4
1-2 Ɩn nɛɛ -mɩ -yla: -ɩn gba -Lagɔgbʋ. -Mɩ na zʋa 'dɩ -Lagɔ -yɔ -Zezu Klisɩ 'yu. -Zezu -ɔ 'kaa tlɩtlɩnya -yɔ 'yliyɔganyaa -yɔgbʋ 'wʋbhu, -ɔ 'kaa lʋ yi, ɔ 'ka nyɩma 'wlulapɩlɩ, ɔ 'gbʋ na zʋa -mɩ 'dɩ. -Ɩn gba wa -yla -Lagɔgbʋ, -ɩn 'tɛmanɩ 'wʋ we -gʋ. Da -ka 'ylinanɩoo, da -ka 'ylinyunooo, -ɩn gba we, -ɩn lu wa. Nyɩma -ka gbʋnyuu lɛnʋ, gba we wa -yla, 'ɩn -wa -ka gbʋ -zɔnʋ lɛnʋ, 'pa wa 'kʋayli. -Ɩn nʋ -we weee mɩa nɩ lɛ, nʋ we lɛ gbʋslolue -yɔ dlɩtie nya. Nɩɩ, bhla mɩa yida, wa 'na 'ka gbʋslolue tɩklɩɩ yukwli pʋlʋ. -We nanɩa wa 'dɛ dʋdʋ, 'mʋ wa yia lɛnʋa. Gbʋ -slolunyaa -zlo wa yia 'wlu gʋgwlalɩa, 'ɩn -we mɛnɩa wa yukwlii 'yoo 'wʋ, 'ɩn -maa 'ka we gba. Gbʋzɔnʋ -yla wa yia yukwli 'sumanɩa, 'ɩn wa 'ka we -kalɩ ninenya -yla. Nɩɩ, -mɩ, -ɩn kpa -na 'dɛ 'nanʋʋ, -ɩn dɩ sɩasɩe 'wlu zɔla, -ɩn gba -Lagɔgbʋ, gbalɩ -na lubho -Lagɔɔ 'yloogblʋ.
Nɩɩ, -amɩ mɩa, ɩn ka na 'dɛ wla 'slaka nya pepe, 'ylɩ -we nya ɩn 'kaa labhʋ, we ka cɩpa. Ɩn ka -gɔlʋ -zɔnʋ gʋ, ɩn ka wee -gwagwɩe bhloluda nyni, ɩn 'nɩ -Lagɔgbʋ 'yitide. -Slɛɛn, -ɔ nynia -gwagwɩe nya tɩa, ɔ -tnʋʋ mɩa, -Lagɔ ka we la mnazɩ 'mɩ -yla, mʋ -wa nɩɩ, mɔ bhua nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋ tɩklɩɩ. We 'nɩ na 'dɛ -bhlo -yla, nɩɩ, -wa weee mɩa ɔ yiyie wʋda zɛkalɩdlɩ nya, ma yia wee -tnʋʋ 'yɩa.
Pɔlʋʋ 'wʋbhlolu -gbʋnya
-Ɩn 'yɩ 'klɩ -ɩn 'ka na -gbɛ yi slʋɩ. 10 Nɩɩ, Demasɩ 'yɩbha dɛslɛɛn -dʋdʋgʋ gbʋʋ 'gbʋ, ɔ ka 'mɩ 'bɩbhʋ, 'ɩn ɔ yia Tɛsalonikɩ mnɩ. Klesansɩ ka -Galasii mnɩ, 'ɩn Titɩ yia Dalɩmasi mnɩ. 11 Lukɩɩ 'dɛbhlo -tʋa 'mɩ -yɔ. -Ɩn -ka yida -mɩ, -ɩn 'bhu Malɩkɩ 'wʋ, -ɩn -yɔ ɔ 'sɔ yi, nɩɩ, 'wʋ ɔ saa 'mɩ bhabha na lubho 'wʋ. 12 Ɩn ka Tisikɩ tie Efɛzɩ. 13 Nɩɩ, na -gʋslunaa ɩn tɩa Tloasɩ -mɔ Kalɩpusɩɩ -buduŋwɛɛ, -ɩn -yɔ we yi, we -yɔ na glɩglɩ -sɛbhɛ. Nɩɩ, -ɩn 'na dlʋlʋ we nɩmɛku -nʋ 'wʋ -nɩ.
14 Alɛzandlɩ, -ɔ mɩa bhlabhlanyɔ nya, ɔ ka 'mɩ gbʋ -yɔkpalɩ bhabha. -We ɔ nʋa lɛ, Nyɩmaa -Kanyɔ 'kaa we 'lɛɛji wla. 15 'Ɩn -mɩ, -ɩn zʋ -na 'dɛ 'yliyɔ ɔ gbɛgbɛɩn, nɩɩ, ɔ ka -amɩaa wɛlɩ -yɔwʋsɔlʋ bhabha.
16 Da wa kwaa 'mɩ gbʋwʋbhunya 'yu tɩada, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ 'mɩ gwelʋ -mɩ. Wa 'dɛ weee ka 'mɩ 'bɩbhʋ. Nɩɩ, -Lagɔ 'na dɩlɩ wee gbʋ wa 'wlu -nɩ. 17 Nɩɩ, -amɩaa -Kanyɔ mɩa, ɔ mɩ 'mɩ kwesi, 'ɩn ɔ ka 'mɩ 'tɩtɛ 'nyɛ, 'ɩn ɩn yia ɔ wɛlɩ gba we -gʋ yelie nya, 'ɩn 'lakpanya weee -wa 'nɩa *Zuifʋ, wa yia we 'nʋ. 'Ɩn -Lagɔ yia 'mɩ -jla ŋwɛɛ -sa. 18 Nyɩmaa -Kanyɔ yia 'mɩ gbʋnyuu weee zɔ 'wʋbhua. Mɔ yia 'mɩ gbʋ 'wʋsaa, 'ɩn da ɔ pɩlɩa nyɩma 'wlu la yalɩ ɩn 'ka -mɔ nyni. Wa -mnɩnɩ ɔ 'ŋnɩ 'ylɩ weee nya. *-Amɛnɩ!
Pɔlʋ 'paa wɛlɩ
19 Nɩɩ, ɩn -sa Plisilɩ -yɔ Akilasɩ fʋ, we -yɔ Onezifɔlʋʋ -buduŋwɛɛ -nyɩma. 20 Ewlasɩtɩ ka Kolɛntɩ -tʋ, 'ɩn Tlofimʋ ka gu bhli, we 'gbʋ ɩn yia ɔ Milee tɩ. 21 Da ŋwɔtlɔyibhla 'nɩa -slɔ da nyni, -ɩn 'yɩ 'klɩ -ɩn 'ka na -gbɛ nyni. Ebulusɩ klaa, Pudɛn klaa, Linusɩ klaa, Klodia klaa, we -yɔ -amɩaa bhelia weee, wa nɛɛ wa -saa -mɩ fʋ.
22 -Amɩaa -Kanyɔ -yɔ -mɩ 'sɔ -tʋ. -Lagɔ ŋwna aɩn nyu la.