3
-Lagɔnyɩmaa 'ŋwnɩ -yɔ wa 'lowliaa ladɩ sɔ
'Ŋwnɩ, amɩa zʋ 'ya amɩaa 'lowlia 'nʋŋwɛ. 'Ɩn wa tɔlʋa -wa'a ŋwnua -Lagɔgbʋ -yɔ, amɩaa nɔnɔbhʋ -zɔnʋʋ 'gbʋ, wa 'nɩ wa -yla -Lagɔgbʋ gbaoo, wa 'ka -Zezuu gbʋ -yɔŋwnu. 'Ɩn wa 'ka amɩaa nɔnɔbhʋ mɩa -mɔwlʋda -yɔ nyɩmɛɛ 'nʋŋwɛzʋzʋe -yɔyɩ, 'ɩn we 'ka wa dlɩ kwɛzɩ. Amɩaa 'ylinanɔ 'na -zɛlɩ ku -yɔɔ 'ylinanɔ -nɩ, -we -wa 'nyii -yɔmnazɩe, -can kpelie, we -yɔ -bana -zɔnʋʋ 'wʋplaplɩe. Nɩɩ, amɩaa 'ylinanɔ -zɛ kuzɔɔ 'ylinanɔ -we mɩa dibhe 'wʋ, we'e 'bhʋa la. -We -wa dlɩ -zɔnʋ -yɔ dlɩ -dlɔɔ, mʋ 'ylia -Lagɔ 'yliya 'wʋ. Zlɩmɛ -Lagɔŋwnɩ -wa dɩa -Lagɔ dlɩ 'wʋ, 'sa wa namanɩa wa 'dɛ 'yli sa. Wa 'lowlia wa zʋa 'nʋŋwɛ. 'Sa *Sala zʋa *Ablaamʋ 'nʋŋwɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ la: «Na -kanyɔ», 'ɩn -slɛɛn a ka ɔ 'ŋwnɩyua -zɛ, a -ka gbʋzɔnʋ lɛnʋda -mɩ, -zugba a'a nʋ nyanɔ gbʋ yabhlogbɔɔ kwɛɛ.
Amɩa 'ŋwnɩɩ 'lowlia 'ya, a yibheli amɩaa 'ŋwnɩ kpa sa, a -yɔ wa 'sɔɔ lɛnʋgbʋ weee 'wʋ. A yibheli we 'ji nɩɩ, wa 'nɩ latɛ aɩn 'bhisa. A zʋbha wa, -we ka gbʋ -wa, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, -we -Lagɔ wlaa, 'yɩa wa yia we aɩn 'bhisa 'ya. A -ka 'sa nʋ, -lu yabhlogbɔɔ 'na 'ka amɩaa -Lagɔbhubhoe wɛlɩ 'yoo -kʋlʋ.
A 'yɩ dlɩ -bhlo
Nɩɩ, -slɛɛn, a 'dɛ weee 'yɩ dlɩ -bhlo. A kɩkalɩ zɛ -Lagɔbhelia 'bhisa. A -ka nyazɩdlɩ, 'ɩn -ɔ -ka -mɩ, ɔ tɩ ɔ 'dɛ 'wʋ 'kienyi ɔ -libheyi 'yu. A 'na 'palɩ gbʋnyuu 'bɩgʋ gbʋnyuu -nɩ, a 'na 'palɩ vɛlɩe 'bɩgʋ vɛlɩe -nɩ. Nɩɩ, a 'palɩ we 'bɩgʋ 'nyulaŋwna wɛlɩ nya. We 'gbʋ, -Lagɔ yia aɩn la, ɔ 'ka aɩn 'nyulaŋwna. 10 -Lagɔsɛbhɛ nɛɛ:
«Nyɩmɛ -ɔ -ka gba ɔ 'ka 'pipee -zɔnʋ 'yɩ,
'ɩn ɔ 'ka 'mʋna 'wʋ -mɩ 'ylɩ weee nya,
gbʋnyuu 'na 'tlalɩ ɔ ŋwɛɛ -nɩ,
'ɩn ɔ 'na 'tʋbhʋlʋ yo -nɩ.
11 Ɔ palɩ gbʋnyuu lɛnʋe -blɩgʋ,
ɔ nʋ gbʋzɔnʋ lɛ.
'Ɩn ɔ -talɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔɔ da sɔ 'sɔ nya.
12 Nɩɩ, nyɩma -wa mɩa tɩklɩɩ,
Jejitapɛɛ 'yli mɩ wa -yɔ,
'ɩn ɔ pʋlʋa wa -Lagɔbhubhoe wɛlɩ yukwli.
'Ɩn ɔ sɔlʋa gbʋnyuu -lɛnʋnya -yɔ 'wʋ.»
A mnazɩ la, -we ka 'gbʋ, amɩaa dlɩ 'tɛa 'wʋ, a 'ka we gba
13 A -ka gbʋzɔnʋ lɛnʋda -mɩ dlɩ weee nya, nyɔɔ 'ka aɩn -yla gbʋnyuu lɛnʋa? 14 We -ka nɩɩ, gbʋzɔnʋʋ lɛnʋee 'gbʋ a mɩ sɩada, 'mʋna mɩ amɩaa -nʋ nya.
«A 'na nʋnʋ nyanɔ nyɩma kwɛɛ -nɩ,
'ɩn amɩaa dlɩ 'na sumanɩ -nɩ.»
15 Nɩɩ, a 'ylimanɩ Klisɩ -mɔ dibhe 'wʋ, amɩaa -Kanyɔ nya. 'Ɩn a mnazɩ la 'kɔmʋʋ, -we -gʋ amɩaa dlɩ 'tɛa 'wʋ, nyɔɔo nyɔɔ -ka aɩn layɩbha, a 'ka we 'ji gba ɔ -yla. 16 'Ɩn a nʋ we lɛ dlɩ -dlɔɔ -yɔ nyɩmɛɛ 'nʋŋwɛzʋzʋe nya. Amɩaa 'wlukʋʋn -dlɔɔ -mɩ tɩklɩɩ, 'ɩn -wa dɩa aɩn gbʋ 'wlu, 'ɩn -wa gbaa amɩaa nɔnɔbhʋ Klisɩ 'wʋʋ daa gbʋnyuu, 'ɩn zʋ 'ka wa 'bha. 17 We -ka -Lagɔɔ dʋmagbʋ, nɩɩ, a -ka gbʋzɔnʋ lɛnʋda -mɩ, a sɩa, -mʋʋ nanɩ 'yli, we -zi a 'ka sɩa gbʋnyuu lɛnʋe nya.
Sa Klisɩ sɩa amɩaa 'gbʋ
18 Nɩɩ, Klisɩɩ 'dɛbhie -gbolu tlɩlɩ 'wʋ -zakpa -bhlogbɔɔ, gbʋnyuuu 'gbʋ. Mɔ -wa gbʋzɔnʋʋ lɛnʋnyɔ, mɔ tlɩa 'nyiicɩaan 'gbʋ, 'ɩn ɔ 'ka aɩn -Lagɔɔ -gbɛ kwa. Wa ka ɔ nyɩmɛ ku 'bha, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ 'wʋbhu tlɩtlɩe lʋ Zuzu 'Pʋpa nya. 19 Ɔɔ Zuzu nya ɔ mnɩa gbʋ gbaa zuzunya mɩa -kaslʋ 'wʋ -yla. 20 Nyɩma -wa 'nɩa zlɩmɛ -Lagɔɔ wɛlɩ 'nʋŋwɛ zʋ, da -Lagɔ mɩa wʋda dlɩtie nya, bhla -we nya *Nowee bhlaa batoo 'wʋ, wa zuzu -wa. We bhla, nyɩma ya 'sɔ -lɛ -wa -gblaa wee batoo 'wʋ, wa gbeta, ma 'pʋa 'nyu -gʋ. 21 Wee 'nyu -mɩnɩ, batizee batizee -we saa -zɛɛn da aɩn gbʋ 'wʋ, we 'wʋwlʋ -wa. Wee batizee batizee 'nɩ pʋɩn ku -yɔsasɩe 'nyu nya. Nɩɩ, mʋ slolua -Lagɔ 'bɩ -a yia nɔa 'wlukʋʋn -dlɔɔ nya. -Zezu Klisɩ ka 'wʋsɔ tlɩtlɩe lʋʋ 'gbʋ, wee batizee batizee puea aɩn. 22 -Zezu Klisɩ mnɩa yalɩ, ɔ -dɩ -Lagɔɔ lilisɔlʋ la. -Mɔ ɔ pɩlɩa 'anzɩ -yɔ senya, we -yɔ yalɩɩ 'tɩtɛ weee 'wlu la.