3
-Lagɔnyɩmɛɛ nɔnɔbhʋ
Nɩɩ, ligbe -Lagɔnyɩma nɩɩ, wa pɩlɩ nyɩmaa 'yugalɩnya -yɔ 'gbee -cɩan zɔla. Wa zʋ -maa 'nʋŋwɛ, 'ɩn wa -mɩ -kli wa 'ka lubho -zɔnʋ weee nʋ. Wa 'na gbalɩ wɛlɩ 'nyuu nyɩmɛ yabhlogbɔɔɔ daa -nɩ. Wa -mɩ -dlɔɔ, wa -ka dlɩ -zɔnʋ, 'bhie wa -yɔ nyɩma weee -mɩ nnada 'ylɩ weee nya. -We ka gbʋ -wa, bha, -amɩa mɩ 'ya 'sa titinanya -yɔ gbʋʋ 'nʋŋwɛsanya nya, -a ka mnɔ. Dlɩwʋnynili -yɔ dʋdʋnanɔlii 'yli -bhlo -bhloo galɩ -a -mɩa -benyi. Nʋkplɛ 'ylinyuno -yɔ -luu 'tʋ 'wʋ -a mɩa -benyi, 'ɩn -a mɩa bha 'wʋnyɛ sa, 'ɩn -a -yɔ -amɩaa -lima nyɩnyɛnɩa 'wʋ. Nɩɩ, da -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Lagɔ -slolua ɔ 'nanɩdlɩ -yɔ ɔ nyɩmaa zɛkalɩdlɩ nyɩma 'klʋ, ɔ ka -aɩn gbʋ 'wʋsa. We 'nɩ nɩɩ, libho -zɔnʋ -a nʋʋ gbʋ, nɩɩ, nyazɩ ɔ 'yɩlɩa -aɩɩn gbʋ -wa. Ɔ ka -aɩn gbʋ 'wʋsa, 'ɩn ɔ yia Zuzu 'Pʋpaa 'tɩtɛ nya -amɩaa 'lulolu gwalɩ -a 'ka 'yliyɔgagɩe lolu 'yɩ, -amɩaa -yɔwɔlʋe nya. Ɔɔ Zuzu 'Pʋpa -Lagɔ yia -aɩn -gʋslua sa duun, -amɩaa Gbʋwʋsanyɔ -Zezu Klisɩɩ gbɛgbɛɩn. 'Ɩn, ɔ 'nanɩdlɩ nya -a 'ka nyɩma tɩklɩɩ nya -mɩ -Lagɔ 'yu, 'ɩn 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, -we -a mɩa dlɩ 'wʋdɩda, a 'ka we 'yɩ. Nɩɩ, wɛlɩ nɩ mɩ dlɩgʋzʋ sa. Ɩn 'yɩbha nɩɩ, -ɩn gba wee gbʋnya mɩa da -zakpa duun, 'ɩn -wa zʋa -Lagɔ dlɩ -gʋ, wa 'ka libho -zɔnʋʋ nʋnʋe 'yliyɔzʋ 'nanʋʋ, 'ɩn wa 'ka wa 'dɛ we tɩlɩ. -We nanɩa 'yli, 'ɩn -we kaa 'nʋŋwɛ nyɩmaa 'yliya 'wʋ, mʋ mɩa dɛ.
Nɩɩ, gbʋkpʋagbʋ -gʋ kpɛlɩe klaa, -we weee -wa dʋkpasɩɩ 'ŋnɩɩ 'sɛbhɛ klaa, we -yɔ -zlɛ -yɔ *Moizɩɩ tite -gʋ kpɛlɩe, -ɩn bhlɩlɩ we -yɔla. We bhebhe, 'ɩn we 'nɩ 'ji -ka. 10 -Ɔ sɩsalɩa nyɩma -yɔ, -ɩn 'palɩ ɔ zlɩ -zakpa -bhlo, -zakpa 'sɔ, 'bhie, -ɩn 'ka ɔ -na 'dɛ -yɔjlalɩ. 11 We -ka 'sa -mɩ nɩ, -ɩn -yi we 'ji nɩɩ, 'sasʋkpa -nyɩmɛ ka 'yoo -zɔnʋ -gʋlabhʋlʋ, ɔ gbʋnyii slolua nɩɩ, ɔ mɩ 'yoo 'nyuu -gʋ.
'Wʋbhlolu -yɩbhalɩ -gbʋnya
12 Nɩɩ, Alɩtemasɩ -yɔ Tisikɩ 'sɔ nyɩdɩ, nyɔɔ ɩn -ka -mɩ 'wʋtie, -ɩn 'yɩ 'klɩ -ɩn 'ka 'mɩ 'yɩa mnɩ Nikopolisɩ, ɩn ka dlɩ -sa ɩn 'ka -mɛmɛ ŋwɔtlɔyibhla 'paa 'gbʋ. 13 'Ɩn, titee yilonyɔ 'kadʋ Zenasɩ -yɔ Apolɔsʋ 'sɔ -ka 'lakpa 'wʋ mnɩda -mɩ, -ɩn 'yɩ 'klɩ -ɩn 'ka wa -yɔbɛ. Sa -ɩn 'kaa nʋ, 'ɩn wa -yɔgbʋ weee 'ka gba, -ɩn nʋ 'sa. 14 Cɩɩn, we mɩ nɩɩ, -amɩaa -Lagɔnyɩma 'kpɩa libho -zɔnʋʋ nʋnʋe, wa tɩlɩ wa 'dɛ we, 'ɩn wa 'ka nyɩmaa -yɔbɛbɩe kwɛyɔmneni. Nɩɩ, wa 'na -dɩlɩ la bhe -nɩ.
15 Nɩɩ, nyɩma weee -wa -yɔ 'mɩ 'sɔ mɩa -seli, wa nɛɛ wa -sa -mɩ fʋ. Nyɩma -wa -kalɩa -amɩaa zɛ dlɩzʋzʋe 'wʋ, -ɩn -sa wa fʋ -aɩn -yla.
-Lagɔ ŋwna a 'dɛ weee 'nyu la.