17
-Lagɔ 'bhua Babilɔnʋʋ -yɔgbʋ 'wʋ
Wee 'anzɩ gbesɔ -we kaa 'kɔpʋ gbesɔ kwɛɛ, we 'yabhlo bɛa 'mɩ -yɔ, 'ɩn we nɛɛ 'mɩ -yla: «Yi, sa -Lagɔ yia 'naabɩzɩŋwnɔ 'kadʋ -kaslʋ 'wʋpaa, ɩn 'ka -mɩ we 'klʋslolu. Ɔɔ ŋwnɔ -wa 'gbe 'kadʋ -we mɩa 'nyii -zlo kwesi. Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -yɔ ɔɔ 'ŋwnɔ 'sɔ ka -budu 'wʋdɩ. Dʋdʋgʋ -nyɩma ka ɔ nʋ 'ma sa duun. 'Ɩn -mɔmɔ -ka ɔ nʋ 'ma, -mɔɔ -kanyɔ ka ɔ mʋtnɩ lʋ bhlili.»
-Lagɔɔ Zuzu 'bhua 'mɩ 'wʋ, 'ɩn 'anzɩ yia 'mɩ da bɛblɛɛ kwa. -Mɛmɛ mɩa, 'ɩn ɩn yia 'ŋwnɔ yabhlo -yɔyɩ, -zugba ɔ -dɩ nɩmɛ zalʋ -gʋla. Wee nɩmɛɛ -gʋ wlu gbesɔ, 'ɩn we 'gwɩ kugbua, 'ɩn -Lagɔɔ vɛlɩ -ŋnɩnya mɩa we -yɔcɛlɩda da weee. Ɔɔ 'ŋwnɔ ka 'naa -zɔnʋ -bana zalʋ 'wʋ. Nɩɩ, -can klaa, tʋkpa -zɔnʋ klaa, we -yɔ 'ŋnɩmnɩli wa laa 'pɛlɩlɩ, mʋ nya ɔ -kpea. -Can -kɔpʋ mɩa ɔ kwɛɛ. Nɩɩ, -nyanɩ yea wee 'kɔpʋ: mʋ -wa ɔ -yɔ nʋkpasiaa -budu 'wʋdɩdɩee pʋɩn. 'Ŋnɩ yabhlo, -we ka ji mɩa zizeda, -mʋʋ mɩ ɔ 'klʋ -yɔ cɛlɩda. Mʋ -wa:
BABILƆNƲGBE 'KADƲ
'NAABƖZƖŊWNƖƖ 'NYAA -YƆ
DƲDƲ -GƲƲ -NYANƖƖ GWEDƖDA
'Ɩn ɩn yia we 'jiyibheli nɩɩ, -Lagɔnyɩmaa 'pɩɔn -yɔ -Zezuu gbʋdayɩnyaa 'pɩɔn -we ɔ 'maa, we nʋ mɩ ɔ 'bhada.
Ɩn 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn we yia 'mɩ ŋwɛgaga -sʋbhalɩ. 'Anzɩ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ we yi 'sa -mɩ -lʋɛlɩa? Nɩɩ, ɔɔ 'ŋwnɔ -yɔ nɩmɛ -we -gʋ ɔ -dɩa la, nɩmɛ -we kaa 'wlu gbesɔ -yɔ 'gwɩ kugbua, we 'ji -we mɩa zizeda, 'mʋ na yia -mɩ -yla gbaa. Nɩmɛ -we -ɩn 'yɩa dɛ -yɔ, we mɩ bha la. -Slɛɛn mɩa, we 'nɩ lamɩ. 'Bhʋka -we 'nɩa bhloluda -ka, we 'wʋ we yia 'tlaa, 'ɩn wa 'ka we lasa. We 'ka dʋdʋʋ gwedɩda bhlili, nyɩma -wa ka ŋnɩ 'nɩa 'yliyɔga -sɛbhɛ 'wʋ cɛlɩda -mɩ, ŋwɛgaga yia wa sʋbhaa wa -ka wee nɩmɛ 'yɩ. -We ka gbʋ -wa, wee nɩmɛ mɩ bha la, -slɛɛn mɩa, we 'nɩ lamɩ, nɩɩ, lʋ we yia yia.
«-Slɛɛn mɩa, -ɩn 'nʋ gbʋ 'wʋla gbʋyilo nya. We -gʋ wlu gbesɔ mɩa, -gɔgɔ gbesɔ -wa. -Mɔ ɔɔ 'ŋwnɔ -dɩlɩa la. 'Ɩn we mɩ 'yaa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya gbesɔ nya. 10 Nɩɩ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya gbu mɩa waa gbesɔ -manɩ glaa, -maa ka bhli, wa 'nɩ -slɛɛn wa 'bɩ 'wʋ -mɩ. Nɩɩ, wa gbelibhlonʋ pɩlɩa -slɔ nyɩma 'wlu la. Wa gbesɔnʋ 'nɩ -slɔ nyni. 'Ɩn ɔ -ka yi, ɔ 'na 'ka -gwlɛ. 11 Bhlasabhla -nɩmɛɛ tɩanʋ mɩa, -we mɩ bhaa la, 'ɩn -we 'nɩa -slɛɛn lamɩ, mʋ -wa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔɔ gbetanʋ. We mɩ waa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya gbesɔ -manɩ glaa. La wa yia we -saa.
12 «'Gwɩ kugbua -ɩn 'yɩa dɛ -yɔ nɩ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya kugbua -wa. Wa 'nɩ -slɔ wa 'tɩtɛ 'yɩ. Nɩɩ, wa -ka wa 'tɩtɛ 'nyɛ nɩ, 'ɩn wa -yɔ wee nɩmɛ 'sɔ pɩlɩa nyɩma 'wlu la, bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya. 13 Waa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya weee mɩa, wa 'wlukʋʋngbʋ -bhlo. We 'dɛɛ 'gbʋ wa yia wa latɛlo -yɔ wa 'tɩtɛ wee nɩmɛ -yla tɩ. 14 Ma yia Bhlabhlɛyu tʋ dɩlɩa, 'ɩn lua ɔ yia wa. -We ka gbʋ -wa, mɔ pɩlɩa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya weee 'wlu la, 'ɩn ɔ mɩ -cɩaan nʋ -kanyɔ nya. Nyɩma -Lagɔ laa, 'ɩn ɔ yia -bha wa -sa, 'ɩn wa mɩa tɩklɩɩ -Lagɔ 'yu, -maa -yɔ ɔ sɔ yia wa lua.»
15 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'anzɩ nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «'Nyi -we -ɩn 'yɩa dɛ -yɔ, da 'naabɩzɩŋwnɔ -dɩa la, mʋ -wa nyɩmaa klu klaa, nyɩmaa -zlo klaa, laga klaa, we -yɔ wɛlɩɩ 'yli -bhlo -bhlo gbanya. 16 'Gwɩ kugbua -we -ɩn 'yɩa dɛ -yɔ, we -yɔ wee nɩmɛ, mʋnya yia ɔɔ 'naabɩzɩŋwnɔ 'wʋnyɛa. -We weee ɔ kaa kwɛɛ, kwɛɛ we yia we ɔ -saa -nya, 'ɩn we 'ka ɔ tɩ kpanʋ nya. Ɔ yɩcɛ we yia lia, 'ɩn we 'ka ɔ pnɩɩ -kosu 'wʋpa. 17 -We ka 'gbʋ we 'kaa we lɛnʋ -nya, mʋ -wa nɩɩ, -Lagɔ zʋa we we dlɩ 'wʋ, we 'ka dlɩ -bhlo -ka, 'ɩn we 'ka we 'tɩtɛ nɩmɛ -yla tɩ ɔ dʋmagbʋ nya. We 'dɛɛ 'gbʋ, 'tɩtɛ weee waa nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya yia wee nɩmɛ yoo 'nyɛa. 'Sa we yia -mɩa, 'ɩn we 'ka -Lagɔɔ wɛlɩɩ -gʋgbʋʋ lɛnʋbhla ylɩ. 18 Nɩɩ, 'ŋwnɔ -ɩn 'yɩa dɛ -yɔ, wee 'gbe 'kadʋ -wa. Mʋ pɩlɩa da dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya weee 'wlu la.»