2
'Yliyɔga -tʋkpa -yɔ -mɔwlʋ -nyɩma
We 'gbʋ, nʋkplɛylinyuno, yo, wɛlɩ 'sɔ -kakɩe, zenyi -yɔ vɛlɩ -wɛlɩnya mɩa, a 'bhʋ we 'dɛ weee 'bɩ. Sa 'yuyolua 'yɩbhaa nyɩtɩnyu, a 'yɩbha 'sa nyɩtɩnyu 'wlalaa -we -wa -Lagɔɔ wɛlɩ. A -ka we 'nyɛda -mɩ, a 'ka 'ylimanɩ, 'ɩn a 'ka 'pʋpʋe 'yɩ. Nɩɩ, a ka we ŋwɛ 'yɩ, 'ɩn a yia we 'jiyibheli nɩɩ, Jejitapɛ mɛnɩ.
A nyni Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu -yɔla, mɔ -wa 'yliyɔga -tʋkpa, -we nyɩma -saa kwnɛɛ, 'ɩn -Lagɔ -saa -bha ɔ dlɩɩ da -tʋkpa tɩklɩɩ nya. Amɩa -zɛ 'ya 'yliyɔga -tʋkpa, 'ɩn -Lagɔ 'ka ɔ -budu 'sʋbha aɩn nya, -budu -we zɔ a 'kaa -Lagɔɔ 'dɛɛ bʋbɔnya -zɛ. 'Slakanya -we nanɩa -Lagɔ dʋdʋ -Zezu Klisɩɩ 'gbʋ, a 'ka we -sa. We mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
«A yla! Tʋkpa tɩklɩɩ ɩn -saa -bha,
'mʋ ɩn mɩa ladɩda *Siɔngbe nʋkplɛ,
'ɩn we 'ka -buduu gwɩgwɩyli -tʋkpa -zɔnʋ -zɛ.
-Ɔ -ka we dlɩ -gʋ zʋ,
'kʋa 'na 'ka ɔ 'ylilawla -gba.»
Amɩa -wa ŋwnua -Lagɔɔ gbʋ -yɔ, wee tʋkpa ka 'ŋnɩ -gʋ, amɩa -Lagɔɔ 'yuaa -nʋ nya. 'Ɩn -wa'a ŋwnua -Lagɔɔ gbʋ -yɔ,
«Tʋkpa -budusʋbhanya -saa kwnɛɛ,
mʋ -zɛa -buduu gwɩgwɩyli -tʋkpa -zɔnʋ.»
We mɩ 'ya cɛlɩdaɛ:
«Tʋkpa -we nyɩma gozoa,
'ɩn we bhlɩa wa la, mɔ -wa.»
Wa'a ŋwnu -Lagɔɔ wɛlɩ -yɔɔ 'gbʋ, wa gozoa we. 'Sa -Lagɔ zʋa we la, wa -nʋ nya.
'Ɩn amɩa, amɩa -Lagɔ -saa -bha, a ka nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔɔ -Lagɔbʋbɔnya -zɛ. A ka -Lagɔɔ -mɔwlʋnya -yɔ ɔ 'dɛbhlogbɔɔɔ -nʋ -zɛ, 'ɩn a 'ka ɔ lɛnʋgbʋ 'kadɩ gba. -We ka gbʋ -wa, mɔ -saa aɩn nikpise 'wʋ, 'ɩn ɔ yia aɩn ɔ zlɩ 'kadʋ 'klʋ -la. 10 -Benyi, amɩa 'nɩa -Lagɔɔ nyɩma, a ka -slɛɛn ɔ nyɩma -zɛ. 'Ɩn amɩa -Lagɔ'ɔ 'yɩlɩa -benyi nyazɩ, 'ɩn -slɛɛn amɩa ɔ yɩlɩa nyazɩ.
A nɔ -Lagɔɔ lubhonʋnya 'bhisa
11 Na jijli -talea, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: a mɩ 'lakpanya -yɔ 'plɩplɩnya nya dʋdʋ -gʋ. A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ nyɩmaa dlɩwʋnynili 'nyiii gbɛgbɛɩn, -we gʋa amɩaa zuzuu -gbɛ tʋ. 12 Amɩaa nɔnɔbhʋ -mɩ tɩklɩɩ -wa 'nɩa -Lagɔ -yi 'yliya 'wʋ. Wa -ka sa aɩn gbʋnyii lɛnʋnya 'wʋpalɩoo, amɩaa lɛnʋgbʋ -zɔnʋ wa yia yibhelia. 'Ɩn da -Lagɔ -ka yi, ɔ 'ŋnɩ wa yia -mnɩnɩa.
A zʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya 'nʋŋwɛ
13 Nyɩmaa -Kanyɔɔ 'gbʋ, a zʋ nyɩma weee 'wlulapɩlɩnya 'nʋŋwɛ. A zʋ nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ 'nʋŋwɛ, mɔ kaa se 'kadʋ aɩn -gʋ. 14 'Gbee -cɩan, -wa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ tiea, wa 'ka gbʋnyii -lɛnʋnya -kaslʋ 'wʋpa, 'ɩn wa 'ka gbʋzɔnʋʋ lɛnʋnya 'ŋnɩkwalɩ, a zʋ wa 'nʋŋwɛ. 15 Nɩɩ, -Lagɔ 'yɩbha a nʋ gbʋzɔnʋ lɛ, 'ɩn a 'ka titinanya -yɔ gbʋkpʋaa gbanya ŋwɛ 'munu. 16 A mɩ amɩaa 'dɛ -yla, 'ɩn a 'na -tɔlʋ -mʋʋ dlɩ, a 'ka gbʋnyuu lɛnʋ -nɩ. Nɩɩ, a nɔ -Lagɔɔ lubhonʋnya 'bhisa. 17 A zʋbha nyɩma weee, a -kalɩ amɩaa -Lagɔbheliaa zɛ, a sɔ -Lagɔ, 'ɩn a zʋbha nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ 'kadʋ.
A nɔ -Zezuu nɔnɔbhʋ
18 Lubhonʋnya, a tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi amɩaa -cɩan 'yu, 'ɩn a sɔ wa. We 'nɩ -wa mɩa -dlɔɔ, 'ɩn wa kaa 'nanɩ -bhlo -yla a 'ka we lɛnʋ, a nʋ we lɛ 'ya -wa 'tɛa -yla. 19 We -ka nɩɩ, -ɩn 'nɩ gbʋ lɛnʋ, 'ɩn wa palɩ -mɩ 'klɩyɩe 'wʋ, -ɩn -ka we 'gba 'wluzɔladɩ -Lagɔɔ 'gbʋ, 'ɩn -Lagɔ ŋwnaa -mɩ 'nyu la. 20 Nɩɩ, wa -ka aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩ gbʋnyuu a nʋa lɛɛ 'gbʋ, 'ɩn a -ka we 'wluzɔladɩ, 'ŋnɩ -mʋmʋ we nyɛ aɩn a? Nɩɩ, a -ka gbʋ -zɔnʋ lɛnʋ, wa -ka we 'gbʋ aɩn 'klɩyɩe 'wʋpalɩ, a -ka we 'wluzɔladɩ, 'ɩn -Lagɔ ŋwnaa aɩn 'nyu la. 21 -We mɩa dɛɛ 'gbʋ -Lagɔ yia aɩn la. Nɩɩ, Klisɩɩ 'dɛ ka 'ya sɩa amɩaa 'gbʋ, ɔ ka aɩn 'yoo da -slolu, a 'ka ɔ nɔnɔbhʋ nɔ.
22 «Ɔ 'nɩ gbʋnyuu yabhlogbɔɔ lɛnʋ,
'ɩn ɔ 'nɩ yowɛlɩ ŋwɛɛ -ka.»
23 Da wa vɛlɩa ɔ, ɔ 'nɩ we 'bɩgʋpalɩ vɛlɩe nya. Da wa palɩa ɔ 'klɩyɩe 'wʋ, ɔ 'nɩ wa 'wluo 'kpɩlɩ. Nɩɩ, -Lagɔ -ɔ bhua nyɩmɛɛ -yɔgbʋ 'wʋ tɩklɩɩ, 'mɔ ɔ tɩlɩa ɔ 'dɛ. 24 'Ɩn mɔ 'bhua -amɩaa gbʋnyuuu 'gba 'wʋ, ɔ 'dɛɛ ku zɔ, ɔ 'dɛɛ *su -gʋ. 'Ɩn -a 'ka tlɩ gbʋnyuuu gbɛgbɛɩn, -a 'ka 'yliyɔgagɩe tɩklɩɩ 'yɩ. Ɔ lɛnʋnʋe -yɔ a 'yɩa 'pʋpʋe. 25 Nɩɩ, a 'wlʋ zlɩmɛ mnɔmnɔ -bhlabhlɛ. 'Ɩn -slɛɛn, nyɩmɛ -ɔ -wa amɩaa 'Yliyɔzʋnyɔ, 'ɩn -ɔ kʋa amɩaa zuzu ŋwɛ, a ka ɔ -gbɛ lʋyi.