'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Titɩ yoo
Titɩ mɩa, *Pɔlʋʋ 'tale yabhlo -ɔ -saa ɔ 'wʋ ɔ -Lagɔlubho nʋda, mɔ -wa. Nɩɩ, -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔ yabhlo ɔ -mɩ bhaa Klɛtɩ. Sa nyɩmɛ 'kaa -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔ -zɔnʋ -zɛ, 'mʋ Pɔlʋ cɛlɩa ɔ 'wʋ. 'Sɛbhɛ 'sɔ Pɔlʋ 'paa Timotee yoo, we nʋkpla gbʋ -yɔ -we ɔ 'paa Titɩ yoo 'wʋwlʋ.
1
Fʋsawɛlɩ
Nɩɩ, -amɩ *Pɔlʋ, -ɔ -wa -Lagɔɔ lubhonʋnyɔ -yɔ -Zezu *Klisɩɩ *tietienyɔ, -amɩ cɛlɩa 'sɛbhɛ nɩ. Lubho -we -Lagɔ 'nyɛa 'mɩ, mʋ -wa nɩɩ, -wa ɔ -saa -bha, ɩn kwa wa dlɩzʋzʋee 'yoo -gʋ, 'ɩn ɩn -slolu wa, wa 'ka gbʋzɔnʋ yibheli, wa 'ka -Lagɔɔ sɔlʋ nɔda -tʋ. We -ka 'sa -mɩ nɩ, -maa mneni -maa 'ka we dlɩ 'wʋdɩ nɩɩ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, -Lagɔ yia we -maa 'nyɛa. Nɩɩ, -Lagɔ, -ɔ'ɔ 'tʋbhʋa yo, ɔ ka ɔ wɛlɩ wla wee 'yliyɔgagɩe -mɩnɩɩ -maa 'nyɛnyɩee daa, -zugba -lu yabhlogbɔɔ 'nɩ -slɔ lamɩ. Nɩɩ, bhla -we -Lagɔ 'paa ŋwɛɛ, we nynia, 'ɩn ɔ yia ɔ wɛlɩ zlɩ 'klʋ wleli. Wee wɛlɩ mɩa nɩ, mʋ -wa gbʋ -we ɔ tɩa 'mɩ -yɔ nɩɩ, ɩn mnɩ gbaa da weee, sa -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Lagɔ gbaa we -mɩ, we sɔlʋ.
Titɩ, na 'yuu 'zayli -amɩaa dlɩzʋzʋe -bhlo Klisɩ 'wʋ, -mɩ na cɛlɩa da 'wʋ: Nɩɩ, Dide -Lagɔ -yɔ -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Zezu Klisɩ nʋ -mɩ 'nanɩ 'wʋ, 'ɩn wa 'nyɛ -mɩ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
-Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔɔ lapalɩe
Nɩɩ, ɩn -ka -mɩ Klɛtɩdʋdʋ -gʋ tɩ nɩ, -ɩn 'ka gbʋ -we -tʋa 'wʋʋ 'wlubhaa gbʋ -wa. 'Gbeo 'gbe -we -ka -mɩ, we mɩ nɩɩ, -ɩn palɩ -mɔ -Lagɔnyɩmaa kpasɩ la, sɔ -we ɩn -slolua -mɩ lʋ: -Lagɔnyɩmɛ kpasa mɩa, ɔ -mɩ 'cɛ, ɔ -mɩ 'ŋwnɔ -bhloo 'lowli nya. Ɔ 'yua -mɩ dlɩzʋnya nya,* 'ɩn nyɩma 'na -salɩ wa 'yliyɔtɛlɔ dɩ -yɔ wa gbʋʋ 'nʋŋwɛ -sa dɩ -nɩ. Nɩɩ, -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔ mɩa, ɔ kwɛ nya -Lagɔlubho mɩa. We 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ lɛnʋgbʋ -mɩ 'cɛ: ɔ 'na -mɩ -nɩ 'dɛɛ 'ylimanɩnyɔ klaa, 'cɛkanyɔ klaa, nʋbhanyɔ klaa, we -yɔ -gɔlʋgʋnyɔ nya -nɩ. Ɔ 'na tɩtalɩ dlɩ 'nyuu nya 'gwɛzi la -nɩ. Nyɩma -ka ɔ -gbɛ yi, ɔ yibheli wa kpa sa, 'ɩn ɔ -kalɩ zʋzɔnʋʋ lɛnʋee zɛ. Ɔ yibheli ɔ 'dɛ, ɔ -mɩ nyɩmɛ tɩklɩɩ nya, -mɔwlʋda, 'bhie ɔ yibheli ɔ 'dɛ kpa sa. Wɛlɩ -we mɩa dlɩgʋzʋ sa, 'ɩn -we -yɔ -we wa -slolua ɔ 'sɔ mɩa -bhlo nɩ, ɔ -tʋ we -gʋ. We -ka 'sa -mɩ nɩ, 'ɩn ɔ mnenia ɔ 'ka nyɩma 'kʋayli 'pa gbʋ tɩklɩɩɩ slolue nya. 'Ɩn ɔ slolua ɔ kpɛlɩkpɛlɩnya sa -maa mnɔa.
Yoyogbʋʋ sloluee labʋbalɩnya
10 Nɩɩ, gbʋ -nyumɔnya -zu 'wʋ. Wa glaa, dumadu mɩ *Zuifʋ -wa -zɛa -Lagɔnyɩma nya. Gbʋkpʋagbʋʋ gbagbɩee lubho -yɔ -dawli wa kaa. 11 We mɩ nɩɩ, -ɩn 'munu wa ŋwɛ. -We ka gbʋ -wa, -glɩgbɔ -kpabhie wa mumnia la, -we wa 'na 'kaa -slolu, we slolue nya wa 'ka 'gwɛzi 'yɩ zʋbhalɩ sɔlʋ. 12 Nɩɩ, wa 'dɛɛ bheli Klɛtɩ -nyɩmɛ yabhlo, -ɔ -wa gbʋʋ -falɩpanyɔ, ɔ nɛɛ: «Klɛtɩ -nyɩma, yocɩaan klu, nɩma 'nyii, 'yalɔnya -wa ka -yɔkpagbʋ weee -wa lilie.» 13 'Ɩn wee gbʋdayɩwɛlɩ nɩ mɩ gbʋzɔnʋ nya. We 'dɛɛ 'gbʋ, -ɩn gba wa -yla 'klʋ 'cɩcɩ nya, 'ɩn wa 'ka dlɩ tɩklɩɩ zʋ. 14 Wa 'na nɛnɩ 'maslɛɛn Zuifʋʋ ninenya -yɔ nyɩma -wa 'bhʋlʋa gbʋzɔnʋʋ 'yoo -gʋlaa 'wlukʋʋn -titenya -yɔla -nɩ. 15 Nɩɩ, -lu weee mɩ -mɔwlʋda nyɩma -wa ka dɛ mɩa -mɔwlʋda -yla. -Wa kaa pʋɩn, 'ɩn wa'a zʋa dlɩ nɩ, -lu yabhlogbɔɔ 'nɩ -mɔwlʋda -mɩ wa -yla, -we ka gbʋ -wa, wa 'ylimnee -yɔ wa 'wlukʋʋn ka pʋɩn. 16 Wa -ka ladɩ, wa nɛɛ nɩɩ, wa -yi -Lagɔ, 'ɩn wa lɛnʋgbʋ -nanʋ palɩa -Lagɔ -blɩgʋ. Zɛn wa kaa, yukwliyɔsulonya -yɔ -wa 'nɩa -lu -zɔnʋ yabhlogbɔɔɔ lɛnʋe mneni, 'ma wa -mɩa.
* 1:6 Tɔlʋa nɛɛ: ɔ 'yua -mɩ 'yua -zɔnʋ nya.