15
'Anzɩ gbesɔ -yɔ 'wʋbhlolu -sɩasɩe gbesɔ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia gwɛdilu -putu -yɔyɩ -mɔ yalɩ: we 'yli, 'ɩn we yia nyɩma ŋwɛgaga sʋbhalɩ. 'Anzɩ gbesɔ ka sɩasɩe gbesɔ kwɛɛ. Wee sɩasɩe -wa 'wʋbhlolu -sɩasɩe. Nɩɩ, mʋ nya -Lagɔ gbalɩa ɔ 'cɛ.
Tɔʋn, ɩn yia -lu yabhlo -yɔyɩ, we 'wlʋ sa gumunyu 'sese -we -yɔ -kosu mɩ 'wʋsusloluda. -Wa lua nɩmɛ klaa, we tɛlɩtɛlɩnʋ klaa, we -yɔ we nimeloo, wa 'yligbe gumunyu -gʋ. Wa ka -Lagɔɔ -pete kwɛɛ. Wa mɩ -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ *Moizɩ -yɔ Bhlabhlɛyuu lʋʋ bhlɩda. Wa nɛɛ:
«Jejitapɛ,
'tɩtɛ weee -Kanyɔ -Lagɔ,
-na lɛnʋgbʋnya 'yli,
'ɩn we nanɩa 'yli.
Nyɩma weee 'wlulapɩlɩnyɔ,
-na yoo mɩ tɩklɩɩ,
'ɩn we nanɩa 'yli.
-Ɔ 'nɩa ŋwnu ɔ 'ka -mɩ sɔ,
'ɩn ɔ 'ka -na 'ŋnɩ 'ylimanɩ,
-mɔɔ -kanyɔ 'nɩ -mɩ.
-We ka gbʋ -wa,
-mɩ -bhlogbɔɔ mɩa -mɔwlʋda.
Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩma weee yia -mɩ 'yu 'wlulagblia
wa 'ka -mɩ bʋbɔ,
-we ka gbʋ -wa,
wa ka -na lɛnʋgbʋ tɩklɩɩ -yɔyɩ.»
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia -Lagɔbudu 'kadʋ -yɔyɩ ŋwɛkalɩda -mɔ yalɩ. -Mɔ we nʋkplɛ, -Lagɔɔ -mɔwlʋ -ladɩlɩda mɩ -mɔ. 'Anzɩ gbesɔ -we sɩasɩe gbesɔ mɩa kwɛɛ, mʋ 'tlaa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ. We ka -bana 'pʋpa 'paɩnpaɩn 'wʋ. We 'kɩklɛyli mɩa, -can -cɛsli mɩa -bha. Wee -yliyɔgali -mnʋaa 'yabhlo 'nyɛa wee 'anzɩ gbesɔ -can -kɔpʋ gbesɔ yoo. Wee 'kɔpʋ mɩ yeda 'yliyɔga -Lagɔɔ 'cɛ nya. Gbeylo yabhlo 'bhʋa -mɔ -Lagɔɔ 'tɩtɛ -yɔ ɔ 'ŋnɩmnɩe 'wʋ, mʋ yea -Lagɔbudu 'kadʋ. Nɩɩ, sɩasɩe gbesɔ -we mɩa 'anzɩ gbesɔ kwɛɛ, we 'nɩ -slɔ 'plɩ nɩ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ pla.