Tɩa 'sɛbhɛ Piɛlɩ 'paa yoo
Piɛlɩ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ. Nɩɩ, -Zezuu *'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔɔ glaa -nyɩmɛ yabhlo ɔ -mɩ bhaa. -Lagɔnyɩma -wa wa palɩa 'klɩyɩe 'wʋ, 'ma ɔ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Ɔ nɛɛ wa -yla nɩɩ, wa ka -Zezu 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, 'ɩn ɔ yia sɩa. We 'dɛɛ 'gbʋ, -Lagɔnyɩma -ka sɩada -mɩ, wa -ka wa 'klɩyɩe 'wʋpalɩda -mɩ, we mɩ nɩɩ, wa 'yligbe gege, 'ɩn wa 'ka -Lagɔ dlɩ -gʋ zʋ.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ Piɛlɩ -wa -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ, amɩa -wa -Lagɔ -saa -bha, 'ɩn -wa mɩa lamnenida laga -dʋdʋ -gʋ, -mɔ Pɔɔn, -Galasii, Kapadɔsʋ, -Azii -yɔ Bitinii, amɩa na cɛlɩa 'wʋ.
Dide -Lagɔ ka -bha aɩn -sa, ɔ gbʋ ɔ gba bhaa tɩaa sɔlʋ, 'ɩn a mɩ ɔ -nʋ nya, ɔ Zuzuu 'gbʋ, 'ɩn a 'ka -Zezu Klisɩ 'nʋŋwɛ zʋ, 'ɩn ɔ 'pɩɔn -ka aɩn -gʋ slo, a 'ka -mɔwlʋ.
Nɩɩ, -Lagɔ 'nyɛ aɩn zʋzɔnʋ -yɔ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ bhabha.
Dlɩwʋdɩdɩe -we'e 'bhʋa la
-A -mnɩnɩ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩɩ Dide -Lagɔɔ 'ŋnɩ! Ɔ nyazɩdlɩ 'kadʋ nya ɔ 'nyɛa -aɩn 'yliyɔgagɩe lolu, -Zezu Klisɩɩ 'wʋbhubhue nya tlɩtlɩnya glaa. We 'dɛɛ 'gbʋ -amɩaa dlɩ 'tɛa 'wʋ 'kɔmʋʋ. -A wʋ zʋzɔnʋ -Lagɔ zʋa la ɔ nyɩmaa -nʋ nya. Wee zʋzɔnʋnya -mɩnɩ 'nɩ mneni we 'ka -nyumɔ, we 'ka pʋɩnpla, 'ɩn we 'yli 'na 'ka tlɩ. -Lagɔ ka wee zʋzɔnʋ -mɩnɩ lazʋ yalɩ amɩaa -nʋ nya. Amɩa -Lagɔ mɩa 'yliyɔzʋda ɔ 'tɩtɛ nya, amɩaa dlɩzʋzʋee 'gbʋ, 'pʋpʋe -Lagɔ yia -slolua 'wʋbhlolu bhla, amɩa yia we 'yɩa.
A li we 'wʋ 'mʋna, we -ka nɩɩ, laylagbʋʋ 'yli -bhlo -bhlo -mʋmʋ -ka aɩn ylɩ dɛslɛɛn, 'ɩn we 'ka amɩaa dlɩ sumanɩ, bhla -sɛlɛɛ bhla, -bhlokpadɛ a li 'mʋna. We -ka nɩɩ, -Lagɔ ka laylagbʋ 'yitide we ylɩ aɩn, amɩaa dlɩɩ 'yɩyɩe gbʋ -wa. Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, -can mneni we 'ka labhʋ, 'ɩn wa paa we -kosu 'wʋ, wa 'ka we 'dɛgbolu 'yɩ. 'Ɩn amɩaa dlɩzʋzʋe 'ylia -we zia -can, 'mʋ wa ylalɩa la. 'Ɩn zlɩ -Zezu Klisɩ -ka lʋyi, wa 'ka amɩaa 'ŋnɩ 'ylimanɩ, wa 'ka amɩaa 'ŋnɩ -mnɩnɩ, wa 'ka aɩn 'nʋŋwɛ zʋ. A 'nɩ -Zezu 'yɩ, 'ɩn a -kalɩa ɔ zɛ. 'Ɩn a'a 'yɩ -slɔ ɔ -yɔ, 'ɩn a zʋa ɔ dlɩ -gʋ. Ɔ 'gbʋ a lia 'mʋna 'kadʋ -we ka gba -wɛlɩ wa 'nɩa -ka. -We ka gbʋ -wa, a ka amɩaa dlɩzʋzʋee 'pɛnɩe 'yɩ, amɩaa zuzuu 'pʋpʋe nya.
10 *-Lagɔgbʋʋ -falɩpanya ka 'klɩ 'yɩ, wa 'ka wee 'pʋpʋee 'ji 'wʋlanʋ. 'Ɩn zʋzɔnʋ -Lagɔ 'kaa aɩn 'nyɛ, wa yia we -falɩ 'pa. 11 Gbʋ -we Klisɩɩ Zuzu gbaa wa -yla, bhla -we nya we 'kaa lɛnʋ, 'ɩn sa we 'kaa lɛnʋ, 'ɩn wa gʋa la, wa 'ka we yibheli. Nɩɩ, ɔɔ Zuzu mɩa wa 'wʋ, mɔ gbaa wa -yla tɩa Klisɩɩ sɩasɩa gbʋ -yɔ ɔ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ 'kaa we 'bɩgʋ yi. 12 -Lagɔ ka ɔ gbʋʋ -falɩpanya we 'klʋslolu nɩɩ, gbʋ wa mɩa zlɩmɛ gbada, we 'nɩ wa 'dɛɛ -nʋ, nɩɩ, amɩaa -nʋ -wa. Wee wɛlɩ -zɔnʋ -mɩnɩ waa -Lagɔgbʋʋ gbanya mɩa -slɛɛn da aɩn -yla gbada, Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛ bhʋa yalɩ nya, wa gbaa we. 'Ɩn 'anzɩnyaa 'dɛbhie -gbolu 'yɩbha we 'ka we 'ji 'wʋlanʋ.
A -tʋ -mɔwlʋda amɩaa lɛnʋgbʋ weee 'wʋ
13 We 'dɛɛ 'gbʋ, a mnazɩ amɩaa 'dɛ la amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'wʋ, 'ɩn a 'ka gbʋ lɛnʋ! A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ. 'Ɩn -lu -zɔnʋ -we -Lagɔ 'kaa aɩn 'nyɛ -Zezu Klisɩɩ yiyizlɩ, amɩaa dlɩ 'tɛmanɩ we -gʋ 'wʋ. 14 Sa 'yua zʋa wa didea 'nʋŋwɛ, a zʋ 'sa -Lagɔ 'nʋŋwɛ. Amɩaa dlɩwʋnynili a nʋ bhaa lɛ, -zugba a 'nɩ -slɔ -Lagɔ -yi, a 'na mnɩnɩ 'maslɛɛn we 'bɩ -nɩ. 15 'Ɩn -we ka gbʋ -wa, -Lagɔ -ɔ laa aɩn, ɔ mɩ -mɔwlʋda. Amɩa -tʋ 'ya -mɔwlʋda amɩaa lɛnʋgbʋ weee 'wʋ. 16 Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ,
«Ɩn mɩ -mɔwlʋdaa 'gbʋ,
a -tʋ -mɔwlʋda.»
17 -Lagɔ -ɔ bhua nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋ, nyɩmɛɛ lɛnʋgbʋʋ sɔlʋ, 'ɩn ɔ'ɔ gbɩzɩa nyɩma 'wʋ, 'ɩn a laa «Dide», amɩaa -Lagɔbhubhoe wɛlɩ 'wʋ, da a -gaa -slɔ 'yliyɔ dʋdʋ -gʋ, amɩaa nɔnɔbhʋ 'wʋ a zʋ -Lagɔ 'nʋŋwɛ, 'ɩn a sɔ ɔ. 18 Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, we 'nɩ 'gwɛzi -yɔ -can -we bhʋa la nya -Lagɔ zɩtɩ aɩn 'wʋ, amɩaa nɔnɔbhʋ -kpʋa amɩaa dʋkpasɩ tɩa aɩn -yɔ kwɛɛ. 19 Nɩɩ, Klisɩ 'wlʋa bhlabhlɛyu, 'sla -yɔ gbʋ yabhlogbɔɔ 'nɩa -yɔ -mɩ, ɔ 'pɩɔn -zɔnʋ nya -Lagɔ zɩtɩa aɩn 'wʋ. 20 -Lagɔ 'nɩ -slɔ dʋdʋ lala, 'ɩn ɔ yia -bha Klisɩ -sa, amɩaa Gbʋwʋsanyɔ nya. 'Ɩn ɔ yia ɔ -slolu 'wʋbhlolu -ylɩnya nɩ nya, amɩaa zʋzɔnʋʋ 'gbʋ. 21 -Lagɔ -ɔ 'bhua Klisɩ 'wʋ tlɩtlɩnya glaa, 'ɩn ɔ yia ɔ 'ŋnɩmnɩe 'nyɛ, Klisɩɩ 'gbʋ a ŋwnua ɔ gbʋ -yɔ. We 'gbʋ a zʋa dlɩ, 'ɩn a dɩa -Lagɔ dlɩ 'wʋ.
22 A ka gbʋzɔnʋ 'nʋŋwɛ zʋʋ 'gbʋ, -Lagɔ ka aɩn -yɔwɔlʋ. 'Ɩn a 'ka amɩaa -Lagɔbhelia 'yɩbha sazɔnʋ sa. A kɩkalɩ zɛ dlɩ weee nya. 23 -Lagɔ ka aɩn nyɩma lolu -zɛlɩ, we 'nɩ -luu 'ya -we tlɩa nya. -Luu 'ya we'e tlɩa, we nya -wa. -Lagɔwɛlɩ -we -gaa 'yliyɔ, 'ɩn -we mɩa la 'ylɩ weee nya, mʋ nya ɔ -zɛlɩa aɩn nyɩma lolu. 24 Nɩɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
«Nyɩma weee 'wlʋ -petu,
'ɩn wa 'ŋnɩmnɩe weee 'wlʋ -petuu -bʋɩ.
-Petu -ka yɛ, 'ɩn we -bʋɩ bhlia.
25 'Ɩn -Lagɔɔ wɛlɩ mɩ la 'ylɩ weee nya.»
Wee wɛlɩ nya wa gbaa aɩn -yla -Lagɔgbʋ.