18
Babilɔnʋgbee bhlibhlie
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia 'anzɩ -putu -yɔyɩ yalɩ 'bhʋda. We ka 'tɩtɛ, 'ɩn we san nynia dʋdʋʋ da weee. We 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ, we nɛɛ:
«Ɔ ka bhli, Babilɔnʋgbe 'kadʋ ka bhli.
-Bha zuzu 'nyii dɩlɩa -slɛɛn la.
Pʋɩnkazuzu weee -yɔ pʋɩnkazia weee
-we wa nyɛa 'wʋ,
mʋ dɩlɩa -bha la.
Nɩɩ, ɔ ka laga weee ɔ nʋ 'nyɛ sa duun,
'ɩn -mɔmɔ -ka ɔ nʋ 'ma,
'ɩn -mɔɔ -kanyɔ bhlilia ɔ mʋtnɩ lʋ.
Dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -yɔ ɔ 'sɔ ka -budu 'wʋdɩ.
'Ya, ɔ 'ŋnɩmnɩe 'kadʋʋ 'gbʋ,
dʋdʋ -gʋʋ -valɛpanya ka 'gwɛzi duun 'yɩ.»
'Ɩn ɩn yia wɛlɩ -putu 'bhʋa yalɩ 'nʋ, we nɛɛ:
«Na nyɩma, a 'tla Babilɔnʋgbe nʋkplɛ.
A -ka we lɛnʋ, a 'na 'ka ɔ gbʋnyuu glaa -mɩ,
'ɩn sɩasɩe -we yia ɔ bhɩtɩa,
a 'na 'ka we 'wʋ -mɩ.
Nɩɩ, ɔ gbʋnyii ylɩa yalɩ.
-Lagɔ 'nɩ ɔ lɛnʋgbʋ 'nyii 'wʋdlʋ.
Sa ɔ nʋa ɔ nyɩma, a nʋ 'sa ɔ.
-We ɔ nʋa nyɩma -yla lɛ,
a nʋ we -zakpa 'sɔ lɛ ɔ -yla.
'Kɔpʋ -we 'wʋ ɔ 'nyɛnɩa nyɩma nʋ,
a palɩ -mɔ 'tɛlɔ nʋʋ -zakpa 'sɔ ɔ -yla.
'Dɛɛ 'ylimanɩe -yɔ 'ŋnɩmnɩe ɔ 'yɩbhaa.
We 'dɛɛ 'gbʋ, a 'nyɛ ɔ 'sasʋkpa -sɩasɩe
-yɔ guwʋwlʋwlʋe.
Ɔ nɛɛ ɔ 'dɛ -yla:
‹Ɩn -dɩ 'ŋnɩmnɩkpe -gʋla.
Ɩn 'nɩ -dʋgbaŋwnɔ,
'ɩn gu 'na 'ka 'mɩ 'wʋwlʋ.›
We 'dɛɛ 'gbʋ, sɩasɩe 'kadɩ
-we yia ɔ ylɩa 'ylɩ -bhlo nya, mʋ nɩ:
nyɩmɛ -bhagu klaa, guwʋwlʋwlʋe klaa,
we -yɔ ŋwɔ.
We 'dɛ weee yia ɔ -gbɛ yia.
'Ɩn -kosu 'ka ɔ -sie.
Cɩɩn, Jejitapɛ -ɔ 'bhua ɔ -yɔgbʋ 'wʋ,
ɔ ka 'tɩtɛ.»
Nɩɩ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya -yɔ ɔ ka -budu 'wʋdɩ. Wa ka ɔ 'gwɛzi li. We mɩ 'saa 'gbʋ, -kosu -we yia ɔ -siea, wa -ka we gbeylo -yɔyɩ, wia wa yia. -Gle wa yia 'paa wee 'gbee 'gbʋ. 10 Wa 'na 'ka we kwesi lanyni, -we ka gbʋ -wa, nyanɔ wa yia nʋa wee sɩasɩe 'kadʋʋ 'gbʋ, 'ɩn wa 'ka gbaɛ:
«Gbʋnyuu! Gbʋnyuu!
Babilɔnʋgbe 'kadʋ, 'gbe 'tɩtɛ,
-Lagɔɔ 'cɛ 'kadʋ ka ɔ lasa
'lɛlɩ -bhlogbɔɔ nya.»
11 Nɩɩ, dʋdʋ -gʋʋ -valɛpanya mɩ wida, wa mɩ -gle 'pada wee 'gbee 'gbʋ. Wa -valɛ'ɛ zɔ -slɛɛn. 12 Wa pɛlʋpa -li nɩ: -can klaa, 'gwɛzi 'pʋpa klaa, tʋkpa -zɔnʋ klaa, 'pɛlɩlɩ klaa, 'naa -zɔnʋ klaa, 'naa -zalʋ -we ka -valɛ 'tɛa klaa, -mislɔ naa klaa, we -yɔ suu 'yli -bhlo -bhlo -we wa'a 'yɩa bhebhe. Tɛlɩtɛlɩli mɩ 'ya -bha, tɔlʋa mɩ lʋɛgla nya, tɔlʋa mɩ su -zɔnʋ nya, tɔlʋa mɩ nɛtɛ -zɔnʋ nya, 'ɩn tɔlʋa mɩa tʋkpa 'nanɩ nya. 13 -Zapʋʋ nnanɩli mɩ -bha, -li -we ka ŋnɛ mɛnɩa, we mɩ 'ya -bha, -mʋ -wa: *-lasiklɔ klaa, *milɩ klaa, we -yɔ 'wlɩ. Nɩɩ, nʋ klaa, 'kpɩ klaa, bleya -yɔ we bhʋbhʋ klaa, 'bhlinya klaa, bhlabhlɛnya klaa, nɩmɛsʋʋnnya klaa, we -yɔ -nɩmɛsʋʋʋn 'wʋgbizewotlonya mɩ 'ya -bha. 'Bhie, galɩ -yɔ nyɩma tɔlʋa mɩ -bha. 14 Nɩɩ, -valɛpanya nɛɛ wee 'gbe -ylaɛ: «-Lu weee a 'yɩbhaa, wa'a 'yɩ -slɛɛn we amaa -gbɛ. -We ka -valɛ 'tɛa, -we nanɩa 'yli, we ka amaa -gbɛ mnɔ, wa 'na 'ka 'maslɛɛn we 'yɩ amaa -gbɛ.» 15 -Valɛpanya, -wa 'yɩa 'gwɛzi wa -valɛ 'bɩ wee 'gbe 'wʋ, wa 'na 'ka we kwesi lanyni. Nyanɔ wa yia nʋa wee sɩasɩe 'kadʋʋ 'gbʋ. Wia wa yia, -gle wa yia 'paa. 16 'Wʋ wa yia 'kpɩaɛ:
«Gbʋnyuu! Gbʋnyuu!
Gbe 'kadʋ mɩa da nɩ,
'naa -zɔnʋ -yɔ 'naa -zalʋ
-we ka -valɛ 'tɛa,
zlɩmɛ mʋ kaa we kuu.
-Can klaa, tʋkpa -zɔnʋ klaa, we -yɔ 'pɛlɩlɩ,
'mʋ ɔ kpelia zlɩmɛ.
17 Nɩɩ, 'lɛlɩ -bhlogbɔɔ nya
we -li -zɔnʋ weee 'bhʋa la.»
Batoo -panya weee klaa, -wa plɩlɩa gumunyu -gʋ klaa, we -yɔ -wa nʋa batoo 'wʋ lubho -yɔ -wa yɩa wanʋʋ lililu 'nyu -gʋ -valɛpapɩe 'bɩ, wa 'dɛ weee ka wee 'gbe gwevla. 18 -Kosu mɩa wee 'gbe -sieda, wa -ka we gbeylo -yɔyɩ, 'ɩn wa 'kpɩa 'wʋɛ: «Gbe mɩa dɛ, we 'sɔnʋ 'nɩ -mɩ.» 19 Bla wa slua 'wluo, -zugba wa wi, wa pa -gle, wa gbaɛ:
«Gbʋnyuu! Gbʋnyuu!
Babilɔnʋgbe 'kadʋ,
nyɩma weee -wa plɩlɩa amaa -gbɛ
batoo 'wʋ gumunyu -gʋ,
wa ka 'gwɛzi -cɩan -zɛ amaa 'gbʋ.
Ama 'bhʋa la 'lɛlɩ -bhlo nya.»
20 Yalɩ, wee 'gbe ka labhʋ, a li 'mʋna. -Lagɔnyɩma, ɔ tietienya, ɔ gbʋʋ -falɩpanya, amɩa li 'ya 'mʋna. Nɩɩ, -Lagɔ ka wee 'gbe ɔ 'cɛ 'klʋslolu gbʋ -we we nʋa lɛ aɩn -yla, we 'gbʋ.
21 Tɔʋn, 'anzɩ 'tɩtɛ yabhlo yia tʋkpa 'wʋbhu. Nɩɩ, wee tʋkpa wɔlʋ 'wʋ -glɩgbɔ 'bhisa. We 'bhua we 'wʋ, we vitelia we gumunyu lʋ, 'ɩn we nɛɛ:
«A yla, 'sa -bhlokpadɛ wa yia Babilɔnʋgbe vitelia,
'ɩn we 'ka labhʋ.
22 Wa 'na 'ka 'maslɛɛn lʋʋ 'nʋ Babilɔnʋgbe nʋkplɛ.
Wa 'na 'ka -petee wɛlɩ 'nʋ.
Wa 'na 'ka 'maslɛɛn lɛglɛ 'nʋ.
Wa 'na 'ka lubho -yɔ lubhonʋnya 'yɩ.
Wa 'na 'ka 'maslɛɛn 'wuu -jiji 'nʋ.
23 'Napɛɛ san 'na 'ka 'maslɛɛn lɩ
-mɔ Babilɔnʋgbe nʋkplɛ.
Wa 'na 'ka nyimeslɔyu -yɔ ɔ 'ŋwnɔɔ wɛlɩ 'nʋ.
Nɩɩ, amaa -valɛpanya 'ylia -benyi dʋdʋ weee -gʋ,
'ɩn a yia laga weee -dawli 'wʋnʋ
amaa ylisi nya.»
24 Nɩɩ, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya -yɔ -Lagɔnyɩmaa tlɩtlɩe, we -yɔ nyɩma weee -wa wa 'bhaa dʋdʋ -gʋʋ tlɩtlɩe mɩ ɔ 'wlu.