. 36 Zɔlubhonʋnya mɩa wa -kanyɔ mnɩa 'ŋwnɔkwafɛtɩ -gʋ wʋda, a mɩ wa 'bhisa. Da ɔ -ka lʋyi, ɔ -ka kɔkɔ bhlɩ, 'ɩn wa 'ka -bha -kalɩ ɔ -yla -bha -bhlokpadɛ. 37 Zɔlubhonʋnya -manɩɩ -kanyɔ -ka wa 'yliyɔgada ylɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya! Ɩn nɛɛ aɩn -yla, gbʋzɔnʋ -wa: ɔ -jlaa ɔ yia jɩa, ɔ 'ka wa ladɩ, lililuu 'gbʋ. 'Ɩn ɔ 'ka we wa 'wʋladlili. 38 Ɔ -ka lʋyi, -de zlɩ -nyɩdɩɩ, -de zlɩ -gʋʋ, ɔ -ka wa 'yliyɔgada ylɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya! 39 -We mɩa da, a 'nʋ we 'wʋla: bhla -we nya 'wienyɔ 'kaa yi, -buduu -kanyɔ -ka yaa we -yi, ɔ 'na 'ka ɔ 'yitide, ɔ 'ka ɔ -budu zɔ pla. 40 Amɩa, a mnazɩ amɩaa 'dɛ la 'yaɛ. Nɩɩ, bhla -we a 'nɩa -tɔlʋ, we nya Nyɩmɛɛ 'Yu yia yia.»
Zɔlubhonʋnyɔ -zɔnʋ -yɔ zɔlubhonʋnyɔ 'nyuu
(Mt 24.45-51)
41 Piɛlɩ yia ɔ layɩbhaɛ: «Nyɩmaa -Kanyɔ, -amɩa -bhlo -na palɩa wee gbʋʋ nine yaayɩɩ, nyɩma weee -ɩn mɩa we 'palɩda yɩ?»
42 Nyɩmaa -Kanyɔ yia we 'bɩgʋpalɩ ɔ -ylaɛ: «-Ɔ -wa zɔlubhonʋnyɔ tɩklɩɩ, 'ɩn ɔ -yia gbʋ, sa ɔ mɩa? Mɔ -wa, -ɔ, ɔ -kanyɔ tɩa -budu -yɔ, ɔ 'ka we 'yliyɔzʋ. 'Ɩn lilibhla -ka bɛ, ɔ 'ka zɔlubhonʋnya tɔlʋa lililu 'nyɛ. 43 'Wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔɔ zɔlubhonʋnyɔɔ -nʋ nya. Ɔ -kanyɔ -ka lʋyi, 'ɩn ɔ 'ka ɔ 'yɩ, -zugba ɔ mɩ wee lubho nʋda. 44 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: ɔ -kanyɔ yia -mɔɔ zʋzɔnʋ weee ɔ yoo 'nyɛa, ɔ 'ka we 'yliyɔzʋ. 45 We -ka nɩɩ, ɔɔ zɔlubhonʋnyɔ nɛɛ dlɩ zɔɛ: ‹Na -kanyɔ mɩ -mɔ -gwlɛda.› 'Ɩn ɔ yia zɔlubhonʋnya -yɔ lubhonʋŋwnɩ tɔlʋa bhɩtɩe bhli, ɔ yia li, ɔ yia 'ma, 'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ nʋ 'bhalɩ. 46 'Ylɩ -we nya ɔɔ zɔlubhonʋnyɔ -mɔnɩ 'nɩa ɔ -kanyɔ wʋda -mɩ, 'ɩn bhla -we ɔ 'nɩa -tɔlʋ, we nya -mɔɔ yia yia. Vua ɔ -kanyɔ yia ɔ, 'ɩn ɔ 'ka ɔ -kaslʋ 'wʋpa. Sa -Lagɔ paa wa'a ŋwnua ɔ gbʋ -yɔ -kaslʋ 'wʋ, 'sa. 47 Zɔlubhonʋnyɔ -ɔ -yia ɔ -kanyɔɔ dʋmagbʋ, 'ɩn ɔ'ɔ mnazɩa ɔ 'dɛ la, ɔ 'ka we lɛnʋ, gan -duun wa yia ɔ 'paa. 48 Zɔlubhonʋnyɔ -ɔ 'nɩa ɔ -kanyɔɔ dʋmagbʋ -yi, 'ɩn ɔ nʋa gbʋnyuu lɛ, gan -sɛ wa paa ɔ. 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ wa 'nyɛa -lu duun yoo, 'mɔ wa yia -lu duun layɩbhaa. 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ kwɛɛ wa zʋa -lu duun la, 'mɔ wa yia -lu duun layɩbhaa bhabha.
-Zezuu 'gbʋ -yɔbhʋbhlʋe yia nyɩma nyɩdɩ -bhoa
(Mt 10.34-36)
49 «-Kosu ɩn -laa dʋdʋ -gʋ, 'ɩn na dlɩ 'yɩbha 'yaa nɩɩ, we -nyuma -bha -bhlokpadɛ. 50 Sɩasɩe -we -wa na batizee -gbʋ, we lɛnʋe ɩn mɩa wʋda dlɩlʋe nya. 51 Amɩa dlɩɩ nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma nyɩdɩ ɩn -laa 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ yɩ? -Ɩnnya, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ, -yɔbhʋbhlʋe ɩn -laa wa nyɩdɩ. 52 We 'bhʋ -zɛɛn 'wʋ, nyɩma gbu -ka -budu yabhlo zɔ -mɩ, -yɔ wa yia 'bhʋbhlʋa. Ta yia 'sɔ -yɔ gwe 'paa, 'ɩn 'sɔ 'ka ta -yɔ gwe 'pa. 53 Dide yia ɔ 'yu -yɔwʋsɔlʋa, 'ɩn 'yu 'ka ɔ dide -yɔwʋsɔlʋ. 'Nyaa yia ɔ 'ŋwnɔyu -yɔwʋsɔlʋa, 'ɩn 'ŋwnɔyu 'ka ɔ 'nyaa -yɔwʋsɔlʋ. 'Lowlii 'nyaa yia ɔ 'yuu 'ŋwnɔ -yɔwʋsɔlʋa, 'ɩn 'yuu 'ŋwnɔ 'ka ɔ 'lowlii 'nyaa -yɔwʋsɔlʋ.»
A 'nʋ bhlaa 'ji 'wʋ la
(Mt 16.2-3)
54 -Zezu nɛɛ 'ya nyɩmaa -zlo -ylaɛ: «Da yalɩ -ka laylumanɩ, 'ɩn a gbaa -bha -bhlokpadɛ nyu yia lʋa, 'ɩn we lʋa 'saa 'piɛɩn* . 55 'Ɩn da 'ylʋ -ka 'wʋsɔ zlʋkpɛ -papa, a nɛɛ: ‹Sloo yia yia›, 'ɩn we yi 'saa 'piɛɩn, we 'nɩ mʋʋ? 56 Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma! -We weee plɩa dʋdʋ -gʋ -yɔ yalɩ, a -yi we 'ji. 'Ɩn -we mɩa dɛslɛɛn 'plɩda, a'a 'nʋ -mʋʋ 'wʋ la!
-Ɩn -yɔ -na tʋnyɔ 'nʋnnʋ 'wʋla?
(Mt 5.25-26)
57 «Lɛɛ ka 'gbʋ, gbʋ mɩa tɩklɩɩ a 'nɩ we 'wʋsɩsalɩda dayia? 58 Nyɩmɛ -ka -mɩ gbʋ 'wlu ladɩlɩ, ɔ -yɔ -mɩ 'sɔ -ka gbʋwʋbhunya 'yu mnɩda -mɩ, da a mɩa -slɔ 'yloogblʋ, -ɩn 'yɩ 'klɩ, -ɩn -yɔ ɔ 'sɔ 'ka gbʋ -bhɩa. Ɔ yi -mɩ gbʋwʋbhunyɔ 'yu kwa, 'ɩn -mɔɔ yi -mɩ 'slʋja yoo 'nyɛ, 'slʋja yi -mɩ -kaslʋ 'wʋpa. 59 Ɩn nɛɛ -mɩ -ylaɛ: -ɩn 'nɩ -slɔ ɔ 'wʋbhlolu -su wla, -ɩn 'na 'ka -mɔ 'tla.»
* 12:54 Wee dʋdʋ -mʋʋ -gʋ, 'ylʋʋ bhlilida 'nyu bhʋlʋa 'kɔmʋʋ. 12:55 Wee dʋdʋ -mʋʋ -gʋ, 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋdaa lilisɔlʋ -pɩpɛ laa slo.