21
Bobabha -dʋgbaŋwnɔ
(Mk 12.41-44)
-Zezu ylaa ɔ 'dɛ kwesi, 'ŋnɩmnɩnya mɩa 'gwɛzi -gbo 'wʋ palɩda -bhlo -bhlo, -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, 'ɩn ɔ yia wa -yɔyɩ. Wee bhla -bhlokpadɛ nya, bobabha -dʋgbaŋwnɔ mɩa wee -gbo 'wʋ tamayua 'sɔ palɩda, 'ɩn ɔ yi 'yaa -mɔɔ -yɔyɩ. -Bha -Zezu gbaa: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ, bobabha -dʋgbaŋwnɔ -mɔnɩ wlaa duun, mɔ -zia wa 'dɛ weee 'wʋ. 'Ŋnɩmnɩnya mɩa, 'gwɛzi -we wa gbʋ 'nɩa 'wʋ -mɩ, 'mʋ wa wlaa. 'Ɩn ɔmɔ, ɔ boba 'wʋ, 'gwɛzi -we ɔ 'kaa lili, 'mʋ ɔ wlaa.»
-Zezu gbaa -Lagɔbudu 'kadʋʋ -wlɔwlɔee gbʋ
(Mt 24.1-2; Mk 13.1-2)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, nyɩma tɔlʋa mɩ -Lagɔbudu 'kadʋʋ 'ylinanɔ gbʋ gbada. Tʋkpa 'nanɩ wa 'sʋbhalɩa we klaa, 'ɩn -lu 'nanɩ wa 'nyɛa -Lagɔ, -we nya wa namanɩa we zɔ 'yli, we 'gbʋ. 'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩ wa -ylaɛ: «'Ylɩnya yia yia, -buduu tʋkpanya a yɩa dɛ -yɔ -gʋladɩdlɩda, we 'yabhlogbɔɔ 'na 'ka we -libheyi -gʋ -tʋ. Jitea we 'dɛ weee yia.»
Gbʋnyii 'kaa lɛnʋ dʋdʋʋ bhɩabhɩe 'yu
(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)
'Ɩn wa yia ɔ layɩbhaɛ: «-Amɩaa -slolunyɔ, lɛbhla -mʋʋ 'ka lɛnʋa? Lɛɛ -lu 'ka wee -li -mɩnɩɩ lɛnʋbhla -slolua?»
'Ɩn -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ, nyɩmɛ 'na nʋnʋ aɩn -dawli -nɩ. Nɩɩ, nyɩma -duun yia na 'ŋnɩ -gʋ yia, 'ɩn wa 'ka gbaɛ: ‹-Amɩ -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ!› 'Ɩn: ‹We bhla ka nyni!› Nɩɩ, a 'na nɔnʋ wa 'bɩ -nɩ. Da a -ka tʋgʋgʋe -yɔ -yɔwʋsʋsɔlʋee 'dɩ 'nʋ, a 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ. We mɩ nɩɩ, we nʋ lɛ tɩa. Nɩɩ, -mʋʋ 'nɩ dɛslɛɛn dʋdʋʋ bhɩalɩda.»
10 'Bhie, ɔ yia we -gʋdɩɛ: «Tʋ yia laga 'sɔ nyɩdɩ 'wʋsɔa. 'Ɩn nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ yabhlo 'ka nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ -gʋdʋ -yɔwʋsɔlʋ. 11 Dʋdʋ yia zuklua, ŋwɔ yia yia, 'ɩn gu 'kadɩ yia nyɩma -yɔbhoa dʋdʋʋ da weee. -Nanagbʋnya -yɔ gwɛdigbʋnya wa yia -yɔyɩa yalɩ, 'ɩn we 'ka nyɩma -nyanɩgbɔ -gʋ -la.
-We 'kaa -Zezuu 'bɩnɔnya ylɩ mʋ nɩ
12 «'Ɩn -mʋʋ weee 'yu, kpaa wa yia aɩn, wa 'ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, wa 'ka aɩn -Lagɔbudunya zɔ kwa, wa 'ka amɩaa -yɔgbʋ 'wʋbhu, 'ɩn wa 'ka aɩn -kaslʋ 'wʋpa. Nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -yɔ dʋdʋʋ 'wlulapɩlɩnya 'yu wa yia aɩn kwaa na 'gbʋ. 13 -We weee mɩa dɛ yia lɛnʋa, 'ɩn na gbʋnya ka da a 'yɩa, a 'ka we gba. 14 -We a 'kaa gba, a 'ka amɩaa 'dɛ gbʋ -gʋ -sa, a 'na pʋpalɩ we 'wlukʋʋn la -nɩ. 'Ɩn a 'na lʋlʋ we 'gbʋ dlɩ -nɩ. 15 Nɩɩ, na 'dɛbhie -gbolu yia aɩn gbʋyilo wɛlɩ ŋwɛɛ zʋa. Sa amɩaa tʋnyɩma 'na 'kaa we kpɛlɩ, 'ɩn wa 'na 'kaa we 'bɩgʋpalɩ wɛlɩ 'yɩ, 'sa. 16 Nɩɩ, amɩaa didea -yɔ amɩaa 'nyaanya, amɩaa bhelia, amɩaa nyɩma -yɔ amɩaa 'talea yia aɩn wlaa. 'Ɩn wa 'ka aɩn glaa nyɩma duun 'bha. 17 Na 'gbʋ, nyɩma weee yia aɩn 'wʋnyɛa. 18 Nɩɩ, amɩaa 'wluonyii gɔ yabhlogbɔɔ 'nɩa mnɔa yi. 19 We 'dɛɛ 'gbʋ, a kpa amɩaa 'dɛ la -kli, 'ɩn a 'ka 'yliyɔgagɩe -zɔnʋ 'yɩ.
-Zezu gbaa -Zeluzalɛmʋʋ -wlɔwlɔee gbʋ
(Mt 24.15-21; Mk 13.14-19)
20 «Da a -ka we -yɔyɩ, -Zeluzalɛmʋʋ tʋnyɩmaa 'slʋja ka we gbeli, -zugba a yibheli we 'ji nɩɩ, -Zeluzalɛmʋ gbee labhʋbhla ka cɩpa. 21 -Mʋʋ bhla, -wa -ka Zudee -dʋdʋ -gʋ -mɩ, -maa -yɔ -gwagwɩe mnɩ zizea -gɔgɔnya 'wlu. -Wa -ka -Zeluzalɛmʋgbe nʋkplɛ -mɩ, -maa 'tla wee 'gbe nʋkplɛ. 'Ɩn -wa -ka kpaa -mɩ, -maa 'na yili -zɔɔ -nɩ. 22 Sa -Lagɔ 'kaa ɔ nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhu, wee 'ylɩnya nʋkplɛ mʋ nɩ. We mɩ cɛlɩda, 'ɩn lɛ we yia nʋa. 23 Lɛɛ gbʋnyuu yi 'sa, nʋkplabhue ŋwnɩ -yɔ -wa mɩa 'yua 'nyɛnɩda ylɩa, wee 'ylɩnya -mɩnɩ nya! Nɩɩ, sɩasɩe 'kadʋ yia wee dʋdʋ -gʋ yia. 'Ɩn -Lagɔɔ 'cɛ 'ka -mɔ -nyɩma -yɔwʋsɔlʋ. 24 'Bhaa wa yia tɔlʋa tʋgʋgblɛ nya, 'ɩn wa 'ka tɔlʋa dʋdʋ -putunya -gʋ kwa galɩ nya. Nyɩma -wa 'nɩa Zuifʋ, -gʋ wa yia -Zeluzalɛmʋ nɔa, wa 'ka we su, 'bhie, wanʋʋ bhla 'ka 'saa bhɩa.
Nyɩmɛɛ 'Yuu yiyie
(Mt 24.29-31; Mk 13.24-27)
25 «Gwɛdili wa yia -yɔyɩa, 'ylʋ klaa, 'cʋ -yɔ -zɛlɩ klaa, we -gʋ. Gumunyuu saju -pa -jiji 'kadʋ yia lɛnʋa, 'ɩn dʋdʋgʋ -nyɩma weee dlɩ 'ka sumanɩ, nyanɔ 'ka wa 'wʋslo. 26 'Ɩn -we weee yia lɛnʋa dʋdʋ -gʋ, 'mʋ nyɩma mɩa 'wlukʋʋn lapʋpalɩda, we dlɩ -sulo yia wa 'bhaa. Nɩɩ, yalɩɩ 'tɩtɛ weee yia zuklua. 27 Nɩɩ, Nyɩmɛɛ 'Yu wa yia -yɔyɩa yida yalɩpʋpa -gʋ, ɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ 'ŋnɩmnɩe nya. 28 Da wee gbʋnya -mɩnɩ lɛnʋe -ka gwedɩ, a 'yligbe gege, 'ɩn a 'bhu 'wlu 'wʋ. Nɩɩ, -Lagɔɔ amɩaa gbʋwʋsaylɩ ka cɩpa -kwɛɩn.»
-We figɩsu slolua mʋ nɩ
(Mt 24.32-35; Mk 13.28-31)
29 'Ɩn ɔ yia wa gbʋʋ nine -mɩnɩ 'palɩ. Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A yla figɩsu -yɔ su -tɔlʋa weee -mɩnɩ! 30 Da a -ka we -yɔyɩ nɩɩ, we mɩ tɔpɔda, a yibheli we 'ji nɩɩ, 'nyu -lʋa bhla ka cɩpa. 31 'Sa -bhlokpadɛ, da a -ka gbʋnya -mɩnɩɩ lɛnʋe -yɔyɩ, a yibheli we 'ji nɩɩ, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe ka cɩpa. 32 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: dɛslɛɛn -nyɩmaa 'dɛ weee 'na 'ka tlɩ, 'ɩn wee gbʋnya -mɩnɩ 'kaa lɛnʋ. 33 Nɩɩ, la yalɩ -yɔ dʋdʋ yia 'bhʋa, na wɛlɩ 'na 'ka labhʋ 'mnumnu.
A -tʋ 'yliyɔgada
34 «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ! A 'na yeli amɩaa dibhe 'fɛtɩnya -yɔ nʋ bhabhaa mamɩe -nɩ, 'ɩn a 'na lʋlʋdlɩ dʋdʋ -gʋʋ -lii 'gbʋ -nɩ. We 'nɩ -mʋʋʋ, 'ɩn Nyɩmɛɛ 'Yuu yiyiylɩ tlalɩa aɩn. 35 Nɩɩ, sa 'sowli tlalɩa zibhi, 'sa -bhlokpadɛ wee ylɩ -mɩnɩ yia dʋdʋgʋ -nyɩma weee 'tlalɩa. 36 We 'dɛɛ 'gbʋ, a -tʋ 'yliyɔgada, a 'na ŋwɔnʋ 'ylaa -nɩ. A -tʋ -Lagɔ bhubhoeda 'kɔmʋʋ, a 'ka 'tɩtɛ 'yɩ, 'ɩn gbʋ weee yia yia, a 'ka we lu. 'Ɩn a 'ka Nyɩmɛɛ 'Yu 'klʋ 'yligbee mneni.»
37 Zlɩ, -Zezu slolua nyɩma -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. 'Ɩn jibheza, ɔ mnɩa lapɩa -gɔgɔ wa laa *Olivʋsunyaa -gɔgɔ 'wlu. 38 Zlʋkpɛ 'tutu, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, ɔ wɛlɩ yukwli pʋlʋa.