12
Quinsa'b Jacobo a Pedrojo' c'ʌra'an
Ra'iri' u q'uinin, caj u ya'araj u rey Herodes:
―Ca' ic chuquex a mac a yacsmʌnob tu yorob.
Jeroj tune', caj u yʌnxchun u chuquicob a yacsmʌnob tu yorob. Jun yarob caj u chucajob. Rajen caj u quinsaj Jacobo u sucu'un Juan. Quinsa'b Jacobo yejer mascab. Caj qui'jij yorob u winiquirob judío, caj irir u quinsa' Jacobo. Rajen Herodes caj u yiraj caj u qui'quintaj u yorob u winiquirob judío. Caj u ya'araj u chucur Pedro, xan. Caj u ya'araj u chucur Pedro ra' u q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío. Ra' cu janticob a mʌ' u sip u yoch pane'. Caj ts'oc u chucur u mʌcbir Pedro. Caj ara'b u cʌnanta'r Pedro ten soldado. Caj u ya'araj u rey Herodes:
―Ca' a qui' cʌnantex tu mʌca'an Pedro.
Rajen ts'a'b cʌnabir Pedro ten diez y seis soldado tu cu naj mʌquic mac. Ca' bin ts'ocac u q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío a cu ya'aricob Pascua, cu tucric Herodes ca' joc'sej u quinsej Pedro ʌcʌtan tu cotor u winiquirob judío. Rajen ti' mʌca'ano' Pedro. Jach qui' cʌnanta'b Pedro. A tu much'a'anob a yacsmʌnob tu yorob tu t'ʌnicob C'uj ti' Pedro. Rajra' cu t'ʌnicob C'uj ti' Pedro.
Pedro joc'sa'b ten C'uj tu mʌca'an
Ra' u q'uinin ac'bir tu mʌca'an Pedro. Ra' u q'uinin xan, ca' bin sasac a rey Herodeso' u c'at u joc'sej u quinsej Pedro ich ʌcʌtan u winiquirob judío. C'ʌra'an Pedro. C'ʌra'an u c'ʌb yejer ca'tur u mascabir, chen wenʌn u ca' Pedro. Chumuc yʌn Pedro ich ca'tur soldado a cu cʌnanta'rob Pedro. Bayiri' xan ti' yʌn u jer jun yarob ich tancab u jor naj u cuchir tu mʌca'an Pedro tan u cʌnanticob. Seb caj tar yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur tu mʌca'an Pedro. Jach pot sasij tu mʌca'an Pedro. Caj pecsa'b Pedro ten yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur quir yasʌr Pedro. Caj t'ʌnij Pedro:
―Seb a riq'uir, Pedro ―quij.
U bʌjiri' tiquin pit u mascabir u c'ʌb Pedro. Caj ara'b ti' Pedro ten u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur:
―C'ʌxej a noc', Pedro. Jupej a pech xʌnʌb, Pedro.
Barej, caj ts'oc u c'ʌxic u noc' caj u jupaj u pech xʌnʌb. Jeroj tune', ara'b ti' ten u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur:
―Qui' buquintej u ca' yarir a noc', Pedro, ca' taquech.
Caj yʌn joq'uij yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur, caj say Pedro tu pach yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur. Cu tucric Pedro wʌyac' u ca'. Mʌ' yer Pedro ba' cu beta'r ten C'uj, cax jach raji' u yʌjmasir u t'ʌn C'uj, rajen cu tucric Pedro wʌyac'. 10 Caj u ca' u yʌn bat'an masajob ʌcʌtan u soldado a tu yʌn irajob a cu cʌnanta'rob Pedro tu cu macʌrob Pedro. Jeroj caj u masajob u jer soldado a ti' yʌnob quir u cʌnanticob Pedro, jeroj caj c'uchob tu carem u jo'r quir u joc'ar mac quir u bin ich u cajar Jerusalén. Mascab u jor naj. U bʌjiri' tiquin q'uepʌjij u mac u jor naj tu cu macar mac. Caj joc'ob Pedro yejer u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur. C'ʌs nanach tu binob ich bej jeroj seb p'at Pedro tu junan. 11 C'aj ti' Pedro tu yor tu jach iraj u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur. Caj u ya'araj:
―Baje'rer, in wer in Jaj Ts'urir caj u tuchi'taj u yʌjmasir u t'ʌn quir u taquiquen ti' u muc' a rey Herodeso' soc mʌ' in quinsa'. Bayiri' xan, caj u tacajen ti' tu cotor a ba' u c'atob u beticob tenob u winiquirob judío.
12 Caj ts'oc u tucric a jera' caj bin ich yatoch u nʌ' Juan, u c'aba' María. Pach u jer u c'aba' Juan xan, Marcos a ca'tur u c'aba'. Tiri' caj u much'quintajob u bʌj a yacsmʌnob tu yorob quir u t'ʌnicob C'uj ti' Pedro. Ya'ab ti' yʌnob. 13 Caj c'uchij Pedro ich yatoch u nʌ' Juan caj p'irista'b u mac u jor u pa'te' ich tancab. Caj u t'ʌnaj yubej c'urew xquic. Caj u yubaj tan u p'irista'r ten Pedro, caj joq'uij yirej maqui'. Rode u c'aba' c'urew xquic. 14 Caj u t'ʌnaj c'urew xquic, Pedro, jeroj c'ʌ'ota'b u t'ʌn Pedro ten Rode, caj u c'ʌnaj yacab ya'arej ti' u rac'ob ti' yʌn Pedro. Jach qui' yor, rajen tubij ti' u q'uebar u jor Pedro. 15 Robob a tu yubajob u t'ʌn Rode caj u ya'arajob ti':
―Mʌ' taj ca wa'aric.
Chen Rode caj u chich araj ti'ob:
―Jach taj ―quij―, ti' yʌn Pedro.
Robob caj u ya'arajob ti':
―Tin t'ʌnob u yʌjmasir u t'ʌn Pedro a ta wu'yaj a cu cʌnanta'r Pedro.
16 A Pedrojo' ti' toy cu p'iristic u jor naj ich u pa'te'. Rʌc bin yiricob caj q'ueb u jor naj quir u yocar Pedro. Caj irir ten u yet acsa'orirob, caj jaq'uij yorob. 17 Pedro caj u yesaj u c'ʌb soc ca' ts'ocac u t'ʌnob u rac'ob. Jeroj tune', caj u toc araj ti'ob bic a Jaj Ts'uro', caj u joc'saj tu mʌca'an uch. Caj u ya'araj Pedro:
―Joq'uen, arex ti' Jacobo yejer ij quet acsa'orirex bic caj joq'uen a teno' ―quij Pedro.
Jeroj tune', caj joq'uij ich yatoch u nʌ' Juan, caj bin ich u jer naj.
18 Caj sasij caj jaq'uij u yorob u soldado a caj u cʌnantob Pedro uche', quire' mʌ' yerob tu bin Pedro. 19 A rey Herodes tuchi'ta'b cʌxta'birob Pedro quire' mʌna' Pedro. Caj qui'qui' cʌxta'bob, chen mʌ' irir Pedro. Caj c'ata'b ti' a soldadojo' a caj u cʌnantob Pedro uche' tu bin Pedro, bayiri' xan, bic caj joq'uij Pedro. Caj ts'oc u c'ata' ti'ob, a soldado a caj u cʌnantob Pedro uche' caj tuchi'ta'bob rʌc ch'ʌcbir u car u soldado a caj u cʌnantob Pedro uche'. Caj ts'oc u tuchi'ticob caj ruc' a rey Herodes ich u ru'umin Judea, caj bin cʌjtar ich u cajar Cesarea. Tiri' p'at ti taro'.
Quimij a rey Herodeso'
20 A mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Tiro, quet yejer a mac a cʌja'anob ich u cajar Sidón tu chen ts'iquinta'r Herodes. A ucho', cu bin purbir yo'och ich u cajarob Tiro yejer Sidón. Caj ts'iquij a rey Herodeso', rajen mʌ' ju ya'ara' u bin purbirob yo'ocho'. Rajen caj u much'quintajob u bʌj a mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Tiro yejer a mac a ti' cʌja'anob ich u cajar Sidón. Robob caj u ya'arajob:
―Ca' tsicbanʌco'onex yejer u jach ts'urir a rey Herodes a cu beyaj ti' Herodes, u c'aba' Blasto. Ca' ic bo'otex yejer taq'uin Blasto soc raji' cu bin sisquinbir yor a rey Herodeso'.
A baywo', caj sisij yor Herodes. 21 Caj rʌc binob ich u rey Herodes, a mac cʌja'anob ich u cajar Tiro, yejer a mac a cʌja'anob ich u cajar Sidón. Robob, caj rʌc binob ich u rey Herodes, quire' pay ten Herodes. A ray u q'uinino', caj u buquintaj u noc' rey, jach tsoy u noc' a rey Herodeso'. Caj curʌj tu carem u cutan tu cu naj reyinticob, caj u yʌnxchun u t'ʌnic a pimo'. 22 A pimo', caj yubajob u t'ʌn Herodes. Caj c'am t'ʌnajob a pimo', tan ya'aricob:
―A ra' cu t'ʌn to'onexo', c'uj. Raji' c'uj cu t'ʌnico'onex, mʌ' xib cu t'ʌni'.
23 Ra'iri' u q'uinin caj tuchi'ta'b turiri' u yʌjmasir u t'ʌn Jaj Ts'ur ich a rey Herodeso' quir u yajtar Herodes. Caj jach yajij, caj oc noc' ti', caj quimij Herodes. Mʌ' ja wirej, a Herodeso', caj u cha'j u c'ujinta'r ten a pimo', quire' mʌ' ju ya'araj:
―Jach carem C'uji'.
24 Chen tantanxer, caj bin u rʌc tsec't u t'ʌn Jaj Ts'ur. Bayiri' xan, cu jach pimtar a yacsmʌnob tu yorob ti' Jaj Ts'ur.
25 Caj ts'oc u p'ʌticob u taq'uinob Bernabé yejer Saulo, caj ruc'ob ich u cajar Jerusalén. Yet binacob Juan Marcos.