20
Da -Zezuu gbʋlɛnʋ se 'bhʋlʋa?
(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)
'Ylɩ yabhlo nya, -Zezu mɩ nyɩma gbʋ -sloluda -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -zugba ɔ gba wa -yla -Lagɔgbʋ. 'Ɩn -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, -Lagɔɔ titee gwesanya -yɔ Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ yia ɔ -gbɛ yi. 'Ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «Se -mʋmʋ nya -na nʋ gbʋnya -mɩnɩ lɛa, -ɩn gba we -aɩn -yla. 'Ɩn nyɔɔ 'nyɛ -mɩ we lɛnʋ sea?»
-Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «Gbʋʋ gɔ -bhlo na yi 'yaa amɩa layɩbhaa. Nyɔɔ tie *Zaan ɔ batizee nyɩma, -Lagɔ -wa yaayɩɩ, nyɩma -wa yɩ? A gba 'mɩ -yla we.»
'Ɩn wa yia we -gʋ kpɛlɩe bhli wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ, 'ɩn wa nɛɛ: «-A -ka gba, ‹-Lagɔ tiea ɔ›, 'ɩn ɔ yɩbhaa -aɩn laɛ: ‹Lɛɛ ka 'gbʋ a 'nɩ Zaaan wɛlɩ 'wʋŋwnua?› 'Ɩn -a -ka gba: ‹Nyɩmɛ tiea ɔ›, 'ɩn nyɩmaa -zlo bhaa -aɩn gbɔkʋ 'wʋ. -We ka gbʋ -wa, nyɩma -yi we 'ji nɩɩ, Zaan mɩ -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ nya.» We 'gbʋ, wa yia we 'bɩgʋpalɩ -Zezu -ylaɛ: «-Ɔ tiea Zaan, -a 'nɩ ɔ -yi.»
'Ɩn -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «-Aa. We -ka 'sa -mɩ, -ɔ 'nyɛa 'mɩ wee gbʋnya -mɩnɩɩ lɛnʋ se, -amɩ 'na 'ka 'ya -mɔɔ -kanyɔɔ 'ŋnɩ aɩn -yla gba.»
Nʋkplɛ 'ylinyunonya -wa nʋa -dlɔkpaa lubho
(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu yia nyɩmaa -zlo gbʋʋ nine -mɩnɩ 'palɩ: «Nyɩmɛ yabhlo 'paa -dlɔkpaa, 'ɩn ɔ yia we -gʋ -busalubhonʋnya lapalɩ. 'Ɩn ɔ yia -mɔ -gwlɛ -lakpa 'wʋ mnɩ. 10 Da -dlɔya -sa bhla nynia, 'ɩn ɔ yia ɔ zɔlubhonʋnyɔ yabhlo tie -busalubhonʋnya 'bɩ, wa 'ka ɔ -nʋ wla. 'Ɩn waa -busalubhonʋnya -manɩ yia ɔɔ zɔlubhonʋnyɔ -mɔnɩ bhɩtɩ, 'bhie, wa yia ɔ vu kwɛ klo nya. 11 'Ɩn ɔɔ kpaaa -kanyɔ yi 'yaa ɔ zɔlubhonʋnyɔ -putu tie. 'Ɩn waa -busalubhonʋnya yi 'yaa -mɔɔ bhɩtɩ, wa yia ɔ vɛlɩ, 'ɩn wa yia ɔ vu kwɛ klo nya. 12 Ɔ yi 'yaa ɔ zɔlubhonʋnyaa tanʋ tie. Wa nʋ 'yaa -mɔɔ lɛ, 'ɩn wa yia -mɔɔ kpaa -gnima viteli.
13 «Ɔɔ -dlɔkpaa -kanyɔ nɛɛ: ‹Sa ɩn 'ka nʋa? Na yu, -ɔ ka zɛ ɩn -kalɩa, 'mɔ na yia tiea. Na dlɩ zɔ nɩɩ, -bha wa yia ɔ zʋa.›
14 «Nɩɩ, da -busalubhonʋnya 'yɩa ɔɔ 'yu, wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: ‹-Ɔ 'kaa cɩ ɔɔ kpaaa -kanyɔɔ 'bɩ li, mɔ nɩ. -A 'bha ɔ, 'ɩn wee kpaa 'ka -amɩaa -nʋ -zɛ.› 15 'Ɩn wa yia ɔ kpaa -gnima viteli, 'ɩn wa yia ɔ 'bha.»
'Ɩn -Zezu yia layɩbhaɛ: «'Lee, sa ɔɔ -dlɔkpaa -kanyɔ 'ka wa nʋa? 16 Yia ɔ yia, ɔ 'ka ɔ -busalubhonʋnya -manɩ 'bha, 'ɩn ɔ 'ka wee kpaa nyɩma -putu yoo 'nyɛ.»
Da nyɩma 'nʋa wee wɛlɩ -mɩnɩ, 'ɩn wa nɛɛ: «-Gbaa! -Mʋʋ 'na 'ka lɛnʋ!»
17 'Ɩn -Zezu ylaa wa, ɔ nɛɛ: «Wɛlɩ mɩa da cɛlɩda, sa we 'ji mɩa?
‹Tʋkpa -we -budusʋbhanya -saa kwnɛɛ,
mʋ -zɛa -buduu gwɩgwɩyli -tʋkpa -zɔnʋ›.
18 Nyɔɔo nyɔɔ -ka wee tʋkpa -mɩnɩ -gʋ bhlili, la ɔ wʋwlalɩa. 'Ɩn wee tʋkpa -ka nyɔɔ -gʋ bhlili, ɔ tɔpʋ we saa.»
Nisʋn -gwɛzii plʋlʋe Sezaa kwɛɛ
(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)
19 -Lagɔɔ titee gwesanya klaa, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, wa ka we 'jiyibheli nɩɩ, ma -yɔ -Zezu -saa wee gbʋʋ nine. Wa mɩ 'klɩ 'yɩda, wa 'ka -Zezu kpa -bha -bhlokpadɛ, 'ɩn wa yia nyɩmaa -zlo sɔ. 20 Wa mɩ sa -Zezu -kʋda, -mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn wa yia ɔ 'wiemɩ gbʋʋ lɛnʋnya yoo 'pa, -wa nʋa wa 'dɛ nyɩma tɩklɩɩ 'bhisa. Waa nyɩma -manɩ 'ka ɔ zɔbhli, ɔ layɩbhɩe nya. 'Ɩn wɛlɩ -kpʋa -ka ɔ ŋwɛɛ 'tla, wa 'ka ɔ gbʋ 'wlu dɩ, 'ɩn dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnyɔ kaa 'tɩtɛ -yɔ se, wa 'ka ɔ -mɔɔ yoo 'nyɛ. 21 'Ɩn wa yia ɔ gbʋ -mɩnɩ layɩbhaɛ: «-Amɩaa -Slolunyɔ, -we -na gbaa, 'ɩn -na slolua, -a -yi we 'ji nɩɩ, we tɩklɩɩ. -Ɩ'ɩn yla nyɩmɛɛ -kwɩkwɩ. Sa -Lagɔ 'yɩbhaa nyɩmɛ -mɩ, 'mʋ -na slolua gbʋzɔnʋ sa. 22 'Yoo -amɩaa tite nyɛ -aɩn, -a plʋlʋ *Sezaa kwɛɛ nisʋn -gwɛzi yaayɩɩ, -a 'na plʋlʋ we -nɩɩ?»
23 -Zezu yibhelia wa -dawlii 'ji, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: 24 «A -slolu 'mɩ *Wlɔmʋ -tama yabhlo 'klʋ. Nyɔɔ ka 'wlu -yɔ ɔ ŋnɩ mɩ we -gʋa?»
'Ɩn wa nɛɛ: «Sezaa -wa.»
25 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «-We -ka *Sezaaa -nʋ, a 'nyɛ we Sezaa yoo. 'Ɩn -we -ka -Lagɔɔ -nʋ, a 'nyɛ we -Lagɔ yoo.»
26 Wɛlɩ -we ɔ mɩa gbada nyɩmaa -zlo 'yu, we -mʋmʋ -gʋ wa 'kaa ɔ kpalɩ, -mʋʋ 'nɩ 'yɩ. Nɩɩ, ɔ gbʋʋ 'bɩgʋpalɩ wɛlɩ ka wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩɩ 'gbʋ, wa yia ŋwɛ 'muda -tʋ.
'Lee, tlɩtlɩnya yi 'wʋsɔɔ?
(Mt 22.23-33; Mk 12.18-27)
27 *Sadusenyɩma, -wa gbaa tlɩtlɩnya 'nɩ mneni wa 'ka tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔ, ma bɛa -Zezu kwesi, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: 28 «-Amɩaa -kanyɔ, Moizɩ ka we cɛlɩ -aɩn -yla titee 'sɛbhɛ 'wʋɛ: ‹Nyɩmɛ -ka 'ŋwnɔ -ka, ɔ -ka tlɩ, ɔ 'nɩ 'yu -ka, ɔ bheli kwa ɔ -dʋgbadaa. 'Ɩn ɔ -yɔ ɔɔ 'ŋwnɔ 'sɔ 'ka ɔ bhelii zʋa lala, 'ɩn -mɔɔ 'ŋnɩ 'ka dʋdʋ -gʋ -tʋ.› 29 Nɩɩ, zlɩmɛ nyɩmɛ yabhlo ka nʋkpasuyua gbesɔ. Wa kpasa kwaa 'ŋwnɔ, ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn ɔ yia tlɩ. 30 Wa 'sɔnʋ yia ɔɔ 'ŋwnɔ kwa. 31 'Bhie, wa tanʋ yia ɔ kwa. 'Sa we nʋa waa bhelia gbesɔɔ -nʋ nya, wa 'dɛ weee -yɔ ɔ 'nɩ gwalɩ, 'ɩn wa yia tlɩ. 32 Wanʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔɔ 'ŋwnɔ -mɔɔ yi 'yaa tlɩ. 33 Nɩɩ, waa bhelia gbesɔ ka ɔɔ 'ŋwnɔ -mɔnɩ kwa -bhlo -bhlo. 'Ɩn 'ylɩ -we nya tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa, nyɔɔ ka 'ŋwnɔ ɔ -mɩa?»
34 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «Bhla -mɩnɩɩ nyɩma mɩ kʋkwalɩda. 35 Nɩɩ, nyɩma -wa -Lagɔ -saa -bha, 'ɩn -wa kaa we 'klʋ, wa 'ka 'wʋsɔ tlɩtlɩnya glaa, 'ɩn wa 'ka dʋdʋ lolu -gʋ mnɩ, wa 'na 'ka kʋkwalɩ. 36 Nɩɩ, wa 'nɩ -slɛɛn mneni wa 'ka tlɩ, -we ka gbʋ -wa, wa 'wlʋ -Lagɔɔ 'anzɩnya. Wa mɩ -Lagɔɔ 'yua nya. -Lagɔ ka wa 'wʋbhu tlɩtlɩnya lʋ, 'ɩn wa yia 'yliyɔgagɩe 'yɩ. 37 Moizɩ ka we -slolu vaa, nɩɩ, tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa, 'ɩn wa 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩ. Da misagʋsu pilɛɛ -bhoa 'yli, 'ɩn ɔ yia Jejitapɛ la: ‹Ablaamʋʋ -Lagɔ, Izakɩɩ -Lagɔ, Zakɔbʋʋ -Lagɔ.› »
38 'Ɩn -Zezu yia we -gʋdɩɛ: «Wɛlɩ -mɩnɩ slolua nɩɩ, -Lagɔ mɩa, 'yliyɔganyaa -Lagɔ -wa, ɔ 'nɩ tlɩtlɩnyaa -Lagɔ. Nɩɩ, wa 'dɛ weee mɩ 'yliyɔganya nya -Lagɔ 'yliya 'wʋ.»
39 -Lagɔɔ titee gwesanya tɔlʋa nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Amɩaa -slolunyɔ, -we -ɩn gbaa, gbʋzɔnʋ -wa.» 40 'Ɩn waa nyɩma 'nɩ 'maslɛɛn 'yɩbha, wa 'ka gbʋ -putu ɔ layɩbha.
-Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩ -Davidɩɩ -Kanyɔ nya
(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37)
41 -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «Lɛɛ ka 'gbʋ wa gba -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, -Davidɩɩ yu -wa? 42 Nɩɩ, -Davidɩɩ 'dɛbhie -gbolu nɛɛ Lʋʋsɛbhɛ 'wʋɛ:
‹Jejitapɛ nɛɛ na -Kanyɔ -ylaɛ:
«-Ɩn -dɩ da la na lilisɔlʋ.
43 'Ɩn ɩn 'ka -na tʋnyɩma -na bhʋ zɔ lapalɩ,
-ɩn 'ka wa -gʋ nɔ.» ›
44 Nɩɩ, sa ɔɔ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ 'ka 'ya -Davidɩɩ 'yu -zɛa?»
A 'na nʋnʋ -Lagɔɔ titee gwesanyaa lɛnʋgbʋ lɛ -nɩ
(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)
45 Da nyɩma weee -wa mɩa -bha, wa mɩa -Zezu yukwli pʋlʋda, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -ylaɛ: 46 «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ -Lagɔɔ titee gwesanyaa gbɛgbɛɩn. Wa 'yɩbha tlʋlo -bana 'kadɩ 'wʋplaplɩe, -zugba wa zie we nya. 'Ɩn wa 'yɩbha wa -sa wa fʋ, wa 'nʋŋwɛzʋzʋe nya -zejila 'wʋ. -Lagɔbudu zɔ -yɔ 'fɛtɩnya -gʋ, 'yugbɛɩn ladɩdɩe wa 'yɩbhaa kpe -zɔnʋnya -gʋ. 47 -Dʋgbaŋwnɩ wa saa -maa -lu weee kwɛɛ. 'Ɩn wa bhubhoea -Lagɔ nyɩma 'yliya 'wʋ kpokpo, nyɩma tɩklɩɩ 'bhisa. We 'gbʋ, -Lagɔ yia wa -yɔgbʋ 'wʋbhua, 'ɩn wanʋʋ -kaslʋ 'ka nyɩma tɔlʋaa -nʋ 'wʋzi.»