6
Bhlabhlɛyu -wlɔa -luu klalɩli gbesɔ
Tɔʋn, 'ɩn ɩn yia ɔɔ Bhlabhlɛyu -yɔyɩ. 'Ɩn ɔ yia wee glɩglɩ -sɛbhɛɛ klalɩluu tɩanʋ -wlɔ. -Bha -bhlokpadɛ 'yliyɔgali -mnʋaa 'yabhlo 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ, -dɛ 'bhisa. 'Ɩn ɩn yia we 'nʋ. We nɛɛ: «Yi!» Ɩn -talɩa -bha, 'ɩn ɩn yia nɩmɛsʋʋn 'pʋpa -yɔyɩ. -Ɔ -dɩa we -gʋ la, ɔ ka pnu kwɛɛ, 'ɩn wa yia ɔ -can -kloo yoo 'nyɛ. Nɩɩ, ɔ ka -gʋgalɩ, 'ɩn -gʋ ɔ yi 'yaa -galɩa mnɩa.
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔɔ Bhlabhlɛyu yia wee -luu klalɩluu 'sɔnʋ -wlɔ. -Bha -bhlokpadɛ, 'ɩn ɩn yia 'yliyɔgaluu 'sɔnʋʋ wɛlɩ 'nʋ. We nɛɛ: «Yi!» 'Ɩn nɩmɛsʋʋn -putu yabhlo yia 'tla, we -za -kosu 'bhisa. -Ɔ -dɩa we -gʋla, 'mɔ wa 'nyɛa 'yoo, ɔ 'ka dʋdʋ -gʋ tʋ -la, 'ɩn dʋdʋgʋ -nyɩma 'ka 'bhʋbhalɩ. -Bha wa 'nyɛa ɔ tʋgʋgblɛ yoo.
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔɔ Bhlabhlɛyu yia wee -luu klalɩluu tanʋ -wlɔ. -Bha -bhlokpadɛ, ɩn 'nʋa 'yliyɔgaluu tanʋʋ wɛlɩ. We nɛɛ: «Yi!» Ɩn -talɩa -bha, 'ɩn ɩn yia nɩmɛsʋʋn -ylukpa -yɔyɩ. Ɔ -dɩa we -gʋ la, ɔ ka kilo kwɛɛ. Wɛlɩ yabhlo 'tlaa wee 'yliyɔgali -mnʋa nyɩdɩ, we nɛɛ: «'Mnɔ -yɔ -gooo 'klɩ yia yia. Nɩɩ, 'mnɔɔ kilo -bhlo kaa 'ylɩ -bhlo -lubhoo 'pɛnɩgwɛzi, -gooo kilo ta kaa 'ylɩ -bhlo -lubhoo 'pɛnɩgwɛzi. -Mʋmʋ -ka 'kpɩ -yɔ nʋ, -ɩn 'na zɩlɩ we kwɛ -nɩ, we -valɛ -tʋ sa 'cɛ.»
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔɔ Bhlabhlɛyu yia wee -luu klalɩlu -mnʋanʋ -wlɔ. -Bha -bhlokpadɛ ɩn 'nʋa 'yliyɔgalu -mnʋanʋʋ wɛlɩ. We nɛɛ: «Yi!» Ɩn -talɩa -bha, 'ɩn ɩn yia nɩmɛsʋʋn -yɔyɩ, we fuakaa. -Ɔ -dɩa we -gʋla, ɔ 'ŋnɩ wa laa tlɩtlɩe. Tlɩtlɩnyaa 'gbe -yɔ ɔ 'sɔ nɔ. 'Ɩn wa yia wa 'tɩtɛ 'nyɛ wa 'ka nyɩma 'bhaa mnɩ dʋdʋʋ kibhe -mnʋanʋʋ -bhlo -gʋ. 'Sa wa mnɩa wa 'ka nyɩma 'bha tʋgʋgblɛ klaa, ŋwɔ klaa, tlɩtlɩgu klaa, we -yɔ -fliinɩma 'nyii nya.
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔɔ Bhlabhlɛyu yia wee -luu klalɩluu gbunʋ -wlɔ. -Bha -bhlokpadɛ, ɩn yia nyɩma wa 'bhaa, wa zuzu -yɔyɩ 'slakagʋsalɩlu zɔ. Waa nyɩma mɩa, wa ka -Lagɔwɛlɩ -yɔŋwnu, 'ɩn wa mɩa we gbʋdayɩnya nya, we 'gbʋ wa yia wa 'bha. 10 Wa 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ, wa nɛɛ: «-Amɩaa -Kanyɔɔ 'zayli -ɔ mɩ -mɔwlʋda, dʋdʋgʋ -nyɩmaa -yɔgbʋ -na yia 'wʋbhua, 'ɩn -ɩn 'ka wa gbʋ dɩlɩ -amɩaa -yɔkpasasɩee saa. 'Lee, bhla -mʋmʋ -na wʋlʋ wea?» 11 Tɔʋn, wa yia -maa -bana 'pʋpa 'wʋladlili, 'ɩn wa nɛɛ -maa -yla, -maa wʋ -sɛ, nɩɩ, -maa bhelia -yɔ -maa lubhonʋ -lima -wa wa yia 'bhaa -maa 'dɛ 'bhisa, -maa ŋwɛ -ka gba 'bhie.
12 Ɩn -talɩa -bha, 'ɩn ɩn yia Bhlabhlɛyu -yɔyɩ, 'ɩn ɔ yia -luu klalɩluu gbelibhlonʋ -wlɔ. -Bha dʋdʋ zuklua 'tɩtɛɛ. 'Ɩn 'ylʋ yia ylumanɩ nɛɛ -gbɛnaa, 'ɩn 'cʋ yia zamanɩ 'pɩɔn 'bhisa. 13 'Ɩn -zɛlɩ yia bhli dʋdʋ -gʋ, su wa zʋbhalɩa, -pɩpɛ -ka 'plɩ, sa we 'bhue jitea, 'sa -zɛlɩ jitea dʋdʋ -gʋ. 14 'Ɩn yalɩ yia labhʋ nyɩmaa 'yliya 'wʋ, nɛɛ -bita wa glɩ. -Gɔgɔ weee -yɔ dʋdʋ weee mɩa 'nyu nyɩdɩ, 'ɩn we yia 'tlu. 15 Tɔʋn, dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya klaa, nyɩmaa 'yugalɩnya klaa, 'slʋjaa 'yugalɩnya klaa, 'ŋnɩmnɩnya klaa, nyɩma 'tɩtɛ klaa, galɩ klaa, we -yɔ -wa 'nɩa galɩ nya -mɩ, wa 'dɛ weee yia zize -gɔgɔɔ 'bhʋka 'wʋ, we -yɔ tʋkpa -nyɩdɩ. 16 Wa nɛɛ tʋkpa -yɔ -gɔgɔ -yla: «A bhlili -aɩn -gʋ. A zize -aɩn 'pɩpɩ, -ɔ -dɩa 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ la kwɛɛ. A zize -aɩn 'pɩpɩ Bhlabhlɛyuu 'cɛ kwɛɛ. 17 Nɩɩ, we ka nyni, wa 'cɛpaylɩ 'kadʋ ka nyni. Nyɔɔ mneni ɔ 'ka we 'yu 'yligbea?»