19
Luluee lʋʋ
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia nyɩmaa -zloo wɛlɩ 'nʋ -mɔ yalɩ gbada. Wee wɛlɩ nɛɛ:
«*Aleluya!
-Amɩaa -Lagɔ ka -aɩn gbʋ 'wʋsa.
-Lagɔ -ɔ 'ylia, 'ɩn -ɔ 'tɛa la,
'mɔ ɔ -mɩa.
Nɩɩ, ɔ gbʋwʋbhubhue tɩklɩɩ,
'ɩn ɔ gbaa gbʋzɔnʋ.
'Naabɩzɩŋwnɔ 'kadʋ mɩa,
ɔ ka ɔ gbʋ dɩlɩ.
Ɔ ka dʋdʋgʋ -nyɩma duun pʋɩnplalɩ
wa nya mʋtnɩ lɛnʋe nya.
Ɔ ka -Lagɔnyɩma 'bha:
we 'dɛɛ 'gbʋ, -Lagɔ yia wa kpasa.»
Wee wɛlɩ nɛɛ 'yaɛ:
«Aleluya!
Wee 'gbe 'kadʋʋ gbeylo mɩ 'wʋsɔda
'ylɩ weee -nʋ nya.»
Waa nyɩma kpasɩ glʋ -bhlo 'ya -mnʋa -yɔ 'yliyɔgali -mnʋa -kʋlʋa 'kukolu -Lagɔ -ɔ -dɩa 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ la, ɔ 'yu, 'ɩn wa yia ɔ bʋbɔ, -zugba wa gbaɛ:
«-Amɛnɩ! Aleluya!»
Bhlabhlɛyuu 'ŋwnɔkwafɛtɩ
'Ya, wɛlɩ yabhlo 'tlaa 'ŋnɩmnɩkpe 'wʋ, we nɛɛ:
«Amɩa, -Lagɔɔ lubhonʋnya,
amɩa sɔa da ɔ,
we 'dɛ yi 'yua -sɛsɛ -zɛoo,
we 'dɛ yi nyɩma 'kadɩ -zɛoo,
a 'dɛ weee bhlɩ -amɩaa -Lagɔɔ 'ŋnɩ.»
Tɔʋn, ɩn yia wɛlɩ -we 'wlʋa nyɩmaa -zlo mɩa gbadaa wɛlɩ 'nʋ. -We 'wlʋ 'ya gumunyuu -yɔ -dɛɛ -jiji. We nɛɛ:
«Aleluya!
Cɩɩn, -slɛɛn mɩa, Jejitapɛ,
'tɩtɛ weee -Kanyɔ -Lagɔ pɩlɩ
nyɩma weee 'wlu la.
-A li 'mʋna,
-a 'ylimanɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'mʋna nya.
Nɩɩ, -slɛɛn mɩa,
Bhlabhlɛyuu 'ŋwnɔkwakwɩe -wa.
'Ŋwnɔ -ɔ ɔ -saa -bha ɔ -nʋ nya,
-mɔɔ ka -mɔɔ 'dɛ 'ylinamanɩ.
Ɔ ka 'wʋpla -bana yabhlo 'yɩ.
'Naa -zɔnʋ -bana -wa,
lɩ we lɩa,
'ɩn we mɩa -mɔwlʋda.»
(Nɩɩ, wee 'naa -zɔnʋ mɩa, mʋ -wa -Lagɔnyɩmaa libho -zɔnʋ.)
'Anzɩ nɛɛ 'mɩ -yla: «-We ɩn mɩa gbada, -ɩn cɛlɩ we, -Lagɔwɛlɩɩ 'dɛbhie -gbolu -wa. Nɩɩ, -wa wa laa Bhlabhlɛyuu 'ŋwnɔkwafɛtɩ 'wʋ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ wa -nʋ nya.»
10 Tɔʋn, ɩn yia 'kukolu 'sibhli 'anzɩɩ bhʋ -yɔ, ɩn 'ka we bʋbɔ. 'Ɩn we nɛɛ 'mɩ -ylaɛ: «-Ɩn nʋ 'nanʋʋ, -ɩn 'na nʋnʋ 'sa -nɩ. Nɩɩ, -amɩ mɩa, -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ ɩn -mɩa, -mɩ -yɔ -na bhelia -yɔ -na bhɔlɔa -wa mɩa -Zezuu gbʋdayɩnya nya, aɩn 'bhisa. -Lagɔɔ 'dɛ -bhlo -ɩn 'kaa bʋbɔ.»
Cɩɩn, -Zezuu gbʋdayɩwɛlɩ -wa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa wɛlɩɩ somi.
Nɩmɛsʋʋn 'pʋpaa -gʋladɩnyɔ
11 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia yalɩɩ ŋwɛkalɩ -nʋ -yɔyɩ. -Bhɛdɛ mɩa, nɩmɛsʋʋn 'pʋpa mɩa -bha. Wee nɩmɛsʋʋʋn -gʋladɩnyɔ wa laa Wɛlɩ -bhlo -yɔ Gbʋzɔnʋ. Ɔ gbʋwʋbhusɔ -yɔ ɔ tʋgʋsɔ tɩklɩɩ. 12 Ɔ 'yli nyumaa -kosu 'bhisa. -Can -klooo -zlo mɩa ɔ 'wluo. 'Ŋnɩ yabhlo mɩ ɔ -yɔcɛlɩda, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ we -yi, we 'nɩ ɔ 'dɛ -bhlo 'wʋbhʋ. 13 -Bana -we mɩa ɔ 'wʋ, 'pɩɔn wɔtɔmanɩa we, tʋgʋnyɔɔ -bana 'bhisa. Ɔ ŋnɩ -wa -Lagɔwɛlɩ. 14 Yalɩɩ 'slʋja mɩ ɔ 'bɩ, wa 'dɛ weee mɩ nɩmɛsʋʋn 'pʋpanya -gʋ. -Ɔ -ka -mɩ, 'naa -zɔnʋʋ -bana 'pʋpa 'paɩnpaɩn mɩ ɔ 'wʋ. 15 -Ɔ -dɩa wee nɩmɛsʋʋn -gʋ la, ɔ ka 'nɛnɔ -tʋgʋgblɛ ŋwɛɛ. Wee tʋgʋgblɛ nya ɔ yia dʋdʋgʋ -nyɩma bhɩtɩa. 'Ma ɔ yia ŋwɛ -gʋ zʋa 'tɩtɛ nya. Mɔ yia -dlɔya 'wʋnyazɔa 'tɩtɛ -ka -Lagɔɔ 'cɛ 'kadʋ 'wʋ. 16 Nɩɩ, 'ŋnɩ yabhlo mɩ ɔ -bana -yɔ ɔ bhɔgʋ -yɔ cɛlɩda. Wee ŋnɩ -wa:
NYƖMAA 'WLULAPƖLƖNYAA 'WLULAPƖLƖNYƆ
WE -YƆ
NYƖMAA -CƖAAN NƲ -KANYƆ
17 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia 'anzɩ yabhlo -yɔyɩ 'ylʋ nʋkplɛ. 'Zia weee, -we mɩa -bluda -mɔ yalɩ 'pɩpɩ, we 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ we -yla, we nɛɛ: «A yi. A suslolu 'wʋ, -Lagɔɔ lililu 'kadʋʋ 'gbʋ. 18 Nɩɩ, a yi nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya klaa, 'slʋjaa 'yugalɩnya klaa, we -yɔ nyɩma 'tɩtɛ, a yi wa 'kwie lia. A yi nɩmɛsʋʋnnya -yɔ we -gʋladɩnyaa 'kwie lia. A yi nyɩmaa 'yli -bhlo -bhloo 'kwie lia: we 'dɛ yi galɩ -zɛoo, we yi -wa 'nɩa galɩ nya -mɩ -zɛoo, we yi 'ylaaslɩɩ -zɛoo, we yi nyɩma kpasɩ -zɛoo, a yi wa 'dɛ weee 'kwie lia.»
19 Tɔʋn, wee nɩmɛ klaa, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya klaa, we -yɔ we 'slʋja, 'ɩn ɩn yia we -yɔyɩ. Wa ka 'wlugʋgwlalɩ wa -yɔ ɔɔ nɩmɛsʋʋʋn -gʋladɩnyɔ -yɔ -mɔɔ 'slʋja 'sɔ 'ka tʋ gʋ. 20 Nɩɩ, wa ka wee nɩmɛ -yɔ wee yoyolagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ kpa. Wee yoyogbʋʋ -falɩpanyɔ ka gwɛdigbʋ lɛnʋ wee nɩmɛ 'yu we 'ka nyɩma -dawli 'wʋnʋ. Nyɩma -wa kaa wee nɩmɛɛ yibhelida -yɔ, 'ɩn wa bʋbɔa we tɛlɩtɛlɩnʋ, 'ma we nʋa -dawli 'wʋ. Nɩɩ, we 'dɛ 'sɔɔ 'yliyɔganʋ wa vitelia -kosu 'kadʋ -yɔ -bhubhui -slo 'wʋ.
21 'Ɩn nɩmɛsʋʋʋn -gʋladɩnyɔ yia nyɩmaa pnɩɩ 'bha ɔ 'nɛnɔ -tʋgʋgblɛ -we mɩa ɔ ŋwɛɛ, we nya, 'ɩn 'zia weee yia wa 'kwie li.