5
Piɛlɩ zʋa -Lagɔnyɩma kpasɩ 'dɩ
Nɩɩ, -slɛɛn -wa mɩa aɩn glaa -Lagɔnyɩma kpasɩ nya, ma -yla na gbaa gbʋ. -Amɩ mɩ 'ya -Lagɔnyɩmɛ kpasa nya. Ɩn ka Klisɩɩ sɩasɩee da 'yɩ. 'Ɩn 'ŋnɩmnɩe 'kadʋ yia 'bhlewlʋa, na -nʋ mɩ we glaa. 'Dɩ -we na zʋa aɩn mʋ nɩ: sa 'nɔɔluu zʋanyaa 'yliyɔzʋnya zʋa 'nɔɔlu 'yliyɔ, -Lagɔnyɩma -Lagɔ 'nyɛa aɩn yoo, a zʋ 'sa wa 'yliyɔ, dlɩ -zɔnʋ nya, we 'na -zɛlɩ -gla -nɩ, sa -Lagɔ 'yɩbhaa we, 'sa. A 'na nʋnʋ we lɛ 'gwɛzi -yɩyɩee 'gbʋ -nɩ. A nʋ we lɛ, -gʋladolue nya, wa zɛkalɩee 'gbʋ. Nyɩma -wa 'wlu -Lagɔ palɩa aɩn la, a 'na nʋnʋ wa 'nyii 'wʋ -nɩ. Amɩaa gbʋlɛnʋ sɔ -zɛ -Lagɔnyɩma -yla gbʋʋ 'ylislolue. 'Ɩn zlɩ bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyaa -Kanyɔ 'kadʋ -ka lʋyi, -can -kloo -we'e 'bhʋa 'yligʋla, a 'ka we 'yɩ.
Piɛlɩ zʋa -Lagɔnyɩma tɔlʋa 'dɩ
'Sa -bhlokpadɛ, nyimesia, a tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi nyɩma kpasɩ 'yu. 'Ɩn a 'dɛ weee, a tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi, -ɔ -ka -mɩ ɔ 'ka ɔ -libheyii zɔlubho nʋ. Nɩɩ, -Lagɔsɛbhɛ nɛɛ:
«Nyɩma -wa ylimanɩa wa 'dɛ,
-Lagɔ sɔlʋa wa -yɔ 'wʋ,
'ɩn -wa tɩa wa 'dɛ 'wʋ 'kienyi,
-Lagɔ nʋa -maa zʋzɔnʋ 'wluo.»
A tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi -Lagɔɔ sɔ 'tɩtɛ zɔ, 'ɩn 'ylɩ -we ɔ zʋa, we -ka nyni, ɔ 'ka aɩn 'ylimanɩ. A zʋ amɩaa -yɔkpagbʋ weee -Lagɔ kwɛɛ. Nɩɩ, mɔ zʋa aɩn 'yliyɔ.
Amɩaa -gʋ -tʋ ladoluda, 'ɩn a zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ! Nɩɩ, amɩaa tʋnyɩmɛ, *'Kuzu, mɩ 'cɛ 'pada, ŋwɔ -bha -jla 'bhisa, 'wʋkpɩkpɩe nya, 'ɩn -ɔ we 'kaa lii datalɩe nya. A 'yligbe we 'yu gege dlɩzʋzʋe nya. Nɩɩ, amɩaa 'dɛ -yi we 'ji, amɩaa -Lagɔbhelia mnenia dʋdʋ weee -gʋ la, wa mɩ sɩada aɩn 'bhisa.
10 'Ɩn a -ka sɩa bhla -sɛlɛ nya, -Lagɔ -ɔ -wa 'nanɩ weee -kanyɔ, -ɔ laa aɩn, ɔ 'ŋnɩmnɩe 'nɩa bhloluda -ka, -we 'wlʋa 'bhle -Zezu Klisɩ 'wʋ, a 'ka we yibheli. Ɔ dɛ yia aɩn -yɔmnazɩa, mɔ yia aɩn 'wʋtɛmanɩa, mɔ yia aɩn 'tɩtɛ 'nyɛa, mɔ yia aɩn 'yligbelia gege. 11 'Tɩtɛ -mɩ ɔ -nʋ nya -zʋ weee nya. *-Amɛnɩ!
'Wʋbhlolu -fʋsawɛlɩ
12 'Sɛbhɛ na paa da aɩn yoo, Silivɛɛn* sɔ cɛlɩa we. -Amɩ 'yliya 'wʋ -Lagɔbheli tɩklɩɩ yabhlo -wa. Wee 'sɛbhɛ -kibhe 'nɩ na paa aɩn yoo, ɩn 'ka aɩn 'kʋayli 'pa, 'ɩn ɩn 'ka aɩn -yla gba nɩɩ, -Lagɔɔ wlawlalu -zɔnʋ nɩ, a kpa we la -gli.
13 -Lagɔnyɩma mɩa -seli Babilɔnʋgbe nʋkplɛ, -wa -Lagɔ -saa -bha aɩn 'bhisa, wa nɛɛ, wa -sa aɩn fʋ. 'Ɩn na 'yu Malɩkɩ nɛɛ, -mɔɔ -sa 'ya aɩn fʋ. 14 A sɩsalɩ fʋ, a gbɩgbleli zɛkɩkalɩe nya.
Amɩa weee mɩa Klisɩ 'wʋ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -tʋ amɩaa -nʋ nya.
* 5:12 Silasɩ. 5:13 Babilɔnʋ: Wlɔmʋʋ 'tʋaŋnɩ -wa.