16
Sɩasɩe gbesɔ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn 'nʋa wɛlɩ 'tɩtɛ yabhlo -we 'bhʋa -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, we nɛɛ 'anzɩ gbesɔ -ylaɛ: «-Lagɔɔ 'cɛɛ kɔpʋ gbesɔ nɩ, a mnɩ we nʋkpla -li jitea dʋdʋ -gʋ.»
Sɩasɩee tɩanʋ
'Anzɩɩ tɩanʋ mnɩa, 'ɩn we yia wenʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu jite dʋdʋ -gʋ. 'Gbia 'nyii -we cɔnɔa, 'ɩn we yia nyɩma -yɔyi. Nɩɩ, nyɩma -wa kaa wee nɩmɛɛ yibhelida -yɔ, 'ɩn wa bʋbɔa -we wa tɛlɩa, 'ma wee 'gbianya yia -yɔ.
Sɩasɩee 'sɔnʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'anzɩɩ 'sɔnʋ yia wenʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu jite -mɔ gumunyu lʋ, 'ɩn 'nyu yia 'pɩɔn -zɛ, 'kwiee 'pɩɔn 'bhisa. 'Ɩn gumunyu lʋ -lu weee yia tlɩ.
Sɩasɩee tanʋ
Wemʋ 'anzɩɩ tanʋ yia we -nʋ jite -mɔ -gbʋanya -yɔ 'nyuwlukʋanya lʋ, 'ɩn we 'dɛ weee yia 'pɩɔn -zɛ. 'Anzɩ -we kaa 'nyi weee -gʋ wɛlɩ, 'ɩn ɩn yia we wɛlɩ 'nʋ, we nɛɛ:
«-Mɩ -ɔ mɩ -bha,
-mɩ -ɔ mɩ bhaa tɩada,
-mɩ -wa -Mɔwlʋnyɔ.
Sa -na bhua dʋdʋgʋ -nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ nɩ,
we tɩklɩɩ.
-We ka 'gbʋ we mɩa tɩklɩɩ,
mʋ -wa nɩɩ,
maa jitea -Lagɔnyɩma -yɔ ɔ gbʋʋ -falɩpanyaa 'pɩɔn.
We 'dɛɛ 'gbʋ,
-ɩn ka wa 'pɩɔn 'nyɛ,
'ɩn wa yia we 'ma,
mʋ -wa wanʋʋ 'pɛnɩe.»
Nɩɩ, -mɔ 'slakagʋsalɩlu 'wʋ wɛlɩ yabhlo 'bhʋa, ɩn 'nʋa we, we nɛɛ:
«Jejitapɛ,
'tɩtɛ weee -Kanyɔ -Lagɔ,
gbʋzɔnʋ -wa:
-na gbʋwʋbhubhue mɩ gbʋzɔnʋ nya,
'ɩn we mɩ tɩklɩɩ.»
Sɩasɩee -mnʋanʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'anzɩɩ -mnʋanʋ yia -mʋʋnʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu jite 'ylʋ -gʋ. 'Ɩn 'ylʋʋ san yia 'wʋtɛmanɩ, 'ɩn we yia nyɩma -sie. Tɔʋn 'ylʋ 'pʋa, 'ɩn we yia nyɩma -sie 'nyumɛɛ, -zugba wa vɛlɩa -Lagɔ -ɔ 'paa wee gbʋnyii yoo. 'Sa we mɩa 'bhie, wa'a 'bhiti wa dlɩ 'ɩn wa'a ŋwnu wa 'ka -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ.
Sɩasɩee gbunʋ
10 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'anzɩɩ gbunʋ jitea wenʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu wee nɩmɛɛ 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ. Tɔʋn, 'ɩn sabɔ yia bɛ da wee nɩmɛ pɩlɩa -lu weee 'wlu la. Nɩɩ, nyɩma mua wa 'dɛɛ -kwɩtaya wa sɩasɩee 'gbʋ. 11 Wa kuu 'cɔnʋe -yɔ wa 'gbianyaa 'gbʋ wa vɛlɩa -Lagɔ -ɔ mɩa yalɩ, -zugba wa zʋ wa gbʋnyii lɛnʋe 'yliyɔ.
Sɩasɩee gbelibhlonʋ
12 Nɩɩ, wee 'anzɩɩ gbelibhlonʋ yia -mʋʋnʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu jite -gbʋa 'kadʋ -we wa laa Eflatɩ lʋ, 'ɩn we yia mna, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -wa mɩa 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda, wa -ka yi, wa 'ka 'plɩɩ 'gbʋ. 13 -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn yia zuzu 'nyii* ta -we -yɔ gboŋwu 'wʋwlʋa -yɔyɩ, -zugba we tlaa -zatɩbhɛ klaa, wee nɩmɛ klaa, we -yɔ yoyogbʋʋ -falɩpanyɔ ŋwɛɛ. 14 Nɩɩ, 'Kuzu 'paa wee zuzunya yoo, gwɛdigbʋnya we nʋa lɛ. Dʋdʋ weee -gʋ we mnɩa we 'ka nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya weee 'bʋmnɩ, we 'ka wa 'wlugʋgwlalɩ, 'ɩn wa 'ka tʋ gʋ, 'tɩtɛ -ka -Lagɔɔ 'ylɩ 'kadʋʋ zlɩ.
15 Nyɩmaa -Kanyɔ nɛɛ: «Nɩɩ, 'wienyɔ 'bhisa na yia yia. -Mɔmɔ 'nɩ 'ylaa 'wʋ -mɩ, 'ɩn ɔ -ka ɔ -bana lazʋ ɔ 'dɛ kwesi nɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔ -nʋ nya. 'Ɩn ɔɔ nyɩmɛ 'na 'ka nɔ kpanʋ nya, nyɩma -ka ɔ ylada -mɩ, zʋ 'na 'ka ɔ 'bha.»
16 Wamɩa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya weee, 'ma zuzu 'nyii gʋgwlalɩa 'wlu da yabhlo. -Mɔ wa laa zuifʋwɛlɩ 'wʋ Amagedɔn.
Sɩasɩee gbesɔnʋ
17 Nɩɩ, wee 'anzɩɩ gbesɔnʋ jitea wenʋʋ 'kɔpʋʋ nʋkpla -lu -mɔ yalɩ -pɩpɛ 'wʋ. -Mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, ɔ 'ŋnɩmnɩkpe 'wʋ wɛlɩ 'tɩtɛ yabhlo 'tlaa, we nɛɛ: «We ka bhɩa.» 18 Tɔʋn, 'nyu 'paa 'yɩka, wɛlɩnya gbaa, -dɛ -gaan, 'ɩn dʋdʋ yia zuklu 'tɩtɛɛ. Nɩɩ, nyɩma -ka bhaa dʋdʋ -gʋ lamɩ we 'ka -zɛɛn ylɩ, dʋdʋ 'nɩa -slɔ 'sa zuklu. 19 'Gbe 'kadʋ yia ladɩdlɩ ta, 'ɩn laga -gbenya yia labhʋ. -Lagɔɔ dlɩ yia Babilɔnʋ -gʋ -bho, 'ɩn ɔ yia we nʋ -kɔpʋ 'nyɛ, we 'ka 'ma. Wee 'kɔpʋ mɩ yeda ɔ 'cɛ 'kadʋ nya. 20 Dʋdʋnya -we mɩa gumunyu nyɩdɩ, 'nyu ka we 'dɛ weee mna, wa'a 'yɩ 'maslɛɛn -gɔgɔnyaa 'wlu -yɔ. 21 Ŋwɔtlɔ -pue bhʋa yalɩ, -zugba we bhlili nyɩma -gʋ tʋkpa 'kadɩ 'bhisa. We 'wʋwɔlʋe mneni we 'ka kilo glʋ 'sɔ nyni. 'Ɩn ŋwɔtlɔ -pue nɩɩ 'gbʋ nyɩma vɛlɩa -Lagɔ, -we ka gbʋ -wa, 'yli wee sɩasɩe 'ylia.
* 16:13 Zuzu 'nyii: 'sɛbhɛ tɔlʋa nɛɛ pʋɩn -ka zuzu.