7
Nyɩma 'wlu glʋ ta -zakpa kugbua lɛ 'sɔ (144.000)
-Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɩn yia 'anzɩ -mnʋa -yɔyɩ 'yligbeda dʋdʋʋ gwɩgwɩ -mnʋa 'yli. -Mʋʋ mɩ dʋdʋʋ -pɩpɛ -mnʋa 'yoo -kʋlʋda, -mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, -pɩpɛ yabhlogbɔɔ 'plɩ dʋdʋ -gʋ, gumunyu -gʋ we -yɔ su 'wlu. 'Ɩn, ɩn yia 'anzɩ -putu yabhlo -yɔyɩ 'wʋsɔda 'ylʋʋ 'wʋsɔlʋda. -Lu -we nya wa zʋa -Lagɔɔ yibhelida nyɩma -yɔ, we mɩ we kwɛɛ. 'Anzɩ -mnʋa -we -Lagɔ 'nyɛa 'tɩtɛ we 'ka gumunyu -yɔ dʋdʋ sɩalɩ, we 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ we -yla, we nɛɛ: «A 'yligbe -slɔ, nɩɩ, -a 'nɩ -slɔ 'yliyɔga -Lagɔɔ yibhelida -Lagɔɔ lubhonʋnyaa 'klʋ -yɔ zʋ, dʋdʋ klaa, su klaa, we -yɔ gumunyu, a 'na sɩalɩ we -nɩ.» 'Ɩn -wa -Lagɔ zʋa ɔ 'dɛɛ yibhelida -yɔ, 'ɩn ɩn yia wa ŋwɛ yibheli. *Izlaɛlɩɩ zʋa weee 'yli, nyɩma 'wlu glʋ ta -zakpa kugbua lɛ 'sɔ (144.000).
Zudaa zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Lubɛnɩɩ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Gadɩɩ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Asɛlɩɩ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Nɛfʋtalii zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Manasee zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
'Simeɔɔ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
*Leviii zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Isakaaa zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Zabulɔɔn zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
*-Zɛzɛfʋʋ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Bɛzamɛɛɛ zʋayli, nyɩma 'wlu glʋ ta (12.000).
Wa 'dɛ weee 'klʋ -yɔ wa zʋa -Lagɔɔ yibhelida.
Nyɩmaa -zlo bibea 'ŋnɩmnɩkpe
-Mʋʋ 'bɩgʋ, ɩn -talɩa -bha, 'ɩn ɩn yia nyɩmaa -zlo -yɔyɩ. Waa nyɩma -zu 'wʋ, -ɔ mnenia ɔ 'ka wa zɛlɩ, ɔ 'nɩ -mɩ. Nɩɩ, dʋdʋ weee -gʋ -nyɩma wa -mɩa: laga weee -gʋ -nyɩma mɩ -bha. Zʋa weee 'yli -nyɩma mɩ -bha. Klu weee nyɩma mɩ -bha. Wɛlɩ weee nyɩma mɩ -bha. Wa 'yligbe 'ŋnɩmnɩkpe -yɔ Bhlabhlɛyu 'yu. Wa ka -bana 'pʋpa 'wʋ, 'ɩn saʋn mɩa wa kwɛɛ. 10 Wa 'kpɩa 'wʋ 'tɩtɛɛ, wa nɛɛ:
«-Amɩaa -Lagɔ -ɔ -dɩa 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ la,
ɔ -yɔ Bhlabhlɛyu 'sɔ,
gbʋwʋsasɩe mɩ wa -nʋ nya!»
11 Nɩɩ, 'anzɩ weee bibea wee 'yliyɔgali -mnʋa klaa, waa nyɩma kpasɩ klaa, we -yɔ 'ŋnɩmnɩkpe. Wa -gblia 'wlu la 'ŋnɩmnɩkpe 'yu, 'ɩn wa yia -Lagɔ bʋbɔ. 12 Wa nɛɛ:
«-Amɛnɩ!
Nyɩma weee gba ɔ 'ŋnɩ -zɔnʋ.
Nɩɩ, nyɩma weee -mnɩnɩ ɔ 'ŋnɩ,
gbʋyilo weee mɩ ɔ -nʋ nya,
nyɩma weee 'pa ɔ fuo, nyɩma weee zʋ -bha ɔ,
'tɩtɛ -yɔ latɛlo weee mɩ ɔ -nʋ nya.
We -mɩ 'sa, 'ɩn we 'ka 'sa -tʋ
'ylɩ weee -nʋ nya.»
13 -Bha nyɩmɛ kpasa yabhlo 'yɩbhaa 'mɩ laɛ: «'Lee, waa nyɩma kaa dɛ -bana 'pʋpa 'wʋ, mɔɔ -nyɩma wa -mɩ, 'ɩn mɔ wa 'bhʋlʋa?»
14 Ɩn nɛɛ ɔ -yla: «Na -kanyɔ, -ɔ -yia we 'ji, -mɩ -wa!»
Ɔ nɛɛ: «Waa nyɩma mɩa dɛ, wa ka wa sɩalɩ bhabha. Wa ka wa 'dɛɛ -bana -wɔlʋ Bhlabhlɛyuu 'pɩɔn lʋ, 'ɩn we yia pɔmanɩ tenyii. 15 We 'gbʋ wa 'yligbea -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩkpe 'yu, zlɩoo, sabɔoo, wa 'ka ɔ dʋmagbʋ lɛnʋ ɔ -budu 'kadʋ zɔ, 'ɩn -ɔ -dɩa 'ŋnɩmnɩkpe -gʋ la, 'ɩn -mɔɔ kʋa wa 'wʋ. 16 Ŋwɔ 'na 'ka 'maslɛɛn wa 'bha, 'nyumatʋ 'na 'ka 'maslɛɛn wa 'bha, 'ylʋ -yɔ slo 'na 'ka 'maslɛɛn wa 'bha. 17 Nɩɩ, Bhlabhlɛyu -ɔ mɩa 'ŋnɩmnɩkpe kwesi, mɔ yia wa 'nyuwlukʋa lʋ kwaa, bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ 'bhisa. 'Ɩn -Lagɔ yia wa 'mɩɔ weee sɩa.»